Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Glas_Srpske_2012_12_05.pdf

Glas_Srpske_2012_12_05.pdf

Ratings:
(0)
|Views: 174|Likes:
Published by u_stevic
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: u_stevic on Dec 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2014

pdf

text

original

 
www.glassrpske.com
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE, BAWALUKA 
Cijena0.80 KM
na{e je
BOQE
Srijeda, 5.decembar 2012.Broj12.996Godina
LXX
 HRONIKVIJESTI
странa
14 
SRBIJA 
странa
17
странa
2
 
VIJESTIHRONIKA 
Pijanidirektorusmrtiopje{aka uBijeqini
странa
14 
PANORAMA 
Kantama kupe ki{nicu ubawalu~kojosnovnoj{koli
странa
11
Na sceni ucjene,smi jeni}emo ministre
Preminuo najstarijistanovnik Balkana
странa
11
Proizvedeno
U SRPSKOJ
странa
 4 
Xombi}:Ne marazloga zaprotesteradnika
NerminNik{i},predsjednik Vlade FBiH Mara Kvrgi} iz [ipova umrla u 109. godini
Vesna Budimir nas godinama obmawuje, ka`e Mitrovi}. Budimirova sve {to se do sada dogovorila sa srpskim predstavnicima, nije ispunila. Vi{e joj ni{ta ne vjerujemo, dodaje Mandi}
Poro dice `rtava  tra `e iz ze  }e  Ve  sne B dimir
nove nekretnine u vlasni{tvuna~elnika Odjeqewa za bora~ko-invalidsku za{titu Bawaluke
[mi tran tokom man da ta ku pio {est stanova
"G L A S SRPSE" O T RIO 
странa
7
странa
2
странa
5
Tu`ila{tvu BiH podneseni novi dokazi o zlo~inima biv{eg komandanta Petog korpusa Armije RBiH
 
 Ti je  la ubi je ni Srba spaqivanapored Miqacke 
Institut po~eo probno iskopavawe jer postoje informacije da su qudi vidjeli da su tu dono{ena tijela ubijenih  sarajevskih Srba, rekao Mandi}
 P R E M J E  [ T A   L I t i  je  l a  i  p r i  k  r i  v a  l i  z lo  ~ i  ne
странa
3
 
Po~elo probno iskopavawe na lokalitetu Dariva u Sarajevu 
Smi jewenatri direktora u "Elek trokra jini"
странa
6
Rezovi u najve}emdistributivnom preduze}u 
 
