Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

Kïë 1. Kïë ban ún
1 . Kïët tònh ngûúâi lûu hêåu löå
2. Giuáp ngûúâi chúá laâm mêët thïí diïån ngûúâi
3. Khaát tùång nûúác
Kïë 2. Kïë vu höìi
1 . Khuác nhaåc chûa thaânh, trûúác phaãi coá tònh
2. Ba kyä xaão tiïëp cêån
3. Ài con àûúâng öng giaâ treã con
4. Thöng qua ngûúâi giaâ vaâ treã con coá thïí hoâa nhêåp caã nhaâ
Kïë 3. Kïë mûúån cúá
1 . Duâ cho noái lung tung cuäng phaãi coá caách noái
2. Danh chñnh thò ngön thuêån
3. Baãy loaåi lyá do tö ûu àï tùång quaâ
4. Mûúån miïång ngûúâi noái viïåc trong loâng ta
Kïë 4. Kïë têën cöng caånh sûúân
1 . Noái chuyïån phiïëm cuäng coá thïí àaã kñch ngûúâi
2. Khöng cêìn noái maâ khiïën ngûúâi ta cuäng hiïíu
3. Àuöíi kheáo keã quêín Chên
2. Diïåu kïë chuåp aãnh vúái cêëp dûúái
3. Laåt mïìm buöåc chùåt
4. Khiïën keã lûúâi laâm viïåc nùång
Kïë 6 Kïë laán tuång
1 . Cho àöåi muä caánh chuöìn bùçng caách duâng lúâi noái hoang àûúâng myä lïå
2. Khöng thïí trùæng trúån mua loâng ngûúâi ta
3. Taán tuång phaãi chñnh xaác, múái meã
4. Miïång ngoåt chûa chùæc loâng cay
5. Chòa khoáa naâo öí khoáa nêëy
6. Muä caánh chuöìn cuãa nam cuãa nûä khaác nhau
Kïë 7. Kïë kñch tûúáng
1 . Àïí cho hai mûúi ngûúâi tranh möåt quaã boáng
2. Hiïíu tûúáng trûúác, kñch tûúáng sau
3. Àêm chöî nhûác nhöëi cuãa àöëi phûúng
4. Lúåi duång têm lyá chöëng àöëi
5. Ngûúâi khùèng khaái dïî löå chên tònh
Kïë 8: Kïë daát vaâng
1. Biïíu diïîn nhaã ngoåc phun hoa nhû thïë naâo?
2. Ra tay luác khêín cêëp
3. Taåo ra möåt chuát caãm giaác thêìn bñ
4. ÚÃ lêu trong rûâng hoa, coã cuäng thúm
5. AÁo gêëm khöng mùåc cho ngûúâi haå tiïån
6. Tiïìn khöng àuã, phêím chêët àuã
Kïë 9: Kïë chûäa theån
1 . Khöng nïn vò theån nhoã maâ khöng chûäa
2. Laâm sao khöng bõ lúâi noái aác àöåc laâm töín thûúng
3. Ngaä xuöëng röìi thûâa thïë bêåt dêåy
4. Nhòn chùçm chùçm vaâo chöî khaác
5. Thuêåt “rûãa trön” trong quan trûúâng
6. Truâm vaãi lïn röìi múái laâm aão thuêåt
Kïë 10. Kïë phuãng trûúâng (Kïë phoâ taá)
1 . Hoa höìng phaãi nhûúâng cho cêëp trïn
2. Khöng nïn toã ra saáng suöët hún cêëp trïn
3. Nhòn mùåt bùæt hònh dong
4. Baão vïå sû åtön nghiïm cuãa laänh àaåo nhû thïë naâo?
5. Caác kyä xaão thûåc duång cuãa "phoâ taá”
Kïë 11 . Kïë mûúån uy danh
1 . Giaãi thñch múái vïì "caáo mûúån löët höí"
2. Quan hïå nhiïìu vúái danh nhên
3. Bñ quyïët thaânh cöng nhanh choáng: Treâo lïn kyä thuêåt cao
4. Mûúån quáy nhên laâm böëi caãnh
5. AÁánh saáng khuác xaå vêîn chiïëu saáng
Kïë 1 2. Kïë hoáa giaãi
1 . Trïn àúâi khöng coá mùæc mñu naâo khöng hoáa giaãi àûúåc
2. Ba têëc lui giaãi nguy
3. Baãy loaåi kyä xaão thûúâng duâng khi hoáa giaãi
4. Noái quanh xaão diïåu cöët úã têm
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
36 ke nhan hoa(Q1)_791

36 ke nhan hoa(Q1)_791

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by mou777

More info:

Published by: mou777 on Dec 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 6 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 10 to 38 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 42 to 52 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 56 to 103 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 107 to 169 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->