Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SoTayOtoXeMay

SoTayOtoXeMay

Ratings:

4.0

(2)
|Views: 574 |Likes:
Published by quocviet233

More info:

Published by: quocviet233 on Feb 03, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

 
 Alfa Romeo ra
đờ
i nh
ư 
th
ế 
nào?
 Alfa Romeo là m
t công ty s
n xu
ấ 
t xeh
ơ
i n
i ti
ế 
ng c
a Italia, do Cavaliere UgoStella, m
t nhà quý t
c
Milan liên k 
ế 
tv
i nhà s
n xu
ấ 
t xe h
ơ
i AlexandreDarracq sáng l
p vào n
ă
m 1907, l
ấ 
y tênlà "Darracq Italiana". Ban
đầ
u, nhà máys
n xu
ấ 
t
đượ
c
đặ
t
Naples nh
ư 
ng sau
đ
ó, Stella
đ
ã d
i x
ưở
ng v
 ề
vùng ngo
i ôMilan và
đổ
i tên thành
 ALFA (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili).
 Chi
ế 
c 1910 24HP do Giuseppe Merosi thi
ế 
t k 
ế 
là chi
ế 
c xe
đầ
u tiên không cònmang nhãn hi
u Darracq. Sau
đ
ó Merosi c
ũ
ng ti
ế 
p t
c thi
ế 
t k 
ế 
nhi
 ề
u m
u xe ALFA m
i
đượ
c trang b
 
độ
ng c
ơ
m
nh m
h
ơ
n (40-60hp). ALFA c
ũ
ng thamgia vào các gi
i
đ
ua xe qu
ố 
c t
ế 
tuy nhiên do
nh h
ưở
ng c
a chi
ế 
n tranh th
ế 
 gi
i th
ứ 
nh
ấ 
t, ALFA
đ
ã ph
i ng
ư 
ng s
n xu
ấ 
t xe trong 3 n
ă
m. ALFA b
t
đầ
u n
m d
ướ
i s
ự 
 
đ
i
 ề
u hành c
aNicola Romeo t
ừ 
n
ă
m 1916 và chuy
ể 
n sang s
nxu
ấ 
t v
ũ
khí quân d
ng h
ng n
ng cho quân
độ
iItalia và các
đồ
ng minh c
a Italia. Trong su
ố 
tth
i k 
chi
ế 
n tranh, ALFA
đ
ã s
n xu
ấ 
t v
ũ
khí và
độ
ng c
ơ
cho máy bay, máy phát
đ
i
n
đầ
umáy xe l
ử 
a. Khi chi
ế 
n tranh k 
ế 
t thúc, NicolaRomeo
đ
ã hoàn toàn ti
ế 
p qu
n ALFA và công tyti
ế 
p t
c s
n xu
ấ 
t xe h
ơ
i tr
l
i.N
ă
m 1920, ALFA
đổ
i tên thành Alfa Romeo và m
u xe
đầ
u tiên ra m
t chi
ế 
c Torpedo 20-30HP. Giuseppe Merosi v
n là nhà thi
ế 
t
ế 
chính cho AlfaRomeo và công ty v
n ti
ế 
p t
c cho ra
đờ
i nh
ữ 
ng m
u xe h
ơ
i dân d
ng và xe
đ
ua danh ti
ế 
ng (trong
đ
ó có c
chi
ế 
c 40-60HP và RL Targa Florio).N
ă
m 1923 Vittorio Jano b
Fiat
đế 
n
đầ
uquân cho Alfa Romeo, thay th
ế 
v
trí thi
ế 
t
ế 
tr
ưở
ng c
a Merosi, m
t ph
 ầ
n nh
s
ự 
thuy
ế 
t ph
c c
a tay
đ
ua tr
tu
iEnzo Ferrari c
a
độ
i Alfa Romeo. Chi
ế 
cxe
đầ
u tiên do Jano thi
ế 
t
ế 
là chi
ế 
c P2Grand Prix, chi
ế 
c xe giành gi
i
đị
chth
ế 
gi
i n
ă
m 1925. Jano c
ũ
ng
đ
ã pháttri
ể 
n hàng lo
t nh
ữ 
ng chi
ế 
c xe dând
ng, t
ừ 
nh
ữ 
ng chi
ế 
c xe có dung tích xilanh l
n/nh
v
i
độ
ng c
ơ
I4, I6 hay I8d
ự 
a trên
độ
ng c
ơ
P2. N
ă
m 1928, sau khi
 
h
p
đồ
ng v
ũ
khí qu
ố 
c phòng h
ế 
t hi
u l
ự 
c, Alfa Romeo g
 ầ
n nh
ư 
 
đứ 
ng bên b
 v
ự 
c phá s
n. Alfa Romeo b
t
đầ
u n
m d
ướ
i s
ự 
ki
ể 
m soát c
a Chính ph
Italyvào n
ă
m 1933. K 
ể 
t
ừ 
 
đ
ó, Alfa Romeo còn n
i ti
ế 
ng v
i nh
ữ 
ng m
u xe thi
ế 
t k 
ế 
 dành riêng cho c
nh sát ("Panthers" Carabinieri, Giulia Super, hay 2600 SprintGT…).Sau Th
ế 
chi
ế 
n II, Alfa Romeoc
ố 
g
ng khôi ph
c s
n xu
ấ 
t t
ừ 
 
