Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
A Grubu Kadrolara Personel Alımına İlişkin Bazı Bilgiler

A Grubu Kadrolara Personel Alımına İlişkin Bazı Bilgiler

Ratings: (0)|Views: 110 |Likes:
Published by statssagacious
A Grubu Kadrolara Personel Alımına İlişkin Bazı Bilgiler
A Grubu Kadrolara Personel Alımına İlişkin Bazı Bilgiler

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: statssagacious on Dec 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
21
TABLO-2A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER
AÇIKLAMALAR:
Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlereverilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin gösterdiði KPSS testleri þöyledir: GY:GenelYetenek, GK:Genel Kültür, ÇE:Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, EÐ: Eðitim Bilimleri, EK:Ekonometri,HU:Hukuk, ÝK:Ýktisat, ÝA:Ýstatistik, ÝÞ:Ýþletme, KY:Kamu Yönetimi, MA:Maliye, MU:Muhasebe, UÝ:UluslararasýÝliþkiler, YD:Yabancý Dil. Kurum ve kuruluþlarýn kullanacaklarý test aðýrlýklarýnýn bulunduðu satýrlarda, bu aðýrlýklardahesaplanmýþ KPSS puanlarýnýn (KPSSP) numaralarý küçük bir çerçeve içinde yer almaktadýr. Tüm kamu kurum vekuruluþlarýna alýnacak personelde 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun deðiþik 48. maddesinde yer alan askerlik,saðlýk, suç durumu gibi genel ve özel þartlar aranacaðýndan bu þartlar her kurum için ayrý ayrý belirtilmemiþtir. Hizmetyükümlülüðü bulunan adaylarýn baþka bir kuruma baþvurmalarý halinde bu yükümlülüðe iliþkin borcunu ödemeyikabul etmiþ olmasý gerekir. Bu kýlavuzda yer alan tüm kamu kurum ve kuruluþlarý için bu koþullarýn istendiðivarsayýlacaktýr. Aþaðýdaki bilgiler adaylara yardýmcý olmak amacýyla verilmiþtir. Kamu kurum ve kuruluþlarý aþaðýdakikoþullarda gerektiðinde deðiþiklik yapabileceklerdir. Bu koþullar kamu kurum ve kuruluþlarýnýn personel alýmý içinverecekleri basýn ilanlarýnda kesinlik kazanacaktýr.
Baþbakanlýk
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný:
Baþbakanlýk Uzman Yardýmcýsý
Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý:
Kurumca yapýlacak ilanda yer alacaktýr.
Test Aðýrlýklarý:
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,15, ÝK:0,1, ÝÞ:0,1, KY:0,1, MA:0,1, UÝ:0,1, YD:0,15
KPSSP95
Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr.Öðrenim Koþulu:
En az dört yýllýk lisans eðitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdýþýndaki yükseköðretim lisansprogramlarýnýn birinden mezun olmak.
Diðer Koþullar:
Giriþ
 
sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn ilk günü itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Bu sýnava bir defadan fazlakatýlmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlikle iliþiði olmamak.
Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný:
DÝE Uzman Yardýmcýsý (Genel Ýdare Hizmetleri) Merkez
Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý:
Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr.
Test Aðýrlýklarý:
GY:0,15, GK:0,1, ÇE:0,15, ÝK:0,2, ÝA:0,1, ÝÞ:0,15, MU:0,05, YD:0,1
KPSSP58
Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr.Öðrenim Koþulu:
Üniversitelerin en az dört yýllýk lisans eðitimi veren Sosyoloji, Maliye, Kamu Yönetimi, Ýþletme, ÇalýþmaEkonomisi ve Endüstri Ýliþkileri bölümleri ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtdýþýndaki dört yýl süreliFakültelerin ayný bölümlerinden birini bitirmiþ olmak.
Diðer Koþullar:
Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlikçaðýna gelmemiþ veya hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf veya erteletmiþ veya yedek sýnýfýna geçirilmiþ olmak. Zihinselveya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancý Dilden (Ýngilizce) %60 oranýnda baþarýlý olmak.
Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný:
DÝE Uzman Yardýmcýsý (Genel Ýdare Hizmetleri) Taþra
Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý:
Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr.
Test Aðýrlýklarý:
GY:0,15, GK:0,1, ÇE:0,15, ÝK:0,2, ÝA:0,1, ÝÞ:0,15, MU:0,05, YD:0,1
KPSSP58
Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr.Öðrenim Koþulu:
Üniversitelerin en az dört yýllýk lisans eðitimi veren Sosyoloji, Maliye, Kamu Yönetimi, Ýþletme, ÇalýþmaEkonomisi ve Endüstri Ýliþkileri bölümleri ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtdýþýndaki dört yýl süreliFakültelerin ayný bölümlerinden birini bitirmiþ olmak.
Diðer Koþullar:
Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlikçaðýna gelmemiþ veya hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf veya erteletmiþ veya yedek sýnýfýna geçirilmiþ olmak. Zihinselveya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancý Dilden (Ýngilizce) %60 oranýnda baþarýlý olmak.
 
