Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Turan Dursun - Müslümanlık Ve Nurculuk

Turan Dursun - Müslümanlık Ve Nurculuk

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 4,994 |Likes:
Published by DeCanter

More info:

Published by: DeCanter on Jan 31, 2009
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
TURANDURSUNMüslümanl
ı
ve Nurculuk 
 Nurculuk hiristiyanl
ı
ğ
a at
ı
lan ilk ad
ı
m
ı
n ad
ı
vede dinleraras
ı
 diyalogda müslümanlar 
ı
 hiristiyanla
ş
t
ı
raman
ı
n ad
ı
d
ı
r.Unutmay
ı
n ki din haramilerinsizden istedi
ğ
i inam
ı
n
ı
zd
ı
r.
 
 
 
ÖNSÖZBugün halk 
ı
m
ı
z
ı
n büyük bir k 
ı
sm
ı
n
ı
me
ş
gul eden ve tesirialt
ı
na alm
ı
ş
olan, Bedi-üz-Zaman Said-i Nursi'nineserlerine kar 
ş
ı
bende bir tecessüs belirdi. Gerek Risale-i Nur talebeleri (Nurcular) ile yapt
ı
ğ
ı
m te-maslardakiintibalar, gerekse elime geçen baz
ı
eserlerini kar 
ı
ş
t
ı
rmak suretiyle edindi
ğ
im bilgiler beni bu mevzuda derinli
ğ
ine bir ara
ş
t
ı
rma yapmaya sevk etti. Böylece Risale-i Nur'lar 
ı
,Kur'an-
ı
Kerim ayetleriyle mukayese etmek suretiyle,onun Kur'an-
ı
Kerim'e, z
ı
t
ş
en taraflar 
ı
n
ı
ortayakoymaya çal
ı
ş
t
ı
m.Bu ara
ş
t
ı
rmalardan edindi
ğ
im bilgilerden hayrettenhayrete dü
ş
tüm. Büyük bir halk kitlesini arkas
ı
ndansürükleyen ve bugün devletin kar 
ş
ı
s
ı
na umulmaz bir yaraolarak ç
ı
kan Nurcular hakk 
ı
nda
ş
öyle dü
ş
ünmektenkendimi alamad
ı
m: Bu kadar a
ğ
dal
ı
, müsbet ilmin z
ı
dd
ı
,gramer hatalar 
ı
ile dolu, akl
ı
selime z
ı
t
ş
en fikirleri benimseyenler, ya körü körüne bir inanç içerisinegirmi
ş
ler veya Kur'an-
ı
Kerim ve Hadis-i
Ş
erifleri hiçkar 
ı
ş
t
ı
rma lüzumu duymadan okuduklar 
ı
bu saçmal
ı
klar 
ı
 hak olarak kabul etmi
ş
ler, onun esiri durumuna
ş
ş
lerdir.
İ
srâ Suresi'nin 9. ayetinin anlam
ı
 
ş
öyledir:"Gerçek bu Kur'an (insanlar 
ı
) öyle bir 
ş
eye (yola)do
ğ
rultup götürür ki o, en adil ve do
ğ
ru yoldur. Güzelgüzel amel (ve hareketlerde bulunan mü'minlere kendileriiçin muhakkak bir ecir oldu
ğ
unu da müjdeler o."Kur'an-
ı
Kerimrm insanlar 
ı
yöneltti
ğ
i belirtilen "engerekli, en do
ğ
ru olan yol" birçok ayetlerde belirtilen"S
ı
rat-
ı
Müstakim" do
ğ
ru yoldur.
İ
nsanlar bu yola ça
ğ
ı
l
ı
r.Acaba bu yol "S
ı
rat-
ı
Müstakim" hangi yoldur?
 
 
Çe
ş
itli ayetlerin
ı
ş
ı
ğ
ı
alt
ı
nda hemen söyleyebiliriz ki, buyol bilim (ak 
ı
l ve nakil) yoludur. Çünkü Kur'an-
ı
Kerimher 
ş
eyden önce akla ve nakle önem verir. Her ikisiningayesi de insan
ı
n saadetini, selametini, mutlulu
ğ
unutemindir.Din, insan mutlulu
ğ
unu, ruhi kuvvetleri geli
ş
tirerek,manevi k 
ı
ymetlere dayanan bir ahlak nizam
ı
n
ı
cemiyeteyerle
ş
tirmekle sa
ğ
lar.
İ
slam dü
ş
ünürleri dini tarif ederlerken "Akl
ı
olanlar 
ı
kendi istekleriyle en iyiye, endo
ğ
ruya, en güzele do
ğ
rudan do
ğ
ruya ileten bir ilahikurumdur" diyerek dinin temelinde akl
ı
n oldu
ğ
unu, yanigerçek din anlay
ı
ş
ı
n
ı
n ak 
ı
l temeline dayanmas
ı
gerekti
ğ
ini belirtmi
ş
lerdir.Bu durumda
ş
unu belirtmek isterim ki; ak 
ı
l, görünürler,duyulurlar âleminin s
ı
n
ı
rlar 
ı
n
ı
a
ş
acak bir kudrete sahipolmad
ı
ğ
ı
için onun gücü maddi âlemde kendini gösterir.Bu bak 
ı
mdan Allah'a ve Ruh'a ait meselelerde iman ilei
ş
 birli
ğ
i yapmad
ı
ğ
ı
zaman, ilahi kontrolden uzakla
ş
m
ı
ş
vegerçekten sapm
ı
ş
t
ı
r. Ruhlara ilahi kanunlar ak 
ı
lla beraber yerle
ş
ti
ğ
i zaman insanlar mutlu olmu
ş
lard
ı
r. Fakat akl
ı
nfaydac
ı
l
ı
ğ
ı
ve materyalist ç
ı
karc
ı
l
ı
ğ
ı
rehberlik etti
ğ
imüddetçe insanlar birbirlerini canavarlar gibi bo
ğ
azlamayoluna sapm
ı
ş
lard
ı
r.Din yolu ve din anlay
ı
ş
ı
, paran
ı
n iki yüzü gibi eleal
ı
nmas
ı
gerekirken esas ç
ı
ğ
nndan sapt
ı
ı
ld
ı
ğ
ı
zamaninsanlara yararl
ı
olmaktan ç
ı
km
ı
ş
, zararl
ı
olmaya ba
ş
lam
ı
ş
ür. Bugün vitrinlerimizi dolduran, perde ve sah-nelerimizde temsil edilen yüzlerce eserin ne kadar 
ı
 gerçeklere uygun,
İ
slam ve Türk ananelerine ba
ğ
l
ı
gerçek tarih sahnelerini dile getirmektedir?
İ
slam dininin inançlar 
ı
n
ı
, emirlerini ve yasaklar 
ı
n
ı
dilegetiren binlerce eser kaleme al
ı
nm
ı
ş
t
ı
r. Hatta bunlar 
ı
nço
ğ
u yabanc
ı
dillere tercüme edilmi
ş
tir. Buna kar 
ş
ı
l
ı

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
avramxx liked this
maskican liked this
maskican liked this
maskican liked this
Gulsen Ulker liked this
Fatih Vardar liked this
Bozkurt Uğur liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->