Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bilim Ve Teknik Subat 2008

Bilim Ve Teknik Subat 2008

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,476|Likes:
Published by DeCanter

More info:

Published by: DeCanter on Jan 31, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2013

pdf

text

original

 
SAYI 483
212110 2008/02
 ‹ l k  ö
 
 ¤ r e t i m e
  Y › l d › z   Y › l d › z  T a k  › m › T a k  › m ›
3,5 YTLfiUBAT 2008
 Yabanc›lar Aram›zda m›?..Çoklu Dünyalar...Vücudunuzdaki Ekosistem...Formula G Kurallar›...
Mutasyonlar... Gülmek... Kukla... Barometre Yapal›m... Gelece¤in Araçlar›...
 
Dosya:GündemdekiToryum
GELECE⁄‹M‹Z‹ B‹LMEKGELECE⁄‹M‹Z‹ B‹LMEK
 
Türkiye’nin Bilim Çeflmesi:
Yenilendi!
www.biltek.tubitak.gov.tr
 
Yaz›flma Adresi: Bilim ve Teknik Dergisi Atatürk Bulvar› No: 221Kavakl›dere 06100 Çankaya - AnkaraYaz› ‹flleri: Tel: (312) 427 06 25 (312) 427 23 92 Faks: (312) 427 66 77Sat›fl-Abone-Da¤›t›m : Tel: (312) 467 32 46 (312) 468 53 00/1061 ve 3438Faks: (312) 427 13 36B‹TAK Santral: Tel: (312) 468 53 00Adres: Atatürk Bulvar, 221 Kavakldere 06100 AnkaraReklam: Tel: (312) 427 06 25 (312) 427 23 92 Faks: (312) 427 66 77Internet: www.biltek.tubitak.gov.tre-posta: bteknik@tubitak.gov.trISSN 977-1300-3380Fiyat› 3,50 YTL (KDV dahil)Yurtd›fl› Fiyat› 5 EURO.Da¤tm: Merkez Da¤tm A..Bask› : Promat Bas›m Yay›n A.fi. www.promat.com.trTel: (0212) 456 63 63
Bilim ve Teknik Dergisi, Milli E¤itim Bakanl›¤› [Tebli¤ler Dergisi, 30.11.1970, sayfa 407B, karar no: 10247] taraf›ndan lise ve dengi okullara; Genel Kurmay Baflkanl›¤› [7 fiubat 1979, HRK: 4013-22-79 E¤t. Krs. fi. say› Nflr.83] taraf›ndan Silahl› Kuvvetler personeline tavsiye edilmifltir.
SahibiTÜB‹TAK Ad›na Baflkan V.Prof. Dr. Nüket YetiflGenel Yay›n YönetmeniSorumlu Yaz› ‹flleri MüdürüRaflit Gürdilek
(rasit.gurdilek@tubitak.gov.tr)
 Yay›n KuruluGüldal Büyükdamgac› AloganÇi¤dem AtakumanEkmel ÖzbayAhmet OnatMehmet Mahir ÖzmenTeknik KoordinatörDuran Akca
(duran.akca@tubitak.gov.tr)
RedaksiyonZeynep Tozar
(zeynep.tozar@tubitak.gov.tr)
Araflt›rma ve Yaz› GrubuGülgûnAkbaba
(gulgun.akbaba@tubitak.gov.tr)
Alp Ako¤lu
(alp.akoglu@tubitak.gov.tr)
Bülent Gözcelio¤lu
(bulent.gozcelioglu@tubitak.gov.tr)
Serpil Y›ld›z
(serpil.yildiz@tubitak.gov.tr)
 Y›ld›z Tak›m› EditörleriGökhan Tok
(gokhan.tok@tubitak.gov.tr)
Elif Y›lmaz
(elif.yilmaz@tubitak.gov.tr)
Bilim ve Teknik Sanat YönetmeniAyflegül D. Bircan
(aysegul.bircan@tubitak.gov.tr)
 Y›ld›z Tak›m› Sanat YönetmeniAytaç Kaya
(aytac.kaya@tubitak.gov.tr)
Web UygulamaSadi At›lgan
(sadi.atilgan@tubitak.gov.tr)
Okur ‹liflkileriZehra fien
(zehra.sen@tubitak.gov.tr)
Vedat Demir
(vedat.demir@tubitak.gov.tr)
‹brahim Aygün
(ibrahim.aygun@tubitak.gov.tr)
‹dari HizmetlerKemal Çetinkaya
(kemal.cetinkaya@tubitak.gov.tr)
AYLIK POPÜLER B‹L‹M DERG‹S‹C‹LT 41 SAYI 483
B‹L‹M
ve
TEKN‹K 
“Benim mânevi miras›m ilim ve ak›ld›r"  Mustafa Kemal Atatürk 
 Ben kimim? Daha do¤rusu, neyim? Tamam, ö¤rendik; milyonlarca y›l önce ortak bir atadan yollar›m›z›n ayr›ld›¤› flempanzelerden fark›m›z, yaln›zca genlerimiz aras›ndaki yüzde bir buçuk oran›ndaki farkl›l›ktan daha fazla de¤iflkenle belirleniyor. Bizim ne oldu¤umuzuysaçok eski atalar›m›zdan ve analar›m›zdan ald›¤›m›z miras büyük ölçüde belirliyor; ama benniye kardeflimden ya da babamdan farkl›y›m? Daha da önemlisi, çocuklar›m›z› ne bekliyor. Hani olur ya, bana ra¤men birer Einstein - pardon abartt›k - ya da Bilim ve Teknikailesinin üyelerinden olabilecekler mi? -Ya da annemin ya da babam›n hastal›klar› bende detekrarlayacak m›? Art›k bu sorular›n yan›tlar›n›n hepsini bilemesek de, ço¤ununki art›keriflimimiz içinde. Bunu, kal›t›m flifremizin çözülmesi yolunda yürütülen çal›flmalar›nola¤anüstü h›z›na ve