Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
สรุปเสวนาเวทีปฏิรูปครั้งที่ 10

สรุปเสวนาเวทีปฏิรูปครั้งที่ 10

Ratings: (0)|Views: 360|Likes:
Published by Qlf Thailand
สรุปการเสวนาวิชาการ
เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล”ครั้งที่ 10/2555
“การพัฒนาการเรียนรู้ในจังหวัดนำร่อง : ฝันที่ตั้งใจให้เป็นจริง”
สรุปการเสวนาวิชาการ
เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล”ครั้งที่ 10/2555
“การพัฒนาการเรียนรู้ในจังหวัดนำร่อง : ฝันที่ตั้งใจให้เป็นจริง”

More info:

Published by: Qlf Thailand on Dec 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

 
1
สรุปการเสวนาว   ิชาการ
 
เวทีปฏ   ิรูปการเรียนรู  ้สู ่การศึกษาเพื อคนทังมวล”ครังที 
10/2555
“การพัฒนาการเรียนรู  ้ ในจงหวัดนาร  ่อง
:
ฝันที ตังใจให้เป็นจร    ิง”
1
 
เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู ่การศกษาเพื อคนทังมวล ครังที  
10/2555
จัดข นเมื อวนที 
6
พฤศจิกายน
2555
สถาบันวิจยจุฬาภรณกรุง เทพมหานคาเสนอ ประเด็น“การพัฒนาการเรียนรู้ในจังหวัดนาร่อง
:
  ัที ตังใจให้เป็นจริง” โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี  เป็นประธานเสวนา มีผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ น ผู้ทรงคุณวุฒิ  นักวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการระดับสูงจากหน่วยงานด้านการศึกษา องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิและผู้แทนสื อมวลชน จานวนประมาณ
90
คน ผลการเสวนามีประเด็นสาคัญสรุปได้ดังนี 
 
1.
 
กรณีศึกษา
 1.1
 
รวมพลังสร้างสุข รุกการพัฒนา ปวงประชาปลอดภั
:
ฝันที ตังใจให้เป็นจร    ิงของยะลา
 
จัง ห วัด ย ะ ล า ภ า ย ใ ต้ก า ร นา ข อ ง ผู ้ว่า ร า ช ก า ร จัง ห วั( เ ด ช รัสิศิริ) น า ย ก อ ง คก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น จั ง ห วั ( มุ ข ต า ม ะ ท า )และประธานคณะกรรมการเพื อการคดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื อมล าทางการศกษา (ผศ
.
 ไกรสศร ไตรรตน์) ได้ร่วมกันวางยุทธศาสตร์และผลักดนให้การศึกษาเพื อความมันคงเป็นวาระของจังหวั มีเป ้าหมายที ป็มืน่ยู ่คู ่สันติสุสด็ต้ภสร็ “ ร ว ม พ ลั ง ส รา ง สุ ข ุ ก ก า ร พั ฒ น า ป ว ง ป ร ะ ช า ป ล อ ด ภั ย ”  ัญหาใหญ่ด้านการศึกษาของยะลาคือความไม่ปลอดภัยที ส่งผลให้ครู ไม่สามารถทุ ่มเทการสอนได้เท่ากั บ ค รูใ น พื น ที ป ก ติป ฏิสัม พัน ธ์ร ะ ห ว่า ง ค รูเ ด็ผู้น้ ึ ง ส่ ง ผ ล ใ ้ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ย ะ ล า ต ก ต  จึง ไ ด้เ กิด ค ว า ม รว ม มือ กัน ข อ ง ทก ภ า ค ส่ว น ที จ ะ ทา ใ ห้   ัที มีร่ว ม กัน เ ปน จ ริ
 
 โทห้ครัวซึ ป็บันลักมีมันคงและมีคุณภาพมากขึ น และครูเป็นกลไกสาคัญในการที จปรานกับชุนแน่วยงท้อถิ นทุกภส่เพ อระดมการพฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกัน เพราะเชื อว่า
 
เด็กเป็นศูนย์รวมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ้ ญ่จึงน่าจะเป็นจุดเริ มต้นที ทาให้เกิดความร่วมมือทังระดับภาคีภาคประชาชนและในหน่วยงานของรัฐได้เป็น อย่างดี
 
ส า ห รั บ ว า ร ะ ก า ร ศึ ก ษ า ซึ  ป็ จั ง วั ด พยายามตอบโจทย์ที จน
 ่
 ้าหมายข้างต้นว่า “ทาอย่างไรให้เด็กเรียนรู ้วัฒนร่กันทัง เ ด็ ก ไ ท ย พุ ท ธ แ ล ะ ไ ท ย มุ ส ลิ ม ทัง ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ ภ า ษ า ม ล า ยู 
1
ถ่ายทอดเสียงสดผ่านทางอินเตอร์เน็ตที  
www.qlf.or.th
และทางสถานีวิทยุชุมชน
3
00 สถานีทัวประเทศ
 
