Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Monografie Privind Vanzarea de Mijloace Fixe

Monografie Privind Vanzarea de Mijloace Fixe

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by gutenberg1468

More info:

Published by: gutenberg1468 on Dec 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/03/2013

pdf

text

original

 
caz u rip rac tice
Dac`achizi]ionezunmijlocfixdelaopersoan`juridic`[iovånddup`1an(de[iperioadadeamortizareeste5ani),iarpre]ulestecumultmaimicdetceldeachizi]ie,careesteTVApecareodatorez,precum[iimpozitulaferentacesteitranzac]ii?Estevorbadespreonzarec`treopersoan`juridic`.
Presupunemcazul\ncareseachizi]ioneaz`unmijlocfix(duratadeamortizare5ani)delaopersoan`juridic`,mijlocfixcareestendutulterior,dup`operioad`deunan,launpre]multmaimicdetcostuldeachizi]ie.CareesteTVAdatorat`[iimpozitulaferentacesteitranzac]ii?Imobiliz`rilecorporalesuntdefinitede
Ordinul nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglement`rilor contabile conforme cu directivele europene,
carepentruafirecunoscute\ncontabilitatetrebuies`\ndeplinesc`urm`toareledou`condi]ii:
a)
suntde]inutedeoentitatepentruafiutilizate\nproduc]iadebunurisauprestareadeservicii,pentruafi\nchiri-ateter]ilorsaupentruafifolosite\nscopuriadministrative;[i
b)
suntutilizatepeparcursuluneiperioademaimarideunan.Pentruarecunoa[te
dinpunctdevederefiscal
cheltuialacuamortizarea,
Codul fiscal 
prevede,\ncadrul
articolului 23,
treicondi]ii\nacestsens.
Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporal` care \ndepline[te cumulativ urm`toarele condi]ii: 
a) 
este de]inut [i utilizat \n produc]ia, livrarea de bunuri sau \n prestarea de servicii, pentru a fi \nchiriat ter]ilor sau \n scopuri administrative; 
b) 
are o valoare de intrare mai mare decåt limita stabilit` prin hot`råre a Guvernului (\n prezent, aceasta este de 1.800 lei); 
c) 
are o durat` normal` de utilizare mai mare de un an.Presupunem c` s-a achizi]ionat o ma[in` \n luna decembrie a anului 2007 de la o persoan` juridic`.Valoarea de achizi]ie este de 50.000 lei.Durata de amortizare este de 5 ani.Amortizarea se calculeaz` liniar.
Monografieprivindnzareademijloacefixe
Monografii specifice activit`]ii curente
Revista Romån` de Monografii Contabile
G
www.monografii.ro
G
www.cd.monografii.ro
G
www.contabilul.ro
 
Exemplu
 
Cheltuielile cu amortizarea sunt de 10.000 lei/an.Se \nregistreaz` amortizarea \ncepånd cu luna punerii \n func]iune, respectiv din ianuarie 2008.|n ianuarie 2009, ma[ina este våndut` unei persoane juridice la un pre] de 30.000 lei.Impozitul aferent strict acestei tranzac]ii este zero, deoarece se \nregistreaz` o pierdere din vånzare:30.000 –50.000 = –20.000 lei
117 Studii de caz [i Monografii Contabile
Revista Romån` de Monografii Contabile
G
www.monografii.ro
G
www.cd.monografii.ro
G
www.contabilul.ro
2
% =404 59.5002133 „Furnizori de imobiliz`ri“Mijloace de transport50.00044269.500„TVA deductibil`“
G
Se \nregistreaz` achizi]ia mijlocului fix \n anul 2007.
6811= 281310.000„Cheltuieli de exploatare privind „Amortizarea instala]iilor,amortizarea imobiliz`rilormijloacelor de transport,animalelor [i planta]iilor“
G
Pentru anul 2007, cheltuielile cu amortizarea se \nregistreaz` astfel:
461= %35.700Debitori diver[i7583„Venituri din vånzarea activelor [ialte opera]ii de capital“ 30.0004427TVA colectat`5.700
G
|nregistrarea valorific`rii ma[inii se face astfel:
%=213350.000„Mijloace de transport“281310.000„Amortizarea instala]iilor,mijloacelor de transport,animalelor [i planta]iilor“6583 40.000„Cheltuieli privind activelecedate [i alte opera]ii de capital“
G
|nregistrarea scoaterii din gestiune a mijlocului fix:
 
