Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Amortizare Contabila - Amortizare Fiscala. Elemente Comparative

Amortizare Contabila - Amortizare Fiscala. Elemente Comparative

Ratings: (0)|Views: 43|Likes:
Published by gutenberg1468

More info:

Published by: gutenberg1468 on Dec 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2013

pdf

text

original

 
caz u rip rac tice
|ngeneral,prin
amortizare
se\n]elegealocareasistematic`,pecheltuielideexploatare,avaloriiunuiactivimobilizatpeduratadeutilizareeconomic`aacestuia.Cheltuialacuamortizareareprezint`ocheltuial`nemonetar`[iarecaefectdiminuarearezultatu-luiperioadei.|npractic`seutilizeaz`atåtamortizareadinpunctdevederecontabil,cåt[iceadinpunctdevederefiscal.Amortizareafiscal`arecaefectdiminuarearezultatuluifiscal.
Reglement=ri contabile [i fiscale aplicabile:
G
Legeacontabilit`]iinr.82/1991,republicat`,cumodific`rile[icomplet`rileulterioare; 
G
Reglement`rilecontabileconformecudirectiveleeuropene,aprobateprinOrdinulministruluifinan]elorpublice nr.1.752/2005,cumodific`rile[icomplet`rileulterioare; 
G
Legeanr.571/2003privindCodulfiscal,cumodific`rile[icomplet`rileulterioare
G
NormelemetodologicedeaplicareaLegiinr.571/2003privindCodulfiscal,aprobateprinHot`reaGuvernului nr.44/2004,cumodific`rile[icomplet`rileulterioare; 
G
Hot`reaGuvernuluinr.105/2007privindstabilireavaloriideintrareamijloacelorfixe.
Principalele prevederi cuprinse \n reglement=rile contabile [i fiscale,cu privire la amortizarea imobiliz=rilor corporale
Amortizarecontabil`Amortizarefiscal`
Elementecomparative
Monografii specifice activit`]ii curente
Revista Romån` de Monografii Contabile
G
www.monografii.ro
G
www.cd.monografii.ro
G
www.contabilul.ro
 
Prevederi contabileconform
O.m.f.p. nr. 1.752/2005 
„Imobiliz`rile corporale
reprezint` active care:a) sunt de]inute de o entitate pentru a fi utilizate \n pro-duc]ia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi\nchiriate ter]ilor sau pentru a fi folosite \n scopuriadministrative; [i
Prevederi fiscaleconform
Legii nr. 571/2003 
„Mijlocul fix amortizabil
este orice imobilizarecorporal` care \ndepline[te cumulativ urm`toarelecondi]ii:a) este de]inut [i utilizat \n produc]ia, livrarea de bunuri sau \n prestarea de servicii, pentru a fi\nchiriat ter]ilor sau \n scopuri administrative;
Definirea activelor amortizabile
 