และรายงานสดผ่านทาง
twitter 
สสค.
@QLFthailand
และ
facebook
ที ่
 
2
และเมื ด็ซึ งป็นศูย์รจิพ่ม่กิข้ากัน สังคด็ป็ตัวตั ป็ศูน ย์ร ว ม ใ น ก า ร ขับ เ ค ลื ทัศ ติรื อ ง ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ก็จ ะ ล ด ท อ น ล ง ซึ ถ้ม่ช้ศึข้ก็ทห้ที ต่กันด้ชื อติห่กันรื  พร้อมกันนี ยังมีต้ทุสคัญ ร่มืค์ัฐ แ ล ะ แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ที  มี ยู ่ ร้ ทั ง รื ข่ รู ดีมื  กั นั รี ที  มี ต้ ทุ จะทาให้เราก้าวสู ่ประชาคมอาเซยนได้ด้วยเรื องวัฒนธรรม”
 
 โดยกาหนดแนวทางไว4 ประการ ได้แก่ 1)ร ะ ด ม ค ว า ม มี ส่ ว น ร่ ว ม จ า ก ทุ ก ภ า ค ส่ ว น 2 )สร้างวิสัยทัศน์จังหวัดร่วมกันด้วยการค้นหาป  ัญหาและต้นทุนทางการศึกษาของ จังหวัดยะลที ล้กับต้ชุ3) บู ้าหมายและทรัพยากร โ ก ร่ กั ทุ พื  ที  จั วั 4 )วางระบบและมาตรฐานเพื อควมเหล มล าของชุมชน ดยใช้บทเรียนจกครูนดีทัง 149 ค น เ น จุ ด เ ริ  ต้ ยั รู ทั จั วั แ ล้ ว เ ส ริม ด้ ว ย ก า ร จัด กิจ ก ร ร ม เ พื  อ เ พิ ม ป ร ะ สิท ธิภ า พ ใ ห้ กับ ค รูป ฐ ม วั ซึ งทังหมดนี ก็เพื อนาไปสู ่เป  ้าหมายให้ยะลาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ต่อไป
1.2
 
จากธรรมนูญประชาชนคนอานาจเจร   ิสู ่การสร้างความเท ่าเทียมทางการศึกษา
:
 ฝันที ตังใจให้เป็นจร    ิงของอานาจเจร   ิ
 
ภ า ค ป ร ะ ช า ช น ใ น จั ง ห วั ด อ า น า จ เ จ ริ ญ มี ค ว า ม ตื  ตั ว สู ดัง จ ะ เ ห็น ไ ด้จ า ก ส า ม า ร ถ ร่ว ม กัน จัด ทา ธ ร ร ม นูญ ป ร ะ ช า ช น ค น อา น า จ เ จ ริ เ พื อ ใ ห้ อา น า จ เ จ ริญ มุ ่ง สู ่ค ว า ม เ ป็ น จง ห วัด จัด ก า ร ต น เ อ ง ไ ด้ ใ น อ น า ค ต  โ ด ย มีทัง ธ ร ร ม นูญ ร ะ ดับ จัง ห วัด แ ล ะ ชุมีก า ร ส ร้า ง ก อ ง ทน ไ ท ย บ้า น มีหลักประกันสุขภาพครบทุกตาบล และมการจัดทากองทุนดูแลคนพิการ ซึ งต่างๆเหล่านี สะท้อนให้เห็ “พลังมวลชน” ที ร่วมกันแก้   ัญหาในชุมชน
 
ั บ  นแม้ว่าจังหวัดอานาจเจริญจะมีการเปลี ผู้ว่จัวัค่ข้บ่แต่ประธานคณะกรรมการเพื อการคดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื อมล าทางการศึกษา (นายสมนึก มีทอง) ซึ ผู ้ทคุวุฒิพื นที  ค์กริส่จังวัด ซึ ป็ผู้นท้อถิ   ให้ความสาคัญกบการศึกษาอย่างต่อเนื อง ทังอดีตนายก อบจ
.
(น
.
ชัยพร ทองเจริญ) และนายกอบจ
.
  ัจจุบัน (ศักดิ  ชัย ตังตระกูลวงศ์)ทังนี  จากข้อมูลพบว่าอานาจเจริญยงคงมี   ัญหาการออกกลางคั ่ สี  ป็   ัดังจะเห็นได้จากข้อมูลของสานักงานเขตพื นที การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญที แสดงถึงแนวโน้มที  ะหลุดออกจากระบบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมากถึง 2 เท่าของจานวนเด็กที  ได้เข้าเรียนต่อ นอกจากนี  ยงม โรงเรียนขนาดเล็กที มนักเรียนน้อยกว่า 120 คน สูงถึงร้อยละ 60 (156 จาก 258  โรี) ท้ห้ห็ถึจป็ที ต้จัห้ศึป็นวาระเร่งด่วน  โ กา ห น ด แ น ว ท า ง ดา เ นิน ก า ร โ ด ย เ ริ จัด ทา ฐ า น ข้อ มูล ที ถูก ตอ ง
 
