Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
65. - 14

65. - 14

Ratings: (0)|Views: 167|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Dec 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2014

pdf

text

original

 
 
1
 
MINISTARSTVO PRAVOSU
Đ
AKONA
Č
NI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMAKAZNENOG ZAKONAZagreb, studeni 2012.
 
 
2
KONA
Č
NI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOGZAKONA
 
Č
lanak 1.
U Kaznenom zakonu („Narodne novine“ broj 125/11) u
č
lanku 12. stavku 2. rije
č
i: „u kojoj je“ zamjenjuju se rije
č
ima: „ako je u njoj“.
Č
lanak 2.
U
č
lanku 18. stavku 3. iza rije
č
i: „pravi
č
nog su
đ
enja“ stavlja se zarez.
Č
lanak 3.
U
č
lanku 38. iza rije
č
i: „djela,“ dodaju se rije
č
i: „kaznit
ć
e se kao da ga je sam po
č
inio, a“, aiza rije
č
i: „može se“ dodaje se rije
č
: „i“.
Č
lanak 4.
U
č
lanku 43. stavku 1. rije
č
i: „Porezne uprave Ministarstva financija“ zamjenjuju se rije
č
ima:„ovlaštene institucije sukladno odredbama posebnog Zakona“.U stavku 2. rije
č
:
č
etiri“ zamjenjuje se rije
č
 ju: „dva“, a rije
č
i: „tisu
ć
u
č
etiristo
č
etrdeset“zamjenjuju se rije
č
ima: „sedamsto dvadeset“.U stavku 4. iza rije
č
i: „
č
lanka 55.“ dodaju se rije
č
i: „stavka 2.“.
Č
lanak 5.
U
č
lanku 50. stavku 1. to
č
ki 4. iza rije
č
i: „propisana“ dodaju se rije
č
i: „samo nov
č
ana kaznaili“.
Č
lanak 6.
U
č
lanku 53. stavku 3. iza rije
č
i: „kazne zatvora“ stavlja se zarez i rije
č
i: „kazne dugotrajnogzatvora“.
Č
lanak 7.
U
č
lanku 55. stavku 2. iza rije
č
i: „iznos s“ rije
č
:
č
etiri“ zamjenjuje se rije
č
 ju: „dva“, a izarije
č
i: „zatvora s“ rije
č
: „
č
etiri“ zamjenjuje se rije
č
 ju: „dva“.U stavku 5. rije
č
i: „izvršnosti presude“ zamjenjuju se rije
č
ima: „po
č
etka izvršavanja rada zaop
ć
e dobro“.Stavak 6. mijenja se i glasi:
 
 
3
„(6) Ako se osu
đ
enik u roku osam dana od dana za koji je pozvan ne javi nadležnom tijelu zaprobaciju ili mu poziv nije mogao biti dostavljen na adresu koju je dao sudu ili ne dapristanak, nadležno tijelo za probaciju
ć
e o tome obavijestiti nadležnog suca izvršenja ako jekazna zatvora zamijenjena radom za op
ć
e dobro, a prvostupanjski sud ako je nov
č
ana kaznazamijenjena radom za op
ć
e dobro.“ .
Č
lanak 8.
U
č
lanku 59. stavku 1. rije
č
: „zatvorenika“ zamjenjuje se rije
č
 ju: „osu
đ
enika“, a iza rije
č
i: „teako“ briše se rije
č
: „osu
đ
enik“.U stavku 2. rije
č
: „zatvorenika“ zamjenjuje se rije
č
 ju: „osu
đ
enika“, iza rije
č
i: „okolnosti i“dodaje se rije
č
: „njegovu“, a iza rije
č
i: „spremnost“ briše se rije
č
: „osu
đ
enika“.
Č
lanak 9.
U
č
lanku 62. stavku 2. uvodna re
č
enica mijenja se i glasi:„(2) Pored obveza iz stavka 1. ovoga
č
lanka sud može po
č
initelju, ako ocijeni da je njihovaprimjena nužna za zaštitu zdravlja i sigurnost osobe na
č
iju štetu je kazneno djelo po
č
injenoili kad je to nužno za otklanjanje okolnosti koje pogoduju ili poticajno djeluju na po
č
injenjenovog kaznenog djela, izre
ć
i sljede
ć
e obveze:“.U stavku 2. to
č
ki 1. rije
č
i: „ureda za probaciju“ zamjenjuju se rije
č
ima: „nadležnog tijela zaprobaciju“.U stavku 2. to
č
ki 2. rije
č
i: „ured za probaciju“ zamjenjuju se rije
č
ima: „nadležno tijelo zaprobaciju“.U stavku 2. to
č
ki 3. rije
č
i: „ureda za probaciju“ zamjenjuju se rije
č
ima „nadležnog tijela zaprobaciju“.U stavku 2. to
č
ki 5. iza rije
č
i: „nastavak lije
č
enja“ dodaje se rije
č
: „od“.U stavku 2. to
č
ki 6. rije
č
i: „psihosocijalne terapije“ zamjenjuju se rije
č
ima: „psihosocijalnogtretmana“, a rije
č
i: „specijaliziranim za otklanjanje nasilni
č
kog ponašanja“ zamjenjuju serije
č
ima: „ovlaštenih za provedbu psihosocijalnog tretmana“.U stavku 2. to
č
ki 14. rije
č
i: „ili drugih obveza kad to zakon za odre
đ
eno kazneno djelopropisuje“ brišu se.U stavku 2. to
č
ki 15. rije
č
i: „službi za probaciju“ zamjenjuju se rije
č
ima: „nadležnom tijelu zaprobaciju“, rije
č
: „zavodu“ zamjenjuje se rije
č
 ju: „centru“, a rije
č
i: „u županiji“ brišu se.
Č
lanak 10.
U
č
lanku 63. stavak 2. briše se.Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju 2., 3. i 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->