Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
BÀI TẬP VE NHA KHONG GIAN 12

BÀI TẬP VE NHA KHONG GIAN 12

Ratings: (0)|Views: 40|Likes:
Published by Cuong Nguyen

More info:

Published by: Cuong Nguyen on Dec 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

 
BÀI TẬP LÝ THUYẾT
Bài 1:
Cho đường thẳng d có
=
(,,)
u a bc
và điểm
0 0 0
(,,)
M x y
; d’ có
=
'(',',')
u a b c
0 0 0
'( ', ', ')
M x y
Mp (P): Ax+By+CZ+D=0 Mp (P’): A’x+B’y+C’Z+D’=0 . Tínha, Góc giữa
,'
uu
? ………………………..…………………………………….……………… ………… b, Góc giữa
,()
u P
?……………………………………………………………….……..…………………c, Góc giữa
( '),( )
P P
?……………………………………………………..………….……………………d, Viết pt đ thẳng đi qua M, vuông góc với P?………………………………………..……………………e, Nêu cách tìm điểm đối xứng của M qua (P), qua d.?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………f, Khi nào d song song d’?………………………………………………….……..………………………g, Khi nào (P) vuông góc với (p’)?…………………………………………………………………………h, Khi nào d vuông góc với (P)?………………………………………….…………..……………………I, Viết pt đt đi qua MM’?………………………………………………………….………………………k, khi nào d và d’ chéo nhau?…………………………………………………..…………………………
Bài2:
Cho hình hộp ABCDA’B’C’D’. Tính ( Theo công thức)a, Diện tích tam giác ABD ……………………………………………………………………………… b, Diện tích hbh ACC’A’………………………………………………………………………………c, Thể tích tứ diện A’ABC………………………………………………………………………………d, Thể tích hình hộp ABCDA’B’C’D’……………………………………………………………………
Bài 3:
Cho 3 véc tơ 
,,
a bc
a, Khi nào
,,
a bc
đồng phẳng……………………………………………………………………………… b, khi nào
,
a b
cùng vuông góc với
c
……………………………………………………………………c, Khi nào
,
a b
vuông góc với
c
………………………………………………………………………
Bài 4:
Nêu các phương trình đường, mặt sau:a, Ox b, Oyc, Oze, Oxyf, Ozx………………………………
Bài 5:
khẳng định sau đúng hay sai?a, (P)
(Q),(Q)
(R) => (P)
P
(R) b, d
d’; d’
a => d
a
 
BÀI TẬP
Baøi 1.
Trong không gian với hệ trục
Oxyz 
, cho đường thẳng.212312:
==+
 y x
Xéthình bình hành
 ABCD
.),2;2;2(),0;0;1(
 D A
Tìm tọa độ
 B
biết diện tích hình bìnhhành
 ABCD
bằng.23
Baøi 2.
Trong không gian vi htođ,
Oxyz 
cho các đim)2;3;0(),0;1;0(),0;0;1(
 B A
và mặt phẳng
.022:)(
=++
y x
α 
Tìm toạ độ của điểm
 M 
biếtrằng
 M 
cách đều các điểm
 B A
,,và mặt phẳng).(
α 
Baøi 3.
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng
(P):4x3y11z260
+ =
 và hai đường thẳng
( ) ( )
1 2
xy3z1x4yz3d: & d:123112
+ − −= = = =
1) Chứng minh rằng
( )
1
d
( )
2
d
chéo nhau.2) Viết phương trình đường thẳng
nằm trên (P), đồng thời
cắt cả
( )
1
d
( )
2
d
.
Baøi 4.
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng
( ) ( )
1 2
x1tx3y1z:y1t & :121z2
= += = ==
1) Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng
1
và song song với đường thẳng
2
.2) Xác định điểm A trên
1
và điểm B trên
2
sao cho đoạn AB có độ dài nhỏ nhất.
Baøi 5.
 
LËp ph¬ng tr×nh mÆt ph¼ng trung trùc cña AB bt11A;1;0,B1;;522
   
Baøi 6.
 
Cho tø diÖn SABC víi c¸c ®Ønh S(-2;2;4), A(-2;2;0) ,B(-5;2;0) ,C(-2;1;1). TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai c¹nh ®èi SA vµ SB.
Baøi 7.
 
ViÕt ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua A(1;-1;0) vµ c¾t c¶ hai®êng th¼ng:
( )
21111:
1
=+=
 y x
( )
1211:
2
 z  y x
==+
Baøi 8.
 
ViÕt ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua A(1;2;3) vµ c¾t c¶ hai ®-êng th¼ng (d
1
) ,(d
2
): 
( )
=+=++
0104z-y 0328zx :d
1
 
( )
 022032:
2
=++=
 z  y z  x
Baøi 9.
*
Cho ®êng th¼ng (d) cã ph¬ng tr×nh :
( )
 0503:
=+=
 y x z  y x
.T×m®iÓm M thuéc (d) sao cho AM + BM nhá nhÊt khi A(1;2;-1), B(8;1;-2) .
Baøi 10.
 
Cho ®iÓm A(-4;4;0),B(2;0;4),C(1;2;-1),D(7;-2;3).a) CMR A,B,C,D ®ång ph¼ng .b) TÝnh kho¶ng c¸ch tõ C ®Õn ®êng th¼ng (AB)
Baøi 11.
 
Cho c¸c ®iÓm A(3;1;0), B(2;2;4) ,C(-1;21).a) LËp ph¬ng tr×nh mÆt ph¼ng (ABC).b) LËp ph¬ng tr×nh c¸c ®êng trung tuyÕn ,®êng cao vµ ®êng ph©ngi¸c trong kÎ tõ ®Ønh A cña
ABC.c) X¸c ®Þnh to¹ ®é t©m vµ tÝnh b¸n kÝnh ®êng trßn ngo¹i tiÕp
ABC.
Baøi 12.
 
Cho 2 ®êng th¼ng (
) vµ (d) cã ph¬ng tr×nh :

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->