Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Báo TTLL S_ 7 tháng 12-2012 & 01,02-2013

Báo TTLL S_ 7 tháng 12-2012 & 01,02-2013

Ratings: (0)|Views: 438|Likes:
Published by tuctonghopkhapnoi

More info:

Published by: tuctonghopkhapnoi on Dec 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2013

pdf

text

original

 
1
 
THÔNG TIN LIÊN L
C
S
07 THÁNG 12/2012 - 01, 02/2013
 
 
2
Nhóm Ch
 
Trƣơng
 
Ban Ch
p HànhC
ộng Đồ
ng Công Giáo Vi
ệt Nam Đan Mạ
ch
Đị
a Ch
Liên L
c: c/o
 
Lê Xuân B
ngMellemvej 14, 5700 SvendborgTlf. 6133 3523Email: bang_nhung@hotmail.com
Ban Tr
S
ự 
 
Ch
Nhi
m: Nhóm Ch
 
Trƣơng
 Th
 
Qũy: Huỳ
nh Th
Thúy H
ng
 M 
i
đóng góp,
 
ng h
cho TT & LL xin chuy
ển vào trương mụ
c: Danske Bank 
Reg.nr
 .
3307
konto nr
 .
4070202522
 
hay có th
ể 
 
đưa
tay cho v
 
 Đạ
i di
n C 
ộng Đoàn
mình, nh
ờ 
chuy
ể 
n.
 
M
c L
c
03
………………......………
..
…………....…
..L
ờ 
i ng
 04
……………….Thƣ mờ 
i: Tham d
T
ết Nguyên Đán
 
 Năm Qúy Tỵ
.05
………. …..
Bài Giáo Lý I c
ủa ĐTC Bênêđictô XVI
 v
 
 Năm Đứ
c Tin
08………………….Nă
m
Đ
c Tin: Ý ngh
 ĩ 
a và gía tr
 c
a s
 
đ
au kh
 11...
...………...…………………...Ân nhân báo TTLL
 12
…………………….Ơn toàn xá trong Năm Đứ
c Tin
13……
Giáng Sinh: Suy ni
m v
m
u nhi
m Tình Yêu
15……………..Nguồ
n g
c và ý ngh
 ĩ 
a Hang
đá
Belem
17...………
Các Bi
ểu Tƣợ 
ng và Ý
 Nghĩa Thiêng Liêng
 c
a Mùa V
ng
19……………………………………….Đê
m giao hòa
20……………………………Q
ùa Giáng Sinh cho con
21……….Bứ
c th
ƣ
ng
Thiên Chúa g
i cho loà
i ngƣờ 
i23
…………..Chân dung và gƣơng linh mụ
c Vi
t Nam
ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuậ
n
33……...…………..…………..Sứ
c m
nh c
ủa Đứ
c Tin
37…………………...………………Giả
i
đá
p th
c m
c40
…………………...……….
Khai m
ạc Năm Đứ
c Tin,t
i København
 – 
 
Đan Mạ
ch
42……………………………..Nă
m T
nói chuy
n r
n
42…………………...
S
 
vàng ĐLCTTĐVN năm 2012
 
M
ục Đích
 
Phát huy đờ 
i s
ống đức tin ngƣờ 
i kitô h
u Vi
t Nam t
i
Đan Mạ
ch. B
c nh
p c
u liên l
c gi
a các linh m
cVi
t Nam và giáo dân. Chia s
nh
ng ki
ế
n th
c tôn
giáo, văn hóa, xã hội để
làm phát tri
n c
ộng đồ
ng
Th
L
 
Nh
ng bài vi
ế
t v
ớ 
i bút hi
u ph
i có ghi tên th
ật và đị
ach
c
a tác gi
 
để
ti
n vi
c liên l
c. Xin g
ửi bài trƣớ 
cngày 10 c
a các tháng 2, tháng 5, tháng 8 và tháng 11v
email: thongtinlienlacdk@gmail.com
 
Đị
a ch
các linh m
c Vi
t Nam:
 
Lm. Giuse Chu Huy ChâuKollegievej 4A, 1. Tv2920 Charlottenlund
Đt. 3990 5727 / 2016 2090
 Email: chauhuy.chu38@gmail.comLm. Phêrô Nguy
n Ng
c Tuy
ế
nHavnegade 1, 5700 Svendborg
Đt. 6221 0542 / 2244 1306
 Email: linhmuctuyen@yahoo.dkLm. Giuse Nguy
n Minh QuangSankt Leonisgade 12 8800 Viborg
Đt. 8662 3641 / 5132 8896
 Email: nmqdk@yahoo.dkLm. Dominique Tr
ần Đứ
c ThànhThorsgade 22, 8900 Randers
Đt. 8642 9730 / 2098 6359
 Email: tdt1952@gmail.comLm. Phêrô Nguy
ễn Kim Thăng
 Stenosgade 4A 1616 København V
Đt. 5271 1880
 Email: petkimthang@yahoo.comLm. JB. Nguy
n Ng
c Th
ế
S.J.Ryesgade 28, 3. 8100 Århus C Postboks 5054
Đt. 8730 7043
 Email: ngocthe@jesuits.net
 
3
 
L
ờ 
i ng
 
Kính thƣa quý cha, quý ông bà và anh chị
em,C
ộng Đồ
ng Công Giáo Vi
t Nam chún
g ta đã long trọ
ng khai m
ạc Năm Đức Tin vào ngày 27, tháng 10, năm
2012 v
a qua t
i Tåstrup / København, v
ớ 
i s
ch
t
ế
thánh l
c
ủa ĐGM đị
a ph
n và các linh m
ục, cùng đông đả
otín h
u t
i các c
ộng đòan Sjælland, Århus, Odense, Svendborg...
 
