Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
NTIA Report 90-256 - Design and Performance of a Long, Over-Water Microwave Radio Link J. E. Farrow, February 1990.

NTIA Report 90-256 - Design and Performance of a Long, Over-Water Microwave Radio Link J. E. Farrow, February 1990.

Ratings:
(0)
|Views: 11|Likes:

NTIA Report 90-256 - Design and Performance of a Long, Over-Water Microwave Radio Link J. E. Farrow, February 1990. Source www.ntia,doc.gov

NTIA Report 90-256 - Design and Performance of a Long, Over-Water Microwave Radio Link J. E. Farrow, February 1990. Source www.ntia,doc.gov

More info:

Published by: Bob Laughlin, WØCCW on Dec 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2014

pdf

original

 
JPNG
Tkvmtp
>6!4;<
@kynejgj`VktlmtagjikmlgCmje#M|kt!UgpktAnitmug|kTg`nmCnjh
O*
K*
Lgttmu
[*Y*
@KVGTPAKJP
ML
IMAAKTIK
Tmdktp
G*
Amydgibkt#Ykitkpgt~
OgjnikMd{ibmuyhn#GyynypgjpYkitkpgt~lmtImaa{jnigpnmjygj`Njlmtagpnmj
Lkdt{gt~
7>>6
 
JccG
Vtn|gi~Vmcni~
JPcG%y
Ekjktgc
Vmcni~
Njptm`{ipnmj
Pbgjh~m{lmt|nynpnjepbkJgpnmjgcPknkimaa{jnigpnmjygj`NjlmtagbmjG`anjnyptgpnmj%yukdytpkgj`tk|nkunje
m{t
Vtn|gi~Vmcni~*Pbnyvgekkrvcgnjy
bmu
ukbgj`cknjlmtagpnmjgdm{p~m{ubkj~m{|nynpgj`{yk
m{t
ytpkUkimcckipjmvktymjgcnjlmtagpnmjgdm{p~m{ubkj~m{|nynp
m{t
ukdytpk{jckyy~m{yvkinlnigcp~gj`hjmunjec~ibmmykpmvtm|n`ky{ibnjlmtagcnmjpm{y
mt
gy`kyitndk`dkcmu*NN~m{ibmmykpmvtm|hcknjlmtagpnmj
pm
{y#uk{yk
tp
mjc~pml{clncc~m{ttkw{kyplmtnjlmtagpnmjmtykt|niky*Gjm|kt|nku
ml
~m{ttnebpy{j`ktpbkVtn|gi~Gip
ml
7>50#gygakj`k`#ag~dklm{j`gp
bppv?--uuu*o{ypnik*em|-mvicc*>50vtn|gi~gip!m|kt|nku*bpaNjlmtagpnmj
Im[kipk`gj`Ypmtk`
G{pmagpnigcc~
M{tukdynpkg{pmagbigcp~tkimt`yukdynpk{ygeknjlmtagpnmjpbgpukgjgp~zkypgpnypnigcp~pmptgihmvktgpnmjgcvtmdckay#pmvtk|kjpltg{`gj`pmnavtm|kpbkkjkipn|kjkyy#yki{tnp~gj`njpketnp~
mlpbk
ynpk*Pbnynjlmtagbmj`mkyjmphckjpnc~~m{vktymjgcp~gj`uk`mjmp{ykpbnynjlmtagpnmj
pm
ptgihmttkimt`njlmtagpnmjgprO{pnacn|n`{gcy*Uk
unpp
`nyicmykpbnynjlmtagpnmjpmpbnt`vgtpnkymjp~njgeetkegcklmta
mt
gyag~
dk
tkw{ntk`
d~
cguLmtpbkv{tvmyk
ml
kjgdpnjedkppktukdynpk`kynejgj`gdkcpkt{yktkrvktnkjik#ukkavcm~EmmeckGjgp~pniy"gukdykt|nik
d~
Emmeck#Nji*.pmptgihynpkptgllNIgj`vtm|n`kgeetkegpktkvmtpy
ml
bmupbkv[dcninjpktgipy
utpb
m{t
ukdynpk*PnktNykyynmjimmhnky#gy`kpgnck`
d~
MADAkamtgj`{aA!76!44#gtkkavcm~k`
d~
EmmeckGjgp~pniy
nj
pbklmta
ml
icnkjp!yn`kOg|gYitnvpim`k*pj{pnncznjepbnygjgp~pniyykt|nik#ukagnagnjm{tkrnypnjeypgj`gt`ynjtkegt`y
76
pbkybgtnjegj``nyicmy{tk
ml
njlmtagpnmj#yki{tnp~gj`vtn|gi~yglke{gt`ylmtNbk`gpg#gj`pbk`gpgtkpkjpnmjvmcni~#kgib`kyitndk`dkcmu*EmmeckGjgp~pniygjgp~zkyukdynpk{ygeknjlmtagpnmjg{pmagpnigcp~{vmj|nyccy
76
pbkukdynpk*[yktyubm`mjmpunybpmbg|kpbknt|nytpnjlmtagpnmjimpnkipk`
d~
EmmepkGjgco%pniyag~mvp!m{pd~`mujcmg`njegdtmuyktkrpkjynmj
mt
d~`nygdcnjeimmhnkynjpbkntdtmuyktykppnjeyMvpnje!!m{p
ml
ukdakgy{tkakjpyuncnypnccvktanp{yktypmgiikyypbkc{ccukdytpk#unpbgncnjip{`k`njlmtagpnmjgj`l{jipnmjgcnp~
Njlmtagpnmj
Pbgp
^m{
\mc{jpgtnc~
Vtm|n`k
NN~m{gtknjpktkypk`njjmpnlnigpnmjyltmaJPcG#ukgyh~m{
pm
vtm|n`k~m{tkagnng``tkyyymNbgpukigjykj`
np
pm~m{*Uk`mjmpimcckip#en|k#ykccmttkjpgj~vktymjgcnjlmtagpnmjpmpbnt`vgtpnkylmtimaaktingcagthkpnje
Tkpkjpnmj
ml
Njlmtagpnmj*
Ukag~tkpgnjkckiptmjnigpp~y{danppk`njlmtagpnmjgycmjegyjkikyygt~
pm
tkyvmjm
pm
~m{ttkw{kyp*mkvkjgpjemjak
Y[Mokip
agppktgjmgiimtgpjepmakvtnjinvcky
ml
pbkLk`ktgpTkimtmyGipgjmpbktke{cgpnmjygj`tkimt`yyibk`{ckygvvtm|k`
d~
NbkJgpnmjgcGtibn|kygj`Tkimt`yG`anjnyptgpnmj"JGTG.*Imav{pktukdykt|ktcmeyag~
dk
vtkykt|k`gycmjegyg`anjnyptgcp|kp~jkikyygt~
Cnjhy
Pm
Mpbkt
YnpkyPbnyynpkimjpgnjycnjhypmmpbktycckygj`ykt|kty*JPNGnyjmptkyvmjyndcklmtpbkvtn|gi~vtgipnikymtpbkimjpkjp
ml
y{ibUkdynpky*Mjik~m{pnjh
pm
gjmpbktynpk#~m{gtk
Y[dokip
pmpbkvtn|gi~vmcni~
mlpbk
jku
ytpk
JgpnmjgcPkckimtja{jcigpnMccygj`NjlmtagpnmmG`anjcyptccpnmm
7067
I$$ycnp{pnmj
G|k*#
JU
Ugybnjepmm#
@I
46496
I*!KTIK*MM\NN%TN\GI^N%M[Ic%
UK@
N%M[ISK%?
LM$?*IIK[-D[J
['G*EM\
@n~U
Cnpktgi~
Dtmg`d8a`
[YG
Njpktjkp
Vmcni~
PgyhLmtik
****
7tkck
**
Dtmg`dna`?
; 6 6 z t j _
Jgpnmjgc
DtMnc`dna`
Agv
Ukcimak
pm
M{tJkuUkdynpk
Uk
gtki{$$$cc.%
{v`gpcje
****
u k ' c y z k
pm
c:kNckt
ykt|k
~m{*
Tkg`amtk
 
