Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas Srpske [broj 12993, 1.-2.12.2012]

Glas Srpske [broj 12993, 1.-2.12.2012]

Ratings: (0)|Views: 83|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2014

pdf

text

original

 
www.glassrpske.com
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA 
Cijena0.80 KM
na{e je
BOQE
Subota i nedjeqa, 1. i 2.decembar 2012.Broj12.993Godina
LXX
SVIJETVIJESTI
Evropskaunija ne}eprihvatiti izgovo repoliti~ara za ka{wewePalestinakorak oddr`avnostiposlijepobjedeu UN
странa
19
странa
3
Proizvedeno
U SRPSKOJ
DANAS
странa
12
Stranci odla ze bez po lo `e ni ra~u na
@elimo da znamo kako su radili i kakva je bila wihova uloga u pravosu|u BiH. Postavqa se pitawe da li institucije kriju podatke o efektima rada stranaca, rekao Rodi}
странa
5
 
Unijasindikata zaposlenih u javnimslu`bamaRS odr`ala{trajkupozorewa
Buxet  ski ko ri snici iza{li na ulice 
странa
2
NA^ELNIK ZA BORA^KO-INVALIDSKU ZA[TITU U GRADSKOJ UPRAVI BAWALUKE KAO USPJE[AN BIZNISMEN
 Za man da ta tri po slo vnapros  tora u  strogomcen tru 
странa
7
Milo{[mitran
Me |u narodni ~lanovi napu {taju pravosu  |e BiH, efekti wihovog rada nepoznati
Radnici tra`evra}awe1,8 milionamaraka
Protest ispred firme"Euromotor" u Bawaluci
 
