Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas Srpske [broj 12995, 4.12.2012]

Glas Srpske [broj 12995, 4.12.2012]

Ratings: (0)|Views: 146|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

 
www.glassrpske.com
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA 
Cijena0.80 KM
na{e je
BOQE
Utorak, 4.decembar 2012.Broj12.995Godina
LXX
 HRONIKVIJESTI
странa
14 
SRBIJA 
странa
17
странa
2
 
VIJESTIHRONIKA 
Prijedor~ankausmrtilanovoro|en ~e i zatrpalaga li{}em
странa
15
DRU[TVO
"GlasSrpske" na"pametnim"telefonima i tabletima
странa
6
Cigarete skupqe od 0,10do 0,60 maraka
странa
13
Mi{kovi}a saslu{avali ~etiri sata
странa
17
странa
21
Nove cijene du vanskih  proizvoda od 2013. godine
Proizvedeno
U SRPSKOJ
странa
2
Burnaraspra vao mjerama{tedwe uparlamentu RS
Administracija BiH u sqede}etri godinebi}e uve}ana za vi{e odstotinu novih radnika
 Amerika {aqestotine {pi juna u inostranstvo
странa
3
Predstavnici boraca i porodica nestalih
Provobitnom presudom Republika Srpska i grad Trebiwe bra}i Salihu i Muameru Alijagi}u trebali da isplate 1,98 miliona maraka pluskamate. Sud prihvatio procjenu vje{taka iz Trebiwa i presudio daim bude ispla}eno 305.000 maraka
ne}e dobiti dva miliona
 
 Alijagi}i
Vi{i privredni sud u Bawaluci poni{tiopresudu Okru`nog privrednog suda u Trebiwu 
странa
5
Vlasnik "Delta holdinga" ispitivan u policiji Vojno-obavje{tajna agencija SAD {iri mre`u 
BiH pove  }ava broj  zaposlenih i tro{kove "Borac" ta{nama{na firmaMilo{a[mitrana
Oni se samo zovu "Borac" ali nemaju nikakve veze s borcima i bora~kom organizacijom, kazao Rogi}
странa
7
 
2
utorak, 4. decembar 2012.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
BiH postoji hiqadu godina. Dejtonski sporazum govori o jedinstvenoj zemqi i tako }e ostati.
Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH 
www.glassrpske.com
To su samo puste `eqe, a nikako da se ostvare. Za{to je Republika Srpska poni{tila ugovor o izgradwi hidroelektrane na Drini, pa su to ustu- pili Wema~koj, da li ima neko da to objasni? Mo- je mi{qewe zato {to nam ne daju da se ekonomski ve`emo kao jedan narod, a pojedini politi~ari nemaju m..a da stanu iza svake saradwe sa Srbi- jom. Prodane du{e.
Miroslav \u ri}
Ne dirajte ~oveka za stolom, pardon u foteqi, to je wemu wegova borba dala i bez mar{ala.
Marijan Miloja Misira~a
PI[E: SVJETLANA TADI]
svjetlanat@glassrpske.com
BAWALU KA - Dok supredstavnici Vlade RS i vlada ju }e koalici je tvrdi- li da pri jedlog ekonomske politike za 2013. godinu nu- di {tedwu i pomo} privre- di, opozici ja je od predsjednika Srpske zatra-  `ila da smi jeni premi jera  Aleksandra Yombi }a.
