Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Razboi Rece

Razboi Rece

Ratings: (0)|Views: 12|Likes:
Published by Cory Shiman

More info:

Published by: Cory Shiman on Dec 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2014

pdf

text

original

 
Războiul Rece
)a fost o perioadă de tensiuni
ș
i confruntări politice
ș
i ideologice, ostare de tensiune între
ț 
inută care a apărut după sfâr 
ș
itul celui de-
ș
i a
durat până în anul 
.Opozi
ț 
ia a apărut întredouă grupuri de state care aveau 
ș
i sisteme politice diametral opuse. Într-un grup se aflau URSS 
ș
i alia
ț 
ii ei, grup căruia i spunea uzual „Blocul oriental sau răsăritean. Celălalt grup
cuprindea SUA 
ș
, 
ș
i era uzual numit
ș
i
”. La nivel politico
-militar a fost o confruntare între
 North Atlantic TreatyOrganization
 (NATO,(Organiza
ț 
ia Tratatului Atlanticului de Nord)
ș
ovia.Lanivel economic a fost o confruntare între capitalism 
ș
i comunism.Pe plan ideologico-politic, a fost o confruntare între democra
ț 
iile liberale occidentale (a
ș
a-
numita „lume liberă”, „societateadeschisă”)
ș
i regimurile comuniste totalitare (a
ș
a-
numita „societatea închisă”). Înfruntarea
dintre
cele două blocuri a fost numită „Război Rece”, deoarece nu s
-
a ajuns la confruntări militaredirecte dintre cele două 
(care ar fi constituit un „Război Cald” sau „RăzboiFierbinte”), cu toate că perioada a generat o cursă a înarmării
.Din punctul de vedere al studiilor
strategice există opinia că, nu s
-a ajuns
ș
i nu se putea
ajunge la un „Război Cald”, la oconfruntare militară conven
ț 
ională, datorită faptului că ambele supraputeri, SUA
ș
i URSS s-audotat cu arme nucleare,ceea ce a creat o situa
ț 
ie militară strategică de „deterrence”, adică de
descurajare
ș
i blocare reciprocă. În cazul unui război real, s
-
ar fi ajuns la o distrugere reciprocătotală
ș
i totodată la o catastrofă mondială. Din punctul de vedere al serviciilor secrete, a fost
o
confruntare între serviciile occidentale de „intelligence” (spionaj) (în primul rând cele
americane, CIA, NSA, dar
ș
i cele britanice, germane, franceze, italiene, etc.)
ș
i serviciile depoli
ț 
ie politică ale regimurilor totalitare comuniste (în primul rân
d, KGB,dar
ș
i Securitate,  STASI,etc.). S-
a mai numit „Război Rece”
ș
i datorită faptului că a fost purtat între fo
ș
tii alia
ț 
i
din războiul împotriva regimului totalitar nazist, între două forme de regimuri politice care aveau
acelea
ș
i rădăcini ideologice, adică lupta democratică pentru emancipa
rea omului de sub orice
formă de domina
ț 
ie.
„Războiul Rece” a dominat politica externă a 
ș
încă din 
1947,când s-a folosit
 pentru prima oară termenul,
ș
i până la 
colapsul Uniunii Sovietice din 1991.Din punct de vedere
al mijloacelor utilizate, Războiul Rece a fost o luptă în care s
-au utilizat 
 presiunea diplomatică,militară, economică,ajutorul selectiv, manevrele diplomatice, spionajul, înarmare masivă,
coali
ț 
ii militare, rivalitate la evenimentele sportive, competi
ț 
ie tehnologică, 
propaganda, asasinatul, opera
ț 
iunile militare de intensitate mică
ș
i iminen
ț 
a unui război pe scară mare. Unmoment în care Războiul Rece putea să devină unul "cald" îl reprezintă anul 
,devenită 
c
,rachete cu raza medie de ac
ț 
iune. Prininterven
ț 
ia pre
ș
edintelui american Kennedy s-a ajuns la normalizarea rela
ț 
iilor cu sovieticii. ÎnCuba s-a impus regimul comunist al lui Fidel Castro.P
erioada de destindere a fost marcată de
 întâlnirea dintre Kennedy 
ș
ciov  în 1963,când au stabilit ca în viitor pentru
comunicări urgente
ș
i de importan
ț 
ă majoră între Casa Albă
ș
să folosească "Telefonul
ro
ș
u" care de fapt era un telex. Cele mai tensionate momente ale Războiului Rece au fost
 – 
1949), 
 (1950
 – 
 (1959
 – 
1975), 
(1973), 
 – 
ș
 (1983).
Războiul Rece s
-
a încheiat odată cu prăbu
ș
irea regimurilor comuniste sovietice
ș
i regimuluiURSS,supraputerea care s-
a confruntat cu SUA, iar lumea care a rămas este dominată de osingură supraputere (situa
ț 
ie descrisă de speciali
ș
globală a 
SUA  într-
o lume care este unipolară, chiar dacă unii speciali
ș
ti partizani
ș
i în general,an
tiamericani, o numesc multipolară).
 
