Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LUẬN VĂN Phân tích Cu(II), Zn(II), Co(II) trong các mẫu phân vi lượng

LUẬN VĂN Phân tích Cu(II), Zn(II), Co(II) trong các mẫu phân vi lượng

Ratings:
(0)
|Views: 81|Likes:
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s
Phân tích Cu(II), Zn(II), Co(II) trong các mẫu phân vi lượng
MỤC LỤC
Bảng ký hiệu các từ viết tắt 3
Danh mục bảng 4
Danh mục hình 6
MỞ ĐẦU 7
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 8
1.1. Vai trò và đặc tính phân tích của đồng, kẽm, coban 8
1.1.1. Vai trò của đồng, kẽm, coban đối với sự phát triển của sinh vật 8
1.1.2. Đặc tính phân tích của đồng, kẽm, coban 11
1.2. Một số phương pháp quang xác định Cu(II), Zn(II), Co(II) 18
1.2.1. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS 19
1.2.2. Phương pháp phân tích trắc quang 20
1.3. Thuốc thử 1-(2-pyridylazo )-2- naphtol (PAN) 28
1.3.1. Cấu tạo, tính chất vật lí của PAN 28
1.3.2. Khả năng tạo phức của PAN 29
CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM 34
2.1. Nội dung nghiên cứu 34
2.2. Thiết bị và hóa chất 35
2.2.1 Thiết bị và phần mềm 35
2.2.2. Hóa chất 35
2.3. Cách tiến hành thực nghiệm 37
2.3.1. Qui trình nghiên cứu đơn biến 37
2.3.2. Qui trình nghiên cứu đa biến 37
2.3.3. Qui trình phân tích mẫu 37
2.4. Thuật toán phân tích hồi qui tuyến tính đa biến 38
2.4.1. Phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (CLS) 38
2.4.2. Phương pháp bình phương tối thiểu nghịch đảo (ILS) 38
2.4.3. Phương pháp bình phương tối thiểu từng phần (PLS) 39
2.4.4. Phương pháp hồi qui cấu tử chính (PCR) 39
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 41
3.1. Khảo sát điều kiện tối ưu xác định Cu(II), Zn(II), Co(II) 41
3.1.1. Nét đặc trưng phổ của các phức Cu(II)-PAN, Zn(II) -PAN, Co(II) – PAN 41
3.1.2. Khảo sát ảnh hưởng của pH đến sự tạo phức 43
3.1.3. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Triton X-100 đến sự tạo phức 45
3.1.4. Khảo sát ảnh hưởng của thuốc thử PAN 46
3.1.5. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian 47
3.1.6. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Cu(II), Zn(II), Co(II) 48
3.1.7. Khảo sát ảnh hưởng của các ion lạ 57
3.2. Xác định Cu(II), Zn(II), Co(II) trong hỗn hợp 61
3.2.1. Xác định Cu(II), Zn(II), Co(II) trong hỗn hợp bằng phương pháp tách 62
3.2.2. Sử dụng thuật toán hồi qui tuyến ttính đa biến xác định đồng thời Cu(II), Zn(II), Co(II) 64
3.3. Ứng dụng vào phân tích mẫu phân vi lượng 78
3.3.1. Qui trình phá mẫu 78
3.3.2. Phân tích mẫu phân vi lượng 78
KẾT LUẬN 83
TÀI LIỆU THAM KHẢO 85
Chia sẽ bởi: Cử Nhân Hóa Học Nguyễn Thanh Tú (SĐT: 0905779594)
E-mail: thanhtuqn88@gmail.com
Diễn Đàn Toán - Lí - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn
[Website] www.daykemquynhon.ucoz.com
[Facebook] www.facebook.com/daykem.quynhon
[Twitter] www.twitter.com/daykemquynhon
[Scribd] www.vi.scribd.com/daykemquynhon/document­s
Phân tích Cu(II), Zn(II), Co(II) trong các mẫu phân vi lượng
MỤC LỤC
Bảng ký hiệu các từ viết tắt 3
Danh mục bảng 4
Danh mục hình 6
MỞ ĐẦU 7
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 8
1.1. Vai trò và đặc tính phân tích của đồng, kẽm, coban 8
1.1.1. Vai trò của đồng, kẽm, coban đối với sự phát triển của sinh vật 8
1.1.2. Đặc tính phân tích của đồng, kẽm, coban 11
1.2. Một số phương pháp quang xác định Cu(II), Zn(II), Co(II) 18
1.2.1. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS 19
1.2.2. Phương pháp phân tích trắc quang 20
1.3. Thuốc thử 1-(2-pyridylazo )-2- naphtol (PAN) 28
1.3.1. Cấu tạo, tính chất vật lí của PAN 28
1.3.2. Khả năng tạo phức của PAN 29
CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM 34
2.1. Nội dung nghiên cứu 34
2.2. Thiết bị và hóa chất 35
2.2.1 Thiết bị và phần mềm 35
2.2.2. Hóa chất 35
2.3. Cách tiến hành thực nghiệm 37
2.3.1. Qui trình nghiên cứu đơn biến 37
2.3.2. Qui trình nghiên cứu đa biến 37
2.3.3. Qui trình phân tích mẫu 37
2.4. Thuật toán phân tích hồi qui tuyến tính đa biến 38
2.4.1. Phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (CLS) 38
2.4.2. Phương pháp bình phương tối thiểu nghịch đảo (ILS) 38
2.4.3. Phương pháp bình phương tối thiểu từng phần (PLS) 39
2.4.4. Phương pháp hồi qui cấu tử chính (PCR) 39
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 41
3.1. Khảo sát điều kiện tối ưu xác định Cu(II), Zn(II), Co(II) 41
3.1.1. Nét đặc trưng phổ của các phức Cu(II)-PAN, Zn(II) -PAN, Co(II) – PAN 41
3.1.2. Khảo sát ảnh hưởng của pH đến sự tạo phức 43
3.1.3. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Triton X-100 đến sự tạo phức 45
3.1.4. Khảo sát ảnh hưởng của thuốc thử PAN 46
3.1.5. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian 47
3.1.6. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Cu(II), Zn(II), Co(II) 48
3.1.7. Khảo sát ảnh hưởng của các ion lạ 57
3.2. Xác định Cu(II), Zn(II), Co(II) trong hỗn hợp 61
3.2.1. Xác định Cu(II), Zn(II), Co(II) trong hỗn hợp bằng phương pháp tách 62
3.2.2. Sử dụng thuật toán hồi qui tuyến ttính đa biến xác định đồng thời Cu(II), Zn(II), Co(II) 64
3.3. Ứng dụng vào phân tích mẫu phân vi lượng 78
3.3.1. Qui trình phá mẫu 78
3.3.2. Phân tích mẫu phân vi lượng 78
KẾT LUẬN 83
TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

