Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ÇOCUK SAĞLIĞINDA DOKTARLARIN GÖZDEN KAÇIRDIĞI VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ

ÇOCUK SAĞLIĞINDA DOKTARLARIN GÖZDEN KAÇIRDIĞI VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by ihramcizade
B12 vitamin
B12 vitamin

More info:

Published by: ihramcizade on Dec 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

 
ÇOCUK 
SA
Ğ
LI
Ğ
INDA
DOKTORLARIN
D
İ
KKAT
ÇEKMED
İĞİ
V
İ
TAM
İ
N
B12
EKS
İ
KL
İĞİ
 
B12
 
vitamin
 
eksikli
ğ
i,
 
çocuklarda
 
megaloblastik
 
anemi,
 
büyüme
 
ve
 
geli
ş
me
 
gerili
ğ
i,
 
ciddi
 
nörolojik
 
hasar
 
ve
 
uzun
 
dönem
 
entelektüel
 
bozukluklara
 
neden
 
olur.
 
Bu
 
nedenle
 
eksikli
ğ
in
 
önlenmesi,
 
tan
ı
nmas
ı
,
 
tedavi
 
edilmesi
 
infant
 
ve
 
çocuklar
ı
n
 
sa
ğ
l
ı
kl
ı
 
geli
ş
imi
 
için
 
önemlidir.
 
B12
 
vitamini
 
eksikli
ğ
i
 
görülme
 
s
ı
kl
ı
ğ
ı
n
ı
n
 
ı
rk,
 
çevre,
 
cinsiyet,
 
ya
ş
,
 
sosyoekonomik
 
düzey
 
ve
 
beslenme
 
al
ı
ş
kanl
ı
klar
ı
na
 
göre
 
farkl
ı
l
ı
klar
 
göstermesi
 
her
 
ülkenin
 
kendi
 
içinde
 
prevalans
 
çal
ı
ş
mas
ı
 
yapmas
ı
n
ı
 
gerekli
 
k
ı
lm
ı
ş
t
ı
r.
 
B12
 
Vitamini
 
Eksiklik
 
Bulgular
ı
 
Kobalamin
 
eksikli
ğ
inden
 
esas
 
olarak
 
h
ı
zl
ı
 
ço
ğ
alan
 
dokular,
 
özellikle
 
kemik
 
ili
ğ
i,
 
gastrointestinal
 
sistemin
 
(GIS)
 
 
yüzeyi
 
ve
 
sinir
 
sistemi
 
etkilenir.
 
Genel
 
Belirtiler:
 
Büyüme
Geli
ş
megerili
ğ
i
‐İş
tahs
ı
zl
ı
k
Hipotoni
Letarji
Deride
 
hiperpigmentasyon
‐İ
rritabilite
Güçsüzlük
Ta
ş
ikardi
Kalpte
 
sistolik
 
üfürüm
 
 –Hepatomegali
 
Gastrointestinal
 
(mide
 
ve
 
bagirsaklarla)
 
ilgili
 
Belirtiler:
 
‐İş
tahs
ı
zl
ı
k
Bulant
ı
kusma
‐İ
shal
Aftöz
 
stomatit
 
(A
ğ
ı
z
 
içi
 
yaralar)
Glossit
 
(Konu
ş
mada
 
sorunlar)
Generalize
 
malabsorpsiyon
 
(Ba
ğ
ı
rsaklarda
 
Kötü
 
Emilim)
Yutma
 
güçlü
ğ
ü
 
Nörolojik
 
Belirtiler:
 
Nöro
motor
 
geli
ş
me
 
gerili
ğ
i
 
ve
 
gerileme
Duyusal
 
kay
ı
plar
Paraliziler
 
(Felçler)
Ataksi
 
(Kas
 
Bozuklu
ğ
u)
Haf 
ı
za
 
kay
ı
plar
ı
Hipotoni
 
(Tansiyon
 
ş
üklü
ğ
ü)
Konvülziyon
 
ı
rp
ı
nma)
Koma
Anormal
 
hareket
 
ve
 
tremorlar
 
(titremeler)
Ki
ş
ilik
 
de
ğ
i
ş
iklikleri
 
 –Depresyon
Okul
 
ba
ş
ar
ı
s
ı
nda
 
ş
me
 
Vitamin
 
B12
 
eksikli
ğ
i
 
genellikle
 
ş
ük
 
sosyoekonomik
 
düzeyi
 
olanlarda
 
ve
 
2
 
ya
ş
alt
ı
nda
 
s
ı
k
 
görülmektedir
.
 