baflar›s›na borçluyuz. Türümüzün her bireyinin her hücresindebulunan, analar›m›z ve babalar›m›zdan ald›¤›m›z eflit say›da toplam 46 kromozom üzerine sar›l› toplam 3 milyar baz (bir tür fleker molekülü) çiftinin üzerinde, yaflamsal ifllevlerimizin yerine getirilmesini sa¤layan yaklafl›k 80.000 proteini kodlayan yaklafl›k 25.000 genoldu¤unu da ö¤rendik. Peki ama, türden bireye kadar indi¤imizde benim matematikdersinde baflar›l› olmam› ya da olmamam› (do¤ru cevap) ya da diyabet (fleker) ya da kalphastal›¤›na yakalanma e¤ilimimin ne oldu¤unu ne belirliyor. Genetik alan›nda ilk paradigmay› yaratan gen haritas›n›n aç›klanmas›ndan yaln›zca yedi y›l geçmifl olmas›nakarfl›n art›k bu sorunun yan›t›n› da biliyoruz: Bireylere ve onlar›n oluflturdu¤u toplumlaraözgü genetik baz dizilimlerinde çok küçük de¤ifliklikler. Benzetecek olursak, karakterimizi,e¤ilimlerimizi koskoca bir romandaki bir ya da birkaç harf de¤iflikli¤ine borçluyuz. ‹flte, dergimizin t›p yazarlar›ndan Ferda fienel, bu say›m›zda bu borcumuzu, bafll› bafl›nabir baflvuru kayna¤› olabilecek bir dosya halinde, tarihiyle, mekanizmalar›yla, günümüzdevar›lan noktay› kapsayan genifl bir çal›flmayla detayland›r›yor. Konu öylesine ilgi çekici ki,kapakta gördü¤ünüz gibi arkadafl›m›z Elif Y›lmaz hücrelerimizin verebilece¤i mesaj›heyecan ve flaflk›nl›kla okudu. Haberlerin iyi oldu¤u da (zaten kuflkumuz yoktu),32. sayfadaki resimden belli. Dünyan›n gündeminden, ülkemizin gündemine geliyoruz: Nükleer Enerji... Olsun mu,olmas›n m›, ya da nas›l olsun tart›flmalar›n›n yan›s›ra ulusal gündemimize oturan bir konuda ülkemize önemli bir avantaj sa¤layaca¤› medyada s›k s›k dile getirilen, sihirli bir  pelerine büründürülen bir elemente, toryuma odakl›. Biz de, her zaman oldu¤u gibi bir nükleer mühendis olan yazar›m›z Prof. Dr. Vural Alt›n’›n bu konulardaki engin bilgisinebaflvurduk ve nükleer enerjiyi, tan›d›¤›m›z potansiyelinin yan›s›ra abart›l› ve serinkanl›beklentilerle birlikte yine kapsaml› bir baflvuru dosyas› halinde okurlar›m›za sunuyoruz.Gelelim son üç y›ld›r, yaln›zca TÜB‹TAK olarak de¤il, ulusça gö¤sümüzü kabartanetkinli¤imize... Bizim gençlerimizin çal›flkanl›¤›na, yarat›c›l›k ve sorumluluk duygular›naolan güvenimizin s›n›r› yok. Onlar›n son üç y›lda gösterdikleri performanstan ald›¤›m›zcesaretle biz de s›n›rlar› yerle bir ederek bu y›lki TÜB‹TAK- Formula G Günefl Arabalar›Yar›fl›’n›, hem kamuoyunda alternatif enerji kaynaklar›n› n yayg›n kullan›m› aç›s›ndandaha inand›r›c› yapaca¤›na, hem de ulusumuza heyecen ve gurur dolu bir hafta yaflataca¤›na inand›¤›m›z bir maraton yar›fl› haline getirmeyi kararlaflt›rd›k. 1000 kilometre yol yar›fl› ve bir pist finali planlad›k. Bizden sab›rs›zl›kla yeni program›m›z› isteyen gençlermize ça¤r›m›z: Hodri meydan!.. Yaln›zca bize de¤il, tüm dünyaya gösterin yarat›c›l›k, mühendislik, organizasyon potansiyelinizi ki, hemen ard›ndan daha büyük s›navlara yaln›z sizleri de¤il dünyada kim boy ölçüflmek istiyorsa onlar› da ça¤›ral›m veTÜB‹TAK’› temiz enerjiler alan›nda da uluslararas› bir marka haline getirelim.Sayg›lar›mla Raflit Gürdilek

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
Musah Shaibu Philip added this note
Xavi Gerad Jude Am. Aiicco Sigorta plc Temsilcisi. Biz 3% anaSayfa Ödeme oraninda Kredi sunuyoruz.Bu (CEO) e-posta adresine bizimle irtibata ilgilenen varsa: xavigeradloanfirm@yahoo.com Eklendi sadece Aiicco Sigorta plc Izin Alir 20 yas üzeri yazidan. Bireysel Krediler Yatirim. Isletme Kredileri Yatirim. Konsolidasyon Kredi. Insaat Krediler. Bir'in Daha yaygin Ödeme yasindaki Your Language.
1 thousand reads
1 hundred reads
Seray Yılmaz liked this
DeCanter liked this
Eray Saner liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->