Implica]ii fiscale
1. Impozitul pe profit
Prin
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific`rile [i complet`rile ulterioare,
avem urm`toarele prevederi privind deductibilitatea valorii r`mase neamortizate:
15)
Pentru mijloacele fixe amortizabile, deducerile de amortizare se determin` f`r` a lua \n calcul amortizarea con-tabil` [i orice reevaluare contabil` a acestora. Cå[tigurile sau pierderile rezultate din vånzarea sau din scoaterea dinfunc]iune a acestor mijloace fixe se calculeaz` pe baza valorii fiscale a acestora, care reprezint` valoarea fiscal` de intrarea mijloacelor fixe, diminuat` cu amortizarea fiscal`. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabil` eviden]iat` \n sold la 31decembrie 2003, amortizarea se calculeaz` \n baza valorii r`mase neamortizate, pe durata normal` de utilizare r`mas`,folosindu-se metodele de amortizare aplicate pån` la aceast` dat`. Valoarea r`mas` neamortizat`, \n cazul mijloacelorfixe amortizabile våndute, este deductibil` la calculul profitului impozabil \n situa]ia \n care acestea sunt valorificate prinunit`]i specializate sau prin licita]ie organizat` potrivit legii.
Norme metodologice: 
71
5
.
Pentru determinarea valorii fiscale \n cazul transferurilor terenurilor cu valoare contabil`, precum [i pentrudeterminarea valorii fiscale r`mase neamortizate \n cazul mijloacelor fixe amortizabile eviden]iate \n sold la 31 decem- brie 2003, \n valoarea de intrare fiscal` se includ [i reevalu`rile efectuate, potrivit legii, pån` la acea dat`.Pentru determinarea valorii fiscale a terenurilor, respectiv a valorii fiscale r`mase neamortizate \n cazul mijloacelorfixe amortizabile, vor fi luate \n calcul [i reevalu`rile contabile efectuate dup` data de 1 ianuarie 2007, precum [i partear`mas` neamortizat` din reevalu`rile contabile efectuate \n perioada 1 ianuarie 2004 –31 decembrie 2006, eviden]iate ladata de 31 decembrie 2006. Nu se recupereaz` prin intermediul amortiz`rii fiscale reevalu`rile contabile efectuate dup`data de 1 ianuarie 2004 la mijloacele fixe amortizabile care nu mai au valoare fiscal` r`mas` neamortizat` la datareevalu`rii.|n cazul \n care, ulterior datei de 31 decembrie 2003, se efectueaz` reevalu`ri care determin` o descre[tere a valoriiacestora, se procedeaz` la o sc`dere a rezervei din reevaluare \n limita soldului creditor al rezervei, \n ordineadescresc`toare \nregistr`rii rezervei, iar valoarea fiscal` a terenurilor [i valoarea fiscal` r`mas` neamortizat` amijloacelor fixe amortizabile se recalculeaz` corespunz`tor. |n aceste situa]ii, partea din rezerva din reevaluare care a fostanterior dedus` se include \n veniturile impozabile ale perioadei \n care se efectueaz` opera]iunile de reevaluare ulte-rioare datei de 31 decembrie 2003.Prin valoarea fiscal` r`mas` neamortizat` se \n]elege diferen]a dintre valoarea de intrare fiscal` [i valoarea amor-tiz`rii fiscale. |n valoarea de intrare fiscal` se include [i taxa pe valoarea ad`ugat` devenit` nedeductibil`, \n conformi-tate cu prevederile Titlului VI „Taxa pe valoarea ad`ugat`“.|ncepånd cu anul 2007, restric]ia referitoare la modalitatea de valorificare a mijloacelor fixe prin unit`]i specializate,rezultånd astfel c` valoarea neamortizat` a mijlocelor fixe este deductibil` la calculul impozitului pe profit, atåta vremecåt se \nscrie \n regula general`: cheltuielile sunt deductibile dac` sunt aferente realiz`rii veniturilor.
2. Taxa pe valoarea ad`ugat`
TVA de plat` aferent` strict acestei tranzac]ii este cea rezultat` \n urma vånz`rii, \n sum` de 5.700 lei.
Codul fiscal 
prevede ca situa]ii \n care este obligatorie ajustarea dreptului de deducere a TVA \n urm`toarele articole:
Articolul 138
care face referire la ajustarea bazei impozabileBaza de impozitare se reduce \n urm`toarele situa]ii:
a)
dac` a fost emis` o factur` [i, ulterior, opera]iunea este anulat` total sau par]ial, \nainte de livrarea bunurilor saude prestarea serviciilor;
b)
\n cazul refuzurilor totale sau par]iale privind cantitatea, calitatea ori pre]urile bunurilor livrate sau ale serviciilorprestate, \n condi]iile anul`rii totale ori par]iale a contractului pentru livrarea sau prestarea \n cauz`, declarat`printr-o hot`råre judec`toreasc` definitiv` [i irevocabil`, sau \n urma unui arbitraj, ori \n cazul \n care exist` unacord scris \ntre p`r]i;
 
117 Studii de caz [i Monografii Contabile
Revista Romån` de Monografii Contabile
G
www.monografii.ro
G
www.cd.monografii.ro
G
www.contabilul.ro
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->