 
Perioadă
 
1947-1991
Loc
ș
i Coreea.Revolte anti-comuniste în Cehoslovacia, Ungaria, România, 
ș
 la nivel global întreStatele Unite 
ș
i alia
ț 
ii lor din NATO, 
ș
i 
ș
Rezultat
Dizolvarea URSS 
ș
i colapsul comunismului la sfâr
ș
itul 
ș
i începutul celui de-al zecelea al secolului trecut; apari
ț 
ia democra
ț 
iilor central-europene
ș
i est-
europene, care, ulterior, au ales să se integreze în NATO
ș
i Uniunea
Europeană.
 
Sfâr
ș
itul celui de-
al Doilea Război Mondial (1945– 
47)
Conferin
ț
a de la
Ialta din timpul războiului cu privire la Europa de după război
 
Articole principale: Conferin
ș
 
ș
ț 
ii nu cădeau de acord cu privire la modul în care ar trebui să arate harta Europei,
ș
i modul încare grani
ț 
ele vor fi trase după război..
 Fiecare parte a avut idei diferite în ceea ce prive
ș
testabilirea
ș
i men
ț 
inerea securită
ț 
ii după război. 
 Alia
ț 
ii occidentali au dorit un sistem desecuritate în care guvernele democratice ale
ț 
ărilor să rezolve pa
ș
nic diferen
ț 
ele prin intermediulorganiza
ț 
iilor interna
ț 
ionale 
 Având în vedere experien
ț 
ele istorice ale ru
ș
ilor privindinvaziile frecvente 
ș
(estimată la 27 milioane de persoane)
ș
i distrugerile suferite de Uniunii Sovietică în
timpul celui de-
al doilea război m
ondial, 
Uniunea Sovietica a căutat să crească securitatea sa
prin dominarea afacerilor interne ale
ț 
ărilor cu care se învecina 
 Alia
ț 
ii occidentali au fost ei în
ș
i
ș
i profund diviza
ț 
i în privin
ț 
a viziunii lor despre noua lume
 postbelică. Obiectivele lui Roosevelt
-
o victoria militară în Europa
ș
i Asia, realizareasuprema
ț 
iei economice globale asupra Imperiului Britanic,precum
ș
i crearea unei organiza
ț 
ii a
 păcii în lume
-
au fost o viziune mult mai globală decât a lui Churchill, care au fost în principal
axat pe asigurarea controlului asupra Mediteranei,asigurând supravie
ț 
uirea Imperiului Britanic,
ș
i independen
ț 
a
ț 
ărilor din Europa de Est ca state
-tampon între sovietici
ș
i Regatul Unit 
 În
viziunea americană Stalin părea un poten
ț 
ial aliat în realizarea scopurilor lor, în timp ce în
apropierea britanică de Stalin apărea ca cea mai mare amenin
ț 
are la adresa îndeplinirii scopurilorlor. Cu sovieticii ocupând deja cea mai mare parte din Europa de Est, Stalin a fost deja în
 
avantaj, iar cei doi lideri occidentali concurau pentru favorurile lui. Diferen
ț 
ele dintre Roosevelt
ș
i Churchill au condus la
acorduri separate cu sovieticii. În octombrie 1944, Churchill a călătorit
la Moscova
ș
i a fost de acord să împartă 
Balcanii  în sfere de influen
ț 
ă,
ș
i la Ialta Roosevelt asemnat un acord separat cu Stalin, în ceea ce prive
ș
te Asia
ș
i a refuzat să
-l sprijine pe Churchillcu privire la problemele din Polonia
ș
i repara
ț 
iile de război. 
 Negocierile aliate ulterioareprivind balan
ț 
a de după război a avut loc la 
a de la Ialta  în februarie 1945, de
ș
i această
conferin
ț 
ă, de asemenea, a e
ș
uat în a ajunge la un consens ferm asupra cadrului pentru osolu
ț 
ionare postbelică în Europa 
după război.
 În aprilie 1945, atât Churchill
ș
i noul Pre
ș
edinte al Statelor Unite, Harry S. Truman s-au opus, printre altele, deciziei sovieticilor de instaura Comitetului Na
ț 
ional de Eliberare Polonez(Guvernul de la Lublin), rivalul controlat de sovietici a guvernului polonez în exil
,ale cărui
rela
ț 
ii cu sovieticii au fost întrerupte 
 
După 
ilor din mai 1945,sovieticii au ocupatefectiv Europa de Est, 
  în timp ce for
ț 
ele americane
ș
i occidentale aliate puternice au rămas în
Europa de Vest. În zonele aliate de ocupa
,Uniunea Sovietică, Statele Unite ale
Americii, Marea Britanie
ș
i Fran
ț 
a au stabilit zone de ocupa
ș
i un cadru pentru de lucru lejerpatru control 
 Conferin
ț 
a alia
ț 
ilor de la San Francisco din 1945 a creat Organiza
ț 
ia Na
ț 
iunilor Unite (ONU), oorganiza
ț 
ie multina
ț 
ională pentru men
ț 
inerea păcii în lume, dar capacitatea de aplicare a acesteiade Consiliul de Securitate a fost efectiv paralizată de posibilitatea membrilor individuali de a
folosi dreptul lor de veto 
 În consecin
ț 
ă, ONU a fost, în esen
ț 
ă transformată într 
-un foruminactiv pentru schimb de retorici polemice, iar sovieticii se foloseau de acesta aproape exclusiv
ca de o tribună de propagandă 
Conferin
ț
a de la Potsdam
ș
i înfrângerea Japoniei

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->