Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Muamalat; Konsep Dan Kategori Akad

Muamalat; Konsep Dan Kategori Akad

Ratings:
(0)
|Views: 57|Likes:
Published by SafwanHeris
TUGASAN-TUGASAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM 2008/2011
1
Muamalat; Konsep dan Kategori Akad
Al-Faqir Ibn El-Merg & MUHAMMAD KHAMIS MOHD SANI
-FIQH MUAMALAT-
Pendahuluan
Dalam lapangan Fiqh Muamalat terdapat banyak perbahasan yang
terkandung dalamnya. Antara perbincangan yang disentuh dalamnya
adalah konsep al -M al , al -
c
Aqd, al -Ahl i yyah, al -Bai
c
u dan jenis-jenisnya, al -
Ri ba’ , al -Khi yar , al -Rahn, Hi w al ah, jaminan harta dan tubuh, Shuf
c
a,
Syar i kat
TUGASAN-TUGASAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM 2008/2011
1
Muamalat; Konsep dan Kategori Akad
Al-Faqir Ibn El-Merg & MUHAMMAD KHAMIS MOHD SANI
-FIQH MUAMALAT-
Pendahuluan
Dalam lapangan Fiqh Muamalat terdapat banyak perbahasan yang
terkandung dalamnya. Antara perbincangan yang disentuh dalamnya
adalah konsep al -M al , al -
c
Aqd, al -Ahl i yyah, al -Bai
c
u dan jenis-jenisnya, al -
Ri ba’ , al -Khi yar , al -Rahn, Hi w al ah, jaminan harta dan tubuh, Shuf
c
a,
Syar i kat

More info:

Published by: SafwanHeris on Dec 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2013

pdf

text

original

 
TUGASAN-TUGASAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM2008/20111
Muamalat; Konsep dan Kategori Akad
Al-Faqir Ibn El-Merg
&
M
UHAMMAD
K
HAMIS
M
OHD
S
ANI-FIQH MUAMALAT-
Pendahuluan
Dalam lapangan Fiqh Muamalat terdapat banyak perbahasan yangterkandung dalamnya. Antara perbincangan yang disentuh dalamnyaadalah konsep
al-Mal, al
Aqd, al-Ahliyyah, al-Bai 
dan jenis-jenisnya
, al- Riba’, al-Khiyar, al-Rahn, Hiwalah 
, jaminan harta dan tubuh,
Shuf 
a,Syarikat, Qirad, Musaqah, Muzara 
ah,
sewa,
J
alah, Luqat
dan
Wadiah,Qard Hasan, Mudharabah 
, Insuran dan lain-lain.Undang-undang Muamalat Islam mengandungi pelbagai jenistransaksi yang pelbagai bentuk dalam hubungan sesama manusia. Bagiseseorang Muslim, transaksi yang dilakukan bukan sahaja membawatanggungjawab dari segi perundangan, malahan juga merupakantanggungjawab dari segi agama. Mustahil bagi manusia yang hidupmenghindarkan diri daripada urusan bermuamalat.Kebanyakkanperbuatan muamalat tidak dapat tidak wujud interaksi diantara dua pihakatau lebih. Oleh itu, Islam menitik-beratkan soal keredhaan diantarapihak yang terlibat bagi memuaskan hati mereka. Perbincangan tentangkeredhaan antara pihak tersebut dikenali sebagai Akad (al-
c
Aqd,
c
Uqud).Menurut Alaéddin Kharofa, oleh kerana urusan bermuamalahmerupakan suatu perbuatan yang universal tidak hanya tertumpu kepadaurusan masyarakat Muslim sahaja, maka wujud undang-undang selainIslam yang turut menggariskan peraturan-peraturan tertentu bagimemudahkan perbuatan tersebut. Undang-undang itu dikenali sebagaiUndang-Undang Sivil. Namun, tugasan ini akan membincangkan halberkaitan dengan
Konsep Akad dan Kategorinya Menurut Perspektif Islam 
sahaja. Perbincangan akan berkisar sekitar pendefinisian dan dalil Akadmenurut Islam dan pembahagian kategori dan kesan kontrak menurutilmuan-ilmuan Islam.
 
