Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 839, 6.12.2012]

Slobodna Bosna [broj 839, 6.12.2012]

Ratings: (0)|Views: 258|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Dec 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2014

pdf

text

original

 
HA[KAOBRATNICA:LOVNACARLUDELPONTE
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
www.slobodna-bosna.ba
Milorad Dodik, lider noveparlamentarne ve}ine
GOSPODARREKETAGOSPODARREKETA
 
www.slobodna bosna.ba
portal slobodne bosne
najveca tvornica
dnevnih vijesti u bIh
 
SDA ODLU^ILA SAZVATIKONGRES
Tihi} poslu{ao strana~ku bazu
Redovni kongres SDA najvjerovatnije }e seodr`ati u maju naredne godine, a kaopotencijalni kandidati za strana~koprijestolje spominju se Sulejman Tihi},Bakir Izetbegovi}i [emsudin Mehmedovi}
RODITELJSKA PA@NJA
Policijska skrb za djecu tu`iteljiceKajmakovi}
Policijski komesar MUP-a KantonaSarajevo VAHID ]OSI]na{ao se uposljednjih deset dana pod pritiskomtu`itelja BO@E MIHAJLOVI]A i ENESAKAMENICE koji su, solidariziraju}i se sasvojom kolegicom DIANOM KAJMAKOVI],tra`ili da njezinu djecu ~uvaju sarajevskipolicajci; nakon {to je ]osi}odbio dapostupi suprotno zakonskim propisima,protiv njega je pokrenuta prava medijskahajka
MILAN I SREDOJE LUKI]
Kazna kakvu zaslu`uju
Milan Luki}ostat }e do kraja `ivota unekom od evropskihzatvora. To ne}e ni{tapromijeniti za njegove `rtve, ali osudazlo~ina koje je on po~inio daje baremosje}aj da neka pravda postoji. Ipak,naredbodavci zlo~ina po~injenih uVi{egradu,ukoliko ih ne procesuiradoma}e pravosu|e, ostat }e neka`njeni.Na{a suradnica pi{e o jo{jednoj ha{kojpresudi, sau~esnicimaLuki}a i zlo~inimakoji }e ostati neka`njeni
POST FESTUM HA[KIHPRESUDA ZA GOTOVINU IHARADINAJA
Carla del Ponte na optu`eni~koj klupi
Komentari Carle del Ponte dati nakonneposrednog izricanja presude hrvatskimgeneralima Anti Gotovini i MladenuMarka~u, kao i Ramushu Haradinaju,duboko su uvrijedili oslobo|ene,ali i uzdr-male region; nekoliko advokatskih timova iVlada zatra`ilo je od Ban Ki-moona hitnoskidanje imuniteta Del Ponteovoj kako bise ona mogla procesuirati za svojenedoli~no pona{anje i pristrasnost;Guenael Mettraux, advokat koji je oslobo-dio generala Antu Gotovinu,ekskluzivno zana{list komentari{e ishitrene izjave DelPonteove
IN MEMORIAM
Zlata Petkovi} (1954. - 2012.)
U Beogradu je 3. decembra u 59. godinipreminula ZLATA PETKOVI]; njen kolegaVoja Brajovi}ka`e da je Zlata bila ikonasvih ovih na{ih prostora po svojoj ljepotikoja je zra~ila i koja se mo`e mjeriti saljepotom najljep{ih glumica svijeta
BAJKE BRA]E GRIMM
200. godi{njica najpoznatijeknjige bajki
Prije 200 godina objavljeno je prvo izdanjeknjige koja je obilje`ila odrastanje djece ucijelom svijetu: “Ivica i Marica“,“Crvenkapica“, “Pepeljuga“, “Snjeguljica“,“Trnoru`ica“, “Carevo novo ruho“, sve su tobajke koje su sakupila i objavila bra}aJACOB I WILHELM GRIMM,cenzuri{u}ieksplicitne seksualneprizore i incest, apoja~avaju}i nasilje;saznajte {ta jezapravo Crvenkapicauradila vuku, a {taprinceza `apcu i za{tosu “Bajke“nakonDrugog svjetskog ratabile u Njema~kojzabranjene
6.12.2012.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213BOR BANKA d.d. 1820000000147912MOJA BANKA d.d.137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i prenosivi mediji se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
121620642454
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
skutorka59 liked this
Josip Broz Tito liked this
sonic55 liked this
scriptname liked this
Elvir Becirovic liked this
Nera H liked this
Mubera Čavčić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->