Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
42Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Module 6

Module 6

Ratings: (0)|Views: 218|Likes:
Published by Marinela Panovska
Messages 2
Messages 2

More info:

Published by: Marinela Panovska on Dec 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2013

pdf

text

original

 
Тематско
-
процесно планирање
 
Време на реализација:
 
Мај/ Јуни
 
Цели на наставната целина:
Module 6 Our world
Тема
:In the wild
Тема:
Who cares?
1. да го разбере значењето на лексичките единци, да ги репродуцира и да ги употребува во соодветни говорниситуации
 
2. да може да зборува за што е можно а што не е можно
 
3. да користи правила и обврски
 4.
да може да водиедноставна
 
комуникација
 
во
 
соодветни говорни ситуации со примена
 
на јазичните функции на ованиво
на изучување на јазикот,
 
односно
 
блиски
 
на
 
неговата возраст
 5.
да може да разбира совет односно да разликува дали е добар совет или не
 6.
да може да зборува за проблем и да даде свое мислење
 
7. да зборува за рециклирање и за природната околина
 
8. да научи за климатските промени
 
9. да може да
зборува за резултати и последици
 
 
Потребни наставни помагала:
учебник 
-
Messages 2 
”  ”  
, Cambridge University Press
,
касетофон
,
ЦД, флеш карти, слики,креди во боја, наставни ливчиња, листи за проверка и друг дополнителен соодветен материјал.
Форми и методи на работа:
 
 
комуникативен, аудио
-
лингвален, аудио
-
визуелен, дијалошки, физичко одговоарање (TRP), структурална метода
 
 
фронтална работа, групна и работа
 
во парови (затворен и отворен тип) и индивидуална.
 
Форми, методи, техники за оценување:
 
 
Набљудување
 
 
Усни одговори на прашања од наставникот
 
Усни одговори на прашања од учениците
 
 
Дискусија
 
 
Самооценување на учениците
Инструменти за оценување:
 
 
Чек 
-
листи
 
 
Директно оценување на задача: техника семафор
 
 
Усна и писмена повратна информација
 
Месец/седмица
 
Лексичкиединици
 
Граматичкиструктури
 
Јазични функции
 
Слушање соразбирање
 
Говорење
 
Читање
 
Пишување
 
Прваседмица
 Verbs of action
Can/ Can’
t for 
possibility( заспособности)
 
Зборување за што еможно а што не е
 
Слушањеприказна –
We
mustn’t panic
 
Зборување заработи што може
-
неможе, смее
-
несмее, да сеправат наЧитањепишаниправила
 
Пишувањеправила заоднесувањена училиште
 
 
училиште
 
Втораседмица
 Verbs of action
Must/ Mustn’t
for obligation-(
за искажувањеобврска изабрана)
 
Поставување ипочитувањеправила
 
Слушањеразговор нарадио
- Talk toTilda
Советување
Story- SwimChapter 5-The big day
Пишувањесовет
 
Третаседмица
 EverydaymaterialsShould/
Shouldn’t for advice( задавање совет)
 
Советување
 
Слушањепрашања иповрзувањена прашањатасо одговори
 
Зборување зазаштита наприроднатаоколина
 
Живпт икултура
-
читаое
 Aletter fromCanada
Пишуваоеважнпрашаое ипдгпвпри заистптп( Life’
sbig questions)
Четвртаседмица
 
Природнаоколина
 
Искажувањемислење
 
Зборувањер зарециклирање и заоколина
 
Слушањеразговор
 
Зборување запоследици
 
Читањетекст –
Thetiger Green ideas-
како ќе ипомогнеме наприроднатаоколина
-
идеи
 
Петтаседмица
 
КлиматскипромениПрвкондиционал
 
Зборување зарезултати ипоследици
 
СлушањепеснаРазговор заслушната песна
 Story- SwimChapter 6
 –
 The winner 
Изработка напостер сонаслов –
TheEarth needsyou
Шестаседмица
 
Утврдуваое /самппценуваое
 
Утврдуваое /самппценуваое
 
Живпт икултура
-
читаоетекст
- TheWorld WideFund forNature
 
Прпектнаактивнпст My
window on theworld
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->