TUGASAN-TUGASAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM2008/20112
Konsep Akad
Sebagaimana yang diketahui adalah perlu sebelum membincangkansesuatu isu untuk mengetahui akan konsepsesuatu subjek itu terlebihdahulu. Perbincangan tentang muamalat Islam tidak dapat terlepas darimenemui istilah akad, perjanjian dan kontrak. Ia menjadi tunjang asaskepada kebanyakkan perbincangan dalam Fiqh Muamalah. Perkataan lainyang sering digunakan yang membawa maksud yang sama dengan akadadalah perjanjian dan kontrak.
Definisi Akad
Pengertian akad dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu menurutpengertian dari sudut bahasa dan pengertian istilah.Akad (
al
Aq
) dalam bahasa Arab bermaksudpengikatan antarasesuatu samada secara nampak (hissi) atau tidak nampak (ma
c
nawi),ikatan (
al-Rabt 
), jaminan (
al-Dhoman 
) atau janji (
al
Ah
) (Zaharuddin.2009:2). Kamus al-Mawrid, menterjemahkan
al
Aq
sebagai
contract and agreement 
atau kontrak dan perjanjian (al-Ba
c
labakiyy. 1990:770).Allah s.w.t berfirman bagi menggambarkan pengertian akad, perjanjiansecara umum dalam surah al-Maidah ayat 1.

 
Maksudnya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. (akad yang telah kamu materai)
Sedangkan pengertian istilah, menurut al-Jurjani akad berertiikatan antara ijab dan qabul yang diselenggarakan menurut ketentuansyariah dimana terjadi kesan hukum syarak atas sesuatu yang kerananyaakad diselenggarakan. Pengertian ini bersifat lebih khusus keranaterdapat pengertian akad secara istilah yang lebih luas dari pengertianini. Namun ketika berbicara mengenai akad, pada umumnya pengertianinilah yang kerap diguna-pakai oleh fuqaha’ (Zaharuddin. 2009:2).
 
TUGASAN-TUGASAN FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM2008/20113
Subhi Mahmasaniy mengertikan kontrak sebagai ikatan atauhubungan di antara ijab dan qabulyang memiliki akibat hukum terhadaphal-hal yang dikontrakkan (Mahmasaniy 1948:210). Terdapat juga pakaryang mendefinisikan sebagai satu perbuatan yang sengaja dibuat olehdua orang berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama (al-Shiddieqiyy 1974:34). Perjanjian atau persetujuan adalah suatuperbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadapseseorang lainatau lebih (Chairuman. 1994:1).Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulanbahawa kontrak merupakan kesepakatan bersama samada melalui lisan,isyarat, mahupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui ijab danqabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untukmelaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut.Adapun pengertian akad yang bersifat lebih umum mencakupsegala diinginkan orang untuk dilakukan baik yang muncul keranakehendak sendiri (iradah munfaridah), seperti: wakaf, perceraian dansumpah atau yang memerlukan dua kehendak (iradatain) untukmewujudkannya, seperti: buyu’ (jual-beli), sewa-menyewa, wakalah(perwakilan) dan rahn (gadaian).
Rukun Dan Syarat Sah Akad
Dalam pengertian fekah rukun adalah asas, sendi atau tiang. iaitu sesuatuyang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidaknya (apabiladitinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu yang termasuk didalam pekerjaan itu. Seperti rukuk dan sujud merupakan sesuatu yangmenentukan sah atau tidaknyasolat, keduanya merupakan bahagianyang tidak terpisahkan dari perbuatan solat. Dalam muamalah, sepertiijab qabul dan orang yang menyelenggarakan akad tersebut. Menurut jumhur ulama rukun akad terbahagi kepada tiga, iaitu Muta
c
aqidain(orang yang menyelenggarakan akad seperti penjual dan pembeli), hargadan barang yang ditransaksikan (Mahallul
c
Aqd) dan sighah (bentukucapan akad) (Zaharuddin. 2009:3).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->