3
พื  ช้ น์ ก้   ัญ ห ใ ห้ ต ร ง จุ ด โ ไ ด้รับ ค ว า ร่ว ม มือ จ า ก ทีม นก วิจัย ข อ ง ม ห า วิท ย า ลัย ม หิด ล อ ก า ก นี   ได้ระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพ อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาของจังหวัดในอีก 5 ี ข้ า ง ห น้ า โ ด ย ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั
3
ร ะ ด็ ลั ด้ แ ก1 )ก า ร ส ร้า ง ค ว า ม เ ท่า เ ทีย ม กัน แ ล ะ ล ด ค ว า ม เ ห ลื อ ม ล ห้กัด็ด้2 ) ก า ร จัด ก า ร เ รีย น ก า ร ส อ น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กับ ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี3 )การยกระดับแรงงานให้มีคุณภาพมากขึ 
1.3
 
สภาการกษาจังหวั้าวแรกหลักประกันอนาคตเยาชน อนาคตภูเก็ต
:
 ฝันที ตังใจให้เป็นจร    ิงของภูเก็
แม้ว่าสถิติของจังหวัดภูเก็ตในปี 2549
-
2550 จะชี ว่ด็ภูก็มีอัตรีต่ทัง ใ น ระ ดับ มัธ ย ม ศึก ษ า ตอ น ป ลา ย แ ละ อด มศึก ษ สูง ก ว่า คา เฉ ล   โ ด ย มีอัต ร า ก า ร เ รีย น ต่อ ใ น ร ะ ดับ มัธ ย ม ศึก ษ า ต อ น ป ล า ย อ ยู ่ที ร้9 5 แ ล ะ อั ต ร า ก า ร ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า อ ยู ่ ที  ร้ 9 6นอกจากนี ภูเก็ตยังเป็นจังหวัดที ท้องถิ นให้การสนับสนุนการศึกษาสูงกว่าค่าเฉลี ยของประเทศถึง 2 เท่ แต่อย่างไรก็ดี ภูเก็ตก็ยังมีป  ัญหาอัตราการออกกลางคันในระดับอาชีวะศึกษาสูง
 
นอกจากนี จากข้อมูลด้านเศรษฐกิจของภูเก็ตซึ มีด้ 250
,
000 บาท/คน/ปือว่ารายไ้ด แต่สถิติคิดจากค่าถัวเฉลี ยในความเป็นจริง ก็ยังมีคนภูเก็ตส่วนหนึ งท อยู ่บ้านมีหลังคาแต่ไม่มีฝาบ้านด้วย
 
ทุนที มีคุณค่าของจังหวัดภูเก็ตคือ แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่การมีส่วนร่วมทางการศึกษาสูงมาก ซึ ง เ ป็ น จุด เ ริ ม ต้ น ข อ ง แ น ว คิด ใ น ก า ร ตัง ส ภ า ก า ร ศึจัวัภูเ ก็ ด้วยเห็นป  ัญหาใหญ่ของการศึกษาในยุคป  ัจจุบันที รีมืล็ต่ต่ดิชาวภูเก็ตจึงมีความคิดร่วมกันว่า จะทาอย่างไรเพื ห้มี
super highway
 ให้ถนเล็เหล่านันสามารถเดินไปทางเดียวกันด้วยความรวดเร็ว จึงได้ระดมคนทังจงหวัดภูเก็ต มาช่วยกั แ ล ะ ไ ด้ มีก า ร ตัง เ ป ้า ห ม า ย ที จ ะ ก า ร ขับ เ ค ลื อ น สู ่ส ภ า ก า ร ศึก ษ า จัง ห วั  โ มี ส่ ร่ ทุ ส่ สั เ พ  อ ร่ ว ม กน อ อ ก บ บ ก า จัก า ร ศึ ก ษ า ที  ต อ บ โ จ ท ย์ ค น ใ น ท้ อ ง ถิ  น และเป็นการจัดการศึกษาอย่างประณีตที สอดรับกับคนทุกกลุ ่มภายใต้การสนับสนุนของทองถิ น เพราะ
“ ก า ร ที  ท ห้ สู ่เ ปา ห ม า ย ที  มุ ่ง ห วั ง ข อ ง ค น ท้ อ ง ถ   ิ  ไ  ่มี ใ ค ร ที  ที  ก ด้  ่า กั บ ค น ท้ อ ง    ิ 
 สาหรับยุทธศาสตร์การทางานของจังหวัดภูเก็ตใช้วิธี“ป  ่าล้อมเมือง” โดยี ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวั ( รี อิทุสุต ) น า ย ก อ ง ค์ก า ร บ ริห า ร สจัวั( บูย์ อุ   ัติศ ฤ ง ค์)และประธานเพื อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื อมล าทางกรศึก(บณฑูร ทอตัน) มีก า ร จัด เ ว ทีป ร ะ ช า พิจ า ร ณ์ เ พื  อ ร ะ ด ม ค ว า ม เ หน ข อ ง ค น ใ น จัง ห วั ซึ  ร้ มี ส่ ร่ ด้ ล้

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->