22
TABLO-2'nin devamý 
Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný:
DÝE Uzman Yardýmcýsý (Teknik Hizmetler Sýnýfý)
Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý:
Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr.
Test Aðýrlýklarý:
GY:0,45, GK:0,25, YD:0,3
KPSSP7
Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr.Öðrenim Koþulu:
Üniversitelerin en az dört yýllýk lisans eðitimi veren Bilgisayar, Gýda, Çevre, Endüstri Mühendisliðibölümleri ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen Yurtdýþýndaki dört yýl süreli Fakültelerin ayný bölümlerindenbirini bitirmiþ olmak.
Diðer Koþullar:
Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlikçaðýna gelmemiþ veya hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf veya erteletmiþ veya yedek sýnýfýna geçirilmiþ olmak. Zihinselveya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancý Dilden (Ýngilizce) %70 oranýnda baþarýlý olmak.
Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný:
DÝE Uzman Yardýmcýsý (Teknik Hizmetler Sýnýfý) Merkez
Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý:
Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr.
Test Aðýrlýklarý:
GY:0,15, GK:0,1, ÝK:0,2, EK:0,15, ÝA:0,3, YD:0,1
KPSSP34
Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr.Öðrenim Koþulu:
Üniversitelerin en az dört yýllýk lisans eðitimi veren Matematik, Ekonometri, Ýktisat, Ýstatistik, (Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Ýstatistik bölümü) bölümleri ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtdýþýndaki dört yýlsüreli Fakültelerin ayný bölümlerinden birini bitirmiþ olmak.
Diðer Koþullar:
Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlikçaðýna gelmemiþ veya hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf veya erteletmiþ veya yedek sýnýfýna geçirilmiþ olmak. Zihinselveya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancý Dilden (Ýngilizce) %60 oranýnda baþarýlý olmak.
Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü Baþkanlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný:
DÝE Uzman Yardýmcýsý (Teknik Hizmetler Sýnýfý) Taþra
Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý:
Kurum tarafýndan verilecek ilan metninde duyurulacaktýr.
Test Aðýrlýklarý:
GY:0,15, GK:0,1, ÝK:0,2, EK:0,15, ÝA:0,3, YD:0,1
KPSSP34
Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr.Öðrenim Koþulu:
Üniversitelerin en az dört yýllýk lisans eðitimi veren Matematik, Ekonometri, Ýktisat, Ýstatistik, (Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi Ýstatistik bölümü) bölümleri ile bunlara denkliði yetkili makamlarca kabul edilen yurtdýþýndaki dört yýlsüreli Fakültelerin ayný bölümlerinden birini bitirmiþ olmak.
Diðer Koþullar:
Sýnavýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Erkek adaylar için askerlikçaðýna gelmemiþ veya hizmetini fiilen tamamlamýþ veya muaf veya erteletmiþ veya yedek sýnýfýna geçirilmiþ olmak. Zihinselveya Bedensel özürü bulunmamak. KPSS'de Yabancý Dilden (Ýngilizce) %60 oranýnda baþarýlý olmak.
Baþbakanlýk Devlet Personel Baþkanlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný:
Devlet Personel Uzman Yardýmcýsý
Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý:
Personel alýnmasý planlanmaktadýr.
Test Aðýrlýklarý:
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2, ÝK:0,2, KY:0,2, MA:0,1, YD:0,1
KPSSP47
Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr.Öðrenim Koþulu:
Ekonomi, Maliye, Hukuk, Ýdare ve Ýþletme dallarýndan lisans düzeyinde mezun olmak.
Diðer Koþullar:
Giriþ
 
sýnavýnýn yapýldýðý tarihte 30 yaþýný doldurmamýþ olmak.
 