More info:

Published by: Dạy Kèm Quy Nhơn on Dec 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

10/30/2013

 
MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................1Bảng ký hiệu các từ viết tắt.......................................................................................3Danh mục bảng..........................................................................................................4Danh mục hình..........................................................................................................6MỞ ĐẦU...................................................................................................................7CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN....................................................................................81.1. Vai trò và đặc tính phân tích của đồng, kẽm, coban ......................................81.1.1. Vai trò của đồng, kẽm, coban đối với sự phát triển của sinh vật..............81.1.2. Đặc tính phân tích của đồng, kẽm, coban ..............................................111.2. Một số phương pháp quang xác định Cu(II), Zn(II), Co(II).........................181.2.1. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS ............................................191.2.2. Phương pháp phân tích trắc quang ........................................................201.3. Thuốc thử 1-(2-pyridylazo )-2- naphtol (PAN) ...........................................271.3.1. Cấu tạo, tính chất vật lí của PAN ..........................................................271.3.2. Khả năng tạo phức của PAN..................................................................28CHƯƠNG 2. THỰC NGHIỆM..............................................................................342.1. Nội dung nghiên cứu....................................................................................342.2. Thiết bị và hóa chất .....................................................................................352.2.1 Thiết bị và phần mềm.............................................................................352.2.2. Hóa chất................................................................................................352.3. Cách tiến hành thực nghiệm.........................................................................372.3.1. Qui trình nghiên cứu đơn biến ..............................................................372.3.2. Qui trình nghiên cứu đa biến.................................................................372.3.3. Qui trình phân tích mẫu.........................................................................372.4. Thuật toán phân tích hồi qui tuyến tính đa biến ..........................................382.4.1. Phương pháp bình phương tối thiểu thông thường (CLS)......................382.4.2. Phương pháp bình phương tối thiểu nghịch đảo (ILS)...........................382.4.3. Phương pháp bình phương tối thiểu từng phần (PLS)............................391
 
2.4.4. Phương pháp hồi qui cấu tử chính (PCR)..............................................39CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THẢO LUẬN..........................................................413.1. Khảo sát điều kiện tối ưu xác định Cu(II), Zn(II), Co(II).............................413.1.1. Nét đặc trưng phổ của các phức Cu(II)-PAN, Zn(II) -PAN, Co(II) – PAN.........................................................................................................................413.1.2. Khảo sát ảnh hưởng của pH đến sự tạo phức.........................................433.1.3. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Triton X-100 đến sự tạo phức...........453.1.4. Khảo sát ảnh hưởng của thuốc thử PAN ..............................................463.1.5. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian .........................................................473.1.6. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ Cu(II), Zn(II), Co(II).........................483.1.7. Khảo sát ảnh hưởng của các ion lạ.........................................................573.2. Xác định Cu(II), Zn(II), Co(II) trong hỗn hợp.............................................613.2.1. Xác định Cu(II), Zn(II), Co(II) trong hỗn hợp bằng phương pháp tách.623.2.2. Sử dụng thuật toán hồi qui tuyến ttính đa biến xác định đồng thời Cu(II),Zn(II), Co(II) ................................................................................................643.3. Ứng dụng vào phân tích mẫu phân vi lượng................................................753.3.1. Qui trình phá mẫu..................................................................................753.3.2. Phân tích mẫu phân vi lượng..................................................................75KẾT LUẬN.............................................................................................................80TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................822
 
Bảng ký hiệu các từ viết tắt
STTKí hiu viết ttTên đy đ
1AASAtomic absorbtion spectrotometry(Quang phổ hấp thụ nguyên tử)2CLSClassical least squares(Phương pháp bình phương tối thiểu thông thường)3ILSInverse least squares(Phương pháp bình phương tối thiểu nghịch đảo)4PCPrincipal component (Cu tchính)5PCRPrincipal component regression(Phương pháp hồi qui cấu tử chính)6PLSPartial least squares(Phương pháp bình phương tối thiểu từng phần)7PPPhương pháp8ppmPart per million(Phần triệu)9UV-VisUltraviolet visible spectrophotometry(Quang phổ tử ngoại khả kiến)10S
D
Standard deviation(Độ lệch chuẩn )11UV-VisUltraviolet visible spectrophotometry(Quang phổ tử ngoại khả kiến)3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->