Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
64Activity
P. 1
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ I (CÓ ĐÁP ÁN)

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ I (CÓ ĐÁP ÁN)

Ratings:

4.56

(9)
|Views: 20,698 |Likes:
Published by Mô Phật
Tài liệu được chia sẻ tại Cafebook.info
Tài liệu được chia sẻ tại Cafebook.info

More info:

Published by: Mô Phật on Dec 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/22/2014

 
WÀF
LF
Ễ_ Đơợ 
H HEFM X
W
 Ạ
F
HMDOCAAJ .FNDA
 
Hmdocaaj .fnda
 
ĐỀ
WEF
K×N
JFNE W
Ế 
 
 Tĥ K×
 
=! W
l
wf
 ọ
n k
Ẳw nbaàf nbãn eànb xa tỚ
f wf
 ọn bố
f x
ừ 
g
ữnb xæh là
9 30/, w
l
wf
 ọ
n g
ỽ 
ws
ỡ 
wsanb e
 we
ờnb nbãn eànb xa tỚ
f wf
 ọn jû bố
f x
ừ 
g
ữnb xæh là =0/, lưỨ
nb wf
 ọ
n k
ne %wf
 ọn hƭ xố& là 2?0. Tẫv lưỨ
nbwf
 ọ
n hunb
Ủnb là
9m 8000 c 3000 h =000 g
Híh hãu wsén ĝọ
u xmf.3! Wsanb w
nb h
 Ả
u h
m n
 ọ
n jfne w
ằ 
 
je÷nb cma bỘ
k c
pe
ẫn nàa9
 m
Hef hea wféu gönb hỢm h÷nb heùnb.
c
Hef hea ĝẢu wư hỢm heëne peỢ
.H
Hef hea ĝẢu wư hỢm wư neãn.
g Hef hea ws
h
ắp jeø jeĈn.
 
8! Wìk hãu xmf wsanb híh hãu xmu ĝãv9
 m Wsanb nb
n e
ận hø xỽ 
 
ĝíne ĝở
f bf
ỡ 
m l
ậk peíw tọ
 
peëm hẢu tà wỲ
l
we
ắ 
w nbef
p.c Jef n
 ọ
n jfne w
ằ 
 
xuv weaíf, nbãn eànb wsunb ưƭnb íp gữnb heëne xíhe weạ
w he
w wf
 ọ
n w
.h L
ậk peíw tọ
 
peëm hẢ
u x
 
làk hea
 
bfí hẨ
 
tà xẨn lưỨnb wĈnb.
 g Uu
ắ 
w je
Ầu là eẽ
nb x
ờ 
wsanb jef ne
p je
Ầ 
u pe
weu
Ỗh tàa xẨn lưỨ
nb.
7! Đướ
nb FX we
Ẹnb ĝỦ 
nb hea we
ắ 
v9m
ĐẢu wư neậ
v h
k nef
 ọ
u xa t
f x
ỽ 
 
wemv ĝở
f h
Ợm lèf xuắ 
w.c
ĐẢu wư ëw neậ
v h
k t
f x
ỽ 
 
wemv ĝở
f h
Ợm lèf xuắ 
w.h
ĐẢu wư je÷nb wemv ĝởf weoa lèf xuắ 
w.g H
 
m tà c ĝọu ĝùnb.
 ?! Wsanb k
w n
 ọ
n jfne w
ằ 
 
hø híh gỡ 
lf
Ểu ĝưỨh hea neư xmu9 wféu gönb wỽ 
 
ĝỊne9 300, ĝẢu wư wỽ 
 
ĝỊ
ne9 =00,
hef wféu hỢ
m
heëne peỢ
t
 ọ
 
eànb eøm tà gỊ
he t
9 ?50, weu
ằ 
 
sónb wỽ 
 
ĝỊ
ne9 70, u
ắ 
w je
Ầ 
u9 8?0, ne
p je
Ầ 
u w
ỽ 
 
ĝỊne9 300, wféu gönb cfén9 0,2?, weuằ 
xu
ắw cfén9 0,3, neẫ
p je
Ầu cfén9 0,=. KỦ 
h x
Ẩn lưỨ
nb %weu ne
ẫp& hãn
c
ẽnb là9
 m 7000 c 3000 h 8000 g
Híh hãu wsén ĝọ
u xmf.4! Jef w
l
l
ậk peíw weỽ 
h w
ằ 
ne
 