Skup{tinska rasprava o pri jedlogu ekonomske politi- ke, ko ja je nastavqena ju~e u Narodnoj skup{tini Repu- blike Srpske, pretvorila se  u me|usobno optu`ivawe pos- lanika za stawe u ko jem se nalazi industri ja, zdravstvo, prosvjeta...Predsjednik Narodne skup{tine RS Igor Rado ji- ~i} rekao je da od opozici je ni je ~uo ni jedan pri jedlog, ve} samo kritiku. - Da li je pri jedlog opo-zici je otpu{tawe radnika ili novo zadu`ewe? Mnogo je kritike, ali ne vidim pri jed- log - kazao je Rado ji~i}. Dodao je da je opozici ja u nedjequ tra`ila pa uze u tra-  jawu od tri sata, te da mo`ebiti ugro`en aran`man sa MMF-om i da RS bude krivaza to, jer je opozici ja bloki- rala rad Skup{tine. Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradwu RS @eqka Cvi janovi} ista- kla je da je opozici ja otvo- rila vrata pravqewu"birokratske a`da je na nivou BiH" te da je pitawe {ta bibilo da to ni je za ustavqeno. - Vi ste krivi za mnogestvari ko ji se danas de{ava ju  u Republici Srpskoj, ali ova vlada je odlu~ila da donese  hrabre korake i da napravi  u{tede na svakoj stavci jer je spremna da dugoro~no plani- ra - kazala je Cvi janovi}eva. Odgovara ju}i na optu`be poslanika PDP-a da Vlada RS vodi katastrofalnu eko- nomsku politiku, rekla je da Vlada donosi odgovornu eko- nomsku politiku. - Prestanite dr`ati lek- ci je o kriminalu i korupci-  ji, a pozivam vas da sve u {tasumwate pri javite nadle- `nim organima - istakla je Cvi janovi}eva i dodala da je to degutantno od strane PDP-a, za ~i je su vri jeme cvjetale fiktivne firme. [ef poslani~kog kluba PDP-a Zoran \eri} pozvao  je premi jera Republike Srpske Aleksandra Yombi}a da do|e u Narodnu skup{tinu i da podnese ostavku. \eri} je rekao da PDPpoziva predsjednika Srpske da imenu je mandatara za sas- tav nove vlade ko ja }e, kako je rekao, odgovorni je i stru~ni-  je u}i u rje{avawe svih pro-blema.Poslanik SDP-a BiHSlobodan Popovi} smatra da pozici ja i opozici ja treba da predlo`e predsjedniku Repu- blike smjenu Vlade. Poslanik Demokratske parti je Dragan ^avi} rekao  je da se protivi smjeni Vlade ko ja je du`na da zavr{i zapo- ~eti posao.Poslanik SNSD-a Rado- van Vukovi} rekao je da pri-  jedlog ekonomske politike za 2013. godinu sadr`i bolne mjere, ali da su one neop ho- dne u trenutku svjetske eko- nomske krize, da ne bi bio ugro`en dugoro~ni razvoj Srpske.Vukovi} je rekao da je taj dokument ura|en veoma kvali- tetno i profesionalno i kao takav upu}en u skup{tinsku proceduru. Poslanik DNS-a Spo-menka Stevanovi} smatra da  je realni sektor najva`ni ji i da bi wemu trebalo posve- titi najvi{e pa`we, jer }e wegov razvoj doprini jeti raz- vo ju svih ostalih sektora u Republici Srpskoj. Poslanik SNSD-a Gavri- lo Bobar smatra da je najva- `ni je da u Republici Srpskoj bude postignuta fis-kalna stabilnost i soci jalna pravednost.
RA DOJI^I]:
Mnogo kritike, ali nema prijedloga
Burna ras prava o mjrama {tedwe 
Desnica Radivojevi} bez povreda
Ministar u~estvovao u saobra}ajnoj nesre}i
SA RA  JEVO -
Ministarprostornog ure|ewa FBiH Desnica Radivo jevi} u~estvo- vao je u nedjequ uve~e u sao-bra}ajnoj nesre}i u centru Sara jeva u ko joj niko ni je po- vri je|en, potvr|eno je u poli- ci ji.Saobra}ajna nesre}a se do- godila oko 20.30 ~asova kada je mla|a `enska osoba "golfom"  udarila u Radivo jevi}ev auto- mobil kod Vje~ne vatre u cen- tru Sara jeva. - Djevojka ko ja je upravqala "golfom" izviwavala se min- istru, o~igledno svjesna da je ona skrivila nesre}u - ispri- ~ao je jedan od o~evidaca. G. O.
