Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bozji Narod i Poslednji Dogadjaji

Bozji Narod i Poslednji Dogadjaji

Ratings: (0)|Views: 269|Likes:
Published by cobi63

More info:

Published by: cobi63 on Dec 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

 
Stranica
1
od 
15
Božji
narod 
i
 poslednji
doga
đ 
aji
Dabismoodgovorilinajednopitanjekojeuzrokujevelikenedoumiceureligijskomsvijetuposlužićemoseprimjeromtumačenjakojejedaojedanpoznatipredavačnanašimprostori‐ma.Riječjeominiserijiodčetiripredavanjapodnazivom„Poslednjidogađaji“kojajenedavnoodržaog‐dinMiroljubPetrović,geolog,priličnokontraverznainesvakidašnjaličnost,aliiosobaširokogobrazovanjairazvijenihteološkihshvatanja.NaravnoreperuprocjenamabićeSvetoPismo,takodasvimaonimakojimaRiječBožjanijeautoritetovaanalizanećepunoznačiti.Ipak,svakokoprihvataBogaStvoriteljakaorealnostmoraobisesložitikoilištaimaprioritet,ili,daseposlimonarodnimjezikom,štajestarije,jajeilikokoška.Nažalost,svjedocismodacrkveizvaničnateologijaizigravajukokoške,dokuBiblijituuloguBogpreuzimanasebe.Dakle,našepitanjejekojeilištajeBožjinarod.
O
č
ekivanje
Božje
neposredne
intervencije

VelikavažnostposlednjihdogađajauistorijiplaneteZemljekojiseočekujudasedesepremabiblijskimproročanstvimaprijeneposredneBožjeintervencijeodnosnoHristovogdrugogdolaskanavelajemnogenaproučavanje.RazličitevjerskezajedniceipravcikojimajeosnovvjereSvetoPismo(StariiNoviZavjetilisamoTanah),imajurazneverzijetumačenjanajavljenihdogađaja.Odmahdakažemdajediniispravanpristupmorabitiistorijski,najprijeizrazlogajervrijemetečelinearnoatakoiodređenefazeBožjegPlanaspasenja,idrugo,štosamisvetispisitonedvosmislenopotvrđuju.DvijeglavneknjigekojeobilujuproročanstvimakojasežudoposletkavremenaikonačnerealizacijePlanaspasenjasuKnjigaprorokaDanilaiOtkrivenje.Naravnotrebauzetiuobzirisvadrugaproročanstvakojasetičuobjašnjenjaprošlosti,sadašnjostiibudućnosti.Dakle,poredobjektivnogistorijskogpristupa,potrebnojeimatinaumukontekstcijelogSvetogPismairazumjetiosnoveteologijeiBožjenamjerezačovječanstvo,bezpristrasnostiimiješanjapopularnihdogmiiučenjaraznihcrkavazakojejeočiglednodasenalazeuotpadu.NaovakavstavnasohrabrujesamaBožjaRiječ,čijeistorijskepoukesuodnajvećegznačaja.Konačno,kadBogbudeintervenisao,kojeNjegovnarodkojiprimaspasenjeiulaziunovi,vječniživot?Možemolimidanasdapovučemolinijurazdvajanjaidokle?Upotrazizaodgovorima,počećemosakraćimprimjedbamaizapažanjimaupomenutimpredavanjima.
Poslednji
doga
đ
aji
1/4
Predavanje
u
mp3
 formatu:
http://www.megaupload.com/?d=ILMRKDMM
Video
link:
http://www.vimeo.com/19993312
Trebaistaćidajeg‐dinPetrovićveomasvjestaniupućenupostojećestanjeusvijetuisistemobmanekojisenamećečovječanstvu.Međutim,očitojedasenjegoviteološkistavovizasnivajunakonceptudominacijeIzraelailivjerovanjimatzv.mesijanskihJevreja,rabinaidoneklesamostalnihtumačenjaBiblije,kojiposlednjedogađajeprojektujunaIzraelinavodnostvaranjenoveteokratskedržavekaoposlednjegsvjedočanstvasvijetu.UprvomdijeluPetrovićpravilnonaglašavaogromnurazlikuizmeđukonceptabiblijskezajedniceidanašnjihcrkavakojesudiosvjetovnogsistemakojipromovišeplanuništenja.
 
