Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, βιβλία Ι

Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, βιβλία Ι

Ratings: (0)|Views: 14|Likes:
Published by vcamperos

More info:

Published by: vcamperos on Dec 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2014

pdf

text

original

 
ριστοτ λους
 
θικ Νικομ χεια
 
Βιβλ ονΙ
[1094a] π , π π,
Π σατ χνηκα σαμ θοδος μο ωςδ ρ ξ ςτε κα ροα ρεσις
Ἀ Ἀ
  π , π
γαθο τιν ς φ εσθαιδοκε ·δι καλ ς εφ ναντοτ γαθ νο ντ
Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ
 . ,
φ εται διαφορ δ τις φα νεταιτ ντελ ν·τ μ νγ ρε σιν ν ργειαι τ δ
  π (5) . π π,
αρ α τ ς ργατιν νδ ε σ τ λητιν αρ τ ς ρ ξεις ντο τοις
  π . π π π π
βελτ ω φυκε τ ν νεργει ν τ ργα ολλ ν δ ρ ξεων ο σ ν κα τεχν ν κα ιστημ ν ολλ
Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ
 , π π, ,
γ νεταικα τ τ λη· ατρικ ςμ νγ ρ γ εια ναυ ηγικ ςδ λο ον στρατηγικ ςδ ν κη
  π. π π
ο κονομικ ςδ λο τος διαφ ρειδ ο δ ντ ς νεργε αςα τ ςε ναιτ τ λητ ν ρ ξεων αρ
Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ
 , π π π.
τα τας λλοτι καθ ερ τ νλεχθεισ ν ιστημ ν
π , ,
Ε δ τι τ λος στ τ ν ρακτ ν δι α τ βουλ μεθα τ λλαδ δι το το κα
 (20) π (π π,
μ νταδι τερονα ρο μεθα ρ εισιγ ρο τωγ ε ς ειρον στ ε ναικεν νκα ματα αν
Ἀ Ἀ
 ), . π
τ ν ρεξιν δ λον ςτο τ νε ητ γαθ νκα τ ριστον ρο νκα ρ ς
Ἀ Ἀ
  π, π π
τ νβ ον γν σιςα το μεγ λην χει ο νκα καθ ερτοξ ταισκο ν
Ἀ Ἀ
 ; (25) , π π π
χοντεςμ λλον ντυγχ νοιμεντο δ οντος ε δ ο τω ειρατ οντ γε εριλαβε να τ τ
  π π .
οτ στ κα τ νος τ ν ιστημ ν δυν μεων δ ξειε δ ν τ ς κυριωτ της
 . π π
κα μ λιστα ρχιτεκτονικ ς τοια τηδ ολιτικ φα νεται·τ ναςγ ρε ναιχρε ντ ν ιστημ ν ν
  π, [1094b] (1) π ,
τα ς λεσι κα ο ας κ στουςμανθ νεινκα μ χριτ νος α τη
Ἀ Ἀ
  π ,
διατ σσει· ρ μενδ κα τ ς ντιμοτ ταςτ νδυν μεων τα τηνο σας ο ον
  π ]
στρατηγικ ν ο κονομικ ν ητορικ ν· χρωμ νης δ τα της τα ς λοι α ς ρακτικα ς
  π, (5) π π,
τ ν ιστημ ν τι δ νομοθετο σης τ δε ρ ττειν κα τ νων χεσθαι τ τα της τ λος
Ἀ Ἀ
  π , π .
ερι χοι ντ τ ν λλων στετο τ νε ητ νθρ ινον γαθ νε γ ρκα τα τ ν στιν νκα
Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ
  π, π π
λει με ζ νγε κα τελει τεροντ τ ς λεωςφα νεταικα λαβε νκα σ ζειν· γα ητ νμ νγ ρ
 (10) , π. ,
κα ν μ ν κ λλιον δ κα θει τερον θνει κα λεσιν μ ν ο ν μ θοδος το των φ εται
  π .
ολιτικ τις ο σα
, π
