Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bilaga 5. Protokoll samrådsmöte allmänhet 12-09-26

Bilaga 5. Protokoll samrådsmöte allmänhet 12-09-26

Ratings: (0)|Views: 62|Likes:
Published by fagersjo

More info:

Published by: fagersjo on Dec 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/05/2013

pdf

text

original

 
Sida
1
av
5 Bilaga 5
 
Samråd allmänheten och föreningar mm angåendevattenverksamhet
 –
muddring för bad i Fagersjöviken
Samrådsanteckningar, Fagersjöskolan, 2012-09-26
Allmänt
Varför rinner så lite vatten till Fagersjöviken från omkringliggande områden?
Fagersjöviken får så lite vatten från omkringliggande områden då dagvattnet från de flesta områdenanorr om Fagersjö leds till Mälaren via Älvsjö-Mälarentunnel. Orsaken till detta är att belastningenbåde av metaller och näringsämnen skulle vara så hög på Magelungen att man istället valde att avledadagvattnet till Mälaren istället, när dessa områden exploaterades. Det är c:a 1,5 km2 som fortfarandeleds via Magelungsdiket mot tidigare c:a 17 km2.
Var är proverna tagna i sjön där fosforhalten redovisas?
För just Fagersjöviken är de tagna centralt i Fagersjöviken, ungefär där viken är som bredast. För helasjöns resultat är prover även tagna vid Ågestabron men framförallt nere vid djuphålan i sjön, nere vidHammartorp (södra delen av Magelungen).
Varför pendlar siktdjupet i sjön?
Det är naturligt med ett pendlande siktdjup. Det beror på en kombination av olika faktorer. Några avdessa faktorer är grumlighet och mängden cyanobakterier. Då cyanobakterier konkurrerar med annanväxtlighet om näringsämnen hänger det mycket på vilket som dominerar för tillfället. Mycketcyanobakterier = dåligt siktdjup.
Varför mår sjön så dåligt?
Sjön mår inte dåligt. Orsaken till igenväxningen är framförallt det begränsade djupet. Detta i sin tur ären följd av olika sjösänkningsföretag som gjorts för att man på 1800-talet ville ha mer odlingsbar yta.Att halterna av näringsämnen är så pass hög är delvis en följd av att Huddinges avloppsvattenhistoriskt gick ut i sjön Trehörningen. Det låg ett reningsverk där men dåtidens teknik lämnade mycketatt önska jämfört med dagens teknik. Avloppsvatten från Huddinge går idag istället till Henriksdalsreningsverk och släpps sedan ut i Saltsjön efter behandling. Utöver detta innebär ett urbant samhälleofta en belastning på sjöar då dagvattnet som kommer därifrån ofta innebär en belastning, såväl frånmetaller och andra typer av föroreningar som av näringsämnen.
Varför har växtligheten ökat så markant i viken?
Detta är som sagt en kombination av grunt vattendjup och höga näringshalter. Med dessaförutsättningar är det en naturlig utveckling för Fagersjöviken. Skulle viken vara dryga metern djuparehade helt andra förutsättningar gällt ang. dess framtid.
 
Sida
2
av
5 Bilaga 5
 
Varför är inte inre delen mot Magelungsdiket sjö på dagens kartor?
Att en så grund del växer igen är en naturlig gång. Inre delen är en våtmark som har muddrats partielltnågon gång, för att erbjuda bättre möjligheter för fågellivet. Avsikten vid denna muddring var inte att
hålla ”sjön” öppen utan detta gjordes med fåglarnas bästa för ö
gonen, det sparades bland annat några
”öar”.
 
