Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
07 - Plitki temelji

07 - Plitki temelji

Ratings:
(0)
|Views: 1,205|Likes:
Published by Dzevad Huseinovic

More info:

Published by: Dzevad Huseinovic on Dec 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
207
7.
 
PLITKI TEMELJI
7.1.7.1.7.1.7.1.
 
KLASIFIKACIJA PLKLASIFIKACIJA PLKLASIFIKACIJA PLKLASIFIKACIJA PLITKIH TEMELJAITKIH TEMELJAITKIH TEMELJAITKIH TEMELJATemelji, kao sastavni deo svake inženjerske konstrukcije, su najčešće podzemnielementi, koji imaju ulogu prenosa opterećenja sa konstrukcije na tlo. Pravilnimprojektovanjem temelja treba obezbediti predviñene uslove oslanjanja konstrukcije,prenos opterećenja u dopuštenim naprezanjima tla, te uz dopuštena sleganja iminimizaciju njihove neravnomernosti (neravnomerna sleganja oslonaca).Dubinu fundiranja (u odnosu na površinu tla) treba birati u funkciji sastava i osobinazemljišta na kom se konstrukcija fundira, tako da uslovi odgovaraju zahtevimasigurnosti protiv sloma u tlu, a sleganja su u prihvatljivim granicama. Takoñe, dubi-nom fundiranja je neophodno prodrti u slojeve tla koji ne mrznu i nemaju velikepromene vlažnosti.U plitkom fundiranju, temelji mogu biti klasifikovani na (Sl. 249): pojedinačne teme-lje – temelje samce (projektuju se uobičajeno ispod jednog stuba), temeljne trake(ispod zidova), temeljne grede i temeljni roštilji (ispod niza stubova) i temeljne ploče(velika opterećenja i/ili loše tlo).
Sl. 249.
 
Vrste plitkih fundamenata:a) temelj samac; b) temeljna greda; c) temeljna traka; d) temeljna ploča.
7.2.7.2.7.2.7.2.
 
FAKTORI KOJI UTIČU NFAKTORI KOJI UTIČU NFAKTORI KOJI UTIČU NFAKTORI KOJI UTIČU NA PROJEKTOVANJEA PROJEKTOVANJEA PROJEKTOVANJEA PROJEKTOVANJE Jedan od modela tla, najčešće korišćen prilikom odreñivanja dimenzija kontaktnepovrši, za temelj opterećen koncentrisanom silom u težištu daje jednakopodeljenoreaktivno opterećenje tla. Ovo je, naravno, aproksimacija realnog stanja, kod kojegoblik distribucije, kvalitativno, zavisi od vrste tla i odnosa krutosti temelja i tla.Tako, nekoherentnom tlu i/ili fleksibilnom temelju odgovaraju veće ordinate pritiska
 
Betonske konstrukcije – radna verzija - 13. novembar 2010208
u centralnom delu temelja, a, suprotno, vezanom tlu i/ili krutim (nedeformabilnim)temeljima odgovaraju maksimalne ordinate bliže ivicama temelja (Sl. 250).
Sl. 250.
 
Raspored kontaknog napona u zavisnosti od tipa tla i krutosti temelja:a) idealizacija; b) nekoherentno tlo (i/ili fleksibilan temelj); c) koherentno tlo (i/ili krut temelj)
Slično, kvalitativnu razliku prave i ekstremni slučajevi po pitanju krutosti tla, kako jepokazano na Sl. 251.
Sl. 251.
 