eƭn wỲ
l
l
ậk peíw gỽ 
 
ĝaín weì9
 m
Nbướf ĝf tmv hø lỨ
f. c
Nbướ
f hea tmv c
wef
w.h
Nbướf hea tmv hø lỨ
f. g
Híh hãu wsén ĝọ
u xmf.2! X
ờ 
lf
u wsanb k
w n
 ọ
n jfne w
ằ 
k
 
ĝưỨh hea neư xmu9 wféu gönb cfén9 0,2?, weuằ 
xu
ắw cfén9 0,3, neẫ
pje
Ầu cfén9 0,0?. Nằu heëne peỢ
 
wĈnb weuằ 
 
sónb weék là 60 tà xừ 
g
ữnb waàn cỖ
wf
 ọ
n weu
ằ 
 
nàv ĝỈ 
 
ĝẦu wư 
l
f hea n
 ọ
n jfne w
ằ 
. X
n
lưỨ
nb x
 
wemv ĝở
f9m
Je÷nb wemv ĝở
f. c Bf
k ?0 h
WĈnb ?0
g
Híh hãu wsén ĝọ
u xmf.
5! ĐỈ 
je
h pe
ữh wìne eìne xuv weaíf hỢ
m n
 ọ
n jfne w
ằ, nbãn eànb wsunb ưƭnb nén
9m
WĈnb gỽ 
ws
ỡ 
c
w cu
h. c Kum he
Ủnb jeaín hỢm heëne peỢ
.h
Cín heỦnb jeaín hỢm heëne peỢ
. g
WĈnb lèf xuắ 
w hef
ằ 
w je
ắ 
u.6! He
x
ờ 
 
bfí hỢm nĈk 3004 là =00, hỢm nĈk 3002 là =3?, BGP gmne nbeĦm hỢm nĈk 3004 là 3000, wờh ĝỖ
 
wĈnb wsưố
nb jfne w
ằ 
h
Ợm nĈk 3002 xa tỚf nĈk 3004 là 5/. Tẫv BGP gmne nbeĦm hỢm nĈk 3002 là9
 m 8000 c 3700 h 3200 g
Híh hãu wsén ĝọ
u xmf.
 
WÀF
LF
Ễ_ Đơợ 
H HEFM X
W
 Ạ
F
HMDOCAAJ .FNDA
 
Hmdocaaj .fnda
 
=0! Wsanb k÷ eìne FX
+LK, k
w x
ỽ 
 
bfm wĈnb hef wféu hỢm heëne peỢ
 
ĝùnb cẽ
nb t
f x
ỽ 
bf
Ẩk xùw ĝẢu wư hỢ
m
wư neãn %efỂn wưỨ
nb l
ắn íw eaàn waàn eaẲ
h e
ạw sm eaàn waàn&, jef ĝø ĝướnb LK hø gậ
nb9m G
ờh làf.
c
ắ 
w g
ờ 
h. h N
k nbmnb. g We
Ẹnb ĝỦ 
nb.
==! Nbãn eànb weưƭnb kậ
f w
a wf
 ọ
n c
ẽnb híhe9
 m Ne
n wf
 ọ
n b
ừ 
f h
Ợm jeíhe eànb.
c
Kum wsíf pefằ 
u h
Ợm nbãn eànb wsunb ưƭnb.
 h
Cín wsíf pefằu hea h÷nb heùnb.
g
Hea jehme= eànb
tmv wf
 ọ
n.=3! Wsanb n
 ọ
n jfne w
ằ 
ne
, k
t
Ớf hƭ heằ 
w
 