Λ γοιτο δ ν καν ς ε κατ τ ν οκειμ νην λην διασαφηθε η· τ γ ρ
Ἀ Ἀ
  π π, π .
κριβ ςο χ μο ως ν ασιτο ςλ γοις ιζητητ ον σ ερο δ ντο ςδημιουργουμ νοις τ δ
Ἀ Ἀ
 , (15) π π π, π
καλ κα τ δ καια ερ ν ολιτικ σκο ε ται ολλ ν χει διαφορ ν κα
  π, , . π
λ νην στε δοκε ν ν μ μ νον ε ναι φ σει δ μ τοια την δ τινα λ νην χει κα τ γαθ δι τ
Ἀ Ἀ
  π π π π, .
ολλο ςσυμβα νεινβλ βας α τ ν· δηγ ρτινες λοντοδι λο τον τεροιδ δι νδρε αν
Ἀ Ἀ
  π π (20) π π
γα ητ ν ο ν ερ τοιο των κα κ τοιο των λ γοντας αχυλ ς κα τ
Ἀ Ἀ
 , π π π
τ ληθ ς νδε κνυσθαι κα ερ τ ν ς τ ολ κα κτοιο τωνλ γονταςτοια τακα
Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ
  π. π π
συμ ερα νεσθαι τ ν α τ ν δ τρ ον κα οδ χεσθαι χρε ν καστα τ ν λεγομ νων·
  ππ π π (25) ,
ε αιδευμ νουγ ρ στιν τοσο τοντ κριβ ς ιζητε νκαθ καστον γ νος φ σον το
Ἀ Ἀ
  π π ππ π
ρ γματος φ σις ιδ χεται· αρα λ σιον γ ρ φα νεται μαθηματικο τε ιθανολογο ντος
  π π π.
οδ χεσθαι κα ητορικ ν οδε ξεις αιτε ν
Ἀ Ἀ Ἀ
, .[1095a] (1)
καστοςδ κρ νεικαλ ς γιν σκει κα το των στ ν γαθ ςκριτ ς
  ππ, π π π ππ.
καθ καστονμ ν ρα ε αιδευμ νος λ ςδ ερ ν ε αιδευμ νος δι
  π π π,
τ ς ολιτικ ς ο κ στιν ο κε ος κροατ ς ν ος· ειρος γ ρ τ ν κατ τ ν β ον ρ ξεων ο λ γοι δ
  π π (5)
κτο τωνκα ερ το των· τιδ το ς θεσιν κολουθητικ ς ν ματα ως
 , π π.
κο σεται κα νωφελ ς ειδ τ τ λος στ ν ο γν σις λλ ρ ξις διαφ ρει δ ο δ ν ν ος τ ν
Ἀ Ἀ
  π , π
λικ αν τ θοςνεαρ ς·ο γ ρ αρ τ νχρ νον λλειψις λλ δι τ κατ θοςζ νκα δι κειν
 . , π (10)
καστα το ς γ ρ τοιο τοις ν νητος γν σις γ νεται καθ ερ το ς κρατ σιν· το ς δ κατ
  π π π π .
λ γοντ ς ρ ξεις οιουμ νοιςκα ρ ττουσι ολυωφελ ς νε ητ ερ το τωνε δ ναι
π , π π, π, π .
Κα ερ μ ν κροατο κα ς οδεκτ ον κα τ ροτιθ μεθα εφροιμι σθω τα τα
, π π π (15)
Λ γωμεν δ ναλαβ ντες ειδ σα γν σις κα ροα ρεσις γαθο τιν ς
 , π π
ρ γεται τ στ ν ο λ γομεν τ ν ολιτικ ν φ εσθαι κα τ τ ντων
  π . π π
κρ τατον τ ν ρακτ ν γαθ ν ν ματι μ ν ο ν σχεδ ν τ ν λε στων μολογε ται· τ ν γ ρ
  π , π
ε δαιμον αν κα ο ολλο κα ο χαρ εντες λ γουσιν τ δ ε ζ ν κα τ ε ρ ττειν τα τ ν
  π (20) π , ,
ολαμβ νουσι τ ε δαιμονε ν· ερ δ τ ςε δαιμον ας τ στιν
  π π.
μφισβητο σικα ο χ μο ωςο ολλο το ςσοφο ς οδιδ ασιν ο μ νγ ρτ ν ναργ ντι κα
 , π , --π
φανερ ν ο ον δον ν λο τον τιμ ν λλοι δ λλο ολλ κις δ κα α τ ς τερον· νοσ σας
Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ
 