2
1. i 2. decembar 2012.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
General nije u "Oluji" pobio sve {to je mrdalo ispred wega, a mogao je?! U tom slu~aju, jasno je da ima materijala za Nobelov komitet za mir! Trebalo bi da ga nagrade za ono {to je mogao da uradi, a nije.
Emir Kustu rica, proslavqeni srpski re `iser
www.glassrpske.com
Lijepo navedeno i ho}e li iko i{ta preduzeti po tom pitawu ili }e samo pro}i kroz novine, pa }e biti ujeo vuk magarca, kao i obi~no. Porodica Stoj- ni} garant na ovo ima komentar: Psi laju karavani prolaze. ^ini mi se da }e oni i daqe nastaviti od toplog obroka ovo sve kupovati i putovati. Gdje je tu poreska slu`ba! Republi~ka, ne gradska, pa da ispi- ta porijeklo imovine. Sve na robiju.
Sa{a Savi}
Kad ovako ne{to pro~itam sramota me {to radim u lokalnoj upravi, istina mnogo mawoj od bawalu~ke. Jer, narod sve nas naj~e{}e s ovakvima poistovje}uje. Ovakvi paraziti su sramota i {teta zajednice uop- {te, ma kako to drugi mislili. A kad neko pravi {te- tu, zna se gdje mu je mjesto, Tuwice, Fo~a...
Jovan Srijemac
PI[E: MARIJANA MIQI]
mari janam@glassrpske.com
BAWALU KA - Oko 5.000zaposlenih u javnoj upravi, po- lici ji, prosvjeti i pravosu |u  u RS u petak su odr`ali je- dno~asovni {trajk upozo- rewa, ko jim su iskazali nezadovoqstvo zbog na javqe- nog smawewa plata za desetodsto.
Okupili su se u parku "Mladen Sto janovi}", u nepo- srednoj blizini zgrade Vlade RS i posli je govora predstav- nika sindikata, ulicom Kraqa Petra Prvog Kara|or|evi}a pro{etali ispred zgrade Vla- de RS, Narodne skup{tine RS do Trga Kra jine.Proteste je organizovala Uni ja sindikata zaposlenih u  javnim slu`bama pod motom "I mi smo samo radnici". Me|u u~esnicima protesta  u prvim redovima bili su i po- licajci u uniformama. Predsjednik Uni je sindi- kata Du{ko Jandri} rekao je da je zaposlene u javnim slu- `bama na protest "dovela ne- voqa i nepravda", jer je Vlada RS odlu~ila da smawewem pla- ta za deset odsto buyetskim ko- risnicima ugrozi wihov standard.Jandri} je istakao da RS od svih zemaqa u okru`ewu naj-mawe ula`e u svo ju polici ju, doda ju}i da je Vlada, posli je pet godina stagnaci je i ne ula- gawa u polici ju, odlu~ila da  joj uzme jo{ deset odsto od pla- ta.Predsjednik Sindikata prosvjete i kulture Stevan Mili} rekao je da je ~iwenica da para ima, ali da one nesta ju  u yepovima bogatih, dok se u "kriminalu i korupci ji vrti od dvi je do tri mili jarde evra". On je naveo da Vlada RSve} tre}i put smawuje platebuyetskim korisnicima. Predsjednik Sindikata za- poslenih u javnoj upravi Tomi- slav Vrhovac rekao je da Vlada RS "ponovo zavla~i ruku u yep" zaposlenih u javnim slu`bama, iako je taj yep prazan.- Ni{ta mi nismo dobili, mi smo te plate zaradili - re- kao je on.Na kra ju, okupqenima seobratila i predsjednik Saveza sindikata RS Ranka Mi{i}, ko ja je poru~ila da RS treba da {tedi, ali da treba da {tede oni "ko ji godinama sisa ju sred- stva iz buyeta, ko ji godinama ne pla}a ju poreze i doprinose i oni ko ji su sagradili vile na grba~i radnika". - Premi jeru, od wih uzmite i stavite ta sredstva u buyet. Na {tedwu pozivamo one ko ji godinama izvla~e novac iz buyeta Srpske, kao i one ko ji1,5 mili jardi KM tro{e u Sa- ra jevu i one ko ji ne pla}a ju po- reze i doprinose. Na {tedwu pozivamo i one ko ji su vile sa- gradili na grba~i radnika - rekla je Mi{i}eva. Ona je naglasila da je {trajk upozorewa samo po~etak sindikalne borbe, te