Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Maksilofacijalna hirurgija Knjiga

Maksilofacijalna hirurgija Knjiga

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,337|Likes:
Published by mortissimus

More info:

Published by: mortissimus on Dec 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2014

pdf

text

original

 
16. Neuralgije n.trigeminusa19. Bol u maksilofacijalnoj hirurgiji
 –
dif.dijagnostika
43. Prva pomod ko krvarenja posle vađenja zuba
 
44. Inikacije za ekstrakciju mlečnih i stalnih zuba
 
45. Uzroci krvarenja posle vađenja zuba
 
46. Traumatska oštedenja
zuba
47. Profilaksa stomatoloških obolenja preškolske, školske ece i omlaine
 
48. Prenatalna profilaksa stomatoloških obolenja
 49. Implantati u stomatologiji50. Higijena usta
 –
 
srestva i značaj
 51. Krunice i mostovi52. Prenatalni razvoj stomatodeuma5
3. Timsko lečenje urođenih rascepa usne, vilica i nepca
 
54. Hronologija nicanja mlečnih zuba
 55. Totalna proteza
56. Promene u TM zglobu ko sniženog zagrižaja
 57. Pojam eugnatije i disgnatije58. Hronologija nicanja stalnih zuba59. Parcijalna proteza60. Klasifikacija, profilaksa i terapija malokluzija61. Rascepi - etiologija i klasifikacija
62. Poremedaji u nicanju zuba –
 
vreme nastanka i klinička slika
 63. Uloga fluora u prevenciji karijesa i metode endogene i egzogene fluorizacije64. Pulpitisi65. Parodontitis chronica
66. Opšti i lokalni faktori u nastanku paroontopatije
 67. Pojam fokalne infekcije i lokalizacija oralnih fokusa68. AIDS i oralne promene69. Stomatitis herpetica
70. Rizični pacijenti za hirurške intervencije u usnoj šupljini
 71. Leukoplakija
72. Manifestacija kožnih obolenja u usnoj uplji
 
73. Klinička slika paroontopatije
 74. Dijagnostika oralnih fokusa - testovi75. Stomatitis aphtosa76. Karijes zuba
 –
 
klinička slika i lečenje
 77. Nekroza pulpe78. Oralne manifestacije krvnih diskrazija79. Terapija kod parodontopatije80. Oralne promene kod dijabetesa81. Gingivitisi82. Karijes zuba
 –
etiologija, klasifikacija, dijagnostika
35. Dentogeni sinuziti (akutni i hronični)
 
1. Oboljenja maksilarnog sinusa dentogenog porekla (A.
Pišč
evi
ć
)1.1. Anatomija i fiziologija maksilarnog sinusa
Gornjovili
ĉ
ni sinus je prvi put opisao u XVII veku engleski anatom Hajmori (Highmory). To je najve
ć
a
 paranazalna šupljina ĉ
iji razvitak po
ĉ
inje u tre
ć
em fetalnom mesecu. Kod novoro
Ċ
en
ĉ
adi on je veli
ĉ
ine
zrna graška, okrugle ili ovalne forme. Paranazalne šupljine se do
po
ĉ
etka druge denticije razvijaju vrlo
 
sporo. Tek nakon toga nastaje njihov brţi razvitak. Potpuno
 
formiranje paranazalnih šupljina nastaje posle
smene zuba. Promene su i posle toga mogu
ć
e, naro
ĉ
ito u predelu alveolarnog recesusa, posle va
Ċ
enja zuba.
Maksilarni sinus moţe biti razliĉ
ito pneumatizovan. Postoje vrlo male vili
ĉne šupljine sa
 
debelim koštanimzidovima i vrlo slabo izraţenih recesusima. S druge stane, mogu postojati vrlo
 
izraţene viliĉne šupljine satankim koštanim zidovima. Srednja vrednost kapaciteta viliĉ
nih sinusa iznosi 16-18 mL.Maksilarni sinus ima oblik trostrane piramide
ĉiju bazu predstavlja koštani zid aperture
piriformis, a vrh jeu zigomati
ĉ
nom recesusu. S obzirom na ovakav oblik, mogu se opisati
ĉ
etiri zida: prednji, zadnji, gornji i
unutrašnji.
 
Prednji zid
 je fosa kanina, debljine 1-2 mm i u njemu se nalazi foramen infraorbitale i neurovaskularnisnop.
Zadnji zid
odgovara infratemporalnoj strani maksile i tuberu maksile, kroz koji prolaze rami alveolaressuperiores posteriores.
Gornji zid
 je u vidu trouglaste plo
ĉe koja odvaja sinusnu šupljinu od oĉ
ne duplje. Tu se nalaziinfraorbitalni sulkus i kanal sa odgovoraju
ćim sadrţajem.
 
