Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Distribuirea Catre Salariati a Echipamentelor de Lucru

Distribuirea Catre Salariati a Echipamentelor de Lucru

Ratings: (0)|Views: 161|Likes:
Published by gutenberg1468

More info:

Published by: gutenberg1468 on Dec 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/24/2014

pdf

text

original

 
caz u rip rac tice
Societ`]ilecaredistribuiesalaria]ilorechipamentedelucruau\nvederecelpu]inurm`toarele
actenormative:
 
Legeasecurit`]ii[is`n`t`]ii\nmunc`nr.319/2006 
 
CodulmunciialRoniei 
 
Legeanr.571/2003privindCodulfiscalalRoniei 
 
Ordinulministruluifinan]elorpublicenr.1.752/2005pentruaprobareareglement`rilorcon- tabileconformecudirectiveleeuropene 
 
Hot`reaGuvernuluinr.1.048/2006privindcerin]eleminimedesecuritate[is`n`tatepentru utilizareadec`trelucr`toriaechipamentelorindividualedeprotec]ielaloculdemunc
 
Hot`råreaGuvernuluinr.115/2004privindstabilireacerin]eloresen]ialedesecuritatealeechi-  pamentelorindividualedeprotec]ie[iacondi]iilorpentruintroducerealorpepia]` 
Ceesteechipamentuldeprotec]ie?
Legeanr.319/2006 
define[teechipamentulindividualdeprotec]iecafiindoriceechipamentdes-tinats`fiepurtatsaunuitdelucr`torpentrua-lproteja\mpotrivaunuiaorimaimultorriscuricarearputeas`\ipun`\npericolsecuritatea[is`n`tatealaloculdemunc`,precum[ioricesuplimentsauaccesoriuproiectatpentrua\ndepliniacestobiectiv.
Sunt
excluse
dincategoriaechipamentelordeprotec]ieurm`toarele:
G
\mbr`c`minteadelucru[iuniformeleobi[nuitecarenusuntproiectate\nmodspecialpentruaprotejasecuritatea[is`n`tatealucr`torului;
G
echipamentulsportiv;
G
echipamentuldeautoap`rare;
G
echipamentulfolositdeserviciiledesalvare[ideurgen]`;
G
echipamentulindividualdeprotec]iepurtatsaufolositdearmat`,poli]ieoridealteinstitu]iideordinepublic`;
G
echipamentulindividualdeprotec]iepentrumijloaceledetransportrutier.
Cineareobliga]iaasigur=riiechipamentuluideprotec]ie?
|nconformitatecuprevederileLegiinr.319/2006,angajatorulareobliga]ia:
G
s`asigureechipamentulindividualdeprotec]ie;
Distribuireac`tresalaria]iaechipamentelordelucru
Monografii specifice activit`]ii curente
Revista Romån` de Monografii Contabile
G
www.monografii.ro
G
www.cd.monografii.ro
G
www.contabilul.ro
 