Stranica
2
od 
15
Poslednji
doga
đ
aji
2/4
Predavanje
u
mp3
 formatu:
http://www.megaupload.com/?d=OMAN03VT
Video
link:
http://www.vimeo.com/20120444
UdrugompredavanjuPetrovićsefokusiranaizlazakizEgiptakaonajvećiinajdetaljnijeopisandogađajuBibliji.Analognotome,predsamkrajvremenaBogćeopetsličnointerveni‐satiiizbavitirasijani(boljerečenoizgubljeni)Izrael.Predavačtakođenaglašavavažnostredosledaiprioritetabiblijskihknjiga:Tora(Učenje),istorijskeknjige,zatim15proročkihknjigakojesebaveopisomBožjihkaznizbogotpadaiobećanjaooslobođenju(izlazakizvavi‐lonskogropstva,prviidrugiHristovdolazakikonačnovelikoizbavljenje).ZanimljivojedaovdjenepominjeaspektetrećegHristovogdolaskaikonačnerealizacijePlanaspasenjakojimobilujuoveproročkeknjige,nezavisnoodtogakolikosusamiprorocibilisvjesnitečinjenice.ToznačidaželiprojektovatikonačnooslobođenjenadoslovniIzraelkojićeBogokupitipredkrajvremena.OncitiratekstoveizIsaijeiJeremijekojigovoreoobnovi.Taobnovauključujeigradnjunovoghramaivraćanjeslužbeunjemu.Naravno,ovdjepostajejasnodabibezhramasabiranjeJevrejauIzraelubilopriličnobesmisleno.PremaPetroviću,koutonevjeruje,onpropovijeda„mikimaus“teologiju.OndaljetvrdidaBogprijesvegagovoriJevrejimapaondadrugimnarodimaprekonjih.IsusjedošaozbogIzraela,aNoviZavjetjetakođepisanzaJevreje.PetrovićzaključujedaseproročanstvaizDanilaiOtkrivenjanemogurazumjetiakoseprethodnoneprihvatinajvećiodsvihdogađaja–velikoobraćenjeIzraela.Svakakoćemoseopetvratitinaovajpredmet.
Poslednji
doga
đ
aji
3/4
Predavanje
u
mp3
 formatu:
http://www.megaupload.com/?d=CTEA5GCB
Video
link:
http://www.vimeo.com/20130692
Utrećempredavanju,PetrovićističedasuistorijskatumačenjaproročanstavaizDanilaiOtkrivenjatačna,alidasvakoodnjihimadvojakuprimjenuidasetakođeodnosenazavršnesceneiliperiododobraćenjaJevrejadoHristovogdrugogdolaska.BlizinuovakvograzvojasituacijePetrovićdokazujepromjenomodnosaizmeđustvarnih(irivalskih)vladarasvijeta–masonerijeikatoličkihtajnihredova,jerKatoličkacrkvastavljasvepodsvojukontrolu.CijelisvijetseujedinjujeupobuniprotivBoga.JedinikojinećeprihvatititajkonceptsuJevreji.Kaodokazuprilogovojtvrdnji,PetrovićističeprivrženostJevrejabiblijskimnačelima,čakinaprimjerujednogsatanistekojidržiŠabat,košeridr.SedamtrubaizOtkrivenjanajavljujuHristovdolazak:rat,uspostavljanjenovogcara(Hrista)isaborpredGospodom(tipologijaStarogZavjeta).Sedmatrubaoznačićepočetaksedamzalakojanastupajunakonkrajavremenamilosti.Sedampečataseuklapajuodšestetrube(poslednješansezapokajanjezarijetkekojićetojošhtjeti)dokrajavremenamilosti.Utomdijelusepečatei144.000.
Poslednji
doga
đ
aji
4/4
Predavanje
u
mp3
 formatu:
http://www.megaupload.com/?d=BIF57AYX
Video
link:
http://www.vimeo.com/20175661
Usvomzavršnompredavanju,PetrovićtumačiproročkeperiodeizOtkrivenjaiDanila,koji,ponjemu,imajudoslovnuprimjenuuposlednjimdogađajima.42mjeseca(Otkrivenje11:2i13:5)gaženjaJerusalimaiproganjanjaBožjegnarodapočinjuu6Bizavavajuse
 