Univerzitetski klini~ki centar Bawaluka
[piri} se uspje{no oporavqa
BAWALU KA -Zdravstveno stawe ministra finansi ja i tre- zora BiH Nikole [piri }a je stabilno,
a oporavak posli je ope- raci je kuka proti~e uredno, rekao je ju~e qekar na Klinici za anestezi ju i intenzivno li je~ewe Univerzitetskog klini~kog centra Bawaluka Dragan Milo{evi}. On je dodao da su kontrolni nalazi zadovoqava ju}i, a vitalni parametri stabilni. [piri} je te`e povri je|en u saobra}ajnoj nesre}i ko ja se dogo- dila u petak u Drvaru, odakle je prevezen u Bawaluku gdje je u sub- otu podvrgnut operaci ji kuka. [piri} je povri je|en kada su se sudarili slu`beni "audi" ko jim je upravqao wegov voza~ Jovica Stevandi} iz Bawaluke i "ford mondeo" za ~i jim volanom je bio David Ba uk iz Drvara. U sudaru su lak{e povri je|eni [piri}ev voza~, te voza~ "mondea" i wegova ~etiri saputnika. G. O.
Bo`o Qubi}, lider HDZ-a 1990.
Incko treba dapovu~e svoj nalog
SA R JEVO -Predsjednik HDZ-a 1990. Bo `o Qubi} rekao je  ju~e da ni je iznena |en stavom visokog predstavnika
Valentina Incka da ne}e povu}i nalog o suspenzi ji odluka Centralne izborne komisi je (CIK) BiH o formirawu Doma naroda Parla- menta i izboru predsjednika FBiH. - Visoki predstavnik je tokom sjednice Upravnog odbora Savje- ta za primjenu mira navodno izjavio da Vlada FBiH radi dobro. Sa takvom izjavom se, naravno, ne sla`em - rekao je Qubi}, pre- ni jele su agenci je. Qubi} je ponovio da se ova stranka zala`e za rekonstrukci ju Vlade FBiH, za ko ju je rekao da ne radi dobro i da nema ni po- dr{ku onih ko ji su je izabrali.
Poslanici Narodne skup{tine Republike Srpske o ekonomskoj politici i buyetu za 2013. godinu
Vlada nudi gra|anima {tedwu i pomo} privredi, onoliko koliko se u ovom trenutku mo`e. @elimo da ispravimo {tetne politi~ke odluke koje ste donijeli kada ste bili na vlasti, rekla Cvijanovi}eva predstavnicima opozicije
Radoji~i} je rekao da je rok za usvajawe buyeta i eko-nomske politike 4. decem- bar, te da ima uvjeravawada }e Vije}e naroda zasjeda- ti ~im dokumenta pro|u Skup{tinu.Dodao je da je Vlada, osimu{teda od 56 miliona na platama, na drugim stavkama napravila u{tede koje su ve- }e od 100 miliona maraka.
ROK 
F O  O :  . S  O  J   O  I 
Sjednica Narodne skup{tine
 
GLAS SRPSKE
utorak, 4. decembar 2012.
3
Sastanak Bosi }a i ^ovi }a u Sarajevu 
PI[E: VEDRANA KULAGA
vedranak@glassrpske.com
BAWALU KA - Nezasi- tna administraci ja na ni- vou BiH, sude }i prema planovima za idu }e tri go- dine, bi }e dodatno uve }ana, {to }e za sobom povu }i i izdva jawa za wihove plate i naknade ko ja }e porasti za oko deset miliona mara- ka.
Nacrtom dokumenta okvirnog buyeta instituci ja BiH od 2013. do 2015. godi-ne, ko ji je nedavno usvo jio Savjet ministara, planira- no je da u 2015. godini tro- {kovi finansirawa instituci ja BiH budu uve}a- ni za 30 miliona KM u od-nosu na predlo`eni buyet za 2013. godinu na 980 miliona KM. Predvi|eno je da izdva-  jawe za instituci je BiH sa  jedinstvenog ra~una Uprave za indirektno oporezivawe BiH na ko ji se sliva ju pri-  hodi od indirektnih poreza bude pove}ano sa 750 mili- ona, koliko je planirano za 2013. i 2014, na 780 milionaKM u 2015. godini.
