Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Recunoasterea Si Inregistrarea in Contabilitate a Imobilizarilor Necorporale

Recunoasterea Si Inregistrarea in Contabilitate a Imobilizarilor Necorporale

Ratings: (0)|Views: 21|Likes:
Published by gutenberg1468

More info:

Published by: gutenberg1468 on Dec 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2013

pdf

text

original

 
caz u rip rac tice
Concesiuni, brevete, licen]e, m=rci comerciale, drepturi [i active similare
Concesiunile,brevetele,licen]ele,m`rcilecomerciale,drepturile[iactivelesimilarereprezenndaport,achizi]ionatesaudonditepealtec`i,se\nregistreaz`caimobiliz`rinecorporalelavaloareadeaport,careseasimileaz`valoriijustesaucostuluideachizi]ie,dup`caz.
Concesiunea
serefer`lacontractulprincareoparte,numit`concedent,cedeaz`,contraplat`,uneialtep`r]i,numiteconcesionar,peoperioad`determinat`decelmult49deani,dreptul[iobliga]iadeexploatareaunuibunsaudeexercitareauneiactivit`]i,periscul[iper`spundereasa.Concesiuneapoatefipublic`sauprivat`.Concesiuneapublic`estedreptulacordatdec`treadministra]iapublic`unei\ntreprinderi,deaocupasaudeaexploataoproprietateadomeniuluipu- blic.Concesiuneaprivat`reprezint`dreptulacordatdeofirm`unuiter]deafiagentulsaureprezen-tantuls`upeunteritoriugeograficprecis,legatdecomercializareaunorprodusesauservicii.
Concesiuneasefacenumai\nbazaunorlicita]iipublicesaunegocieridirecte.Eaarelabaz`uncaietdesarcinicarecon]ine:
G
obiectul;
G
durata;
G
contractulutiliz`rii;
G
pre]ulconcesiunii;
G
condi]iileder`scump`rare;
G
clauzespecifice;
G
alteclauzenecesarecaresestabilesc\ntreconcesionari[iconceden]i.Princoncesionarenusetransmite[iproprietateaasuprabunurilorconcesionate.Concesiunileprimitesereflect`caimobiliz`rinecorporaleatuncindcontractuldeconcesiunestabile[teodurat`[iovaloaredeterminatepentruconcesiune.Concesiuneaseamortizeaz`peodurat`egal`cuceaacontractuluidecon-cesiune.
|ncazul\ncarecontractulprevedeplatauneichirii,[inuovaloareamortizabil`,\ncontabilitateaentit`]iicareprime[teconcesiunea,sereflect`cheltuialareprezentåndchiria,f`r`recunoa[tereauneiimobiliz`rinecorporale.
Recunoa[terea[i\nregistrarea\ncontabilitateaimobiliz`rilornecorporale
Monografii specifice activit`]ii curente
Revista Romån` de Monografii Contabile
G
www.monografii.ro
G
www.cd.monografii.ro
G
www.contabilul.ro
 