 
, π (25) π π
μ ν γ ρ γ ειαν εν μενος δ λο τον· συνειδ τες δ αυτο ς γνοιαν το ς μ γα τι κα ρ
Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ
 . π π ,
α το ςλ γονταςθαυμ ζουσιν νιοιδ οντο αρ τ ολλ τα τα γαθ λλοτι καθ α τ ε ναι
  π . π
κα το τοις σιν α τι ν στι το ε ναι γαθ σας μ ν ο ν ξετ ζειν τ ς δ ξας μαται τερον σως
Ἀ Ἀ Ἀ
 , (30) ππ .
στ ν καν ν δ τ ς μ λιστα ι ολαζο σας δοκο σας χειν τιν λ γον
π π
Μ λανθαν τω δ μ ς τι διαφ ρουσιν ο τ ν ρχ ν λ γοι κα ο
Ἀ Ἀ
 . π ,π π π
τ ς ρχ ςε γ ρκα Πλ των ρειτο τοκα ζ τει τερον τ ν ρχ ν τ ς ρχ ς στιν
Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ
 , [1095b] (1) π π π π π. π
δ ς σ ερ ν τ σταδ τ ν θλοθετ ν τ ρας ν αλιν ρκτ ον μ ν γ ρ
Ἀ Ἀ
 , π.
τ ν γνωρ μων τα τα δ διττ ς· τ μ ν γ ρ μ ν τ δ λ ς σως ο ν μ ν
  π . (5) π
γε ρκτ ον τ ν μ ν γνωρ μων δι δε το ς θεσιν χθαι καλ ς τ ν ερ καλ ν κα δικα ων
  π . , ,
κα λως τ ν ολιτικ ν κουσ μενον καν ς ρχ γ ρ τ τι κα ε το το φα νοιτο ρκο ντως
Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ
  π . π
ο δ ν ροσδε σειτο δι τι· δ τοιο τος χει λ βοι ν ρχ ς δ ως δ μηδ τερον ρχει
Ἀ Ἀ
 ,
το των κουσ τωτ ν σι δου·
(10) π π ,
ο τοςμ ν αν ριστος ςα τ ς ντανο σ
π π.
σθλ ς δ α κ κε νος ς ε ε ντι θηται
Ἀ Ἀ
 