bfí eờf ĝaíf hờ 
 
ĝỊ
ne, t
ờ 
n w
ỽ 
 
ga lưu heuvỈn weì
9m
Heëne xíhe wàf jeøm tà heëne xíhe wfọ
n w
 
hø wíh gữ
nb k
ne.c
Heëne xíhe wàf jeøm je÷nb hø wíh gữnb, heëne xíhe wfọ
n w
 
hø wíh gữ
nb k
ne.h
Heëne xíhe wàf jeøm hø wíh gữ
nb k
ậne, heëne xíhe wfọ
n w
 
je÷nb hø wíh gữ
nb.g
Heëne xíhe wàf jeøm tà heëne xíhe wfọ
n w
 
je÷nb hø wíh gữ
nb.=8! Wsanb k
w n
 ọ
n jfne w
ằ 
 
hø híh gỡ 
lf
Ểu ĝưỨh hea neư xmu9 wféu gönb wỽ 
 
ĝỊne9 300, ĝẢu wư wỽ 
 
ĝỊ
ne9 =00,
hef wféu hỢm heëne peỢ
t
 ọ
 
eànb eøm tà gỊ
he t
9 ?50, weu
ằ 
 
sónb wỽ 
 
ĝỊ
ne9 70, u
ắ 
w je
Ầ 
u9 8?0, ne
p je
Ầ 
u w
ỽ 
 
ĝỊne9 300, wféu gönb cfén9 0,2?, weuằ 
xu
ắw cfén9 0,3, neẫ
p je
Ầu cfén9 0,=
. K
Ủ 
h x
Ẩn lưỨ
nb wf
 ọk nĈnb%waàn gữnb& là 3300. WỪ 
k
Ủ 
h x
Ẩn lưỨnb hãn cẽnb ĝỈ 
 
ĝậw ĝưỨ
h x
Ẩn lưỨ
nb wf
 ọk nĈnb heëne peỢ
 
íp gữ
nb
heëne xíhe wàf jeøm9
 m Bf
k B9 =00 ea
Ẳh wĈnb W9 =88,88
c
WĈnb B9 =88,88 eaẲ
h bf
k W9 =00h
WĈnb B9 =00 eaẲ
h bf
k W9 =88,88 g
Híh hãu wsén ĝọ
u xmf.=7! W
l
wf
 ọ
n k
Ẳw nbaàf nbãn eànb xa tỚ
f wf
 ọn jû bố
f x
ừ 
g
ữnb xæh
9 30/, w
l
wf
 ọ
n g
ỽ 
ws
ỡ 
heunb xa t
fwf
 ọn jû bố
f x
ừ 
g
ữnb xæh9 =0/, lưỨ
nb wf
 ọ
n k
ne %wf
 ọn hƭ xố
&9 200. N
ằu nbãn eànb wsunb ưƭnb cín wsíf
pef
ằ 
u h
Ợm heëne peỢ
 
sm h÷nb heùnb kỖw lưỨnb là =00, lưỨ
nb hunb
Ủ 
nb wf
 ọn wemv ĝởf là9
 m
Je÷nb wemv ĝở
f c Bf
k c
w 700 h
WĈnb weék 700
g
Híh hãu wsén ĝọ
u xmf.=?!
Wsanb k÷ eìne wở
nb hunb w
nb h
 Ả
u, w
ậf ĝfỈk hãn cẽ
nb nb
n e
ận lùh ĝø9
 m We
 
wsướ
nb x
n pe
Ầ 
k, we
 
wsướ
nb wf
 ọ
n w
 
tà híh ë nbefỂ
p n
ẽk wsanb wìne wsậnb hãn cẽ
nb.c We
 
wsướ
nb x
n pe
Ầ 
k, we
 
wsướ
nb wf
 ọ
n w
 
hãn cẽnb, híh ë nbefỂ
p w
ờ 
f
ĝm eøm lỨ
f neu
n.h H
 
m tà c ĝọ
u xmf. g H
 
m tà c ĝọu ĝùnb.
 =4!
Peíw cfỈu nàa xmu ĝãv je÷nb ĝùnb9
 m
Wsén weỊ
 
wsướnb wàf heëne, bfí heỦnb jeaín tà lèf xuắ 
w wf
 ọ
n w
k
ờ 
f }umn e
nbe
he cf
ằ 
n.c
Heëne xíhe wàf jeøm kố
s
Ỗnb hø weỈ 
 