ATEN}IE
 
Brevetele
sunt titluri care dau inventatorului unui produs sau unui procedeu, susceptibile de aplica]ii industriale,sau concesionarului, monopolul de exploatare pe o perioad` de timp. Cazul cel mai frecvent este acela prin careachizi]ionarea unui brevet de inven]ie se efectueaz` \n contrapartida v`rs`rii \n favoarea celui care \l cedeaz`, a unorredeven]e, propor]ionale, de exemplu, cu cifra de afaceri sau cu beneficiul, ce se ob]in ca urmare a exploat`rii brevetu-lui.Brevetul (de inven]ie) constituie un act de garan]ie asupra propriet`]ii industriale privind o anumit` investi]ie.Brevetele pot s` fie amortizate de unitatea patrimonial` care le de]ine pe perioada monopolului de exploatare.
Licen]ele
sunt imobiliz`ri necorporale implicate, \n general, de utilizarea brevetelor. F`r` a ceda brevetul s`u, titu-larul acestuia poate s` consimt` unui ter] dreptul de exploatare. Se spune, atunci, c` titularul acord` ter]ului, contra uneiredeven]e, o licen]` de exploatare. Ca [i \n cazul brevetelor, licen]ele sunt amortizabile pe perioada de exploatare.
Marca
este acel element de activ raportat la un bun sau serviciu distinctiv folosit de entit`]ile economice pentru adeosebi produsele, lucr`rile [i serviciile lor de cele identice sau similare ale altor entit`]i din ]ar` sau str`in`tate. Marcagaranteaz` parametrii calitativi minimi prev`zu]i \n certificatul de marc` [i care sunt alinia]i la tehnica mondial` cunos-cut` la data eliber`rii lui.|n func]ie de specificul activit`]ii titularului se disting:
G
marca de fabric`,
G
marca de comer] [i
G
marca de serviciu.Pentru perioada de exploatare a unei m`rci, \ntreprinderea care achizi]ioneaz` o marc` vars` o redeven]`, elementce face obiectul cheltuielilor de exploatare.|n categoria
drepturilor [i activelor similare
sunt incluse elemente ca:
G
procedeele industriale,
G
know-how,
G
modelele,
G
schi]ele.Comisia Camerei de Comer] cu sediul la Paris, consider` know-how-ul ca fiind „ansamblul de no]iuni, de cuno[tin]e,de experien]`, de opera]ii [i procedee necesare fabric`rii unui produs“.Acest ansamblu de cuno[tin]e [i no]iuni ñ care poate fi nebrevetat sau este nebrevetabil –prezint` un \nalt grad deeficien]` [i reprezint` o noutate relativ` [i subiectiv` \n materie, fiind transmis printr-un contract de know-how, bine\n]eles cu titlu oneros.Aceste elemente sunt amortizabile, iar amortizarea se realizeaz` pe durata normal` de utilizare sau pe durata prob-abil` de exploatare.
Fondul comercial
Fondul comercial poate fi definit ca rezultatul tuturor elementelor interne sau externe favorabile maximiz`rii profi-turilor degajate de \ntreprindere \n trecut, prezent [i viitor. Se deduce c` fondul comercial poate s` fie pozitiv, caz \n carepoart` numele de
goodwill,
\n m`sura \n care elementele citate anterior permit degajarea unui profit superior remu-nera]iei capitalurilor angajate (utilizate) sau/[i capitalurilor necesare bunei func]ion`ri a \ntreprinderii. |n caz contrar,fondul comercial \mbrac` forma unui
badwill
(sau fond comercial negativ).Fondul comercial este reprezentat de acele elemente necorporale ce \nso]esc elementele materiale ale fondului decomer] (stocuri, imobiliz`ri) [i care contribuie la men]inerea sau dezvoltarea poten]ialului de activitate al unei entit`]icum ar fi: clientela, vadul, debu[eele, reputa]ia [i alte elemente necorporale.Fondul comercial nu trebuie confundat cu
fondul de comer],
care, \n drept, reprezint` un bun unitar caracterizatprin reuniunea elementelor necorporale [i a unor elemente corporale ce apar]in unui comerciant, permi]åndu-i acestuias`-[i dezvolte clientela.
117 Studii de caz [i Monografii Contabile
Revista Romån` de Monografii Contabile
G
www.monografii.ro
G
www.cd.monografii.ro
G
www.contabilul.ro
2
 
