Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Những Trang Mạng về Sức Khỏe Rất Hữu Dụng Cần Lưu Giữ

Những Trang Mạng về Sức Khỏe Rất Hữu Dụng Cần Lưu Giữ

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:
Published by Niềm Hy-Vọng

More info:

Published by: Niềm Hy-Vọng on Dec 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2013

pdf

text

original

 
 
  
t
  
 
 
NỒq jpỗo qụ ėbỊo tệ zỢj emkẵ/
 
 
@<
Nớ
 
jçj ėệ nỠj
 
oæk jẨo qmbẻq) jibje tæk
iboevgqm
ėỊ
 
}`n jmb qbẻq///
 
Jpko qp ab`o t` zpj emk`
 
97|1ba4h7/hbd?97|1ba4h7/hbd?
 
CỈom jün jú qmỊ iæn iìo jƧo ėgp qbn,
 
]`n mẻq /// jŢoh vmẪb nẠr oĊn///
 
]bo jçj cầo jẠq ėb ėỊ aæom
 
Jçn Ƨo gom Emñb
 
Qmbệp tŢ
 
Oìo iƶp hbừ
 
ėỊ aòoh emb jẨo/
 
Oừh qæ iỈ cỐ î k z e
 
,Qẫn ãn aƶƧoh
.
IbỈp vmçv nổb jmk zỢj emkẵ,
 9mqqv<++xxx/qboqpjjg kob`o/jkn+ akjz+akjz[ 4+4[7[48/ mqn?
,Ėụoh oìo ėỠoh qổb sçr qgb emb emñoh jẨo qmbẻq,
,Ėụoh }`n qmƶỞoh qbẻoh qmgo jỨg jƧ qmỊ,
,Omừoh aẠp mbỈp jẪom cçk oìo ėỊ þ․ėỊ qsçom qgb mỎg tệ zỢj emkẵ,
,Poh qmƶ zẾ iæ jĊo cỈom hbỊq ohƶỞb ėỢoh mæoh ėẨp qsìo qmẻ hbổb tæk
 
oĊn 3676,9
cỈom nầo qîom iæ ohprìo omão qỮ tkoh mæoh ėẨp qsìo qkẪo jẨp,
,SỨb sk cỈom aễjm qkæo jẨp,
,NỒq ikầb tb
.
empẢo nổb ėƶƧj vmçq
.
mbỈo,
,Aòoh qmpỗj qãr jŢoh oìo qmẮo qsỎoh,
,AƶỪj vmẢn tổb qpỐb qmỎ tæ zỢj emkẵ,
 
 
,Qmpỗj qãr) qmpỗj Cẫj) qmpỗj Ogn aƶổb nẫq nỒq cçj zĢ qãr r,
,Oƶổj zẫj tæ qsæ aƶƧj qmẪk qskoh Qãr
,NỒq zỗ ėbệp oìo cbẻq tệ aƶƧj qmẪk,
,Jãr jmæn jú jñoh aỠoh jmừg cỈom ag nầo qîom,
,Qmpỗj cỐ aƶƧoh jỨg Qspoh wpỗj jú jmỢg Tbghsg,
,Jçj nẸq mæoh Qspoh wpỗj tổb zỢj emkẵ ohƶỞb qbìp aòoh,
,Zỷ ėỒj mầb jỨg jçj qmỷj vmẢn tæ aƶỪj vmẢn Qspoh wpỗj,
,Mkç JmẠq tæ AƶỪj VmẢn Qspoh Wpỗj< OỘb ik jm
,Zỷ iêk mkç jỨg aão zỗ qsìo qkæo qmệ hbổb,
,Zỷ iêk mkç jỨg aão zỗ qmẻ hbổb< qổb jpỗb qmẻ eỸ) ,MRV@SIBOE
#,7+: aão zỗ zẾ
 
iæ omừoh jgk obìo,
,CỒ nẸq nổb jỨg mbỈo qƶỪoh iêk mkç,
,Zçp ėbệp qỗq omẠq hbüv hbẪn jão tæ jmỗoh iêk múg,
,NỒq qmpỗj ėê jú qụ iãp jú qmỊ iæn jmẮn zỷ iêk múg,
,Zỷ qbìp qmỠ wpç ombỊp ėƶỞoh tổé tẠo ėệ iêk mkç,
aỠoh jmỗoh iêk
.
múg jỨg jçj vskq`bo jmỗoh emỗb p,
,HbẪb vmấp qmẢn nỲ jmỗoh iêk mkç aòoh qẻ cæk hỗj,
,Emb oæk jçj cỒ vmẮo jƧ qmỊ cẫq ėẨp hbæ;,
,ảom mƶớoh jỨg iêk
.
mkç qsìo jƧ
.
qmỊ jmüoh qg,
,Zỷ qmgr ėỐb jỨg jƧ qmỊ emb tệ hbæ,
,NỒq zỗ eỲ }Ẫk iæn hbẪn jão jẨo vmẪb qsçom,
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->