Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nasıl Mutlu Olabiliriz? 1

Nasıl Mutlu Olabiliriz? 1

Ratings: (0)|Views: 16 |Likes:
Published by ihramcizade
Halis OZGU Sabiha ÖZGÜ Nasıl Mutlu Olabiliriz?-Modern Psikoloji Ve İnsan
Halis OZGU Sabiha ÖZGÜ Nasıl Mutlu Olabiliriz?-Modern Psikoloji Ve İnsan

More info:

Published by: ihramcizade on Dec 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/05/2012

pdf

text

original

 
İ
NSANLARIN
MUTLULUK 
Ç
İ
ZG
İ
LER
İ
 İ
nsanlar
 
vard
ı
r.
 
Ne
ş
elidirler.
 
Kendilerini
 
kolay
 
kolay
 
üzüntüye
 
kapt
ı
rmazlar.
 
Her
ş
eyin
 
iyi,
 
güzel
 
yanlar
ı
n
ı
 
ararlar,
 
bulma
ğ
a
 
çal
ı
ş
ı
rlar.
 
Hayat
ı
 
oldu
ğ
u
 
gibi
 
kabul
 
ederler.
 
Hayat
ı
n
 
s
ı
k
ı
nt
ı
lar
ı
n
ı
,
 
zorluklar
ı
n
ı
 
ola
ğ
an
 
sayarlar.
 
Bu
 
s
ı
k
ı
nt
ı
lardan
 
uzak
 
kalman
ı
n
 
yollar
ı
n
ı
 
ararlar.
 
Zorluklar
ı
n
 
çözüm
ş
ekillerini
 
bulma
ğ
a
 
çal
ı
ş
ı
rlar.
 
Kendilerine
 
güvenirler,
 
inan
ı
rlar.
İş
lerini
 
severler.
 
Sevdikleri
 
için
 
i
ş
lerinde
 
ba
ş
ar
ı
l
ı
 
olurlar.
 
Geleceklerinden
 
endi
ş
e
 
etmezler.
 
Kendilerinden
 
memnun
 
olurlar.
 
Önemlerine
 
inan
ı
rlar.
 
Ba
ş
kalar
ı
n
ı
 
severler,
 
sayarlar.
 
Ba
ş
kalar
ı
n
ı
 
incitecek,
 
k
ı
racak
 
hareketlerden
 
sak
ı
n
ı
rlar.
 
Ba
ş
kalar
ı
 
ile
 
düzenli
 
ili
ş
kiler
 
kurarlar.
 
Bulunduklar
ı
 
yerlerin
 
bir
 
huzur
 
kayna
ğ
ı
 
haline
 
gelirler.
 
Ba
ş
kalar
ı
 
taraf 
ı
ndan
 
be
ğ
enilirler,
 
aran
ı
rlar,
 
sevilirler.
 
Hayata
 
ba
ğ
lan
ı
rlar.
 
Kendilerini
 
mutlu
 
görürler.
 
Ba
ş
kalar
ı
n
ı
n
 
mutluluklar
ı
 
için
 
çal
ı
ş
ı
rlar.
 
Evrensel
 
bir
 
mutluluk
 
özlemiyle
 
de
ğ
erlenirler
 
Yine
 
insanlar
 
vard
ı
r.
 
Üzüntülüdürler.
 
Huzursuzluk,
 
s
ı
k
ı
nt
ı
 
içinde
 
ya
ş
arlar.
 
Zaman
 
zaman
 
veya
 
durmadan
 
yak
ı
n
ı
rlar.
 
Hallerinden
 
memnun
 
olmazlar.
 
Yapt
ı
klar
ı
 
i
ş
leri
 
be
ğ
enmezler.
 
Bu
 
yüzden
 
i
ş
lerini
 
sevemezler.
 
Ba
ş
ar
ı
l
ı
 
olamazlar.
 
Kendilerine
 
inanamazlar,
 
güvenemezler.
 
Önemsizliklerine,
 
de
ğ
ersizliklerine,
 
yetersizliklerine
 
inan
ı
rlar.
 
Bunun
 
da
 
sonucu
 
olarak,
 
ba
ş
kalar
ı
n
ı
 
be
ğ
enmezler.
 