Zahtjevi
Za bruto plate i naknade  u instituci jama BiH u 2014. godini planirano je oko 530,3 miliona maraka, {to  je za 5,1 milion vi{e nego ove godine, dok je u 2015. go-dini za ove namjene plani- rano 529,9 miliona KM. Ministarstvo finansi-  ja i trezora BiH je, naime,  uputilo korisnike da izno- se za plate i naknade za idu- }e godine treba da planira ju na osnovu sa- da{we osnovice za plate i naknade ko ja iznosi 475,69 KM, toplog obroka u iznosu od {est maraka dnevno, re- gresa 300 KM za zaposlene ispod koefici jenta ~etiri, a za zaposlene iznad tog koe- fici jenta marku. - Ukupni zahtjevi koris- nika za bruto plate i nakna- de tro{kova zaposlenih u 2013. godini iznosili su 668,5 miliona za 23.382 za-poslenih, za 2014. godinu 690,5 miliona za 24.100 i719,5 miliona KM za 24.798zaposlenih u 2015. godini - navodi se u dokumentu. Procjene pokazu ju da }e za naknade tro{kova zapo- slenih idu}e godine biti potrebno izdvo jiti 117,8 miliona, {to je u odnosu na ovogodi{wi buyet vi{e za 7,3 miliona.Planirani iznos za ove naknade se pove}ava i tokom 2014. godine na 117,9 mili- ona KM, dok bi se u 2015.godini trebalo da vrate na iznos iz 2013. godine.U dokumentu se prizna je da bi bilo nemogu}e ispu- niti sve zahtjeve buyetskih korisnika, te da je potrebno dosta vremena da one po~nu funkcionisati u punom ka- pacitetu i u skladu sa ras- polo`ivim sredstvima.
Zapo{qavawe
Ministarstvo finansi-  ja i trezora je, prilikom odre|ivawa preliminarnih indikativnih gorwih gra- nica ras hoda uzelo u obzir i zamrzavawe zapo{qavawa, osim kod nekih instituci ja, ko je }e u 2013. i 2014. godi- ni zaposliti nove radnike. Tako }e u odnosu na ovugodinu prosje~an broj rad- nika u instituci jama ko ji u ovoj godini iznosi 22.384, u 2013. biti pove}an na 22.493, a u 2014. godini na22.515.Me|u onima ko ji }e u go- dinama ko je dolaze zaposli- ti nove radnike su Tu`ila{tvo BiH, Regula- tor na agenci ja za komunika- ci je, Dr`avna agenci ja za istrage i za{titu i Direk- ci ja za koordinaci ju poli- cijskih ti jela zbog pri jema kadeta ko ji }e idu}e godine ste}i status policijskih slu`benika. Nove radnike primi}e i Kancelari je za revizi ju, Slu`ba za poslove sa stran- cima, kao i Centralna iz- borna komisi ja BiH zbog odr`avawa op{tih izbora 2014. godine.U 2015. broj radnika u in-stituci jama }e biti smawen za 48 na 22.467 zaposlenih. - Do smawewa bro ja za-poslenih do}i }e zbog okon- ~awa op{tih izbora iprestanka finansirawa za- poslenih kod Visokog sud- skog i tu`ila~kog savjeta od strane donatora - navodi se  u usvo jenom dokumentu. U Nacrtu dokumenta okvirnog buyeta instituci ja na nivou BiH od 2013. do2015. godine, navodi se da je Fiskalni savjet BiH nagla- sio da }e se svake godine a`urirati usvo jeni doku- ment i to u zavisnosti od makroekonomskih prognoza i pro jekci ja. ^lan Udru`ewa ekono-mista RS
SWOT
Milo{ To-dorovi} rekao je da je pove}awe bro ja zaposlenih, a time i izdataka za wihove plate, nelogi~no, jer insti- tuci je i BiH i entiteta i sada jedva mogu da izmiru ju obaveze prema radnicima. Prema wegovommi{qewu, ni je po hvalno ni to {to su po jedine institu- ci je ostale imune za "zamrza- vawe" zapo{qavawa.- Instituci je BiH oda- vno koriste nedostatak od- govara ju}ih me hanizama ko ji }e i kontrolisati i sankci- onisati, a i ptice na grani zna ju da je broj zaposlenih u administraci ji prevelik - naglasio je Todorovi}.