upozori- la poslanike u Narodnoj skup- {tini RS da prilikom glasawa na posebnoj sjednici u nedjequ, 2. decembra, dobro raz- misle.Vlada RS je Narodnoj skup- {tini predlo`ila ekonomsku politiku i buyet za 2013. godi- nu ko jima je predvi|eno sma- wewe plata za deset odsto zaposlenima u javnim slu`ba- ma.Poslanici bi o Vladinim mjerama trebalo da se izjasne u nedequ, 2. decembra. Parlament RS bi trebalo po hitnoj proceduri da usvo ji ekonomsku politiku i entitet- ski buyet za sqede}u godinu, kako bi bili ispuweni uslovi ko je je postavio Me|unarodni monetarni fond. Planirane u{tede u buyetu RS iznose 114 miliona KM, od ~ega bi na smawewu plata tre-balo da se u{tedi 56 miliona KM.
MI[I]:
[trajk upozorewapo~etak sindikalne borbe
Osuda izjava Bakira Izetbegovi}a
Srbi `rtve etni~kog~i{ }ewa u Federaci ji
BAWALU KA 
-
Predsjednik RS Milorad Dodikosudio je u petak izjavu bo{wa~kog ~lana
Predsjedni{tva BiH Bakira Izetbegovi}a "da se nikada ne smi je izgubiti iz vida da je RS nastala agresi jom, genocidom i etni~kim ~i{}ewem" i poru- ~io mu da }e odluku o tome kakav }e biti budu}i polo`aj Srpske doni jeti iskqu~ivo weni gra|ani i instituci je. - Ova i sli~ne izjave Izetbegovi}a pune mr`we prema RS,  uvredqivih i neta~nih konstataci ja, dodatno nas upozorava ju da pa`qivo razmotrimo na{u pozici ju u okviru BiH- navedeno je  u saop{tewu iz Kabineta predsjednika RS. Izetbegovi}u je upu}en poziv da javno saop{ti koliko je Srba pri je rata `ivjelo na teritori ji sada{we FBiH, a koliko ih `ivi danas uz ocjenu da }e te ~iwenice jasno pokazati da je srpski narod bio `rtva etni~kog ~i{}ewa u FBiH. V. K.
Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a
Protiv ukidawadvi je instituci je
BAWALU KA 
- PredsjednikSNSD-a Milorad Dodik re- kao je da ta stranka ne}e po- dr`ati na javqeno ukidawe Republi~kog sekretari jata za vjere i Republi~ke agenci je za razvoj malih i sredwihpreduze}a. Dodik smatra da RS treba da ima dobre i efikasne od- nose sa svim vjerskim za jed- nicama i da zbog toga Sekretari jat treba da nasta- vi sa radom, preni jele su agenci je.- U ci jelom svi jetu prisutan  je trend ja~awa malih i sred-wih preduze}a i zbog toga ne- }emo podr`ati ukidawe  Agenci je za razvoj malih i sredwih preduze}a - istakao  je Dodik.Ukidawe ovih instituci ja predvidjela je Vlada RS u pri jedlogu ekonomske politi- ke za 2013. godinu.
Srpska demokratska stranka
Predlo`eni buxet protiv interesa RS
ISTO^NO SA R JEVO
-
Zamjenik predsjednika SDS-a Pre- drag Kova~ i poslanik te stranke u Narodnoj
skup{tini RSQiqana Bogdanovi} istakli su u petak da onaj ko u parlamentu bude glasao za predlo`enu ekonomsku politiku i buyet RS za idu}u godinu direktno radi protiv interesa Srpske. Oni su na konferenci ji za novinare upozorili da su nameti za lokalne za jednice previsoki, a da im se istovremeno buyetom za 2013. godinu uzima dio sredstava od indirektnih poreza. - Lokalne za jednice }e do}i u situaci ju da ne mogu da opstanu, a nisu dobile ni marku za svo je buyete od Vlade - rekao je Kova~. @. D.
Unija sindikata zaposlenih u javnim slu`bama odr`ala {trajk upozorewa
Dodik 
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izja- vio je da je legitimno pravo sindikata da organizuje pro- teste, ali da oni koji protes- tuju redovno primaju plate. Dodik je rekao da }e predlo- `enim smawewem plata biti smawena polarizacija izme|u primawa buyetskih korisnika i zaposlenih u privredi.
 