23
TABLO-2'nin devamý 
Baþbakanlýk Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný:
Planlama Uzman Yardýmcýsý
Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý:
Kurum tarafýndan verilecek ilanda duyurulacaktýr.
Test Aðýrlýklarý:
GY:0,5, GK:0,4, YD:0,1
KPSSP4
Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr.Öðrenim Koþulu:
Giriþ sýnavý ilanýnda dört yýllýk yükseköðretim kurumlarýnýn belirtilen bölümlerinin birinden mezun olmakveya bu bölümlerde lisansüstü eðitim yapmýþ olmak.
Diðer Koþullar:
Giriþ sýnavýnýn yapýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Askerlikle iliþiðibulunmamak (Askerliðini yapmýþ olmak, askerlikten muafiyeti bulunmak veya tecil etmiþ olmak.) KPSS Sýnavýnýn YabancýDil Testinde veya KPDS Sýnavýndan Müsteþarlýkça belirlenip Giriþ Sýnavý ilanýnda duyurulan asgari Yabancý Dil Puanýnasahip olmak. Daha önce yapýlan Planlama Uzman Yardýmcýlýðý sýnavlarýna en çok iki kez katýlanlar bu sýnava alýnmazlar.
Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný:
Dýþ Ticarette Standardizasyon Denetmen Yardýmcýsý
Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý:
Personel alýnmasý planlanmaktadýr.
Test Aðýrlýklarý:
GY:0,35, GK:0,35, ÝÞ:0,1, MU:0,1, YD:0,1
KPSSP96
Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr.Öðrenim Koþulu:
Ziraat Mühendisi olmak.
Diðer Koþullar:
Müsteþarlýðýmýzýn yapacaðý sýnavýn açýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak.Yabancý Dil (Ýngiliz, Fransýz, Alman dillerinden birinden) sýnavýnda en az 20 doðru yanýt iþaretlemiþ olmak. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmýþ veya tecilli olmak. Müsteþarlýðýmýzca daha önce yapýlan giriþ sýnavýna iki kez girip de baþarýsaðlayamayanlar üçüncü kez giriþ sýnavýna katýlamayacaklardýr.
Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný:
Dýþ Ticaret Uzman Yardýmcýsý
Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý:
Personel alýnmasý planlanmaktadýr.
Test Aðýrlýklarý:
GY:0,2, GK:0,2, YD: 0,6
KPSSP108
Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr.Öðrenim Koþulu:
Müsteþarlýk tarafýndan verilecek giriþ sýnavý ilanýnda duyurulacaktýr.
Diðer Koþullar:
Müsteþarlýðýmýzýn yapacaðý sýnavýn açýldýðý yýlýn Ocak ayýnýn ilk gününde 30 yaþýný doldurmamýþ olmak.Müsteþarlýðýmýzca daha önce yapýlan giriþ sýnavýna iki kez girip de baþarý saðlayamayanlar üçüncü kez giriþ sýnavýnakatýlamayacaklardýr. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmýþ veya tecilli olmak.
Baþbakanlýk Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý
Atama Yapýlacak Kadro Unvaný:
Stajyer Dýþ Ticaret Kontrolörü
Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý:
Personel alýnmasý planlanmaktadýr.
Test Aðýrlýklarý:
GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, ÝK:0,1, KY:0,1, MU:0,1, YD:Diðer Koþullara bakýnýz.
KPSSP100
Kurumca giriþ sýnavý yapýlacaktýr.Öðrenim Koþulu:
Hukuk, Siyasal Bilgiler, Ýktisat, Ýþletme, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler fakültelerinden ya da en az dört yýl eðitimveren ve eðitim programlarý itibarýyla bunlara denkliði yetkili makamlar tarafýndan kabul olunan yurtiçi veya yurtdýþýndakiyükseköðretim programlarýndan birini bitirmiþ olmak.
Diðer Koþullar:
Müsteþarlýðýmýzýn yapacaðý sýnav tarihi itibarýyla 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. Yabancý Dil (Ýngiliz, Fransýz, Alman dillerinden biri) sýnavýndan 70 ve daha yukarý puan almak. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmýþ veya tecilliolmak.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->