Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Astım ve D vitamini

Astım ve D vitamini

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by ihramcizade
Astım ve D vitamini
Astım ve D vitamini

More info:

Published by: ihramcizade on Dec 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

 
 ASTIM
TEDAV
İ
S
İ
NDE
V
İ
TAM
İ
N
D’N
İ
N
ROLÜ
 
Ast
ı
m,
 
birçok
 
hücre
 
ve
 
hücre
 
eleman
ı
n
ı
n
 
kat
ı
ld
ı
ğ
ı
 
genetik
 
ve
 
çevresel
 
faktörlerin
 
birlikte
 
rol
 
oynad
ı
ğ
ı
 
kronik
 
enflamatuar,
 
genellikle
 
akci
ğ
erlerde
 
yayg
ı
n
 
ama
 
de
ğ
i
ş
ken
 
ve
 
ço
ğ
unlukla
 
kendili
ğ
inden
 
veya
 
tedaviyle
 
geri
 
dönü
ş
 
bir
 
hava
 
yolu
 
hastal
ı
ğ
ı
d
ı
r.
 
Dünya
 
çap
ı
nda
 
300
 
milyon
 
ki
ş
iyi
 
etkiledi
ğ
i
 
ve
 
y
ı
lda
 
15
 
milyon
 
sakatl
ı
ğ
a
 
ayarlanm
ı
ş
ya
ş
am
 
y
ı
l
ı
 
kayb
ı
na
 
neden
 
oldu
ğ
u
 
ş
ünülmektedir.
 
Ast
ı
mda
 
tedavinin
 
as
ı
l
 
amac
ı
 
kontrol
 
sa
ğ
lanabilmesi
 
ve
 
bu
 
kontrolün
 
sürdürülmesidir.
 
Birincil,
 
ikincil
 
korunma
 
ve
 
medikal
 
tedavi
 
ile
 
ço
ğ
u
 
ast
ı
ml
ı
 
hastada
 
kontrol
 
sa
ğ
lanabilirken
 
tüm
 
müdahalelere
 
ra
ğ
men
 
kontrol
 
sa
ğ
lanamayan
 
hastalar
ı
n
 
bulunmas
ı
 
ast
ı
ml
ı
 
hastalarda
 
yeni
 
tedavi
 
aray
ı
ş
lar
ı
na
 
sebep
 
olmu
ş
tur.
 
Vücutta
 
ço
ğ
u
 
doku
 
ve
 
hücrelerin
 
D
 
vitaminin
 
aktif 
 
formu
 
olan
 
1,25(OH)2D
 
bulundurmas
ı
n
ı
n
 
anla
ş
ı
lmas
ı
yla,
 
vitamin
 
D’nin
 
pek
 
çok
 
biyolojik
 
fonksiyonlar
ı
 
ara
ş
t
ı
r
ı
lmaya
 
ba
ş
lanm
ı
ş
t
ı
r.
 
Kemik
 
d
ı
ş
ı
nda
 
hemen
 
her
 
hücrede
 
(beyin,
 
kalp,
 
mide,
 
pankreas,
 
deri,
 
meme,
 
gonadlar,
 
T
 
ve
 
B
 
lenfositleri,
 
monositler,
 
akci
ğ
erler
 
vs.)
 
vitamin
 
D
 
reseptörü
 
(VDR)
 
tespit
 
edilmesi
 
ile
 
D
 
vitamininin
 
kemik
 
metabolizmas
ı
 
d
ı
ş
ı
ndaki
 
di
ğ
er
 
dokular
ı
n
 
fonksiyonlar
ı
nda
 
da
 
önemli
 
rolü
 
oldu
ğ
u
 
ve
 
ast
ı
m
 
ba
ş
ta
 
olmak
 
üzere
 
pek
 
çok
 
hastal
ı
kla
 
ili
ş
kili
 
olabilece
ğ
i
 
ş
ünülmektedir.
 
Yap
ı
lan
 
çal
ı
ş
malarda
 
D
 
vitamininin;
 
ast
ı
m
 
geli
ş
imi,
 
ast
ı
m
 
alevlenme
 
nedeni
 
olan
 
solunum
 
yolu
 
enfeksiyonlar
ı
,
 
akci
ğ
er
 
fonksiyonlar
ı
,
 
ast
ı
m
 
ciddiyeti,
 
total
 
IgE
 
ve
 
eozinofil
 
say
ı
s
ı
,
 
anti
enflamatuar
 
tedavi
 
ihtiyac
ı
 
gibi
 
birçok
 
faktörle
 
olan
 
ili
ş
kisi
 
ara
ş
t
ı
r
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
 
D
 
vitaminin
 
ast
ı
m
 
patogenezine;
 
immün
 
fonksiyonlar
ı
 
iyile
ş
tirerek,
 
anti
enflamatuar
 
etki
 
göstererek,
 
steroid
 
direncini
 
azaltarak,
 
glukokortikoidlerin
 
etkilerini
 
güçlendirerek,
 
hücre
 
döngüsünü
 
yava
ş
latarak
 
ve
 
remodelingi
 
azaltarak
 
katk
ı
da
 
bulundu
ğ
u
 
ş
ünülmektedir.
 