Buxet  skikori snici iza{li na ulice 
F O  O :  . S  O  J   O  I 
Predsjednik Unije sindikata Du{ko Jandri} rekao da je zaposlene u javnim slu`bama na protest "dovela nevoqa i nepravda", jer je Vlada RS odlu~ila da smawewem plata za deset odsto buyetskim korisnicima ugrozi wihov standard
 
GLAS SRPSKE
1. i 2. decembar 2012.
3
Dogovor nove ve }ine daje nadu za napredak 
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA R JEVO - Vi{e nema izgovora za daqe ka{wewe na putu BiH ka evropskimintegraci jama, jedinstvena  je poruka Upravnog odbora Savjeta za primjenu mira (
PIC
) posli je dvodnevnog zas-  jedawa u Sara jevu.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko rekao  je u petak na konferenci ji za novinare da
PIC
o~eku je davidi ubrzan napredak BiH.
Zakqu~ci
- Od ~elnih qudi Savjeta ministara BiH ~uli smo da su jasno opredijeqeni da omo-gu}e {to br`e postizawe na- pretka u vezi sa pitawima ko ja proizlaze iz Mape puta i  u vezi sa vojnom imovinom, {to je kqu~ni uslov za napre-dovawe ka ~lanstvu u
NA TO
-ui jedan od ciqeva u okviruprograma "pet plus dva". Pre-rano je re}i da smo okrenuli novi list. Sa kona~nim za- vr{etkom aktivnosti na re- organizaci ji vlada ju}ih struktura na nivou BiH o~e- ku jemo da vidimo napredak. Me|unarodna za jednica }e po- mo}i vlas tima BiH tamo gdje  je potrebno i prikladno - re- kao je Incko i dodao da Upra- vni odbor
PIC
-a `eli dadoma}e stranke postignu kom- promis u in stituci jama, oci-  jeniv{i da su za to neop hodni  ustupci svih stranaka.
PIC
 je razmatrao i situ- aci ju u Srebrenici, a Incko  je istakao da instituci je mo- gu rje{avati pitawa ko ja su ostala neri je{ena posli je odr`avawa lokalnih izbora. Kazao je da su dotaknuti i nedavni politi~ki doga|a ji i potenci jalne prepreke za na- predak, ukqu~u ju}i i ospora- vawa Dejtonskog sporazuma i vladavine zakona. - Jasno i nedvosmisleno opredjeqewe Upravnog odbora
PIC
-a je o~uvawe suvereniteta i teritori jalnog integriteta BiH.
PIC
 je tako|e jasno ista- kao da sve stranke mora ju u potpunosti po{tovati Dej- tonski sporazum i da se na- dle`nosti dr`ave ne mogu  jednostrano podrivati - ka- zao je Incko i dodao da je ra- zmatrana i ~iwenica da je tokom reorganizaci je vlasti bilo spremnosti me|u poli- ti~kim strankama da zanema- re vladavinu zakona s ciqem ostvarivawauskostrana~kih interesa. Zanimqivo je da je ovo je-dno od ri jetkih obra}awa vi- sokog predstavnika posli je zasjedawa
PIC
-a u ko jem ni jedirektno kritikovao i prozi- vao RS i wene instituci je. Upravni odbor
PIC
-a je ukominikeu objavqenom posli-  je sjednice pozvao lidere i instituci je u BiH da predu- zmu potrebne korake da se  ubrza napredovawe zemqe pre- ma EU. Podvu~ena je potreba da bude u potpunosti realizo- van program "pet plus dva" dabi do{lo do zatvarawa
OHR
-a, dok su ~lanice
NA TO
-a iJapan pozvali da se poka`e opredjeqewe BiH za integra- ci ju u taj savez.- Upravni odbor
PIC
-aosu|u je nedavne neopravdane verbalne napade lokalnih po- liti~kih lidera na visokog pred stavnika,
OHR
i drugepredstavnike me|unarodne za-  jednice, te apelu je na politi- ~ke lidere da se fokusira ju na konkretne pozitivne prom-  jene - navedeno je u komini- keu, uz fusnotu da Rusi ja ni je podr`ala ovaj stav.Osu|ene su i aktivnosti i izjave ko je poziva ju na pod-  jele, a ko je su usmjerene ka osporavawu teritori jalnog integriteta zemqe i ugro`a- vawu kqu~nih instituci ja i nadle`nosti BiH.
Predstavnici RS
Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je pri je zavr{et- ka sjednice
PIC
-a da su ta zas- jedawa manifestacionog i paradnog karaktera, posli je ko jih usli jedi saop{tewe ko je vi{e niko ne ~ita, osim {to tog dana ima medijsku pa`wu. Dodik je naglasio da se radi o refleksu pro{lih vremena  u ko jima je mo}na struktura, kao {to je
PIC
, putem visokog predstavnika vladala bez ika- kve odgovornosti. - Ni je neva`no da se sku- pe predstavnici najmo}ni jih zemaqa svi jeta i pri~a ju o ne- koj temi, ali oni nikada nisu osudili politi~ko i pravno nasiqe visokog predstavnika iza koga su sta jali kao mento- ri i to izaziva sumwu u wiho- vu objektivnost - rekao je Dodik.On je kazao da su ~lanovi
PIC
-a sebi dali pravo da odlu~u ju o stvarima iz Dejton- skog sporazuma. -
PIC
ni je dejtonska kate- gori ja, ve} samo visoki pred- stavnik, a ~ak ni je ni
OHR
ko ji se tretira kao pomo}no osobqe, a ne kao osobqe ko je je ovdje vladalo godinama - podsjetio je Dodik. Predsjednik DNS-a Mar- ko Pavi} rekao je da su