Daha
 
do
ğ
rusu
 
be
ğ
enemezler.
 
Bu
 
yüzden
 
ba
ş
kalar
ı
yla
 
anla
ş
amazlar.
 
Kolayl
ı
kla
 
bozu
ş
urlar,
 
çat
ı
ş
ı
rlar.
 
Bu
 
anla
ş
mamazl
ı
ğ
ı
n
 
nedenlerini
 
kendilerinde
 
de
ğ
il
 
ba
ş
kalar
ı
nda
 
ararlar.
 
Kar
ş
ı
la
ş
t
ı
klar
ı
 
ve
 
yaratt
ı
klar
ı
 
s
ı
k
ı
nt
ı
lar
ı
n
 
sorumlulu
ğ
unu
 
ba
ş
kalar
ı
na
 
yüklerler.
 
Kendilerini
 
sevemedikleri
 
için
 
ba
ş
kalar
ı
n
ı
n
 
yak
ı
nl
ı
klar
ı
na,
 
dostluklar
ı
na
 
güvenemezler.
 
Ba
ş
kalar
ı
n
ı
n
 
kendilerini
 
kendileri
 
gibi
 
yarg
ı
lad
ı
klar
ı
na,
 
de
ğ
erlendirdiklerine
 
inan
ı
rlar.
 
Bunun
 
için
 
de
 
ba
ş
kalar
ı
n
ı
 
birer
 
ş
man
 
gibi
 
görürler.
 
Kendilerinden
 
oldu
ğ
u
 
gibi
 
ba
ş
kalar
ı
ndan
 
da
 
so
ğ
urlar,
 
nefret
 
ederler.
 
Kendileri
 
için
 
daha
 
az
 
tehlikeli
 
bir
 
hale
 
getirmek
 
amac
ı
yla
 
ba
ş
kalar
ı
n
ı
 
önemsizle
ş
tirmenin
 
yollar
ı
n
ı
,
 
çarelerini
 
ararlar.
 
Ba
ş
kalar
ı
n
ı
,
 
özellikle
 
güçlülüklerine,
 
üstünlüklerine
 
inand
ı
klar
ı
 
ve
 
inan
ı
lan
 
kimseleri
 
yetersiz,
 
kusurlu
 
gösterme
ğ
e
 
çal
ı
ş
ı
rlar,
 
yererler.
 
Kötülerler.
 
Sald
ı
rgan
 
olurlar.
İ
ç
 
dünyalar
ı
ndaki
 
bunal
ı
mlar
ı
n
ı
 
d
ı
ş
dün
yaya
 
aktar
ı
rlar.
 
Çevreleri
 
için
 
gerçek
 
bir
 
s
ı
k
ı
nt
ı
 
kayna
ğ
ı
 
olurlar.
 
Bu
 
yüzden
 
ba
ş
kalar
ı
 
taraf 
ı
ndan
 
istenmeyen,
 
sevilmeyen,
 
hâttâ
 
nefret
 
edilen
 
birer
 
varl
ı
k
 
haline
 
gelirler.
 
Kendileri
 
ve
 
ba
ş
kalar
ı
 
taraf 
ı
ndan
 
istenmemenin
 
yaratt
ı
ğ
ı
 
bunalt
ı
c
ı
 
bir
 
bunal
ı
m
 
içinde
 
günlerini
 
geçirirler.
 
Hayattan
 
nefret
 
ede
 
ede
 
ya
ş
ama
ğ
a,
 
ba
ş
ka
 
bir
 
deyi
ş
le,
 
mutsuzlu
ğ
un
 
ı
st
ı
raplar
ı
na
 
katlana
 
katlana
 
hayat
 
selinin
 
kendilerini
 
ula
ş
t
ı
raca
ğ
ı
 
yoklu
ğ
a
 
do
ğ
ru
 
yollar
ı
na
 
devam
 
ederler.
 
Hayat
ı
n
 
ta
ş
ı
d
ı
ğ
ı
 
gerçek
 
anlam
ı
 
kavramadan,
 
varl
ı
klar
ı
 
bilincine
 
ula
ş
madan,
 
olabilecekleri
 
kimseler
 
haline
 
gelmeden,
 
kendilerini,
 
ba
ş
kalar
ı
n
ı
,
 
güzelliklerle
 
dolu
 
dünyay
ı
 
sevmek
 
imkân
ı
n
ı
 
bulamadan
 
göçüp
 
gidecekleri
 
günü
 
beklerler.
 
