Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
65. - 24.c

65. - 24.c

Ratings:
(0)
|Views: 138|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Dec 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2013

pdf

text

original

 
NACRTVlada Republike Hrvatske, zastupana po ministru rada i mirovinskoga sustava prof.dr.sc.Mirandu Mrsi
ć
u, dr.med.isindikati u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje: Sindikat zaposlenih u hrvatskommirovinskom osiguranju, Radni
č
ki sindikat HZMO, Nezavisni sindikat zaposlenih umirovinskom osiguranju i Sindikat radnika, sporta i rekreacije u hrvatskom mirovinskomosiguranju (u daljnjem tekstu: sindikat)sklopili su dana ________________ 
KOLEKTIVNI UGOVORZA HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
 
Č
lanak 1.Ovim Kolektivnim ugovorom (u daljnjem tekstu: Ugovor) ure
đ
uju se prava iz rada i na osnovirada radnika u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod).
Č
lanak 2.Ugovor stupa na snagu na dan potpisa, a primjenjuje se od 29. listopada 2012.Ugovor se sklapa na vrijeme trajanja od 4 godine.Ugovor mogu, u slu
č
aju bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti, pisanim putem otkazatiobje strane, s otkaznim rokom od tri mjeseca.
Č
lanak 3.Radnicima Zavoda koji, u obavljanju djelatnosti Zavoda koja je od posebnog javnog interesa,obavljaju stru
č
ne, pravne,administrativne i druge poslove, osnovna pla
ć
a uve
ć
ava se zadodatak od 8%.
Č
lanak 4.Radniku koji po nalogu privremeno obavlja poslove više složenosti od poslova na koje jeraspore
đ
en, u trajanju od 7 i više dana, ispla
ć
uje se pla
ć
a u skladu s pla
ć
om radnog mjestakoje je obavljao po nalogu, na temelju rješenja o pla
ć
i.
Č
lanak 5.Radnik koji tijekom kalendarske godine postiže iznimne rezultate u radu dobit
ć
e nagradukoja u jednoj godini može iznositi najviše tri pla
ć
e radnika koji ostvaruje nagradu.
Č
lanak 6.Pri uvo
đ
enju novih tehnologija ili sredstava za rad, za koje radnik nije osposobljen, Zavod jedužan o svom trošku i u radno vrijeme osigurati osposobljavanje.
Č
lanak 7.Djetetu radnika i umrlog radnika Zavoda do navršenih 15 godina života pripada pravo na daru prigodi Dana sv. Nikole.
 
2
Č
lanak 8.Zavod
ć
e u skladu s godišnjim financijskim planom i svojim financijskim mogu
ć
nostimasudjelovati u financiranju sportsko-rekreativnih aktivnosti radnika radi poboljšanja njihoveradne i zdravstvene sposobnosti te za sudjelovanje radnika na me
đ
unarodnimmanifestacijama mirovinskih osiguranja EU, najviše do iznosa od 200.000,00 kn.
Č
lanak 9.Zavod je obvezan organizirati i snositi troškove lije
č
ni
č
kog pregleda za radnike najmanje jednom u tri godine, u vrijednosti od 500,00 kn.Opseg lije
č
ni
č
kog pregleda ovisi o sredstvima planiranim financijskim planom Zavoda zapojedinu godinu.
Č
lanak 10.Uvjeti za rad sindikalnih povjerenika koji su preuzeli prava i obveze radni
č
kog vije
ć
a uredit
ć
ese pisanim sporazumom sindikata i Zavoda.Sporazum iz stavka 1. ovoga
č
lanka donijet
ć
e se u roku od mjesec dana od stupanja nasnagu Ugovora.
Č
lanak 11.Poslodavac je sindikalnom povjereniku odnosno predstavniku ili
č
lanovima povjerenstvaobvezan omogu
ć
iti da sindikalne aktivnosti obavlja u radno vrijeme na na
č
in i u opsegu kojiovisi o veli
č
ini i organizaciji rada Zavoda, a koji ne šteti obavljanju službe.Ravnatelj Zavoda dužan je sindikalnom povjereniku omogu
ć
iti i izostanak s rada uz naknadupla
ć
e zbog poha
đ
anja sindikalnih sastanaka, te
č
ajeva, osposobljavanja, seminara, kongresai konferencija, kako u Republici Hrvatskoj tako i u inozemstvu do ukupno najviše 10 danagodišnje.
Č
lanak 12.Za razdoblje od 29. do 31. listopada 2012. pla
ć
a iz
č
lanka 3. ovoga ugovora pove
ć
at
ć
e seradnicima za ostvareni radni staž i to: od 2 do 4 godine 2%, od 5 do 9 godina 3%, od 10 do14 godina 4%, od 15 do 24 godine 5%, od 25 do 29 godine 6%, od 30 do 34 godine 8% i od35 i više godina 10%.
Za Vladu Republike HrvatskeProf.dr.sc. Mirando Mrsi
ć
, dr.med.
 _______________________ 
Za sindikate:Sindikat zaposlenihu hrvatskom mirovinskom osiguranju
  _________________________________ 
Radni
č
ki sindikat HZMO
 _________________________________ 
Nezavisni sindikat zaposlenih umirovinskom osiguranju
 _________________________________ 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->