ς δ κε μ τ α τ ς νο μ τ λλου κο ων
Ἀ Ἀ
, .
ν θυμ β λληται δ α τ χρ ιος ν ρ
π. (15)
με ς δ λ γωμεν θεν αρεξ βημεν τ γ ρ γαθ ν κα τ ν ε δαιμον αν ο κ λ γως ο κασιν
  π π
κ τ ν β ων ολαμβ νειν ο μ ν ολλο κα φορτικ τατοι τ ν δον ν· δι κα
Ἀ Ἀ
  π π. π,
τ ν β ον γα σι τ ν ολαυστικ ν τρε ς γ ρ ε σι μ λιστα ο ρο χοντες τε ν ν ε ρημ νος κα
Ἀ Ἀ
  π . π π (20) π
ολιτικ ς κα τρ τος θεωρητικ ς ο μ ν ο ν ολλο αντελ ς νδρα οδ δεις φα νονται
  π, π
βοσκημ των β ον ροαιρο μενοι τυγχ νουσι δ λ γου δι τ ολλο ς τ ν ν τα ς
  π π. π π
ξουσ αις μοιο αθε νΣαρδανα λλ ο δ χαρ εντεςκα ρακτικο τιμ ν·το γ ρ ολιτικο
 . ππ
β ου σχεδ ν το το τ λος φα νεται δ ι ολαι τερον ε ναι το ζητουμ νου· δοκε
 (25) ,
γ ρ ν το ς τιμ σι μ λλον ε ναι ν τ τιμωμ ν τ γαθ ν δ ο κε ν τι κα δυσαφα ρετον
Ἀ Ἀ
 . π
ε ναιμαντευ μεθα τιδ ο κασιτ ντιμ νδι κειν να ιστε σωσιν αυτο ς γαθο ςε ναι·ζητο σι
Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ
  π , π , π
γο ν τ νφρον μωντιμ σθαι κα αρ ο ςγιν σκονται κα ρετ ·δ λονο ν τικατ γε
 (30) . π
το τους ρετ κρε ττων τ χα δ κα μ λλον ν τις τ λος το ολιτικο β ου τα την
  π.
ολ βοι φα νεται δ τελεστ ρα κα α τη· δοκε γ ρ νδ χεσθαι κα καθε δειν χοντα τ ν ρετ ν
Ἀ Ἀ
  π , π π [1096a] (1)
ρακτε ν δι β ου κα ρ ς το τοις κακο αθε ν κα τυχε ν τ μ γιστα· τ ν δ
 , . π
ο τω ζ ντα ο δε ς ν ε δαιμον σειεν ε μ θ σιν διαφυλ ττων κα ερ μ ν το των λις· καν ς
Ἀ Ἀ
  π . , π (5)
γ ρ κα ν το ς γκυκλ οις ε ρηται ερ α τ ν τρ τος δ στ ν θεωρητικ ς ρ ο τ ν
  π π π.
σκεψιν ν το ς ομ νοις οιησ μεθα
, π
δ χρηματιστ ςβ αι ςτις στ νκα λο τοςδ λον τιο τ ζητο μενον
Ἀ Ἀ
 . π π
γαθ ν· χρ σιμον γ ρ κα λλου χ ριν δι μ λλον τ ρ τερον λεχθ ντα τ λη τις ν ολ βοι· δι
Ἀ Ἀ
  π. π (10) π .
α τ γ ρ γα ται φα νεται δ ο δ κε να· κα τοι ολλο λ γοι ρ ς α τ καταβ βληνται
 .
τα τα μ ν ο ν φε σθω