Her
 
insan
 
mutlu
 
olmak
 
ister.
İ
ster
 
ama,
 
bütün
 
insanlar
 
mutlu
 
de
ğ
ildirler.
 
De
ğ
ildirler,
 
çünkü
 
geçmi
ş
te
 
oldu
ğ
u
 
gibi
 
zaman
ı
m
ı
zda
 
da
 
bütün
 
insanlar
 
mutlulu
ğ
u
 
yaratma
ğ
a
 
elveri
ş
li
 
imkânlardan
 
yararlanamamaktad
ı
rlar.
 
Kimileri
 
sa
ğ
lam,
 
gösteri
ş
li
 
bir
 
vücut
 
yap
ı
s
ı
na
 
sahip
 
de
ğ
ildirler.
 
Kimileri
 
ise
 
özellikle
 
çocukluklar
ı
nda
 
varl
ı
klar
ı
 
ile
 
ilgili
 
olumlu
 
tecrübeler
 
yapamam
ı
ş
lard
ı
r.
 
Yersiz,
 
zararl
ı
 
bir
 
e
ğ
itimin
 
etkileri
 
ile
 
kar
ş
ı
la
ş
m
ı
ş
lard
ı
r.
 
Yeti
ş
kinlik
 
ça
ğ
lar
ı
nda
 
yeteneklerine,
 
e
ğ
ilimlerine
 
uyan
 
i
ş
leri
 
seçememi
ş
lerdir.
 
Ba
ş
ar
ı
l
ı
 
bir
 
evlenme
 
yapamam
ı
ş
lard
ı
r.
 
Yeterlilik,
 
önemlilik
 
bilinciyle
 
de
ğ
erlenememi
ş
lerdir.
 
Olumsuz,
 
kendilerine
 
ı
st
ı
rap
 
yaratan
 
hayat
ş
ekillerini
 
benimsemi
ş
lerdir.
 
Ya
ş
ad
ı
klar
ı
 
bu
 
hayat
ş
eklinden
 
kurtulman
ı
n
 
yollar
ı
n
ı
 
aramam
ı
ş
lard
ı
r,
 
insan
ı
n
 
ya
ş
ad
ı
ğ
ı
 
sürece
 
kendisini
 
her
 
an
 
de
ğ
i
ş
tirebilece
ğ
ini,
 
yeni
 
ba
ş
tan
 
yaratabilece
ğ
ini
 
ş
ünmemi
ş
lerdir,
 
insan
ı
n
 
varl
ı
ğ
ı
nda
 
yeni
 
bir
 
varl
ı
k
 
haline
 
gelmesine
 
elveri
ş
li
 
kaynaklar
ı
n
 
bulundu
ğ
una
 
inanmam
ı
ş
lard
ı
.
 
Daha
 
çok
 
bir
 
kendileri
 
olmak
 
için
 
azl
ı
klar
ı
ndan,
 
önemsizliklerinden
 
yak
ı
nd
ı
klar
ı
 
kendileriyle
 
gerekli
 
mücadeleden
 
kaç
ı
nm
ı
ş
lard
ı
r.
 
Böyle
 
bir
 
mücadeleyi
 
yapma
ğ
ı
,
 
ı
srarla,
 
inatla
 
devam
 
ettirme
ğ
i
 
göze
 
alamam
ı
ş
lard
ı
r.
İ
nsan
 
vücut
 
yap
ı
s
ı
ndaki
 
kusurlar
ı
 
telâfi
 
edebilir.
 
Hatta
 
bu
 
kusurlar
ı
 
bir
 
ba
ş
ar
ı
 
kayna
ğ
ı
 
haline
 
getirebilir.
 
Bunun
 
en
 
tipik
 
ve
 
güzel
 
örne
ğ
ini
 
DEMOSTEN
 
vermi
ş
tir.
 