117 Studii de caz [i Monografii Contabile
Revista Romån` de Monografii Contabile
G
www.monografii.ro
G
www.cd.monografii.ro
G
www.contabilul.ro
2
Exemplu
G
s` acorde obligatoriu echipamentul individual de protec]ie nou, \n cazul degrad`rii sau al pierderii calit`]ilor deprotec]ie;
G
s` asigure echipamente de munc` f`r` pericol pentru securitatea [i s`n`tatea \n munc`.Echipamentul individual de protec]ie se distribuie gratuit de c`tre angajatori, care au [i obliga]ia asigur`rii\ntre]inerii, igienei [i repar`rii acestuia.
Care sunt condi]iile care trebuie \ndeplinite de echipamentul de protec]ie?
Hot`rårea Guvernului nr. 115/2004 
men]ioneaz` c` orice echipament individual de protec]ie trebuie s` \ndepli-neasc` urm`toarele condi]ii:
G
s` asigure protec]ie adecvat` \mpotriva tuturor riscurilor \ntålnite
I
trebuie proiectate [i fabricate astfel \ncåt, \n condi]ii previzibile de utilizare pentru care sunt desti-nate, utilizatorul s`-[i poat` desf`[ura \n mod normal activitatea care \l expune la risc, dispunåndtotodat` de o protec]ie adecvat` de cel mai \nalt nivel posibil;
I
nivelul optim de protec]ie care trebuie avut \n vedere la proiectare este cel dincolo de care constrån-gerile rezultånd din purtarea echipamentelor individuale de protec]ie ar \mpiedica utilizarea lor efec-tiv` pe durata expunerii la risc sau a desf`[ur`rii normale a activit`]ii;
I
trebuie proiectate [i fabricate astfel \ncåt s` evite riscurile [i al]i factori periculo[i \n condi]ii de uti-lizare previzibile;
I
materialele [i componentele echipamentelor individuale de protec]ie, inclusiv eventualele produsede descompunere, nu trebuie s` aib` efecte d`un`toare asupra igienei sau s`n`t`]ii utilizatorului;
I
orice component` a echipamentului individual de protec]ie care ar putea intra \n contact direct cu uti-lizatorul \n momentul purt`rii lui trebuie s` fie lipsit` de asperit`]i, col]uri ascu]ite, proeminen]e, carear putea produce iritare excesiv` sau leziuni;
G
confort [i eficacitate
I
echipamentele individuale de protec]ie trebuie proiectate [i fabricate astfel \ncåt s` fie u[or de plasat\n pozi]ia corect` pe utilizator [i s` se men]in` pe pozi]ie pe durata de utilizare previzibil`;
I
trebuie s` fie cåt mai u[oare posibil, f`r` a aduce atingere solidit`]ii [i eficien]ei echipamentului;
I
fi[a de instruc]iuni care trebuie elaborat` [i furnizat` de c`tre produc`tor trebuie s` cuprind` toate infor-ma]iile relevante cu privire la depozitarea, utilizarea, cur`]area, \ntre]inerea, service-ul, dezinfectarea.La toate aceste condi]ii se adaug`
cerin]e suplimentare specifice anumitor riscuri.
Societatea comercial` X achizi]ioneaz` de la furnizori echipamente de protec]ie pentru salaria]ii s`i \n valoare de 5.000 lei. Acestea se distribuie, potrivit regulamentului intern de organizare [i func]ionare, salaria]ilor care lucreaz` la departa- mentul tehnic. Echipamentele se depoziteaz` la magazia unit`]ii, urmånd ca gestionarul acesteia s` le distribuie salaria]ilor. Prin regulamentul intern al entit`]ii, se stipuleaz` c` o parte din contravaloarea echipamentului de protec]ie este suportat de angajator [i o parte de c`tre salaria]i. Cota-parte a echipamentelor pl`tite de c`tre salaria]i este de 750 lei.
Reflectarea \n contabilitate
Avånd \n vedere caracteristicile echipamentelor de protec]ie, [i anume durata de via]` sub un an [i o valoare deintrare redus`, \n contabilitatea angajatorului, acestea vor fi eviden]iate \n categoria obiectelor de inventar.%=4015.950303Furnizori5.000„Materiale de natura obiectelor de inventar“4426950„TVA deductibil`“
1. |nregistrarea achizi]iei echipamentelor de protec]ie
 
117 Studii de caz [i Monografii Contabile
Revista Romån` de Monografii Contabile
G
www.monografii.ro
G
www.cd.monografii.ro
G
www.contabilul.ro
3
401=51215.950FurnizoriConturi la b`nci \n lei
2.Achitarea c`tre furnizor a contravalorii facturii reprezentånd achizi]ia echipamentelor de protec]ie
603=3035.000„Cheltuieli privind materialele de „Materiale de natura obiectelor de inventar“natura obiectelor de inventar“
3. |nregistrarea distribuirii c`tre salaria]i a echipamentelor de protec]ie
%=3034.750603Materiale de natura obiectelor de inventar4.000„Cheltuieli privind materialelede natura obiectelor de inventar“4282750„Alte crean]e \n leg`tur` cu personalul“
4.|nregistrarea contravalorii echipamentului de protec]ie suportat de angaja]i
4282=4427142,5Alte crean]e \n leg`tur` cu personalulTVA colectat`
5. |nregistrarea TVA aferente echipamentelor de protec]ie suportate de angaja]i
421=4282142,5Personal –salarii datorateAlte crean]e \n leg`tur` cu personalul
6.Re]inerea din salarii a contravalorii echipamentelor de protec]ie suportate de angaja]i

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->