Ἀ Ἀ
  π π π , π π
Τ δ καθ λου β λτιον σως ισκ ψασθαι κα δια ορ σαι ς λ γεται κα ερ ροσ ντους τ ς
Ἀ Ἀ
 .
τοια της ζητ σεως γινομ νης δι τ φ λους νδρας ε σαγαγε ν τ ε δη δ ξειε δ ν σως β λτιον
  π (15) ,
ε ναι κα δε ν σωτηρ γε τ ς ληθε ας κα τ ο κε α ναιρε ν λλως τε κα φιλοσ φους
  π .
ντας· μφο ν γ ρ ντοιν φ λοιν σιον ροτιμ ν τ ν λ θειαν
π π ,
Ο δ κομ σαντες τ ν δ ξαν τα την ο κ ο ουν δ ας ν ο ς τ ρ τερον κα στερον λεγον
  π (20)
δι ερ ο δ τ ν ριθμ ν δ αν κατεσκε αζον· τ δ γαθ ν λ γεται κα ν τ τ στι κα ν τ
  π π , π π
οι κα ν τ ρ ς τι τ δ καθ α τ κα ο σ α ρ τερον τ φ σει το ρ ς τι αραφυ δι γ ρ
Ἀ Ἀ
 ) π . π
το τ οικε κα συμβεβηκ τι το ντος · στ ο κ ν ε η κοιν τις το τοις δ α τι δ ε
 ( , (25)
τ γαθ ν σαχ ς λ γεται τ ντι κα γ ρ ν τ τ λ γεται ο ον θε ς κα
 , π , π , π ,
νο ς κα ν τ οι α ρετα κα ν τ οσ τ μ τριον κα ν τ ρ ς τι τ χρ σιμον κα ν
Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ
 , π ),
χρ ν καιρ ς κα ν τ δ αιτα κα τερα τοια τα δ λον ς ο κ ν ε η κοιν ν τι καθ λου κα ν·
  π , . π (30)
ο γ ρ ν λ γετ ν σαιςτα ςκατηγορ αις λλ νμι μ ν τιδ ε τ ν κατ μ αν δ αν
Ἀ Ἀ
  π, π π
μ α κα ιστ μη κα τ ν γαθ ν ντων ν ν μ α τις ιστ μη· ν ν δ
  π π , , π
ε σ ολλα κα τ ν μ αν κατηγορ αν ο ον καιρο ν ολ μ μ ν γ ρ στρατηγικ ν ν σ δ
 , π . π (35)
ατρικ κα το μετρ ου ν τροφ μ ν ατρικ ν νοις δ γυμναστικ ορ σειε δ ν τις τ
  π , π π [1096b] (1) π
οτε κα βο λονται λ γειν α το καστον ε ερ ν τε α τοανθρ κα ν νθρ ε ς
  π. π, ,
κα α τ ςλ γος στ ν το νθρ ου γ ρ νθρω ος ο δ νδιο σουσιν· ε δ ο τως ο δ
 . , π π
γαθ ν λλ μ ν ο δ τ διον ε ναι μ λλον γαθ ν σται ε ερ μηδ λευκ τερον τ ολυχρ νιον
 (5) . π π ,
το φημ ρου ιθαν τερον δ ο κασιν ο Πυθαγ ρειοι λ γειν ερ α το τιθ ντες ν τ τ ν
  πππ π .
γαθ ν συστοιχ τ ν· ο ς δ κα Σ ε σι ος ακολουθ σαι δοκε
 
