Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
9Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mirotic, Kosta - Zdravlje Iz Misaone Apoteke

Mirotic, Kosta - Zdravlje Iz Misaone Apoteke

Ratings:

5.0

(3)
|Views: 5,256|Likes:
Published by Lea-

More info:

Published by: Lea- on Feb 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See More
See less

01/27/2013

 
Kosta Miroti
ć
 
ZDRAVLJEIZ MISAONEAPOTEKE
 
Saveti i uputstva u le
č
enju s pozitivnim razmišljanjem
 
 
Kosta Miroti
ć
 
Zdravlje izmisaone apoteke
Saveti i uputstva u le
č
enju s pozitivnim razmišljanjem
 
Beograd, 2004.
 
 
Predgovor 
 
Dok sam pisao ovu knjigu imao sam neograni
č
enu želju da ljudima ukazemna stvarala
č
ku životnu istinu koju poseduje mo
ć
naše svesti. Do dinami
č
nih prirodnih zakona, na koje knjiga ukazuje, došlo se sa velikim radom, preko pokušaja i grešaka u mom li
č
nom traganju za boljim na
č
inom života. Ali u njimasam našao rešenje svojih problema i, verujte mi, moj raniji na
č
in razmišljanja jenajteža prepreka sa kojom sam ikada imao posla. Ova knjiga je pokušaj da pobedim svoj agresivni na
č
in razmišljanja i da po-delim svoje iskustvo sa vama, jer, ako je pomoglo meni, pomislio sam da bi i drugima moglo pomo
ć
i.Pri sistematskom izlaganju ove jednostavne životne istine pronašao samodgovore u u
č
enju ove jednostavne životne istine pronašao sam odgovore uu
č
enju prirodnih procesa u nama, jezikom i na
č
inom razmišljanja pristupa
č
ansavremenim ljudima. Na
č
in života o kome izlaže ova knjiga izuzetno je
č
udesan. Nije lak. U stvari naj
č
ć
e je težak, ali je pun ushi
ć
enja, nade i uspeha.Knjiga je napisana za prose
č
ne ljude, od kojih sam sigurno jedan i ja.Tražio sam samo da bude od pomo
ć
i ljudima da žive uspešnije i zdravije. Onau
č
i pozitivnom razmišljanju kao centru mo
ć
i iz koga izbija pokreta
č
ka energija zastvarala
č
ki li
č
ni i društveni život. Polazim od jednostavne prirodne
č
injenice dasvaki
č
ovek ima uro
đ
enu sposobnost da se suprotstavi svakom porazu. Knjiga je pisana sa ciljem da pomogne
č
itaocu da ostvari sre
ć
u u svom životu i da budeod koristi svim ljudima.Kad ovladate metodama koje su napisane u ovoj knjizi, uživa
ć
ete idoživeti novo i prijatno ose
ć
anje zadovoljstva života. Vaš odnos prema svimljudima
ć
e se osetno popraviti. Posta
ć
ete cenjena i voljena li
č
nost. Na kraju želim da izrazim duboku zahvalnost intuiciji i tradiciji naših predaka istoka i zapada. Posebno zahvaljujem mudrosti potomaka stare ci-vilizacije Balkana: Heraklitu, Pitagori, Hipokratu i Demokritu koji su udarilitemelje u nauci današnje civilizacije. Savremena dostignu
ć
a u oblasti fizike,astronomije, hernije, neuropsihologije, psihologije, genetike i matematike jedini
č
nih sfera omogu
ć
ila su mi da se približim najve
ć
oj tajni u ljudskom životu- zakonima ljudske svesti.
Č
itajte strpljivo i pažljivo i puno
ć
e vam pomo
ć
i u zdravom i dugom životu.Kosta Miroti
ć
 
3
 

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
victorsreckovic liked this
victorsreckovic liked this
msprever liked this
slgenove liked this
GNOSTICAR liked this
Nasja Ladon liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->