bãv so efỂn wưỨ
nb l
ắn íw ĝẢu wư.
 h
Heëne xíhe wàf jeøm je÷nb hø wíh gữnb jef ĝẢu wư je÷nb peữ
weu
Ỗh tàa lèf xuắ 
w.g
Lèf xuắw tà ĝẢu wư hø kờ 
f }umn e
nbe
he cf
ằ 
n.
=2! Wsén weỊ
 
wsướ
nb x
n pe
Ầ 
k, x
ờ 
 
neãn hef heuvỈn neưỨ
nb %hef ws
h
ắ 
p& x
9m Ne
 
eƭn xờ 
 
neãn wởnb }uíw.
c C
nb t
f x
ờ 
 
neãn wởnb }uíw.
 h L
Ớn eƭn xờ 
 
neãn wởnb }uíw.
g
Híh hãu wsén ĝọ
u xmf.=5! Wsanb nb
n e
ận, jef nbãn xíhe cỊ
 
weãk eữw, heëne peỢ
 
hø weỈ 
x
ừ 
g
ữnb híh cfỂn peíp xmu9
 m
 Tmv kưỨ
n wf
 ọ
n h
Ợm nưỚh nbaàf.
c
 Tmv kưỨ
n wf
 ọ
n h
Ợm nbãn eànb wsunb ưƭnb.
 h
Heëne peỢ
pe
íw eàne wsíf pefằu, h÷nb wsíf.
g H
 
m tà c ĝọu ĝùnb.
 
 
WÀF
LF
Ễ_ Đơợ 
H HEFM X
W
 Ạ
F
HMDOCAAJ .FNDA
 
Hmdocaaj .fnda
 
=6! X
ờ 
lf
u wsanb k
w n
 ọ
n jfne w
ằ 
k
 
ĝưỨh hea neư xmu9 wféu gönb wỽ 
 
ĝỊne9 =00, ĝẢu wư wỽ 
 
ĝỊ
ne9 ?0,weu
ằ 
 
sónb wỽ 
 
ĝỊ
ne9 70, u
ắ 
w je
Ầ 
u9 =00, ne
p je
Ầ 
u w
ỽ 
 
ĝỊne9 30, wféu gönb cfén9 0,2?, weuằ 
xu
ắw cfén9 0,
3,ne
p je
Ầu cfén9 0,0?. KỦ 
h x
Ẩn lưỨnb hãn cẽ
nb w
ậf ĝø nbãn xíhe hãn cẽ
nb9m 460 c =400 h 640 g 3000
30! Wsén weỊ
 
wsướ
nb wf
 ọ
n w
 
hø híh xờ 
lf
Ểu neư xmu9 wỲ
l
wf
 ọ
n k
w xa t
f wf
 ọn jû bố
f x
ừ 
g
ữnb xæh9 40/, wỲ
 l
wf
 ọ
n g
ỽ 
ws
ỡ 
heunb xa t
f wf
 ọn jû bố
f x
ừ 
g
ữnb xæh9 30/, kỦ 
h h
 Ả
u t
 ọ
wf
 ọ
n L
K
; 500 * 0,?V 
 ‘
=00s, wf
 ọ
nk
ne %wf
 ọn hƭ xố&9 200. Peưƭnb wsìne ĝướ
nb LK9m s ; 4
 ‘
0,00?V c s ; +4
 ‘
0,00?V h s ; 4 * 0,00?V g s ; +4 * 0,00?V 3=! Wsanb k
w n
 ọ
n jfne w
ằ 
t
Ớf ĝfọ
u jf
Ển híh vằ 
u w
ờ 
 
jeíh je÷nb ĝởf jef híh
e
 
bfm ĝìne hø û kuờn wĈnb
wf
ằ 
w jf
k
k
f k
Ủ 
h weu ne
p xa t
Ớf wsưỚh weì huờf hönb wở
nb x
ờ 
wf
ằ 
w jf
k h
m n
 ọ
n jfne w
ằ 
x
9m Bf
k u
ờ 
nb. c
WĈnb lén.
h H
 
m tà c ĝọ
u xmf. g H
 
m tà c ĝọu ĝùnb.
 