E
ğ
er
 
çocuklu
ğ
unda
 
kekeme
 
olmasayd
ı
 
Demosten
 
tarihin
 
yeti
ş
tirdi
ğ
i
 
en
 
büyük
 
hatiplerden
 
biri
 
olamazd
ı
.
 
Bundan
 
ba
ş
ka
 
 
insan
 
kendisini
 
vücut
 
yap
ı
s
ı
ndaki
 
bir
 
kusuru
 
ile
 
de
ğ
erlendirmekten
 
kaç
ı
nmal
ı
d
ı
r.
 
Kendisini
 
bütünü
 
ile
 
ele
 
almal
ı
d
ı
r.
 
Bütünlü
ğ
ü
 
ile
 
ta
ş
ı
d
ı
ğ
ı
 
de
ğ
eri
 
göz
 
önünde
 
bulundurmal
ı
d
ı
r.
 
Kendisine
 
ı
st
ı
rap
 
veren
 
vücut
 
kusurunu
 
veya
 
kusurlar
ı
n
ı
 
ortadan
 
kald
ı
rma
ğ
a,
 
hiç
 
olmazsa,
 
göstermeme
ğ
e
 
çal
ı
ş
mal
ı
d
ı
r.
 
Vücudundaki
 
rahats
ı
zl
ı
ğ
ı
ndan
 
bir
 
an
 
önce
 
kurtulmal
ı
d
ı
r.
 
Gerekirse
 
beklemeden,
 
vakit
 
kaybetmeden
 
ameliyat
 
olmal
ı
d
ı
r.
 
Her
 
geçen
 
günün
 
kendisine
 
nelere
 
mal
 
oldu
ğ
unu,
 
kendisini
 
huzursuzluk,
 
s
ı
k
ı
nt
ı
 
içinde
 
ya
ş
att
ı
ğ
ı
n
ı
,
 
ameliyattan
 
sonra
 
tamamen
 
iyile
ş
ece
ğ
ini,
 
rahata
 
kavu
ş
aca
ğ
ı
n
ı
 
ş
ünmelidir.
 
Gelecekteki
 
uzun
 
süreli
 
mutlulu
ğ
u
 
için
 
geçici
 
ac
ı
lara
 
katlanmal
ı
d
ı
r.
 
Ayn
ı
ş
ekilde,
 
insan
 
yersiz,
 
zararl
ı
 
e
ğ
itimin
 
etkilerinden
 
kendisini
 
kurtarma
ğ
a
 
çal
ı
ş
mal
ı
d
ı
r.
 
Varl
ı
ğ
ı
nda,
 
bilinçalt
ı
nda
 
yer
 
alan
 
ve
 
kendisine
 
huzur
 
içinde
 
ya
ş
amak
 
imkân
ı
n
ı
 
vermeyen,
 
olumsuz
 
davran
ı
ş
larda
 
bulunmas
ı
na
 
yol
 
açan,
 
kendisini
 
intibaks
ı
zl
ı
ğ
a
 
sürükleyen
 
komplekslerin,
 
özellikle
 
a
ş
a
ğ
ı
l
ı
k
 
kompleksinin
 
etkilerinden
 
s
ı
yr
ı
lma
ğ
a
 
ı
srarla
 
u
ğ
ra
ş
mal
ı
d
ı
r.
 
Bu
 
komplekslere
 
boyun
 
e
ğ
memelidir.
 
Tersine
 
olarak
 
bu
 
komplekslerle
 
sava
ş
mal
ı
d
ı
r.
 
Bu
 
komplekslerin
 
telkin
 
ettikleri,
 
zorlad
ı
klar
ı
 
davran
ı
ş
.
 
Ya
ş
ay
ı
ş ş
ekillerinin
 
tam
 
tersini
 
benimsemelidir.
 
Kendisine
 
güvenmelidir,
 
inanmal
ı
d
ı
r.
 
Kendisine
 
güvenebildi
ğ
i,
 
inanabildi
ğ
i
 
ölçüde
 
ba
ş
ar
ı
l
ı
 
olabilece
ğ
ini,
 
önem
 
kazanaca
ğ
ı
n
ı
,
 
mutlulu
ğ
a
 
ula
ş
abilece
ğ
ini
 
ş
ünmelidir.
 