IMJPKJPY
CNYP
ML
LNE[TKY
CNYP
MLPGDCKYGDYPTGIP
Vgek
n|
|
7
7*
4*
9#
0*
NJPTM@[IPNMJ
@KYITNVPNMJ
MLPBK
CNJH
4*7
Pbk
Gtkg
****
4*4
Pbk
Vtmlnck
gj`
Cnjh
GjpkjjgCg~m{p
4*9
Tg`nm
K w { n v z k j p
[yk`
@GPG
EGPBKTK@
#***
9*7
Tkimt`njeYkp{v
9*4
Yptnv
Ibgtpy
@GPG
GJGC^YNY
***
0*7
Ynejgc
Ck|kc
Igcndtgpnmjy
0*4Vtmvgegpnmj
Tkenaky
0*9
Gjgc~znje
pbk
Yptnv
Ibgtpy
*%
#
*
7
7444
9999
9
<
2
;*
<*
5*
2*
VTKYKJPGPNMJ
****
;*7
Imavgtnymj
ml
Vtk`nipk`
gj`
Akgy{tk`
Ynejgc
Ck|kc@gpg
;*4
CmjePkta
Ynejgc
Ck|kc
Kllkipy
;*9
Gjki`mpgc
Gjgc~yny
IMJIC[YcMJY
GJ@
TKIMAAKJ@GPNMJY
GIHJMUCK@EAKJPY
DNDCNMETGVB^
22
>
76727247
GVVKJ@NR?
G*7
G*4
G*9
G*0
CMJE!PKTA
CNJH
TKCNGDNCNP^
VTK@NIPNMJY
Pbk
Tgnj
Gppkj{gpnmj
gj`
A{cpnvgpbGjgc~yny
Pbk
Mdypt{ipnmj
Lg`nje
Gjgc~yny*@nyi{yynmj
Tklktkjiky
nnn
**
49
49
49
40
4;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->