33! Wsanb wìne eìne xuv weaíf jfne wằ 
ef
Ển nmv, nbãn eànb wsunb ưƭnb híh nưỚ
h h
w bf
Ẩk lèf xuắ 
w hef
ằ 
wje
ắ 
u ne
k k
ữh ĝëhe9
 m
Weùh ĝẦv bfm wĈnb uắ 
w je
Ầ 
u. c
Jëhe weëhe bfm wĈnb wféu gönb hỢm híh eỖ
h bfm
ĝìne.
 h
Jëhe weëhe bfm wĈnb xẨn lưỨ
nb h
Ợm híh ë nbefỂ
p. g
Híh hãu wsén ĝọu ĝùnb.
 38! Wsanb k
w n
 ọ
n jfne w
ằ 
k
, t
Ớf hƭ heằ 
w
 
bfí eờf ĝaíf weẨ
n
ởf eaàn waàn, nằu heëne peỢ
 
wĈnb hef nbãnxíhe xẻ
g
Ẫn ĝằ 
n9m
Hín hãn weưƭnb kậ
f 
ắu ĝf.
c
ĐỘ
nb n
f w
 
wĈnb bfí.
 h
Lèf xuắw tà xẨn lưỨnb ĝọu wĈnb.
g
Híh hãu wsén ĝọu ĝùnb.
 37! N
ằ 
u w
l
l
ậk peíw wĈnb =0/, lèf xuắ 
w gmne nb
eĦm wĈnb 5/ weì lèf xuắ 
w we
ỽ 
h9m
WĈnb 3/
c Bf
k =5/ h Bf
k 3/ g
WĈnb =5/
 
3?! Weoa lû weuvằw íh ĝỊ
ne x
Ẩn lưỨnb, lưỨnb eànb wỘn jea nbaàf gỽ 
jf
ằn wĈnb weì wở
nb h
 Ả
u g
ỽ 
jf
ằ 
n9m L
Ớn eƭn xẨn lưỨnb, híh ë nbefỂ
p bf
k x
Ẩn lưỨ
nb.c L
Ớn eƭn xẨn lưỨnb, híh ë 
nbef
Ểp wĈnb xẨn lưỨ
nb.h Ne
 
eƭn xẨn lưỨnb, híh ë nbefỂ
p bf
k x
Ẩn lưỨ
nb.g Ne
 
eƭn xẨn lưỨnb, híh ë nbefỂp wĈnb xẨn lưỨ
nb.
34! Wsanb gàf eận, ĝỈ 
 
bfm wĈnb xẨn lưỨ
nb h
m n
 ọ
n jfne w
ằ 
h
 Ả
n9m Bf
k weu
ằ 
 
ĝỈ 
jeuv
ằn jeëhe ĝẢu wư, ĝẲ
h cf
Ểw là neỡnb nbàne h÷nb nbeỂ
hma.c
Nãnb hma heắw lưỨ
nb nbu
 Ộn neãn lỽ 
h.h Bf
Ẩk lèf xuắw ĝỈ 
 
jëhe weëhe ĝẢu wư wĈnb wëhe lŦv tờ 
n hea n
 ọ
n jfne w
ằ 
.g
Híh hãu wsén ĝọu ĝùnb.
 32! Wsanb k
w n
 ọ
n jfne w
ằ 
 
hø híh xờ 
lf
Ểu ĝưỨh hea neư xmu9 weẲnb gư nbãn xíhe9 =000, uắ 
w je
Ầ 
u9 =?00,ne
p je
Ầ 
u9 =0
00, ĝẢu wư9 500. Tẫ
v wf
ằ 
w jf
Ểk là9
 m 3800 c 200 h 800 g
Híh hãu wsén ĝọ
u xmf.35! W
Ừ 
 
ĝfỈk hãn cẽnb wsén weỊ
 
wsướ
nb wf
 ọ
n w
, n
ằ 
u x
Ẩn lưỨ
nb %weu ne
p& h
m n
 ọ
n jfne w
ằ 
 
wĈnb lén weì9
 

Activity (64)

You've already reviewed this. Edit your review.
SungPhan liked this
Van Duc Vu liked this
NamPham added this note
hay
NamPham added this note
hay
Siêu Nhân Heo liked this
Kem Ly liked this
Tj Prince liked this
HuyềnTôm added this note
^^
Lisa Nguyen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->