2
srijeda, 5. decembar 2012.
GLAS SRPSKE
Vijesti dana
I kada sije~e badwake, opozicija se moli Bogu i tra`i ostavku premijera.
Radovan Vu kovi}, poslanik SNSD-a u Narodnoj skup{tini RS
www.glassrpske.com
Samo jedan zaposlen u gra|evinskoj firmi ne mo- `e samostalno ni soboslikar biti, treba mu neko lotricu premicati ako sam ne zna hoditi, licen- ca, aaa.
Gli{in sin
[ta im treba pismenost, svejedno }e se baviti politikom.
Pero Krza
PI[E: GORAN MAUNAGA
g.maunaga@glassrpske.com
BAWALU KA - Posli je dostavqawa dodatnih dokaza o zlostavqawu i ubistvu zas- tavnika Vojske RS Radeta Ro- gi }a iz ko jih je jasno da je za to odgovoran biv{i koman- dant Petog korpusa Armi je RBiH Atif Dudakovi}, v. d. zamjenika glavnog tu `ioca Tu `ila{tva BiH Vesna Bu- dimir poslala nam je dopis u ko jem sto ji da }e ubrzo pro-tiv Dudakovi }a biti podig- nuta optu `nica, ali mi joj vi{e ne vjeru jemo jer nas go- dinama obmawuje.
Izjavio je to "GlasuSrpske" predsjednik Organi- zaci je porodica zarobqenih, poginulih vojnika i nestalih civila RS Nedeqko Mitrovi} isti~u}i da je taj dopis sti- gao pri je nekoliko dana. On doda je da je definiti- vno jasno da je u tom predmetu ri je~ o politi~kom utica ju. Ka`e da posto ji, uslovno re~e- no, nevidqiva sila ko ja uti~e na taj predmet, isto kao {toposto ji i samocenzura u Tu`i- la{tvu BiH.- Znam da i u tom predmetu u bo{wa~kom interesu rade pripadnici rasformirane tajne bo{wa~ke slu`be AID
.
Najboqi primjer za to je slu- ~aj biv{eg glavnog tu`ioca Milorada Bara{ina ko jeg su sklonili kad je na javio da }e do juna doni jeti tu`ila~ku od- luku u "predmetu Dudakovi}" - ka`e Mitrovi}. Ka`e da je jo{ 2006. godi- ne zamjenik glavnog tu`ioca Vaso Marinkovi} rekao da }e "slu~aj Dudakovi}" biti proce- suiran do kra ja te godine. - Taj slu~aj bi}e procesui- ran jedino ako se u struktural- nom di jalogu dogovori da ga preuzme Okru`no tu`ila{- tvo Bawaluka kao mjesno na- dle`no. U suprotnom, od tog nema ni{ta, kao ni od predme- ta Dobrovoqa~ka ulica i Tuz- lanska kolona - smatra Mitrovi}.Predsjednik Udru`ewa porodica nestalih lica sara-  jevsko-romanijske regi je Mi- lan Mandi} za "Glas Srpske"ka`e da je to udru`ewe 28. no-vembra v. d. glavnog tu`ioca Jadranki Lokmi}-Misira~a podni jelo zahtjev za izuze}e Budimirove u vezi sa ekshuma- ci jama Srba stradalih u Sara-  jevu.