Unutrašnji zid
ili baza
trostrane piramide predstavlja koštani zid aperture piriformis koji
ga odvaja od
nosne šupljine.
 U maksilarnom sinusu postoje zigomati
ĉ
ni, frontalni, palatinalni i alveolarni recesus koji se naro
ĉ
ito
razvija posle smene zuba i kasnije se dublje spušta u al
veolarni nastavak. Alveolarni recesus je naj
ĉešć
e
 bez niskih koštanih pregrada koje nekada mogu da postoje
ili se pak vide ispup
ĉ
enja prouzrokovanakorenima zuba.
Usled toga, alveolarni recesus je izdeljen na više udubljenja u kojima se moţe zadrţati
 patol
oški sekret. Debljina koštanih zidova maksilarnog sinusa, posebno na krovu i podu, nije
konstantna, anajtanja je iznad molara. Posle ekstrakcije gornjih bo
ĉ
nih zuba, alveolarni recesus
se moţe proširiti sve dovisine alveolarnog grebena, što na rendgen sn
imku stvara sumnju da se radi o cisti ili o drugim oboljenjima
koja dovode do resorpcije koštanog tkiva. Maksilarni sinus
se drenira u srednji nosni hodnik preko hijatusasemilunarisa koji, u stvari, predstavlja kratki
sluzokoţni kanal, ĉija duţina iznosi
6-
8 mm, a širina 3
-5 mm.Kod dece i mla
Ċ
ih osoba pod
sinusa je viši nego pod nosa, tako da kod operativnog ĉinjenja drenaţe u
donji nosni hodnik,
 postiţe se mnogo bolja spontana drenaţa sekreta nego kod odraslih, gde je pod sinusaniţi nego
pod nosa.
Sluzokoţa maksilarnog sinusa je iste graĊe kao i u respiratornom delu nosne šupljine,
tj. poseduje trepljasti
epitel koji sadrţi mnogobrojne peharaste ć
elije. Mogu se na
ć
i i pojedina
ĉ
ne
male ţlezde, koje luĉ
iseromukozni sekret. One mogu predstavljati polazno mesto nastanka cista
sluzokoţe maksilarnog sinusa.
 
Paranazalne šupljine imaju više funkcija:
 1. uti
ĉu na rezonancu glasa, što je naroĉ
ito upadljivo kod nazeba;
2. sluţe za zagrevanje vazduha pri disanju;
 
3. smanjuju teţinu lobanje.
 Snabdevanje maksilarnog sinusa krvlju ide iz arterije alveolares superiores posteriores, iz arterijeinfraorbitalis, kao i iz medijalnih grana arterije nazales posteriores laterals. Senzitivna inervacija je prekograna nn. alveolares superiores posteriores et anteriores.Bliski topografski odnosi bo
ĉnih zuba prema maksilarnoj šupljini, kao i zajedniĉ
ka limfna, krvna i nervna
vlakna, objašnjavaju moguć
nost nastajanja odontogene infekcije maksilarnog sinusa. Bliski odnosi prema
nosnoj šupljini, a isto tako i prema drugim paranazalnim šupljinama,
 
što pre svega vaţi za etmoidalnećelije, daju nam objašnjenje da su kod zapaljenjskih procesa
maksilarnog sinusa one zahva
ć
ene u oko 40odsto slu
ĉ
ajeva. Zbog toga, kod zapaljenja
maksilarnog sinusa mora se obratiti narošita paţnja na stan
 je upredelu etmoidalnih
ć
elija.
 
1.2. U
č
estalost i uzroci zapaljenja maksilarnog sinusa dentogenog porekla
Zapaljenja gornjovili
ĉnog sinusa moţe nastati prodorom infekcije iz nosa ili usled
odontogeno uslovljenogzapaljenja, te prema tome i razlikujemo rinogeno i odontogeno nastali sinuzitis.Kod rinogene forme infekcija po
ĉ
inje virusnim zapaljenjem sluznice nosa koja direktno prodire u sinus.Tada je zapaljenjem primarno zahva
ćena sluzokoţa maksilarnog sinusa, i ono se
preko krvnih i limfnih
sudova moţe
 
 proširit i u koštano tkivo.
 Kod odontogeno nastalog zapaljenja proces se primarno odigrava u predelu alveolarnog
grebena u koštanojsrţi, nezavisno od toga da li je uzrok devitalizirani zub ili pak duboki
 
 parodontalni dţep. Tako nastalozapaljenje koštanog tkiva se moţe ograniĉ
iti na cirkumskriptno
zapaljenje sluzokoţe sinusa u tom predelu,ili se pak proširiti i na udaljene predele koštane srţi,
 