İ
nsan,
 
mutlulu
ğ
unda
 
önemli
 
bir
 
yer
 
tutan
 
meslek
 
ve
 
e
ş
seçimi
 
i
ş
inde
 
de
 
gereken
 
hassasiyeti
 
göstermelidir.
 
Mümkün
 
oldu
ğ
u
 
kadar
 
yeteneklerine,
 
e
ğ
ilimlerine
 
en
 
çok
 
uyan,
 
daha
 
do
ğ
rusu,
 
en
 
fazla
 
sevebilece
ğ
i
 
i
ş
e
 
girmelidir.
İ
nsan
ı
n
 
sevebildi
ğ
i
 
ölçüde
 
i
ş
inde
 
ba
ş
ar
ı
l
ı
 
olabilece
ğ
ini
 
unutmamal
ı
d
ı
r.
 İ
stemeyerek
 
girdi
ğ
i
 
i
ş
te
 
bile
 
sürekli
 
çabalar
ı
,
 
sebat
ı
 
sayesinde
 
ba
ş
ar
ı
ya
 
ula
ş
aca
ğ
ı
n
ı
,
 
ba
ş
ar
ı
lar
ı
 
sayesinde
 
i
ş
ine
 
ba
ğ
lanaca
ğ
ı
n
ı
 
unutmamal
ı
d
ı
r.
İ
nsan
ı
n,
 
kendisini
 
sevindiren,
 
önemle
ş
tiren
 
her
ş
eyi
 
be
ğ
endi
ğ
ini,
 
istedi
ğ
ini,
 
sevdi
ğ
ini
 
daima
 
hat
ı
rlamal
ı
d
ı
r.
 
Evlenme
 
i
ş
ine
 
gelince,
 
her
 
erkek
 
ve
 
kad
ı
n
 
her
 
bak
ı
mdan
 
anla
ş
abilece
ğ
i
 
biriyle
 
yuva
 
kurmal
ı
d
ı
r.
 
Her
 
insan
ı
n
 
sevilmek,
 
say
ı
lmak,
 
be
ğ
enilmek
 
istedi
ğ
ini
 
unutmamal
ı
d
ı
r.
İ
nsan
ı
n
 
iyilik
 
yolu
 
ile
 
iyi
 
olabildi
ğ
ini
 
bilmelidir.
 
Kusurlu,
 
önemsiz
 
tan
ı
nan
 
insan
ı
n
 
kendisiyle
 
beraber
 
ba
ş
kalar
ı
n
ı
 
da
 
kusurlu,
 
önemsiz
 
görmek
 
e
ğ
ilimini
 
duyaca
ğ
ı
n
ı
 
akl
ı
ndan
 
ç
ı
karmamal
ı
d
ı
r.
 
Her
 
insan
ı
n
 
güler
 
yüz
 
arad
ı
ğ
ı
n
ı
,
 
as
ı
k
 
yüzlü
 
kimseleri
 
sevmedi
ğ
ini
 
daima
 
hat
ı
rlamal
ı
d
ı
r.
 
Aile
 
mutlulu
ğ
unun
 
özellikle
 
çocuklar
ı
n
 
geli
ş
meleri
 
için
 
gerekli
 
oldu
ğ
unu
 
ş
ünmelidir.
 
İ
nsan
ı
n
 
mutlulu
ğ
unda
 
yeterlilik,
 
önemlilik
 
duygusu
 
da
 
büyük
 
bir
 
yer
 
tutar.
 
Rahat
 
bir
 
evde
 
oturmak,
 
iyi
 
beslenmek,
 
giyinmek,
 
seyahatler
 
yapmak,
 
iyi
 
yerlere
 
gitmek,
 
e
ğ
lenmek,
 
dinlenmek,
 
yak
ı
nlar
ı
n
ı
 
rahat
 
ettirmek,
 
çocuklar
ı
n
ı
 
en
 
iyi
ş
artlar
 
içinde
 
yeti
ş
tirmek
 
imkân
ı
n
ı
 
bulabilen,
 
yeterli
 
bir
 
kültür
 
düzeyine
 
ula
ş
abilen
 
insan
 
kendisini
 
her
 
bak
ı
mdan
 
güven
 
içinde
 
bulur.
 