- Budimirova, kao postupa-  ju}i tu`ilac, sve {to se do sada dogovorila sa srpskim predstavnici ma, ni je ispuni- la. Vi{e joj ni{ta ne vjeru je- mo. Prilikom posqedweekshumaci je u Sara jevu ona nam je odredila saradnika tu- `ila{tva Eldara Ja hi}a ko ji  je prekinuo ekshumaci ju na  Alipa{inom poqu mada je i patolog, ko ji je Bo{wak, in- sistirao na tome da se ekshu- maci ja nastavi. Ja hi} je  uradio kako mu je naredila Bu- dimirova - ka`e Mandi}. On doda je da je od Tu`i- la{tva BiH u tom zahtjevu tra`io i sankcionisawe od- govornih u tom slu~a ju, Budi- mirove i Ja hi}a. "Glas Srpske" nedavno jeobjavio da je istraga protiv Dudakovi}a davno zavr{ena, a da pripremqena i stopirana optu`nica protiv wega sa- dr`i osam ta~aka dokumento- vanih dokazima i izjavama svjedoka o zlo~inima. Izvor "Glasa" rekao je daBudimirova stopira podizawe optu`nice i da stalnim pro- longirawem rokova obmawuje porodice srpskih `rtava. Ona  je nedavno rekla da }e "istra- ga protiv Dudakovi}a biti okon~ana do 1. juna idu}e go- dine".Kra jem avgusta CJB Ba- waluka dostavio je Tu`i- la{tvu BiH dopunu izvje{ta ja o ratnim zlo~ini- ma ko je su po~inili Dudako- vi} i pripadnici Petog korpusa Husni ja Avdagi},  Adil Ru`ni} i Me hura Se- limovi}. Uz rani je podnesene izvje{ta je protiv Dudakovi- }a prilo`eni su snimci na ko jima se vidi da on 1994. go- dine u Iza~i}u kod Bi ha}a nare|u je stri jeqawa i spa- qivawe srpskih sela.Jo{ 2006. godine tada{wi predsjednik i premi jer RS Dragan ^avi} i Milorad Do- dik, zbog sporog rada sudova, podni jeli su krivi~nu pri javu protiv Dudakovi}a za ratne zlo~ine nad Srbima, ali je on do danas na slobodi.
RA SFORMIRA NI
AID-ovi rade zaDudakovi}a
Kona~na presu da Ha{kog tribu nala
Milanu Luki}u do`i votna robi ja
HAG
- @albeno vi je}e Ha- {kog tribunala potvrdilo je  ju~e prvostepenu presudu Mi- lanu Luki}u ko jom je osu|en na do`ivotni zatvor, dok je wegovom ro|aku Sredo ji Lu- ki}u kazna smawena sa 30 na27 godina zatvora, javile su agenci je.Milan i Sredo je Luki} su bili optu`eni da su po~ini- li zlo~ine nad Bo{wacima u Vi{egradu od 7. juna 1992. do 10. oktobra 1994. godine. @albeno vi je}e odbacilo je sve `albe ko je je podnio Mi- lan Luki} i potvrdilo prvos- tepenu presudu iz jula 2009. godine.Odbrana je tra`ila poni- {tewe prvostepene presude ili ubla`avawe kazne, dok je Tu`ila{tvo ulo`ilo `albu samo na presudu Sredo ji Luki- }u i zatra`ilo da on bude pro- gla{en krivim i za progon i pomagawe i podr`avawe is- trebqewa.
Akcija
SIPA 
u Bijeqini i Prijedoru
Uhap{ene tri osobe zbog ratnih zlo~ina
BI JEQINA - Pripadnici Dr`avne agenci je za istrage i za{titu (
SIPA)