a samim tim i sluzokoţe.
 O u
ĉ
estalosti pojave zapaljenja maksilarnog sinusa dentogenog porekla, podaci u literaturi dosta variraju.
Moţe se reć
i da je zapaljenje maksilarnog sinusa dentogenog porekla prisutno u oko 10 odsto slu
ĉ
ajeva. Uetiologiji sinuzitisa dentogenog porekla, parodontitis apikalis ima
vaţnu ulogu. Zapaljenje maksilarnogsinusa se moţe razviti u t
oku jednog parodontitisa apikalisa akuta, ili usled akutne egzacerbacije ve
ć
ranijepostoje
ć
eg hroni
ĉ
nog apikalnog zapaljenja. Pri tome ne mora uvek da postoji direktan kontakt izme
Ċ
u
zapaljivog ognjišta u predelu apeksa zuba
 
i sluzokoţe sinusa. Kod relativno velikog koštanog rastojanja
izme
Ċu vrha korena i sluzokoţe
 
maksilarnog sinusa, infekcija se širi putem krvnih i limfnih sudova,
dovode
ć
i do zapaljenja maksilarnog sinusa. I kod takvih slu
ĉ
ajeva se na rendgen snimku ne mogu dokazati
 promene u koštanoj
strukturu u smislu jednog osteitisa ili osteomijelitisa.
Kod postepenog širenja hroniĉnog apikalnog parodontitisa, posle nekroze koštane
pregrade, dolazi doprimarnog hroni
ĉnog zapaljenja sluzokoţe maksilarnog sinusa (primarni
hroni
ĉ
ni sinuzitis). To je naj
ĉešć
ecirkumskriptni sinuzitis i tek nakon iznenadne egzacerbacije prelazi u akutno zapaljenje (sekundarni akutnisinuzitis).Zna
ĉ
i, mogu
ć
e je da na postoje
ć
i hroni
ĉ
ni cirkumskriptni sinuzitis -
što predstavlja mesto
manjeg otpora zarinogenu infekciju - do
Ċ
e do akutnog zapaljenja, te prema tome postoje i tzv.
mešovite forme zapaljenjasluzokoţe maksilarnog sinusa.
 
Infekcija maksilarnog sinusa od apikalnog parodontitisa, nastaje preteţno od molara i
drugog premolarakoji se nalaze u negativnom odnosu prema
maksilarnom sinusu (što je
dokazano na osnovu
ortopantomografskih snimaka). Ovi zubi su i anatomski najbliţi alveolarnom
recesusu, te stoga imamo
objašnjenje što su oni najĉešć
i uzrok zapaljenja maksilarnog sinusa.Pojava akutnog primarnog sinuzitisa dentogenoga porekla od periapikalnog procesa, nije tako
ĉ
esta.Ukoliko je takav slu
ĉ
aj, imamo karakteristi
ĉ
ne anamnesti
ĉke podatke: pacijent se ţali
na jake pulsiraju
ć
ebolove, nema otoka spolja, zub je osetljiv na dodir; kasnije, bolovi su znatno manji, ali s
e ţali na isticanje
smrdljivog sekreta na nos.Zapaljenje maksilarnog sinusa odontogenog porekla naj
ĉešć
e nastaje kod povreda maksilarnog sinusa zavreme ekstrakcije zuba. To se naro
ĉ
ito doga
Ċ
a kada parodontitis apikalis chronic
a razori koštano tkivo
poda
sinusa, kada je vrh korena pokriven još samo sluzokoţom
sinusa koja se prilikom ekstrakcije perforiraili pokida. Najve
ći broj sveţih oroantralnih
perforacija spontano zarasta, bez pojave zapaljenja sinusa. Kodinfekcije koaguluma u alveoli ili
kada je alveola prazna, moţe nastati zapaljenje sinusa; mnogo ĉešć
e setada razvija hroni
ĉ
no, nego akutno zapaljenje. Hroni
ĉni sinuzitis se lokalizuje preteţno u predelu
alveolarnog recesusa,
a kao posledica nastaje oroantralna fistula koja se ne moţe spon
tano zatvoriti i
zahteva hirurško
le
ĉ
enje. U etiologiji nastanka zapaljenja maksilarnog sinusa dentogenog porekla, dolazi uobzir da se u sinus ubaci koren, ili deo korena, kao i druga strana tela, instrument za le
ĉ
enje kanala korena,periapikalno punjenje koje se ne resorbuje.
Infektivni sadrţaj kanala korena koji dospeva u maksilarni sinus i nadraţaj koji vrše strana
tela, vrlo brzoizazivaju zapaljenje.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
Stefan Mikic liked this
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->