117 Studii de caz [i Monografii Contabile
Revista Romån` de Monografii Contabile
G
www.monografii.ro
G
www.cd.monografii.ro
G
www.contabilul.ro
2
 b)
sunt utilizate
pe parcursul unei perioade mai mari deun an.“ (pct. 87).„Imobiliz`rile corporale cuprind: terenuri [i construc]ii;instala]ii tehnice [i ma[ini; alte instala]ii; utilaje [i mobili-er; avansuri [i imobiliz`ri corporale \n curs de execu]ie“(pct. 88).Dintre acestea, nu fac obiectul amortiz`rii: terenurile, avansurile [i imobiliz`rile corporale \n curs de execu]ie.Totodat`, „investi]iile efectuate pentru amenajarea lacu-rilor, b`l]ilor, iazurilor, terenurilor [i pentru alte lucr`risimilare se recupereaz` pe seama amortiz`rii“, conformpct. 99 din Reglement`ri.Amortizarea contabil` „se stabile[te prin aplicarea cote-lor de amortizare asupra valorii de intrare a imobiliz`-rilor corporale“.Cotele de amortizare se stabilesc \n func]ie de regimul deamortizare utilizat [i
durata de utilizare economic` a ac-tivului.
„Amortizarea imobiliz`rilor corporale se calculeaz` ....
de la data punerii \n func]iune
a acestora [i pån` larecuperarea integral` a valorii lor de intrare, conform
duratelor de utilizare economic`
[i condi]iilor de utili-zare a acestora.“ (pct. 97 din Reglement`ri)
Durata de utilizare economic`
Conform Reglement`rilor contabile (pct. 65), „prin dura-ta de utilizare economic` se \n]elege durata de via]`util`, aceasta reprezentånd:a) perioada \n care un activ este prev`zut a fi disponibilpentru utilizare de c`tre o entitate; sau b) num`rul unit`]ilor produse sau a unor unit`]i similarece se estimeaz` c` vor fi ob]inute prin folosirea activu-lui respectiv“.Valoarea de intrare a imobiliz`rilor corporale este repre-zentat` de:
G
cost de achizi]ie; b) are o
valoare de intrare
mai mare decåt limita
sta-bilit` prin hot`råre a Guvernului;
c) are o
durat` normal` de utilizare
mai mare de un an.“(art. 24 alin. (2)).Potrivit H.G. nr. 105/2007, valoarea minim` de intrarea mijloacelor fixe este de 1.800 lei.Art. 24 din Codul fiscalLa alin. (4) sunt men]ionate o serie de active carenu reprezint` active amortizabile, astfel: terenurile,lacurile, b`l]ile [i iazurile care nu sunt rezultatul uneiinvesti]ii, bunurile din domeniul public finan]ate dinsurse bugetare, mijloacele fixe care nu \[i pierdvaloarea \n timp datorit` folosirii, case de odihn`proprii, locuin]ele de protocol, altele decåt activeleutilizate \n scopul realiz`rii veniturilor.La alin. (3) al aceluia[i articol sunt prezentate o seriede elemente care sunt considerate mijloace fixeamortizabile, cum ar fi: amenaj`rile de terenuri, oserie de investi]ii efectuate \n leg`tur` cu mijloacelefixe [i altele.Amortizarea fiscal` se stabile[te prin aplicarea cotelor deamortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixeamortizabile.Cotele de amortizare se stabilesc \n func]ie de regimul deamortizare utilizat [i
durata normal` de utilizare a mij-loacelor fixe.
Potrivit art. 24 alin. (11), ca regul` general`, amortizareafiscal` se calculeaz` \ncepånd cu luna urm`toare celei \ncare mijlocul fix este pus \n func]iune.
Durata normal` de utilizare
Aceasta se stabile[te conform
Catalogului privind clasifi- carea [i duratele normale de func]ionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hot`rårea Guvernului nr. 2.139/2004.
Valoarea de intrare a mijloacelor fixe este reprezentat`de:
G
costul de achizi]ie,
Stabilirea amortiz`rii contabile [i a amortiz`rii fiscalePerioada pentru care se calculeaz` amortizareaBaza de calcul al amortiz`rii
 
O \ntreprindere are ca obiect de activitate fabricarea de utilaje pentru construc]ii. |n data de 29.03.2007 a achizi]ionat un utilaj (strung) \n vederea utiliz`rii acestuia \n activitatea de produc]ie. Valoarea utilajului, conform facturii de achizi]ie, a fost de 210.000 lei.Data punerii \n func]iune: 01.04.2007.Durata de utilizare economic`, stabilit` de societate, este de 5 ani de la data punerii \n func]iune.Atåt \n scopuri contabile, cåt [i \n scopuri fiscale, societatea utilizeaz` metoda de amortizare liniar`.
Din punct de vedere contabil
Utilajul achizi]ionat reprezint` imobilizare corporal` [i se \nregistreaz` \n cadrul grupei 21 a Planului de conturi, \ncategoria instala]iilor tehnice (echipamente tehnologice).
117 Studii de caz [i Monografii Contabile
Revista Romån` de Monografii Contabile
G
www.monografii.ro
G
www.cd.monografii.ro
G
www.contabilul.ro
3
G
cost de produc]ie;
G
valoarea de aport – pentru bunurile reprezentåndaport la capitalul social;
G
valoarea just` – pentru bunurile ob]inute cu titlu gra-tuit.(conform pct. 53 din Reglement`ri)Conform pct. 99 din Reglement`rile contabile, imobi-liz`rile corporale se pot amortiza „utilizånd unul dinurm`toarele regimuri de amortizare:a) amortizarea liniar`; b) amortizarea degresiv`;c) amortizarea accelerat`“.
G
costul de produc]ie sau
G
valoarea de pia]`, pentru mijloacele fixe dobåndite cutitlu gratuit.(conform art. 24 alin. (5) Cod fiscal)Pentru calculul amortiz`rii fiscale, entit`]ile pot utilizaacelea[i regimuri de amortizare (liniar`, degresiv` sauaccelerat`), cu respectarea prevederilor art. 24 din Codulfiscal.
Regimuri de amortizare
Exemplu
% = 404 249.9002131Furnizori de imobiliz`ri210.000„Echipamente tehnologice(ma[ini, utilaje [i instala]ii de lucru)“4426 39.900„TVA deductibil`“
|nregistrarea \n contabilitate a utilajului (strungului):
6811= 2813 3.500Cheltuieli de exploatareAmortizarea instala]iilor, mijloacelorprivind amortizarea de transport, animalelor [i planta]iilorî imobiliz`rilor“
|nregistrarea lunar` a cheltuielilor cu amortizarea utilajului, \n valoare de 3.500 lei (210.000 lei/5 ani/12 luni), pe durata de utilizare economic` a acestuia, \ncepånd cu data punerii \n func]iune:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->