 uhapsili su ju~e
na podru~ju Bi jeqine Zorana Dragi~evi}a (50) zbog sumwe da je tokom 1992. i 1993. godine po- ~inio ratne zlo~ine na podru~ju Sara jeva, saop{teno je iz Tu- `ila{tva BiH.
SIP
 je ju~e akci ju izvela i u Pri jedoru, gdje su uhap{eni D. V. i S. D, ko jima se na teret stavqa ratni zlo~in u pri jedorskom selu ^arkovo. U
SIP
nisu `eqeli da otkriva ju wihov identitet dok ne budu saslu{ani. Dragi~evi} je bio pripadnik Vojske RS, a osumwi~en je da je  u~estvovao u progonu civila nesrpske nacionalnosti u sara jev- skim naseqima Grbavica i Vrace. - On je u~estvovao u progonu, mu~ewu, fizi~kom zlostavqawu, nezakonitom zatvarawu i silovawu civila. Dra gi~evi} se sumwi~i i da je bio sa u~esnik u ratnim zlo~inima za ko je se su- di Veselinu Vla hovi}u Batku - naveli su u Tu`ila{tvu BiH. G. O.
Preminuo Besim Muderizovi}
Umro optu`eni za zlo~ine u Sarajevu
SA R JEVO - Besim Muderizovi}, ko ji je bio optu `en za zlo~ine nad srpskim civilima u sara jevskoj kasarni
"Vik-tor Bubaw", preminuo je 2. decembra, javio je ju~e
BIRN
poziva-  ju}i se na wegovog branioca Emira Kapiyi}a. U Slu`bi za odnose s javno{}u Suda BiH rekli su da nema ju informaci ju o Muderizovi}evoj smrti. Uobi~a jena procedura Suda BiH je da posli je smrti donese rje{ewe o obustavqawu krivi~nog postupka protiv optu`enog. Su|ewe Muderizovi}u, ko ji je za jedno sa Ramizom Avdovi}em i Iliuanom Nikolae Vintilom bio optu`en za zlo~ine nad srpskim civilima u kasarni "Viktor Bubaw" u Sara jevu, po~elo  je 22. marta u Sudu BiH. Oni su optu`eni da su od kra ja juna do kra ja novembra 1992. godine, kao ~lanovi udru`enog zlo~ina- ~kog podu hvata, u~estvovali u uspostavqawu i odr`avawu siste- ma zlostavqawa civila srpske nacionalnosti.
Vesna Budimir nas godinama obmawuje, ka`e Mitrovi}. Budimirova, kao postupaju}i tu`ilac, sve {to se do sada dogovorila sa srpskim predstavnicima, nije ispunila. Vi{e joj ni{ta ne vjerujemo, dodaje Mandi}
Mandi} ka`e da bi `elio da Tu`ila{tvo BiH bude profesionalno i da radi u interesu svih naroda, ali da to u stvarnosti nije tako. - Zato ono nama ne treba, jer nam samo nanosi {tetu. Ve} 20 godina tra`imo na- {e nestale u Sarajevu, gra- du koji je grobnica srpskog naroda. Apelujem na ruko- vodstvo RS i srpske pred-stavnike u zajedni~kim institucijama da nam pomo- gnu u tome, jer niko drugi ne}e - ka`e Mandi}.
 APEL
Poro dice `rtava  tra `e iz ze }e Ve  sne Bu  dimir
Tu  `ila{tvu BiH  podneseni novi dokazi protiv Atifa Dudakovi}a
Vesna Bu dimir
 