đố 
ng
đổ
nát do chi
ế 
n tranhgây ra. Nh
ữ 
ng chi
ế 
c xe h
ơ
isang tr
ng và nh
ữ 
ng chi
ế 
c xec
nh
b
t
đầ
u
đượ
c s
n xu
ấ 
thàng lo
t
các nhà máy c
a Alfa Romeo.Trên
đườ
ng
đ
ua, các xe AlfaRomeo
đ
ã giành
đượ
c r
ấ 
tnhi
 ề
u chi
ế 
n th
ng vinh quangtrong nhi
 ề
u gi
i
đấ 
u, t
ừ 
gi
iFormula 1, Prototypes, Touring
đế 
n gi
i Fast Touring.Tuy nhiên,
đầ
u nh
ữ 
ng n
ă
m 1970, Alfa l
i m
t l
 ầ
n n
ữ 
a g
p khó kh
ă
n v
 ề
tàichính. Chính ph
Italia bu
c ph
i bán Alfa Romeo cho Fiat, t
p
đ
oàn AlfaLancia Spa ra
đờ
i, m
 
đầ
u cho k 
nguyên c
a Alfa và Lancia. Cho
đế 
n nay, Alfa Romeo v
n thu
c s
h
ữ 
u c
a Fiat.
 
 Audi AG ra
đờ
i nh
ư 
th
ế 
nào?Hi
ế 
m nhà s
n xu
ấ 
t xe h
ơ
i nào l
i có l
ch s
ử 
phát tri
ể 
n hào hùng hays
h
ữ 
u m
t b
s
ư 
u t
p nh
ữ 
ng chi
ế 
c xe danh ti
ế 
ng th
ế 
gi
i nh
ư 
Audi.Không ch
 
đ
i
đầ
u trong l
 ĩ 
nh v
ự 
c nghiên c
ứ 
u, phát tri
ể 
n công ngh
 m
i cho xe h
ơ
i, Audi còn x
ứ 
ng
đ
áng là "bá ch
" trên các
đườ
ng
đ
ua
đườ
ng tr
ườ
ng.
 ỷ
nguyên c
a Auto Union AG
 N
ă
m 1932, Audi sát nh
p v
i Horch,DKW và Wanderer thành l
p nên AutoUnion AG. B
t
đầ
u m
t
nguyên m
ic
a t
p
đ
oàn xe h
ơ
i h
ng sang.N
ă
m 1933, l
 ầ
n
đầ
u tiên Auto Union AGtham gia German Automobile Exhibition. Audi
đ
ã
đ
em
đế 
n tri
ể 
n lãm m
t b
ấ 
t ng
 l
n v
i m
t chi
ế 
c xe c
v
ừ 
a d
n
độ
ng c
 ầ
utr
ướ
c. Chi
ế 
c xe concept này
đ
ã
đượ
cphát tri
ể 
n và
đế 
n 1938, Audi 920 chính th
ứ 
c có m
t trên th
tr
ườ
ng. V
i thi
ế 
t
ế 
hi
n
đạ
i,
độ
ng c
ơ
OHC 75hp m
nh m
, chi
ế 
c xe có th
ể 
 
đạ
t v
n t
ố 
c t
ố 
i
đ
a140km/h. Audi 920 th
ự 
c s
ự 
tr
thành ni
 ề
m m
ơ
 
ướ
c c
a nh
ữ 
ng ng
ườ
i n
ă
ng
độ
ng,
ư 
a m
o hi
ể 
m luôn khao khát cóm
t chi
ế 
c xe nh
nh
ư 
ng m
nh m
.Trong khi
đ
ó, DKW ch
y
ế 
u
đượ
c bi
ế 
t
đế 
n là m
t trong nh
ữ 
ng nhà s
n xu
ấ 
t xemáy l
n nh
ấ 
t th
ế 
gi
i. N
ă
m 1933, DKWra m
t m
u xe m
i s
ử 
d
ng 8
độ
ng c
ơ
 175-600cc và n
ă
m 1934, chi
ế 
c RT 100xu
ấ 
t hi
n trên th
tr
ườ
ng và nhanh chóngtr
thành chi
ế 
c xe bán ch
y nh
ấ 
t m
ith
i
đạ
i. V
th
ế 
c
a DKW càng
đượ
c c
ngc
ố 
h
ơ
n v
i s
ự 
ra
đờ
i c
a 200 Class và NZ(1938). Ô tô c
nh
c
a DKW
đượ
c s
nxu
ấ 
t
Berlin-Spandau và Zwickau. Cácm
u xe 4WD c
a DKW, bao g
 ồ
m các m
u F2, F4, F5, F7 và F8,
đượ
c phânchia làm 2 h
ng: h
ng Reichsklasse (Rich class -
độ
ng c
ơ
600cc 18hp) vàMeisterklasse (Master class -
độ
ng c
ơ
700cc 20hp). Ngoài ra, DKW còn gi
ithi
u m
u xe mui x
ế 
p “Front Luxus”. Xe DKW Front v
n ti
ế 
p t
c d
n
đầ
utrong s
ố 
các xe c
nh
bán ch
y nh
ấ 
t
 
Đứ 
c: Vào nh
ữ 
ng n
ă
m 1930, 250.000chi
ế 
c DKW Front
đ
ã
đượ
c tiêu th
 
 
Đứ 
c.N
ă
m 1933, Horch gi
i thi
u hàng lo
t
độ
ng c
ơ
V8 v
i dung tích xi lanh 3,0L,3,5L và 3,8L (công su
ấ 
t c
ự 
c
đạ
i 70-92hp). N
ă
m 1935, Horch gi
i thi
u chi
ế 
c
Logo c 
ủ 
a Audi 
 
 Audi 920 - M 
ộ 
t trong nh 
ữ  
ng
ẫ  
xe kinh 
đ 
ể  
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Quang Sang liked this
Vu Quang Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->