Stranica
3
od 
15
Hristovimdolaskom.1260dana(Otkrivenje11:3)jevrijemepropovijedanjadva(doslovna)svjedokakojićebitiubijeniuJerusalimuivaskrsnutiposle3ipodana(upolovinisedmiceizDanila9:27),dokdrugiperiodod1260dana(Otkrivenje12:6)skrivanjažene(izraelskog)narodaupustinjijevrijemenjihovogčuvanja,zatimslijediratnaNebuizmeđuHristaiSotone(Otkrivenje12:7‐10;11:15),ijoš3ipovremenaza7zala.InteresantnojedaPetrovićpoma‐zanikakojisepominjeuDanilu9:27poistovjećujesaonimkopostavljagnusobu.SjeverniijužnicarizDanila11sustvarbudućnosti,kaoi„Malirog“kojiukidatamiduobnovljenomhramuipostavljagnusobupustošnu(zasijedanjeSotoneuhramu).1290dana(Danilo12:11)jeperiododukidanjažrtvesvagdnjedopostavljanjagnusobepustošne.Gnusobaseuspostavljapredsamkrajvremenamilosti.1335dana(Danilo12:12)takođetrebadapočnuodukidanjažrtvesvagdašnje,takodabitriipovremenatrebalidapredstav‐ljajutih45dana(od1290do1335).
Sl. 1 – Grafi
č
ki prikaz poslednjih doga
đ
aja prema M. Petrovi
ć
u
Skra
ć
enice:6A = Period od obra
ć
enja Izraela do šeste trube6B = Period od šeste trube do kraja vremena milostiKVM = Kraj vremena milostiH2D = Hristov drugi dolazakH3D = Hristov tre
ć
i dolazak
ZvijeriopisaneuDanilu8,jaraciovan,sudvijezvijeriizOtkrivenja13koje,uistorijskomtumačenju,jesugrčkiipersijskicar,aliuposlednjevrijemebićenekidrugi.DetaljizačetirirogaizisteglavedatisuuDanilu7.Udodatkučetvrtogpredavanja,Petrovićpominjei2300večeriijutaraizDanila8:14kojeprimjenjujenačišćenjesvetinjetj.hramauJerusalimu.Ovajperiod(kojimožeznačitii1150dana)dotičeDrugiHristovdolazak.BludnicaizOtkrivenja17.glavajevavilonskaotpalareligijakojujeprihvatilohrišćanstvo,oličenauRimo‐katoličkojcrkvi.Petrovićsezadržavana10.retkuikažedaje„carkojivlada(kojijeste)“malirogkojipriprematerenzaonogkojinijedošao(Sotonu).KonačnoPetrovićseosvrćena144.000ikažedaćeu12plemenabitiine‐Jevrejakojićese
 priklju
č 
iti
timplemenima.
Rezime
i
kra
ć
i
komentar
Sveusvemu,jednainteresantnateološkazavrzlamakojadjeluje,makarmeni,kaojedanpriličnonevještoizvađeniiuveličanidioizukupnepanoramedogađajakojesunajavilibiblij‐
H2DKVMH3D6B1335 dana1295 dana3,571260 danaMilenium6AObra
ć
enjeIzraela7 zalaRat na nebu

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->