Raspored kontaktnog napona u zavisnosti od krutosti temelja i tla
Uobičajeno je da se ove neravnomernosti naprezanja u kontaktnoj površi zanemaru- ju u praktičnim inženjerskim proračunima, kako zbog nepouzdanosti pravilne pro-cene raspodele u finkciji realnih uslova, tako i zbog relativno malog (i ne nužnonekonzervativnog) njihovog uticaja na veličinu uticaja merodavnih za dimenzionisa-nje temeljne konstrukcije. Posebno je to slučaj kod trakastih i temelja samaca.Ukoliko se na temeljnu konstrukciju prenosi ekscentrično opterećenje temelj trebacentrisati tako da se težište kontaktne površine poklopi sa položajem rezultantne,ekscentrične, vertikalne sile za stalno opterećenje ili, alternativno, za stalno optere-ćenje i deo povremenog opterećenja (kvazi-stalno opterećenje
48
). Centrisanjem je,dakle, obezbeñena ravnomerna distribucija kontaktnih naprezanja u modelu kojineravnomernost naprezanja zanemaruje. Načini centrisanja će biti pokazani u okvirudelova vezanih za pojedine vrste plitkih temelja, u nastavku.Kontrola naprezanja u kontaktnoj površi se sprovodi za najnepovoljniju kombinaciju
eksploatacionih 
opterećenja, a cilj je obezbediti da maksimalna naprezanja ne pre-vazilaze dopuštene napone u tlu. Pri tome, u prenosu opterećenja na tlo može učes-tvovati samo onaj deo kontaktne površine koji je pritisnut (na spoju temelj-tlo se ne
48
Izraz je preuzet iz Evrokod normi (quasi-permanent). Ovo podrazumeva kombinaciju sta-lnog opterećenja i dela povremenog opterećenja za koji je realno očekivati da je uvek aplici-ran na konstrukciju. Iako domaći propisi „ne poznaju“ konkretan termin, ovaj „princip“ imnije stran.
 
7. Plitki temelji209
prenose naponi zatezanja). Izuzetno, za pojedina kombinacije opterećenja (seizmič-ke), dopušta se prekoračenje dopuštenih napona u ograničenom procentu (20%) naivicama kontaktne površine.Armiranobetonski temelj ne može biti izveden neposredno na tlu, nego je neophod-no prethodno izvesti tampon sloj od nearmiranog betona debljine 5 do 10cm (Sl.252a). Njegova uloga je da obezbedi ravnu površinu za postavljanje armature i time joj obezbedi mogućnost postavljanja u projektovani položaj, ie mogućnost održava-nja čistom, ali i da spreči da tlo upije vodu iz sveže betonske mase temelja, prilikombetoniranja. Često uslovi tla nalažu potrebu izvoñenja tamponskog sloja od šljunkaispod temelja u cilju ubrzavanja procesa konsolidacije. Ni tada betonski tamponskisloj ne sme izostati (Sl. 252b). Zaštitni sloj betona do armature je preporučljivousvojiti većim od minimalno propisanih, obično oko 4 do 5cm (Sl. 252c).
Sl. 252.
 
Tampon slojevi ispod temelja i zaštitni sloj betona
7.3.7.3.7.3.7.3.
 
INTERAKCIJA TEMELJINTERAKCIJA TEMELJINTERAKCIJA TEMELJINTERAKCIJA TEMELJ----TLO I ITLO I ITLO I ITLO I IDEALIZACIJA TLADEALIZACIJA TLADEALIZACIJA TLADEALIZACIJA TLAOsnovna pretpostavka proračuna temeljnih konstrukcija je da postoji poklapanjedeformacija temelja i tla u nivou njihovog spoja. Ovim je raspodela reaktivnog opte-rećenja tla funkcija ne samo elastičnih i plastičnih osobina tla, nego i (već rečeno)osobina temeljne konstrukcije, ali, u opštijem slučaju, i osobina gornje, temeljene,konstrukcije. Dalje, ovo znači i da deformacija tla izaziva promenu uticaja u elemen-tima statički neodreñenih gornjih konstrukcija –
interakcija konstrukcija-tlo 
. Ovoupućuje na tretman tla kao jednog od konstruktivnih elemenata prilikom proračunauticaja koji pretenduje na veću tačnost, a upojedinim situacijama može biti od veli-kog uticaja.Klasičan način proračuna konstrukcija je redovno podrazumevao dekompozicijukonstrukcije objekta na gornji deo i temelje. Gornja konstrukcija bi bila analiziranauz pretpostavku nepokretnog oslanjanja odgovarajuće vrste, a reakcije koje odgo-varaju ovom sistemu bi, u nezavisnoj analizi (na drgom statičkom sistemu), bileaplicirane kao opterećenje na temeljnu konstrukciju na tlu, koje je moglo biti mode-lirano različitim modelima. Na ovaj način je „izgubljen“ „povratni“ uticaj tla na kons-trukciju (zanemarena je interakcija temelj-tlo). Eventualno, registrovana sleganja su,u drugoj iteraciji, mogla biti razmatrana kao slučaj opterećenja gornje konstrukcije(opterećenje pomeranjem oslonaca). Danas, računarska tehnika i razvijenost i dos-tupnost specijalizovanih softvera omogućuju da se konstrukcija objekta modelira i

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
vesna1305 liked this
Milan Stjepanović Gabelić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->