GLAS SRPSKE
srijeda, 5. decembar 2012.
3
Smawiti {tetne efekte ulaska Hrvatske u EU 
SDA ne }e podr`ati buxet instituci ja BiH 
SA R JEVO
- Buyet instituci ja BiH za idu}u godinu, ko ji je  u Parlament BiH upu}en po hitnoj proceduri, na}i }e se na dnevnom redu sutra{we sjednice Predstavni~kog i Doma nar- oda.Predsjedava ju}i Doma naroda i lider SDA Sulejman Ti hi} rekao je ju~e da ova stranka ne}e podr`ati buyet. - Glasa}emo protiv buyeta jer smatramo da je nedovoqan za funkcionisawe instituci ja BiH. To tra je ve} dvi je-tri go- dine, sa tendenci jom da se nastavi i ugrozi put BiH ka EU i
NA TO
-u - kazao je Ti hi} i dodao da SDA ne}e iskoristiti mogu}nost blokade nedolaskom na sjednicu. @. D.
SDS i HDZ BiH saglasnio "slu~a ju Sejdi}-Finci"
SA R JEVO
- Lideri SDS-a i HDZ-a BiH Mladen Bosi} i Dragan ^ovi} istakli su ju~e da bi, ako bi o primjeni odlu- ke u "slu~a ju Sejdi}-Finci" odlu~ivale ove dvi je stranke, ona bila ve} sprovedena. Bosi} i ^ovi} su posli je sastanka u Sara jevu istakli da je saradwa SDS-a i HDZ-a dobra i da nema otvorenih pitawa, niti politi~kih nesuglasica. ^ovi} je na javio da }e vrlo brzo biti pokrenuta inici jativa za smjenu ministara u Vla- di FBiH ko ji opstrui{u wen rad. Rekonstrukci ja federalne vlasti bila je i glavna tema sino}weg sastanka ^ovi}a sa liderom SDP-a Zlatkom Lagumyijom. @. D.
Federacija usvo jilabuxet za 2013. godinu
SA R JEVO
- Dom naroda Parlamenta FBiH usvo jio je ju~e na vanrednoj sjednici buyet FBiH za 2013. godinu u iznosu od 2,21 mili jardu maraka, {to je za 10,8 odsto vi{e u odnosu na ovogodi{wi buyet.Pri jedlog buyeta FBiH, ko ji je u parlamentarnu procedu- ru uputio federalni premi jer Nermin Nik{i} bez saglas- nosti kompletne Vlade ~i ji rad bojkotu je osam ministara,  u ponedjeqak je na vanrednoj sjednici odobrio i Predsta- vni~ki dom federalnog Parlamenta. Oba doma federalnog Parlamenta odobrila su predlo`eni buyet u identi~nom tekstu, preni jele su agen- ci je.
BAWALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ambasa- dor Hrvatske u BiH Ton~i Stani~i} konstatovali su ju~e u Bawaluci da treba raditi na smawewu pote{ko}a koje }e u BiH izazvati ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, javile su agencije. Dodik je upoznao Stani~i}a sa realizacijom sporazuma izme|u SNSD-a i SDP-a BiH i razgovorima politi~kih lidera, te ukazao na dobru sa- radwu sa politi~kim predstavnicima hrvatskog naroda u BiH. Stani~i} je izrazio spremnost Hrvatske da dosada{wim iskustvima pomogne BiH u procesu evropskih integracija. Sastanku je prisustvovala i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradwu RS @eqka Cvijanovi}.
Vijesti
Bocan-Har~enko
Kon senzuskqu~an
SA R JEVO
- Ambasador Ruske Federaci je u BiH  Aleksandar Bocan-Har~en- ko istakao je da je unu- tra{wi konsenzus uslov zanormalan politi~ki `i- vot u BiH i da je to su{ti-na Dejtonskog sporazuma, zbog ~ega se Rusi ja zala`e za {to hitni je zatvarawe
OHR
-a. On je u intervjuuSrni naglasio da Moskva `eli da da sna`an podsti- caj razgovorima politi- ~kih lidera, jer jeposto jawe takvog di jaloga  jedan od najva`ni jih pro- cesa unutar BiH.
Savjet ministara
Usvo jenFileovspisak
BAWALU KA 
- Savjetministara usvo jio je ju~e spisak kqu~nih mjera za idu}u godinu, ko ji je sasta- vni dio pisma evropskogkomesara za pro{irewe [tefana Filea, a ~i ji je ciq sprovo|ewe mjera da bi idu}e godine BiH dobi- la pozitivan izvje{taj o napretku na putu ka EU.Me|u najva`ni jim mjerama su primjena odluke u "pred- metu Sejdi} i Finci" i us- postavqawe efikasnog me hanizma koordinaci je svih nivoa vlasti.V. K.
Sarajevo
Kom{i} naoperaci ji  u SAD?
SA R JEVO
- ^lan Pred-sjedni{tva BiH @eqkoKom{i} ve} nekoliko sed- mica se bori sa povredom kuka ko ju je zadobio prili- kom pada dok je igrao malifudbal, a prema nezvani- ~nim informaci jama, mo- gao bi otputovati i na operativni za hvat u SAD, prenose sara jevski porta- li.
