Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Reflectarea in Contabilitate a Operatiunilor in Cadrul Comertului Cu Amanuntul

Reflectarea in Contabilitate a Operatiunilor in Cadrul Comertului Cu Amanuntul

Ratings: (0)|Views: 43 |Likes:
Published by gutenberg1468

More info:

Published by: gutenberg1468 on Dec 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2013

pdf

text

original

 
caz u rip rac tice
Ordonan]a Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor [i serviciilor de pia]` 
define[te comer]ul cu am`nuntul ca fiind activitatea desf`[urat` de comercian]ii care vånd produse,de regul`, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora.|n exemplul de mai jos se prezint` \nregistr`rile contabile \n condi]iile \n care evaluarea stocurilorse face prin metoda global valoric`.
Potrivit acestei metode, contabilitatea analitic` a m`rfurilor [i ambalajelor se ]ine global-valoric, atåt \n gestiune, cåt[i \n contabilitate, iar controlul concordan]ei \nregistr`rilor din eviden]a gestiunii [i din contabilitate se efectueaz` numaivaloric la perioadele de timp stabilite de c`tre fiecare unitate.Raportul de gestiune se completeaz` pe baza mai multor documente, cum ar fi: documente ce atest` intrarea [i ie[ireade m`rfuri [i ambalaje, documente privind depunerea numerarului din vånzare. Acelea[i documente sunt utilizate [i la\ntocmirea fi[elor valorice ]inute pe gestiuni \n cadrul conturilor de m`rfuri [i ambalaje din contabilitate.Soldurile valorice ale m`rfurilor [i ambalajelor aflate \n gestiune se verific` pe baza raportului de gestiune predat lacontabilitate, sau cu ocazia inventarierii, dup` caz.
La data de 31.08.2007, \n balan]a magazinului alimentar „Narcisa S.R.L.“ avem urm`toarele date: 
Reflectarea \n contabilitatea opera]iunilor\n cadrul comer]ului cu am`nuntul
Monografii specifice activit`]ii curente
Revista Romån` de Monografii Contabile
G
www.monografii.ro
G
www.cd.monografii.ro
G
www.contabilul.ro
Exemplu
Simbol Denumire Sold Ini]ial Sold Ini]ial Rulaj Cumulat Rulaj Cumulat Sold Final Sold Finalcont cont Debit Crerdit Debit Credit Debit Credit371 M`rfuri7.140 5.712 12.852378 Diferen]e depre] la m`rfuri1.000 800 1.8004428 TVA neexigibil`1.140 912 2.052
 
117 Studii de caz [i Monografii Contabile
Revista Romån` de Monografii Contabile
G
www.monografii.ro
G
www.cd.monografii.ro
G
www.contabilul.ro
2
|n luna septembrie 2007 au loc urm`toarele evenimente:
G
se achizi]ioneaz` marf` de la furnizor \n sum` de 500 lei la care se adaug` TVA;
G
se achit` factura c`tre furnizor;
G
se \ncaseaz` \n numerar, prin casa de marcat, suma de 2.500 lei;
G
adaosul comercial practicat de societate este de 20%;
G
pe data de 20 a lunii se constat` dep`[irea termenului de valabilitate la unele dintre produse [i se decide scoatereaacestora de la vånzare. Valoarea la vånzare a produselor expirate este de 500 lei.
 |nregistrarea \n contabilitate
4) Calculul coeficientului ,,K“ de desc`rcare a gestiunii|n conformitate cu prevederile
art. 130 alin. (4) din O.M.F. nr. 1.752/2005,
repartizarea diferen]elor de pre] asupravalorii bunurilor ie[ite [i asupra stocurilor se efectueaz` cu ajutorul unui coeficient care se calculeaz` astfel:371 = % 714„M`rfuri“401 500„Furnizori“378 100„Diferen]e de pre] la m`rfuri“4428 114„TVA neexigibil`“[i4426 = 401 95TVA deductibil`Furnizori
1) |nregistrarea intr`rii m`rfii \n gestiune pe baza facturii[i a Notei de Intrare Recep]ie:
401 = 5311 595FurnizoriCasa \n lei
2) |nregistrarea pl`]ii facturii c`tre furnizor:
5311 = % 2.500„Casa \n lei“707 2.100,84„Venituri din vånzarea m`rfurilor“4427 399,16„TVA colectat`“
3) |nregistrarea \ncas`rilor \n numerar:
 
Soldul ini]ial al Dif. de pre] aferente intr`rilor \n cursuldiferen]elor de pre] + perioadei, cumulate de la \nceputulexerci]iului financiar pån` la fineleperioadei de referin]`Coeficient de = —————————————————————————————————————––––– x 100repartizare Soldul ini]ial al Valoarea intr`rilor \n cursul perioadei,stocurilor la pre] + la pre] de \nregistrare cumulat de lade \nregistrare \nceputul exerci]iului financiar n` lafinele perioadei de referin]`La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul ini]ial al contului de m`rfuri [i valoarea intr`rilor dem`rfuri nu vor include TVA neexigibil`.Acest coeficient se \nmul]e[te cu valoarea bunurilor ie[ite din gestiune la pre] de \nregistrare, iar suma rezultat` se\nregistreaz` \n conturile corespunz`toare \n care au fost \nregistrate bunurile ie[ite.1.000 + 800 + 100 1.900K = ———————————————————————————— = ————— x 100 = 16,67%(7.140 1.140) + ( 5.712 912) + (714 114) 11.4005) Calculul adaosului comercial aferent m`rfii våndute se face prin aplicarea coeficientului K asupra vånz`rilor dinlun` mai pu]in TVA.
Adaos aferent m`rfii ie[ite
= (2.500 – 399,16) x 16,67% = 350,21
Costul m`rfii våndute
= Valoarea de vånzare – Adaos aferent m`rfii ie[ite – TVA= 2.500 – 350,21 – 399,16 = 1.750,637)
Scoaterea din eviden]` a m`rfii al c`rei termen de garan]ie a fost dep`[it 
se realizeaz` prin aplicarea coeficientu-lui K asupra valorii f`r` TVAAdaos aferent m`rfii expirate = (500 – 79.83) x 16,67 = 70,04
117 Studii de caz [i Monografii Contabile
Revista Romån` de Monografii Contabile
G
www.monografii.ro
G
www.cd.monografii.ro
G
www.contabilul.ro
3
ATEN}IE!
% = 371 2.500„M`rfuri“607 1.750,63„Cheltuieli privind m`rfurile“378 350,21„Diferen]e de pre] la m`rfuri“4428 399,16„TVA neexigibil`“
6) |nregistrarea desc`rc`rii de gestiune pentru marfa våndut` \n sum` de 2.500 lei:

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Alina liked this
foxisor liked this
schimbdecarti liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->