Yüksek
 
doz
 
oral
 
glukokortikoid
 
tedaviye
 
ra
ğ
men
 
klinik
 
cevab
ı
n
 
kötü
 
oldu
ğ
u
 
steroid
 
rezistant
 
ast
ı
ml
ı
 
hasta
 
grubunda
 
yap
ı
lan
 
bir
 
in
 
vitro
 
çal
ı
ş
mada,
 
D
 
vitamininin
 
interlökin
10
 
sal
ı
n
ı
m
ı
n
ı
 
artt
ı
rarak
 
rezistans
ı
 
azaltabilece
ğ
i
 
saptanm
ı
ş
ancak
 
invivo
 
çal
ı
ş
malarla
 
bu
 
görü
ş
desteklenememi
ş
tir.
 
Akci
ğ
er
 
fonksiyonlar
ı
 
ile
 
vitamin
 
D
 
eksikli
ğ
i
 
aras
ı
ndaki
 
ili
ş
kiye
 
yönelik
 
çal
ı
ş
malarda
 
ise
 
çeli
ş
kili
 
sonuçlar
 
elde
 
edilmi
ş
tir.
 
Amerika
 
Birle
ş
ik
 
Devletinde
 
yap
ı
lan
 
toplum
 
bazl
ı
 
Üçüncü
 
Ulusal
 
Sa
ğ
l
ı
k
 
ve
 
Beslenme
 
Ara
ş
t
ı
rma
 
Grubunun
 
verilerine
 
göre
 
vitamin
 
D
 
serum
 
düzeyleri
 
ve
 
akci
ğ
er
 
fonksiyonlar
ı
 
aras
ı
nda
 
güçlü
 
bir
 
ili
ş
ki
 
bulunmu
ş
ken,
İ
ngiltere’de
 
yap
ı
lan
 
The
 
Hertfordshire
 
Cohort
 
çal
ı
ş
mas
ı
nda,
 
D
 
vitamini
 
ile
 
akci
ğ
er
 
fonksiyonlar
ı
 
aras
ı
nda
 
ili
ş
ki
 
bulunmam
ı
ş
t
ı
r.
 
Vitamin
 
D
 
ile
 
ast
ı
m
 
aras
ı
ndaki
 
bu
 
çeli
ş
kili
 
sonuçlar
 
nedeniyle
 
bu
 
çal
ı
ş
mada
 
serum
 
vitamin
 
D
 
düzeyinin
 
ve
 
vitamin
 
D
 
eksikli
ğ
inin
 
ast
ı
m
 
geli
ş
imi
 
ve
 
klinik
 
özellikleri
 
üzerine
 
olan
 
etkisinin
 
ara
ş
t
ı
r
ı
lmas
ı
 
ş
ünülmü
ş
tür.
 
Son
 
y
ı
llarda
 
Vitamin
 
D’nin
 
çe
ş
itli
 
hastal
ı
klarla
 
ili
ş
kisine
 
ek
 
olarak
 
ast
ı
m
 
da
 
rolü
 
olabilece
ğ
ini
 
gösteren
 
çal
ı
ş
malar
 
yay
ı
nlanm
ı
ş
t
ı
r
 
Bu
 
nedenle
 
stabil
 
ast
ı
ml
ı
 
88
 
ve
 
alevlenme
 
döneminde
 
olan
 
24
 
ast
ı
ml
ı
 
hasta
 
ile
 
benzer
 
ya
ş
,
 
cinsiyet
 
özelliklerine
 
sahip
 
94
 
sa
ğ
l
ı
kl
ı
 
yeti
ş
kin
 
kontrol
 
grubu
 
olarak
 
al
ı
nm
ı
ş
t
ı
r.
 
Çal
ı
ş
ma
 
sonucunda
 
serum
 
vitamin
 
D
 
düzeyi
 
ve
 
eksikli
ğ
inin
 
ast
ı
ml
ı
 
hastalarda
 
kontrol
 
grubundan
 
farkl
ı
 
olmad
ı
ğ
ı
 
ancak
 
kad
ı
n
 
cinsiyet,
 
ş
ük
 
akci
ğ
er
 
fonksiyonlar
ı
 
ve
 
obezite
 
ile
 
anlaml
ı
 
düzeyde
 
ili
ş
kili
 
oldu
ğ
u
 
saptanm
ı
ş
t
ı
r.
 
Vitamin
 
D’nin
 
ast
ı
m
 
geli
ş
imindeki
 
etkisini
 
ortaya
 
koymada
 
serum
 
vitamin
 
D
 
düzeyi
 
ölçümünün
 
genetik
 
çal
ı
ş
malarla
 
desteklendi
ğ
i
 
ileri
 
çal
ı
ş
malara
 
ihtiyaç
 
duyulmaktad
ı
r.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->