Fondul de comer] nu este contabilizat ca atare. |n bilan] nu sunt \nscrise decåt elementele sale constitutive. Fondulcomercial este numai partea rezidual` a valorii fondului de comer] care nu a putut s` fie identificat` \n elemente corpo-rale (cum ar fi: ma[ini, utilaje, instala]ii, stocuri).Cum a fost preluat` de c`tre normalizatorii romåni, no]iunea de fond comercial se apropie de cea de „diferen]` deachizi]ie“ care apare \n contextul conturilor consolidate, cu ocazia opera]iilor de achizi]ie de titluri.Astfel, conform prevederilor legale, fondul comercial apare, de regul`, la consolidare [i reprezint` diferen]a dintrecostul de achizi]ie [i valoarea la data tranzac]iei, a p`r]ii din activele nete achizi]ionate de c`tre o entitate.|n uzan]ele romåne[ti nu exist` o norm` privind statutul fondului comercial. Reglement`rile contabile romåne[ti sealiniaz` practicii generale europene. Astfel, \n cazul \n care fondul comercial este tratat ca un activ –ca urmare a achizi]ieide c`tre o entitate a ac]iunilor altei entit`]i –fondul comercial se amortizeaz`, de regul`, \n cadrul unei perioade de ma-ximum 5 ani. Totu[i, entit`]ile pot s` amortizeze fondul comercial \n mod sistematic \ntr-o perioad` de peste 5 ani, cucondi]ia ca aceast` perioad` s` nu dep`[easc` durata de utilizare economic` a activului [i s` fie prezentat` [i justificat`\n notele explicative.
|n cazul fondului comercial, pot ap`rea des deprecieri cu caracter reversibil (cum ar fi: sc`derea credibilit`]ii uneifirme, ca urmare a unui scandal de discreditare), care impun crearea unei ajust`ri pentru deprecieri, folosindu-se \nacest scop contul 2907 „Ajust`ri pentru deprecierea fondului comercial“.
Alte imobiliz=ri necorporale
|n cadrul altor imobiliz`ri sunt cuprinse programele informatice create sau achizi]ionate de la ter]i, superficia,uzufructul, precum [i alte imobiliz`ri necorporale reprezentånd consumuri de resurse ale unit`]ii.
Programele informatice
se prezint` sub forma unui bun corporal (suport tehnic de natura discurilor, dischetelor sau benzilor magnetice), dar acest bun nu este decåt un element accesoriu presta]iei intelectuale necesare pentru elaborareaprogramelor. Partea esen]ial` se refer` tocmai la presta]ia intelectual`, de esen]` necorporal`, protejat` sub forma unuidrept de proprietate intelectual`.|n ]`rile \n care aceste produse informatice reprezint` un consum de mas`, produc]ia [i comercializarea programelorinformatice au fost supuse unor reglement`ri speciale. Modul de contabilizare a acestor programe este diferit, dup` cumsunt create de \ntreprindere pentru uzul propriu, achizi]ionate de la ter]i [i utilizate \n cadrul acesteia, sau, \n sfår[it, suntde uz comercial.Problematica acestor programe informatice este mult mai complex` [i contabilizarea lor solicit` unele nuan]`ri.Dup` destina]ia lor, programele informatice pot fi:
G
cu utilizare comercial` sau
G
pentru uz intern.Dup` modul de ob]inere, acestea pot fi:
G
achizi]ionate sau
G
create.De asemenea, se convine s` se disting` programele informatice specifice de cele standard. Programele informatice
specifice
sunt elaborate \n principiu pentru acoperirea unor nevoi particulare ale unui utilizator. Programele informa-tice
standard
(progiciels) sunt concepute pentru a r`spunde necesit`]ilor mai multor utilizatori. |n acest din urm` caz,evaluarea devine mai complex` [i poate s` fie sub influen]a unor elemente aleatoare, deoarece la baza evalu`rii stau\ncas`rile viitoare generate de utilizarea lor.|n conformitate cu regulamentul contabil romånesc, programele informatice sunt bunuri necorporale ce pot fi createde unitate sau achizi]ionate de la ter]i, pentru nevoile proprii de utilizare. Valoarea lor se amortizeaz` \n func]ie de dura-ta probabil` de utilizare, care nu poate s` dep`[easc` o perioad` de 5 ani.
117 Studii de caz [i Monografii Contabile
Revista Romån` de Monografii Contabile
G
www.monografii.ro
G
www.cd.monografii.ro
G
www.contabilul.ro
3
ATEN}IE

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->