Çevresinde
 
seçkin
 
bir
 
yere
 
sahip
 
olur.
 
Ba
ş
kalar
ı
 
taraf 
ı
ndan
 
be
ğ
enilir,
 
say
ı
l
ı
r.
 
Mutlulu
ğ
un
 
en
 
önemli
 
s
ı
rlar
ı
ndan
 
biri
 
de
ş
udur.
 
İ
nsan
ı
n
 
kendisi
 
ve
 
ba
ş
kalar
ı
 
taraf 
ı
ndan
 
istenmesidir.
 
Kendisini
 
arad
ı
ğ
ı
 
gibi
 
kendisinde
 
ve
 
ba
ş
kalar
ı
nda
 
bulabilmesidir.
 
Kendisinde
 
oldu
ğ
u
 
gibi
 
ba
ş
kalar
ı
nda
 
da
 
daha
 
çok
 
bir
 
kendisiyle
 
kar
ş
ı
la
ş
mas
ı
d
ı
r.
 İ
nsan
 
kendisini
 
yeterli,
 
güçlü
 
bulabildi
ğ
i
 
ölçüde
 
arad
ı
ğ
ı
 
kendisine
 
yakla
ş
t
ı
ğ
ı
n
ı
 
san
ı
r.
 
Sevinç
 
duyar.
 
Buna
 
mutluluk
 
diyoruz.
 
Gerçekten
 
mutluluk,
 
insan
ı
n
 
arad
ı
ğ
ı
 
kendisine
 
yakla
ş
t
ı
ğ
ı
n
ı
 
duymas
ı
d
ı
r.
 
Kendisini
 
olmak
 
istedi
ğ
i
 
bir
 
kendisi
 
halinde
 
ya
ş
ayabilmesidir.
 
Kendisinden
 
memnun
 
olabilmesidir.
 
Kendisini
 
sevebilmesidir.
 
Önemlili
ğ
ine
 
inanmas
ı
d
ı
r,
 
insan
ı
 
mutlulu
ğ
a
 
ula
ş
t
ı
ran
 
yol
 
varl
ı
ğ
ı
 
de
ğ
erlili
ğ
i
 
bilincinden,
 
sevgisinden
 
geçen
 
yoldur.
 
İ
nsan
 
kendisini
 
sevebildi
ğ
i
 
ölçüde
 
olabilece
ğ
i
 
bir
 
kendisi
 
haline
 
gelebilmek
 
imkân
ı
n
ı
 
elde
 
edebilen
 
bir
 
varl
ı
kt
ı
r.
 
Mutlu
 
dünya
 
ancak
 
kendilerini
 
sevebilen
 
insanlarla
 
mümkün
 
olabilir.
 
Olabilir;
 
çünkü
 
kendilerini
 
sevebilenler
 
ba
ş
kalar
ı
n
ı
 
da
 
sevebilirler.
 
Ba
ş
kalar
ı
n
ı
n
 
da
 
mutluluklar
ı
 
için
 
çal
ı
ş
abilirler
 
ve
 
mutluluklar
ı
n
ı
 
isteyebilirler,
 
iyi
 
dedi
ğ
imiz
 
insanlar
 
her
ş
eyden
 
önce
 
kendileri
 
için
 
iyi
 
olabilen,
 
kendilerine
 
dostluk
 
gösterebilen
 
insanlard
ı
r.
 
Kendilerine
 
dost
 
olabilenler
 
ba
ş
kalar
ı
na
 
ş
man
 
olamazlar.
 
Ba
ş
kalar
ı
ndan
 
nefret
 
edenler
 
kendilerini
 
sevemeyenlerdir.
 
Yeryüzündeki
 
hayat
ı
n
 
zaman
 
zaman
 
gerçek
 
bir
 
cehennem
 
halini
 
olmas
ı
n
ı
n
 
en
 
önemli
 
nedenlerinden
 
biri
 
de
 
dünyam
ı
z
ı
n
 
kendilerini
 
sevmekte
 
zorluk
 
çekenlerle,
 
 
dünyalar
ı
nda
 
cehennem
 
hayat
ı
n
ı
 
ya
ş
ayanlarla
 
dolu
 
bulunmas
ı
d
ı
r.
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->