Institut po~eo probnoiskopavawe jer postojeinformacije da su qudi vidjelida su tu dono{ena tijela ubijenih sarajevskih Srba, rekao Mandi}
PI[E: @EQKA DOMAZET
glasss@teol.net
SA RA  JEVO - Institut za nestala lica BiH po~eo  je ju~e probno iskopavawe u mjestu Dariva uz ri jeku Miqacku, gdje se sumwa dase nalaze posmrtni ostaci  ubi jenih sara jevskih Srba, ~i ja su ti jela posipana `i- vim kre~om, benzinom, naf- tom i spaqivana.
Ovo je uz Alipa{ino poqe, druga lokaci ja na po- dru~ju Sara jeva na ko joj su po~ela iskopavawa u posqed- wih mjesec, a za ko je posto je informaci je da kri ju ti jela  ubi jenih Srba.Predsjednik Udru`ewa porodica nestalih sara jev- sko-romanijske regi je Milan Mandi} kazao je da su stano- vnici na podru~ju Darive vi- djeli da su 1992. godine na toj lokaci ji zakopavana ti je- la.- Institut je po~eo pro- bno iskopavawe jer posto je informaci je da su qudi vid-  jeli da su tu dono{ena ti jela  ubi jenih Srba - rekao je Mandi} i dodao da treba ispitati ko je premje{tao ti jela i poku{avao da sakri-  je zlo~in.- Sve je ra|eno pod patro- natom Kantonalnog tu`i- la{tva Sara jevo i visokih politi~kih zvani~nika FBiH ko ji su i danas na vi-sokim funkci jama u institu- ci jama BiH - kazao je Mandi}.Dodao je da su "sanaci je i ~i{}ewa" oko Miqackevr{ili i MUP Kantona Sa- ra jevo, sanitarne inspekci je, Civilna za{tita, a sve pod patronatom Komisi je za tra- `ewe nestalih Federaci je i direktora Amora Ma{ovi}a. - Da su ti jela premje{ta- na govori i to da je An|elko Simani} nestao u sara jev- skom nasequ Bu}a potok, a ti-  jelo mu je prona|eno u Zenici. To zna~i da se danas na ovom mjestu mogu na}i pos- mrtni ostaci Srba sa Stupa, Bri je{}a, op{tine Centar u Sara jevu - rekao je Mandi} i dodao da se traga za jo{ oko350 Srba nestalih u Sara jevu. [ef Tima za koordina- ci ju aktivnosti istra`i- vawa ratnih zlo~ina i tra`ewe nestalih Republike Srpske Sta{a Ko{arac re- kao je "Glasu Srpske" da sma-tra da su iskopavawa na Darivi jo{ jedna podvala Instituta za tra`ewe nesta- lih i Tu`ila{tva BiH. -To je organizovano da bi se skrenula pa`wa ja- vnosti zbog bezrazlo`nog prekida ekshumaci je na Ali- pa{inom poqu. Ri je~ je o probnom iskopavawu, umjes- to da se radi na su{tinskim ekshumaci jama. Oni nam za- mazu ju o~i ko jekakvim prob- nim iskopavawima - rekao je Ko{arac i dodao da su in- stituci je Srpske i MUP RS dostavili nadle`nom tu`i- la{tvu informaci je gdje se nalaze masovne i po jedina- ~ne grobnice.On je podsjetio da Vlada FBiH jo{ ni je odgovorila na zahtjev ko ji joj je nalo- `io Dom za qudska prava dadostavi informaci je poro- dicama sara jevskih Srba o tome pod kakvim okolnosti- ma i gdje su nestali wihovi najmili ji. S ciqem {to br`eg ot-krivawa zlo~ina nad ubi je- nim Srbima u Sara jevu, Dr`avna agenci ja za istrage i za{titu BiH razmatra os- nivawe posebne komisi je ili tima ko ji bi se bavio zlo~inima po~iwenim nad Srbima u Sara jevu za ko je niko ni je odgovarao.
U Sarajevu na lokalitetu pored Miqacke
po~elo probno iskopavawe
Na Darivi spaqivana  ti je  la ubi je nih Srba
Mandi} je, nakon {to je pre- kinuta ekshumacija na Alipa- {inom poqu, pisao vr{iocu du`nosti glavnog tu`ioca BiH Jadranki Lokmi}-Misi- ra~a, kao i Institutu za tra`ewe nestalih, da obja- sne za{to je ekshumacija prekinuta, ali nije dobio odgovor.Odgovore od Tu`ila{tva BiH tra`io je i Ko{arac. - Tu`ila{tvo o~igledno ne radi svoj posao, ve} radi u interesu dijela me|unarodne zajednice i bo{wa~kih poli- ti~ara. Tu`ila{tvo BiH ova- kvim pona{awem ibezrazlo`nim prekidima ek- shu macija, tamo gdje su pro- na|eni posmrtni ostaci, nije ni{ta drugo nego sau~esnik u prikrivawu ratnog zlo~ina - kazao je Ko{arac.
 ALIPA[INO POQE
PREMJE[TA LI
tijela iprikrivali zlo~ine
F O  O :  S 
 JO[  TR A  JE
po traga za 350Srba nes tali h  uSarajev u

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ranko Pejic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->