Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Conta Bili Tate a Fin

Conta Bili Tate a Fin

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Published by Sin Marina

More info:

Published by: Sin Marina on Dec 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2012

pdf

text

original

 
CURSCONTABILITATEAFINANCIARA I
 
LMTema: Contabilitatea activelor nemateriale
1.1 Caracteristica şi clasificarea activelor nemateriale
Active nemateriale – 
active care nu îmbracă forma materială (fizică), controlate de întreprindere şi utilizate mai mult de un an în activitatea de producţie, comercială şi alteactivităţi, precum şi în scopuri administrative sau destinate predării în folosinţă (chiriei)persoanelor juridice şi fizice.
 Aceste active sunt perfectate în modul cuvenit cu documentecare confirmă existenţa acestor active şi drepturile exclusive ale întreprinderii de folosire aacestora.
După conţinutul economic şi destinaţie activele nemateriale se clasifică în
(şi 
 
conform paragrafului 5 din SNC 13):
Cheltuieli de organizare
cheltuielile aferente creăriiîntreprinderii(pretirea documentelor pentru înregistrare; executareaştampilelor; taxele de stat; plata serviciilor prestate de consultanţi, aacţiunilor de reclamă etc.);
Goodwill-ul (fond comercia
) depăşirea valorii de procurare aîntreprinderii în ansamblu asupra valorii de piaţă a tuturor activelor, dacăacestea ar fi fost procurate separat, diminuacu suma datoriilor (caracteristicile vânzării întreprinderilor la un preţ mai mare: prestigiul pe piaţa externă şi internă; îndestularea cu produse; nivelul înalt al eficienţei de produse; relaţii adecvate între membrii colectivului; situaţia de monopol alîntreprinderii; nivelul calificat înalt a cadrelor);
 Brevetele
– drepturi exclusive garantate de stat pe o anumită perioadă, pentru fabricarea unui fel de produse, utilizarea sau vânzarea unui produsspecific(invenţii, noi soiuri de plante);
 Emblemele comerciale şi mărcile de deservire
simboluri(denumiri)înregistrate, protejate de stat, cu drept exclusiv de utilizare a lor pentruidentificarea rfurilor, serviciilor unor persoane juridice şi fizice demărfurile şi serviciile identice ale altor persoane juridice şi fizice;
 Licenţele
– drepturi întocmite juridic pentru practicarea unui anumit gen deactivitate;
 Know
-how-urile sunt cunoştinţe tehnico-ştiiifice, tehnologice,comerciale, financiare, organizaţionale, de management, biotehnice şi de altănatură cumulate de către întreprindere, care constituie secret comercial şiaduc avantaj economic;
Copyright 
– drepturi de autor garantate de stat pentru publicarea, editarea,vânzarea operelor literare, muzicale, video şi de cinema, precum şi a altor opere de artă pe întreaga durată prevăzută de legislaţie;
 Francizele
– drepturi acordate de o întreprindere altei persoane juridice şifizice pentru utilizarea unei anumite formule a produsului sau tehnologii a procesului de producţie pentru un comision stabilit;
 Programele informatice
– set de documentaţie tehnică şi de exploatare, precum şi complexul de programe pentru sisteme de prelucrare ainformaţiei;
2
 
 Desenele şi mostrele industriale
 – un nou tip de articol înregistrat cu funcţieutilitară care acordă deţinătorului titlului de protecţie dreptul exclusiv deutilizare a articolului;
 Drepturile de utilizare a ativelor materiale pe termen lung 
 – sunt drepturilede utilizare a terenurilor, mijloacelor fixe, resurse naturale investite defondator sub formă de aport în capitalul statutar al întreprinderii;
 Drepturile care rezultă din brevete, certificate şi alte titluri de protecţie
– includ: brevetele, mărcile, desenele şi mostrele industriale, know-how-urilecare aparţin posesorului de drepturi.
După gradul de finisare se deosebesc:
Active nemateriale finite care pot fi utilizate după destinaţie;
Active nemateriale în curs de execuţie – cheltuielile aferente creării activelor nemateriale (invenţiilor, diverselor formule, soluţiilor tehnice, elaborărilor de tehnologii noi, mostrelor industriale etc.) de înşi întreprindere îndecursul unei perioade mai mare de un an.
 Nu se consideră active nemateriale:
Liceele, procurate pe o perioade la un an şi programeleinformatice, elaborate în decursul unei perioade, copiate pentru vânzare indecursul a mai multe perioade de contabilizare în componenţa produselor înconformitate cu cerinţele SNC 2 „Stocuri de mărfuri şi materiale”.Componenţa activelor nemateriale, modul de constatare şi evaluare a acestora suntreglementate de prevederile SNC 13 „Contabilitatea activelor nemateriale”.
 
2.2 Constatarea (recunoasterea) şi evaluarea activelor nematerialePrin
constatare
se înţelege stabilirea perioadei de gestiune în care activelenemateriale trebuie să fie reflectate în conturi şi în bilanţ.
 Ea însă poate fi formulată astfel: recunoasterea reprezintă examinareacorespunderii însuşirilor, particularităţilor, caracteristicilor, proprietăţilor elementelor respective definiţiei şi criteriilor stabnilite.
Activul nematerial se constată ca activ în cazul în care:
1.există o certitudine întemeiată că întreprinderea va obţine avantaj economicca urmare a utilizării activului;2.valoarea activului poate fi estimată cu un grad înalt de certitudine (valoarease determiîn baza documentelor respective privind procurarea sauschimbul de active).
Dacă aceste condiţii nu pot fi îndeplinite, consumurile aferente procurării (creării) activuluinematerial se constată ca cheltuieli ale perioadei de gestiune.
Evaluarea
 
reprezintă procesul de determinare a valorii activelor nemateriale. Se deosebeşteevaluare iniţială (în contabilitatea curentă) şi evaluare ulterioară (în rapoartele financiare). Înrezultatul
evaluării iniţiale
se determină valoare activelor nemateriale în momentul intrăriiacestora. Conform cerinţelor SNC 13 „Contabilitatea activelor nemateriale” la intrare (primire)activele nemateriale se evaluează la valoarea de intrare care este egală în cazul:
cumpărării
cu valoarea de cumpărare plus impozitele, taxelenerecuperabile prevăzute de legislaţie, cheltuielile privind dobândireadrepturilor patrimoniale la activele nemateriale şi pregătirea acestora pentru
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->