Vi vill gärna att man rensar upp så vattenspegel kan ses på viken, är det möjligt?
Möjligt är det självfallet, men då måste det antingen klippas vegetation på en kontinuerlig basisalternativt muddras till ett väsentligt större djup. Ingen av dessa möjligheter ser vi som en realistiskmöjlighet med tanke på budget och motstridiga politiska önskemål.
Varför får jag reaktion på huden från växtligheten vid bad i viken?
Reaktion på huden kan komma från flera olika orsaker. En av orsakerna kan vara badklåda somorsakas av parasiter. En mer trolig är en allergisk reaktion mot algblomningar. Algblomningar kan geupphov till toxiner som kan vara mycket giftiga. Det finns lite olika varianter av toxiner som kanproduceras av blågröna alger/cyanobakterier. Detta brukar de flesta vara medvetna om. Den ovannämnda allergiska reaktionen brukar inte vara lika välkänd. Det finns även olika typer av sk. urtikariasom kan utlösas av köld eller kontakt med vatten.Är växtligheten t.ex. hornsärv är risken stor att man får småsår då dessa är vassa. I dessa sår blir mankänsligare.
 Finns det något liknande projekt som man kan jämföra med?
Vi som arbetar med projektet känner inte till något liknande projekt.
Vilken förvaltning ansvarar för restaurering av sjöar?
Stockholm Vatten AB ansvarar enligt kommunens Vattenprogrammet för arbetet med rensning av vassoch vegetation i kommunens sjöar. Ett nytt åtgärdsprogram för kommunens sjöar håller på att tas framav Länsstyrelsen (Vattenmyndigheten) i samråd med kommunen enligt direktiv från EU. Iåtgärdsprogrammet som ska vara klar i december 2015 ska det bl a framgå vem som ansvarar för vadnär det gäller att nå miljökvalitetsnormer för vatten.
I budget står att
efter överenskommelse medHuddinge kommun, ska exploateringsnämnden i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden tillse attsjön Magelungen restaureras.
Vi har vid flera tillfällen blivit lovade olika åtgärder i viken, varför händer inget?
Frågan om vikens igenväxning och dess miljö har diskuterats länge. Viken delas av Stockholms stad,Huddinge kommun, samt några privata fastighetsägare. Inom respektive kommun har det funnits olikaidéer hur viken ska skötas och restaureras. Sjösänkning som gjordes av sjön på 1800-talet ochavledande av dagvattnet till Mälaren har medfört att kostnaden för att återskapa viken kommer att blimycket hög. Hanteringen av den stora mängd muddermassor innehållande mycket vatten är den storafrågan och kostnaden vid restaurering av sjön. Kostnaderna uppskattas bli orimligt höga.
 
Sida
3
av
5 Bilaga 5
 
Varför presenteras inte på mötet hur badet kan komma att se ut då det blir klart?
Vi har inte kommit så långt i processen. Först måste vi utreda om det är lämpligt att anlägga ett bad påplatsen och hur vi ska ta hand om muddermassorna mm. Tanken är att en liten sandstrand anläggs ianslutning till bryggan.
 Förhindrar muddringen för bad att vattenväxter kommer in i badområdet?
Till stor del förhindrar det då man avser att muddra till ett djup som förhindrar rotad vegetation.Flytande vattenväxter kommer dock att med hjälp av vindar mm driva in mot badet. Om badetskärmas av kommer växtligheten inom skärmen minskas.
 Kommer det byggas parkering så människor från andra delar av staden kan komma hit och bada?
Det finns inga planer på det i detta skede och vi ser det inte som troligt då ingen plats finns att bygganågon parkering i anslutning till badet.
Varför planeras avvattning vid Fagersjöskolan. Muddermassorna bör kunna pumpas och avvattnasi Snösätra området?
Detta är en fråga som måste utredas vidare. Alla muddermassor kan inte pumpas då det främst runtbefintlig brygga finns större stenar som inte kan pumpas utan de måste grävas bort.
 Hur mycket trafik blir det genom området, då vägarna inte är anpassade för tung trafik?
Svårt att säga det beror på vilken muddringsteknik som används, var muddermassorna avvattnas ochvar arbetsfordon kan komma till och från området. Sker ingen avvattning i området utan allt ska körasbort med lastbil kommer det krävas tusentals lastbilar eftersom vi får upp ca 10 ggr mer vatten jfm fastmaterial vid muddringen.
 Angöring av arbetsfordon till viken måste kunna lösas med rätt anpassade fordon!
Vi måste titta mer på detta och fråga fler entreprenörer som arbetar med liknande projekt.
Varför bygga ett bad när en större åtgärd skulle behövas för viken?
Exploateringskontorets uppgift sedan vi fick ta över projektet från Stockholm Vatten 2009 har varit attfå tillstånd för vattenverksamhet så vi kan muddra för ett bad. Syftet med muddringen är att höjaupplevelsevärden och ge badmöjlighet till boende i området. Muddringen kommer ge oss framtidaerfarenheter vilken effekt muddringen får på viken och sjön.
 Hur attraktivt kommer badet bli?
Badet kan få en öppen vattenspegel om inflytande växter hindras att komma in. Den öppnavattenspegeln kan bli mellan 4 000-10 000 m2 vilket medför att det öppna vattenytan är mycketbegränsad. I dagsläget kan vi inte säga något om hur attraktivt badet kan komma att blir.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->