PIC
i
OHR
prevazi|ene instituci je i da ih je vri jeme pregazilo. - Vlast u BiH treba da bu-de ustupqena doma}im snaga- ma, jer je sprovedeno sve {to su doma}i lideri dogovorili - rekao je Pavi} i dodao da ne treba od RS braniti BiH, jer Srpska po{tu je Dejtonski sporazum, ve} od onih ko ji ho- }e da mi jewaju taj ugovor na{tetu Srba.Poslanik SDS-a u Parla- mentu BiH Borislav Bo ji} oci jenio je da anga`man me- |unarodne za jednice ne dopri- nosi razvo ju doma}ih instituci ja i demokrati je i da je krajwe vri jeme da doma- }i politi~ari preuzmu odgov- ornost za stawe u zemqi.- Za to su ste~eni uslovi i sve je mawe potrebe za posto-  jawem
OHR
-a i visokog pred-stavnika u BiH - istakao je Bo ji}.Idu}a sjednica
PIC
-a na- javqena je za 22. i 23. maj2013. godine.
PIC
POZVAO
na kompromis uinstitucijama BiH
Stjepanovi} oslobo |en optu`be za zlo~in u Br~kom
BR^KO
- Osnovni sud Br~ko distrikta oslobodio je u petak Ivana Stjepanovi}a optu`be za ratne zlo~ine nad srpskim civilima po~iwene na podru~ju br~anske op{tine. Predsjedava ju}i Sudskog vi je}a Ni jazi ja Kalender rekao je da Tu`ila{tvo ni je uspjelo da doka`e navode optu`nice i da  je samo utvr|eno da su se doga|a ji navedeni u optu`nici desi- li po~etkom rata na podru~ju Br~kog, te da je optu`eni bio pripadnik HVP-a od 1992. do 1994. godine, javile su agenci je. - Ostali navodi iz optu`nice nisu dokazani, jer svjedoci nisu potvrdili da je optu`eni izvr{io djela ko ja su mu se stavqala na teret - dodao je Kalender.
Rado ji~i}: Srpska evropski ori jentisana
MERIDA 
- Republika Srpska je evropski ori jentisana, {to potvr|u je i proces uskla|ivawa zakonodavstva i pravnog sistema sa evropskim standardima, rekao je u petak predsjednik Narodne skup{tine RS Igor Rado ji~i} u obra}awu na plenarnoj skup- {tini Konferenci je evropskih regi ja sa zakonodavnom nadle- `no{}u u {panskoj Meridi. Rado ji~i} je govorio i o slo`enom unutra{wem ure|ewu u BiH, zalo`iv{i se za decentralizovan sistem. Na plenarnoj skup- {tini je usvo jena deklaraci ja u ko joj se, izme|u ostalog,konsta- tu je da se vi{e od 70 odsto legislative u EU sprovodi i usva ja na nivou regiona, bez prolaska kroz strukture dr`ava. S. T.
Tu`ila{tvo mora da ka`e gdje su ti jela ubi jenih Srba
SA R JEVO
- [ef Kluba Srba u Domu naroda Parlamenta BiH Sta{a Ko{arac pozvao je u petak nadle`ne u Tu`ila{tvu BiH da se izjasne o navodima u pismu ko je im je uputio pro{le sedmi- ce i da ka`u {ta su u me|uvremenu u~inili da otkri ju gdje su posmrtni ostaci Srba sa Alipa{inog poqa i drugih lokaci ja u Sara jevu. - Meni je jasno za{to }utite o ovom slu~a ju i brojnim drugim strati{tima Srba, ali bih `elio da to objasnite porodicama nestalih ko je uzaludno o~eku ju da po~nete da radite svoj posao - naveo je Ko{arac u otvorenom pismu glavnom tu`iocu BiH Jad- ranki Lokmi}-Misira~a i wenom zamjeniku Vesni Budimir, ja- vile su agenci je.
Zavr{ena dvodnevna sjednica Upravnog odbora Savjeta za primjenu mira (
PIC
)
EU ne }e pri hva ti ti izgovore po li ti~ara
Zasjedawe
PIC
-amanifestacionog karaktera. Radi se o refleksupro{lih vremena u kojima je mo}nastruktura vladala bez ikakveodgovornosti, istakao Dodik.
PIC
i
OHR 
prevazi|ene institucije koje je vrijeme pregazilo, kazao Pavi}
Odgovaraju}i na pitawe da li postoji mogu}nost da povu~e odluke koje je donio prilikom formirawa vlasti u FBiH, Incko je kazao da se otvara pitawe kako bi se u takvoj si- tuaciji stvari odvijale. - Svi bi zakoni bili ilegal- ni. Ne razmi{qam da povu- ~em odluku. Uvjeren sam da sesa predsjednikom FBiH @iv- kom Budimirom mo`e dogovo- riti da dozvoli rekonstrukciju Vlade i da on ostane predsjednik - kazao je Incko.
FBiH 
Sjednica Savjetaza primjenu mira
   F   O   T   O  :   G   L   A   S   S   R   P   S   K   E
SARAJEVO - Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmano- vi} i ambasador Ruske Federacije u BiH Aleksandar Bocan-Har~enko izrazili su u petak o~ekivawe da bi moglo do}i do napretka u BiH poslije sporazuma SNSD-a i SDP-a i posqedweg dogovora nove {es- to~lane koalicije na nivou BiH. - Na ovaj na~in na politi~koj sceni BiH ponovo se afirmi{e atmos- fera dogovarawa izme|u vode}ih politi~kih subjekata i princip kon- senzusa i kompromisa o najva`nijim pitawima budu}nosti BiH - naglasili su sagovornici. @. D.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
bzsolt6270 liked this
Haris Bukvic liked this
Nihad Sultanić liked this
Pero Peric liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->