π
λλ ερ μ ντο των λλος στωλ γος·το ςδ λεχθε σιν μφισβ τησ ςτις
  π π π (10) ,
οφα νεται δι τ μ ερ αντ ς γαθο το ς λ γους ε ρ σθαι λ γεσθαι
  π, π π
δ καθ νε δοςτ καθ α τ διωκ μενακα γα μενα τ δ οιητικ το των φυλακτικ ως
Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ
  π .
τ ν ναντ ων κωλυτικ δι τα τα λ γεσθαι κα τρ ον λλον δ λον ο ν τι διττ ς λ γοιτ ν
 , , . (15) π
τ γαθ κα τ μ νκαθ α τ θ τεραδ δι τα τα χωρ σαντες ο ν τ ν φελ μωντ καθ
Ἀ Ἀ
 . π ;
α τ σκεψ μεθα ε λ γεται κατ μ αν δ αν καθ α τ δ ο α θε η τις ν σα κα μονο μενα
 , ;
δι κεται ο ον τ φρονε ν κα ρ ν κα δονα τινες κα τιμα τα τα γ ρ ε κα δι λλο τι
 , . (20) π ;
δι κομεν μως τ ν καθ α τ γαθ ν θε η τις ν ο δ λλο ο δ ν λ ν τ ς δ ας στε
 . , π
μ ταιον σται τ ε δος ε δ κα τα τ στ τ ν καθ α τ τ ν τ γαθο λ γον ν ασιν α το ς τ ν
Ἀ Ἀ Ἀ
 , π .
α τ ν μφα νεσθαι δε σει καθ ερ ν χι νι κα ψιμυθ τ ν τ ς λευκ τητος τιμ ς δ κα
 (25) .
φρον σεως κα δον ς τεροι κα διαφ ροντες ο λ γοι τα τ γαθ ο κ στιν ρα τ γαθ ν
Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ
 .
κοιν ν τι κατ μ αν δ αν
π ; π . π
λλ ς δ λ γεται ο γ ρ οικε το ς γε τ χης μων μοις λλ ρ γε τ φ ν ς ε ναι ρ ς ν
Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ
  π , ; , ,
αντα συντελε ν μ λλον κατ ναλογ αν ς γ ρ ν σ ματι ψις ν ψυχ νο ς κα λλο δ ν
 . (30) π
λλ λλ σως τα τα μ ν φετ ον τ ν ν· ξακριβο ν γ ρ ρ α τ ν λλης ν ε η φιλοσοφ ας
Ἀ Ἀ
 . π
ο κει τερον μο ως δ κα ερ τ ς δ ας· ε γ ρ κα στιν ν τι τ κοιν κατηγορο μενον γαθ ν
Ἀ Ἀ
 , π π
χωριστ ν α τ τι καθ α τ δ λον ς ο κ ν ε η ρακτ ν ο δ κτητ ν νθρ · ν ν δ τοιο τ ν τι
Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ
 (35) . [1097a] (1) π
ζητε ται τ χα δ τ δ ξειεν ν β λτιον ε ναι γνωρ ζειν α τ ρ ς τ κτητ κα
Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ
  π π ,
ρακτ τ ν γαθ ν· ο ον γ ρ αρ δειγμα το τ χοντες μ λλον ε σ μεθα κα τ μ ν γαθ κ ν
Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ
 , π . π , π
ε δ μεν ιτευξ μεθα α τ ν ιθαν τητα μ ν ο ν τινα χει λ γος οικε δ τα ς ιστ μαις
 (5) π π ππ
διαφωνε ν· σαι γ ρ γαθο τιν ς φι μεναι κα τ νδε ς ιζητο σαι αραλε ουσι τ ν
 . π π
γν σιν α το κα τοι βο θημα τηλικο τον το ς τεχν τας αντας γνοε ν κα μηδ ιζητε ν ο κ
Ἀ Ἀ
 . π π
ε λογον ορον δ κα τ φεληθ σεται φ ντης τ κτων ρ ς τ ν α το τ χνην ε δ ς τ α τ
 , (10) π .
το το γαθ ν ς ατρικ τερος στρατηγικ τερος σται τ ν δ αν α τ ν τεθεαμ νος
Ἀ Ἀ
  ππ , π,
φα νεται μ ν γ ρ ο δ τ ν γ ειαν ο τως ισκο ε ν ατρ ς λλ τ ν νθρ ου μ λλον δ σως
Ἀ Ἀ
 . π π .
τ ν το δε· καθ καστον γ ρ ατρε ει κα ερ μ ν το των τοσο τον ε ρ σθω
Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ
(15) π π , π .
Π λιν δ αν λθωμεν τ ζητο μενον γαθ ν τ οτ ν ε η φα νεται μ ν γ ρ λλο ν λλ
Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ
  π π .
ρ ξει κα τ χν · λλο γ ρ ν ατρικ κα στρατηγικ κα τα ς λοι α ς μο ως τ ο ν κ στης
 ; π π; , (20) ,
τ γαθ ν ο χ ριν τ λοι ρ ττεται το το δ ν ατρικ μ ν γ εια ν στρατηγικ δ ν κη
Ἀ Ἀ
 , , π π π
ν ο κοδομικ δ ο κ α ν λλ δ λλο ν σ δ ρ ξει κα ροαιρ σει τ τ λος· το του γ ρ
Ἀ Ἀ
  π π π. π π , π
νεκα τ λοι ρ ττουσι ντες στ ε τι τ ν ρακτ ν ντων στ τ λος το τ ν ε η τ ρακτ ν
Ἀ Ἀ
 , π, .
γαθ ν ε δ λε ω τα τα
Ἀ Ἀ Ἀ
(25) π. π
Μεταβα νων δ λ γος ε ς τα τ ν φ κται· το το δ τι μ λλον διασαφ σαι ειρατ ον ε δ
  π , , π
λε ω φα νεται τ τ λη το των δ α ρο μεθ τινα δι τερον ο ον λο τον α λο ς κα λως τ
 , π .
ργανα δ λον ς ο κ στι ντα τ λεια· τ δ ριστον τ λει ν τι φα νεται στ ε μ ν στιν ν τι
 , , (30) π, .
μ νον τ λειον το τ ν ε η τ ζητο μενον ε δ λε ω τ τελει τατον το των τελει τερον δ
Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ
  π <>
λ γομεν τ καθ α τ διωκτ ν το δι τερον κα τ μηδ οτε δι λλο α ρετ ν τ ν κα καθ α τ
 , π π .
κα δι α τ α ρετ ν κα λ ς δ τ λειον τ καθ α τ α ρετ ν ε κα μηδ οτε δι λλο τοιο τον
Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ
 