NOVE
radnike zaposli}e
SIPA 
, Tu`ila{tvo, RAK...
Optu`eno 18 osoba za {verc cigareta iz BiH u Hrvatsku
SPLIT -
Splitska kancelari ja USKOK-a optu`ila je 18 osoba ko je tereti da su u mawe od pola godine iz BiH u Hrvatsku prokri jum~arili cigarete u vri jednosti od oko 800.000 maraka, preni jele su agenci je. Jedan od optu`enih je organizovao kri jum~arski lanac na podru~ju Splitsko-dalmatinske `upani je i BiH radi kri ju- m~arewa ve}e koli~ine cigareta. Organizator je i prikupio novac dok su ostali nabavqali cigarete i automobilima ih kri jum~arili u Hrvatsku, gdje su ih prodavali na crnom tr`i{tu, a zaradu di jelili. U grupi je bilo devet dr`avqana Hrvatske, {est BiH, dvo jica s dvojnim dr`avqanstvom i jedan austrijski dr`avqanin.
Smi jewen prvi ~ovjekSNSD-a u Trebiwu
BAWALU KA -
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik smi je- nio je ju~e predsjednika Gradskog odbora ove stranke u Tre- biwu Dragana Sora ji}a, jer je pomogao PDP-u da omogu}i skup{tinsku ve}inu u tom gra du, potvrdio je "Glasu Srpske" ~lan Izvr{nog odbora SNSD-a i biv{i trebiwski gradona- ~elnik Dobroslav ]uk. - Sora ji} je na sjednici gradske Skup{tine sara|ivao sa su- protnom stranom bez ovla{}ewa ijednog partijskog organa - kazao je ]uk i dodao da }e prema Sora ji}u mo`da biti predu- zete i druge mjere. Za privremenog predsjednika trebiwskog SNSD-a Dodik je imenovao Predraga Mili}evi}a. S. T.
Investitori iz Azerbejxana spremni da ula`u u Srpsku
BAWALU KA 
- Predsjednik RS Milorad Dodik i nerezi- dentni ambasador Azerbejyana u BiH Eldar Hasanov razgo- varali su ju~e u Bawaluci o mogu}nostima ko je azerbejyanskim kompani jama sto je na raspolagawu za ula- gawe u Srpskoj, preni jele su agenci je. Hasanov je informisao Dodika o namjeri da u januaru idu}e godine u Bawaluci bude organizovan poslovni fo- rum na ko jem }e u~estvovati privrednici iz Azerbejyana i RS. Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradwu RS @eqka Cvi janovi} upoznala je Hasanova o aktivnosti- ma ko je se sprovode u Srpskoj na poboq{awu poslovne kli- me.
Administracija BiH u sqede}e tri godine bi}e uve}ana za vi{e od stotinu novih radnika
BiH pove  }ava tro{kove  ali i broj zapo slni
SARAJEVO - Predsjednici SDS-a Mladen Bosi} i HDZ-a BiH Dragan ^ovi} razgovara}e danas u Sarajevu o me|ustrana~koj saradwi, javile su agencije. Lideri dvije stranke trebalo bi da razgovaraju i o aktuelnoj situ- aciji u BiH u okviru dogovora predsjednika {est vode}ih stranaka i potpisanoj zajedni~koj izjavi o principima u~estvovawa u vlasti.
Za naknade tro{kova zaposlenih idu}e godine bi}e potrebno izdvojiti 117,8 miliona, {to je u odnosu na ovogodi{wi buyet vi{e za 7,3 miliona. Institucije BiH odavno koriste nedostatak odgovaraju}ih mehanizama koji }e i kontrolisati i sankcionisati, rekao Todorovi}
PLA TE I BROJ ZA POSLENIH  U INSTITU CIJA MA BiH 
GodinaPlateNaknadeProsje~an brojzaposlenih
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
508.4 522.4 525.1 520.3 530.2 529.8125.5 125.9 110.5 117.8 117.8 117.721.590 21.524 22.384 22.493 22.515 22.467
F O  O : G   L  S  S  S 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->