Đế
n cu
i Tháng 11, v
ớ 
i tinh th
n tái Truy
n Giáo cho b
ản thân, gia đình và xã hộ
i, chúng ta k
ết thúc năm Phụ
ngV
cùng d
t dào ni
m hy v
ng canh tân và phát tri
ển Đứ
c Tin.
Sang Tháng 12, chúng ta bƣớ 
c vào l
ch Ph
ng V
 
 Năm C: 2012
- 2013, kh
ởi đầ
u b
ng Mùa V
ọng. Cùng hƣở 
ng
ng l
ờ 
i kêu g
ọi ăn năn sám hố
i c
a Thánh Gioan T
y Gi
, chúng ta chu
n b
và thanh t
y tâm h
n, x
ứng đángđón mừng Chúa Hài Đồng Giáng Sinh. Ngay trong thƣợ 
ng tu
n, chúng ta s
m
ng tr
ng th
l
 
Đứ
c M
Nhi
m Nguyên T
i, vào Th
B
ảy đầ
u tháng, ngày 8/12/2012. Kính xin M
Maria dìu d
ắt chúng ta hƣớ 
ng v
Lem v
ớ 
i hai ti
ế
ng Xin Vâng, luôn mãi s
ẵn sàng đón nhậ
n Chúa làm gia nghi
p su
t cu
ộc đờ 
i.Vào d
ịp Giáng Sinh 2012, kính xin Chúa Hài Đồng ban muôn phƣớ 
c lành cho toàn th
C
ộng Đồ
ng chúng ta. BanBiên T
ập TT LL cũng kính chúc mọi ngƣời đƣợ 
c bình an và h
nh phúc trong Mùa H
ng Ân này. Chúng ta giã t
 
năm 2012 vớ 
i nhi
u k
ni
ệm, nhƣ 50 năm khai mạc Công Đồng Vatiacan II, và 20 năm xuấ
t b
n sách Giáo LýCông giáo.
Bƣớc qua Năm Mớ 
i 2013, Kính xin Thiên Chúa chúc lành cho C
ộng Đồng, luôn tăng trƣởng các nhân đứ
c TinC
y M
ế
n, h
ầu cho Danh Chúa đƣợ 
c c
 
sáng muôn nơi.
Kh
ở 
i s
 
 Năm Mớ 
i, chúng ta cùng tr
ng th
m
ng l
 
Đứ
c Maria M
Thiên Chúa. Kính dâng lên M
toàn th
th
ờ 
i
gian 365 ngày, để
M
thánh hóa và che ch
ở 
 
đoàn con đang phả
i v
t v
ch
ng tr
ba thù.Ngày 6, Tháng Giêng, chúng ta m
ng l
Chúa Hi
n Linh. Hi
p thông cùng Ba Vua dâng l
v
t, chúng ta nguy
ndâng c
cu
ộc đời, gia đình và con cái, cùng toàn thể
s
n nghi
ệp lên Chúa Hài Đồ
ng, phó thác m
i s
trong tay
Chúa Quan Phòng, cũng nhƣ luôn vâng theo Thánh Ý Chúa mọ
i lúc, m
ọi nơi và trong mọ
i hoàn c
nh vui l
nbu
n.
 Ngày 25, Tháng Giêng, năm 2013, lễ
 
kính Thánh Phaolô Tông đồ
Tr
ở 
L
i, k
ế
t thúc tu
n c
u cho Kitô h
u h
ợ 
pnh
t. Chúng ta cùng hi
p ý, nguy
n xin Chúa luôn ban s
h
ợ 
p nh
t t
Ch
 
Chăn đế
n con chiên, t
Giáo ph
ận đế
nGiáo x
, t
các C
ộng Đoàn, hội đoàn và giáo dân.
 
Sang thƣợ 
ng tu
n Tháng 2, t
i Århus chúng ta s
m
ng T
ế
t Quý T
vào Th
B
y, ngày 9/2/2013, nh
m vào 30T
ế
t. Kính chúc toàn th
C
ộng Đồ
ng Vi
t Nam An Khang và H
nh Phúc.Vào M
ng B
n T
ế
t Quý T
, Th
 
Tƣ, ngày 13, Tháng Hai, Lễ
Tro, chúng ta kh
ở 
i s
 
 bƣớ 
c vào Mùa Chay Thánh.M
t s
tr
ở 
v
toàn tâm, toàn ý, chu
n b
k
 
lƣỡ 
ng tâm h
ồn chúng ta, đón nhậ
n m
u nhi
m Kh
N
n và Ph
c Sinhc
a Chúa C
u Th
ế
.M
t l
n n
a Ban Biên T
p kính chúc quý cha và quý v
 
Mùa Giáng Sinh tràn đầ
y H
ồng Phúc và Năm Mớ 
i H
nhPhúc.
Ban Biên T
p

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->