Süt
 
çocuklar
ı
ndaki
 
yüksek
 
s
ı
kl
ı
k
 
oran
ı
,
 
annelerindeki
 
eksiklikten
 
dolay
ı
 
ş
ük
 
vitamin
 
deposuyla
 
do
ğ
mu
ş
olmalar
ı
 
ve
 
ş
ük
 
vitamin
 
B12
 
konsantrasyonlu
 
anne
 
sütüyle
 
beslenmelerine
 
ba
ğ
l
ı
 
olabilir.
 
2
 
ya
ş
ve
 
12
17
 
ya
ş
aral
ı
ğ
ı
nda
 
yo
ğ
unla
ş
mas
ı
 
bu
 
ya
ş
gruplar
ı
n
ı
n
 
risk
 
alt
ı
nda
 
oldu
ğ
una
 
i
ş
aret
 
etmektedir.
 
Hayvansal
 
g
ı
da
 
tüketiminin
 
yetersiz
 
oldu
ğ
unu
 
gösteren
 
demir
 
eksikli
ğ
i
 
olan
 
hastalarda
 
vitamin
 
B12
 
düzeylerine
 
bak
ı
lmal
ı
d
ı
r.
 
Süt
 
çocuklar
ı
n
ı
n
 
annelerinin
 
%77’sinde
 
vitamin
 
B12
 
eksikli
ğ
i,
 
%
 
41’inde
 
anemi
 
tespit
 
edildi.
 
Vitamin
 
B12
 
eksikli
ğ
i,
 
özellikle
 
0
2
 
ya
ş
ve
 
adölesan
 
dönemde
 
s
ı
k
 
görüldü
ğ
ü
 
için
 
bu
 
ya
ş
grubundaki
 
hastalarda
 
rutin
 
olarak
 
vitamin
 
B12
 
düzeyi
 
bak
ı
lmal
ı
 
ve
 
bu
 
ya
ş
grubundaki
 
hastalara
 
daha
 
s
ı
k
 
hayvansal
 
g
ı
da
 
tüketimi
 
önerilmelidir.
 
Ülkemiz
ş
artlar
ı
nda
 
yenido
ğ
anlara
 
K
 
vitamini
 
gibi
 
rutin
 
olarak
 
tek
 
doz
 
vitamin
 
B12
 
yap
ı
labilir.
 
Bunun
 
yan
ı
nda
 
gebelerdeki
 
ve
 
annelerdeki
 
eksiklik
 
mutlaka
 
tedavi
 
edilmeli
 
ve
 
annelere
 
beslenme
 
e
ğ
itimi
 
verilmelidir.
 
Çölyak
 
hastal
ı
ğ
ı
,
 
parazit
 
ve
 
di
ğ
er
 
sorunlar
 
hastalar
ı
nda
 
vitamin
 
B12’nin
 
emilim
 
bozuklu
ğ
u
 
e
ş
lik
 
edebilir.
 
Bu
 
nedenle
 
bu
 
hastalar
 
vitamin
 
B12
 
eksikli
ğ
i
 
ı
s
ı
ndan
 
tetkik
 
edilmelidir.
 
(Çölyak
 
hastal
ı
ğ
ı
 
ba
ğ
ı
rsaklardaki
 
sindirimi
 
sa
ğ
layan
 
villus
 
denilen
 
yap
ı
lar
ı
n
 
bozulmas
ı
na
 
sebep
 
olan
 
ve
 
dolay
ı
s
ı
yla
 
da
 
yiyeceklerdeki
 
besinin
 
emilmesini
 
engelleyen
 
ve
 
ince
 
ba
ğ
ı
rsakta
 
hasarlar
 
olu
ş
turan
 
bir
 
sindirim
 
hastal
ı
ğ
ı
d
ı
r.)
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->