δ ε δαιμον α μ λιστ ε ναι δοκε ·
[1097b] (1) π ,
Τα την γ ρ α ρο μεθα ε δι α τ ν κα ο δ οτε δι λλο τιμ ν δ κα δον ν κα
Ἀ Ἀ Ἀ Ἀ
  π ( π
νο ν κα σαν ρετ ν α ρο μεθα μ ν κα δι α τ μηθεν ς γ ρ οβα νοντος λο μεθ ν καστον
Ἀ Ἀ
 ), , (5) π .
α τ ν α ρο μεθα δ κα τ ς ε δαιμον ας χ ριν δι το των ολαμβ νοντες ε δαιμον σειν τ ν
 , .
δ ε δαιμον αν ο δε ς α ρε ται το των χ ριν ο δ λως δι λλο φα νεται δ κα κ τ ς
 .
α ταρκε ας τ α τ συμβα νειν· τ γ ρ τ λειον γαθ ν α ταρκες ε ναι δοκε τ δ α ταρκες
 , , (10)
λ γομεν ο κ α τ μ ν τ ζ ντι β ον μον την λλ κα γονε σι κα τ κνοις κα γυναικ κα
  π, π π π. π
λως το ς φ λοις κα ολ ταις ειδ φ σει ολιτικ ν νθρω ος το των δ λη τ ος ρος τις·
Ἀ Ἀ
  π π π π
εκτε νοντι γ ρ το ς γονε ς κα το ς ογ νους κα τ ν φ λων το ς φ λους ε ς ειρον
Ἀ Ἀ
  π. ππ (15)
ρ εισιν λλ το το μ ν ε σα θις ισκε τ ον· τ δ α ταρκες τ θεμεν μονο μενον α ρετ ν
  π π
οιε τ ν β ον κα μηδεν ς νδε · τοιο τον δ τ ν ε δαιμον αν ο μεθα ε ναι· τι δ ντων
 --
α ρετωτ την μ συναριθμουμ νην συναριθμουμ νην δ δ λον ς α ρετωτ ραν μετ το
  π π,
λαχ στου τ ν γαθ ν· εροχ γ ρ γαθ ν γ νεται τ ροστιθ μενον γαθ ν δ τ με ζον
 . (20) , π .
α ρετ τερον ε τ λειον δ τι φα νεται κα α ταρκες ε δαιμον α τ ν ρακτ ν ο σα τ λος
, π
λλ σως τ ν μ ν ε δαιμον αν τ ριστον λ γειν μολογο μεν ν τι φα νεται οθε ται δ
Ἀ Ἀ
 . , (25)
ναργ στερον τ στιν τι λεχθ ναι τ χα δ γ νοιτ ν το τ ε ληφθε η τ ργον το
Ἀ Ἀ
  π. π π π ,
νθρ ου σ ερ γ ρ α λητ κα γαλματο οι κα αντ τεχν τ κα λως ν στιν ργον τι κα
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->