Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Codul de etica a judecatorului

Codul de etica a judecatorului

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by 코리나
etica
etica

More info:

Published by: 코리나 on Dec 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2014

pdf

text

original

 
A P R O B A Tprin hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturiinr. 366/15 din 29 noiembrie 2007
 
Codul de etică al judecătorului
Un sistem judiciar independent şi onorabil este indispensabil justiţiei. Justiţia ocupă un locdeosebit în afirmarea statului de drept, iar conduita, moralitatea şi cultura judiciarului au oimportanţă majoră în procesul de înfăptuire a ei.În actualele condiţii, faţă de judecători, ca exponenţi ai puterii judecătoreşti, sînt înaintate unşir de cerinţe morale şi de conduită specifice, o parte dintre ele fiind incluse în acte normative,altele urmînd a fi însuşite şi respectate ca deziderate ale eticii profesionale.Judecătorul trebuie participe activ la stabilirea, menţinerea, aplicarea normelor deconduită, pe care le va respecta personal, astfel încît să fie asigurată integritatea şi independenţasistemului judecătoresc.Reglementările prezentului Cod urmează a fi interpretate şi aplicate în vederea promovăriiacestor obiective. 
CAPITOLUL IDispoziţii generale
 
Articolul 1.
 
Scopul reglementării
 (1) Autoritatea judecătorească este în Republica Moldova o ramură a puterii de stat.Administrarea justiţiei este un atribut inerent sistemului judecătoresc şi, în special, judecătorilor. (2) Codul de etică al judecătorului stabileşte standardele de conduită ale acestuia, conformecu responsabilităţile, onoarea şi demnitatea profesiei sale şi care sînt obligatorii pentru a firespectate de către toţi judecătorii din Republica Moldova. (3) Respectarea normelor cuprinse în prezentul Cod constituie un criteriu pentru evaluareaeficacităţii, calităţii şi integrităţii profesionale a judecătorului. (4) Evaluarea respectării standardelor de conduită prescrise în prezentul Cod este efectuatăde Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit legii. 
CAPITOLUL IIIndependenţa şi imparţialitatea judecătorului
 
Articolul 2. Independenţa judecătorului
 (1) Judecătorul trebuie să fie independent în exercitarea funcţiilor sale, conform principiilor de drept garantate de Constituţie, de alte legi şi norme naţionale, de acte internaţionale la careRepublica Moldova este parte.(2) Judecătorul are îndatorirea să promoveze supremaţia legii şi statul de drept, să aperedrepturile şi libertăţile fundamentale, interesele legitime ale tuturor persoanelor, independent decetăţenie, origine etnică, rasă, naţionalitate, cultură, ideologie, religie, limbă, sex, apartenenţă politică, avere, origine socială, asigurînd în toate cazurile calitatea şi caracterul echitabil alactului de justiţie. 
 
(3) Judecătorul este obligat să respecte egalitatea persoanelor în faţa legii, asigurîndu-le untratament cuviincios prin apărarea demnităţii şi onoarei lor, precum şi integritatea fizică şimorală a tuturor participanţilor la procedurile judiciare. Atitudinea corectă, imparţială faţă de omca valoare supremă, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale în conformitate cunormele de drept naţionale şi internaţionale şi cu principiile morale general-recunoscute sîntcerinţe obligatorii faţă de judecător. (4) În toate cazurile, judecătorul va acţiona independent, fără orice influenţe, îndrumări saucontrol şi nu-şi va permite comportament necuviincios, inadecvat sau ilegal, care poate generaconflicte de interese şi periclita încrederea în independenţa sa.(5) Judecătorul trebuie să informeze imediat Consiliul Superior al Magistraturii despre oricefaptă, acţiune, eveniment de natură să-i afecteze independenţa, imparţialitatea, obiectivitatea judiciară, sau despre oricare încălcare a standardelor de etică prevăzute în prezentul Cod.
Articolul 3. Imparţialitatea judecătorului
 (1) Judecătorul trebuie să judece toate cauzele imparţial, în conformitate cu legea, fărărestricţii, influenţe, presiuni, ameninţări sau ingerinţe, directe sau indirecte, indiferent din parteacui sau pentru care motive ar veni ele.(2) Judecătorul va pronunţa hotărîri independent, rămînînd fidel legii, menţinîndu-şiautoritatea şi competenţa profesională şi nu se va lăsa influenţat de contacte, stimulente,informaţii sau sfaturi din partea oricăror persoane, structuri de stat sau instituţii publice, mijloacede informare în masă, interese de partid, interese publice, doctrine politice, sentimente sau teamade eventuale critici imediate sau de durată.(3) Judecătorul trebuie să se abţină de la orice comportament, acţiune sau manifestare carear putea prejudicia încrederea publicului în sistemul judecătoresc.(4) Judecătorul îşi va exercita funcţiile nepărtinitor şi fără prejudecăţi, nu va manifestaatitudine preconcepută prin exprimare sau prin fapte şi nu-şi va permite cuvinte, fraze, gesturisau alte acţiuni care ar putea fi înterpretate ca semne de părtinire sau prejudecată.(5) udecătorul este obligat să fie imparţial şi să nu admită influenţe asupra activităţilor sale profesionale de către nici o persoană, inclusiv de rudele, prietenii sau cunoscuţii săi. 
Articolul 4. Recuzarea
(1) Judecătorul este obligat să se abţină de la oricare proces în care imparţialitatea sa ar  putea fi pusă la îndoială şi se va autorecuza într-un proces în care aceasta este cerută de lege,inclusiv în cazurile în care:(a) are o părtinire sau prejudecată proprie faţă de una dintre părţi, sau personal deţineinformaţii despre probele contestate ce ţin de proces;(b) ştie că el, personal sau ca custode, sau soţul său (soţia) sau alte rude apropiate au uninteres financiar în obiectul disputei sau orice alt interes care ar putea afecta substanţial rezultatul procesului.
CAPITOLUL IIIObligaţiile judecătorului
 
Articolul 5. Obligaţiile judecătorului
 (1) În exercitarea atribuţiilor, judecătorul are următoarele obligaţii:
 
a) să-şi îndeplinească îndatoririle şi funcţiile de serviciu profesionist, competent, inclusivtoate sarcinile administrative date conform legii; b) să-şi menţină la nivel înalt şi să-şi perfecţioneze permanent cunoştinţele, competenţele şiabilităţile sale profesionale prin autoinstruire, instruire continuă şi educaţie întru executareaadecvată a îndatoririlor de administrare a justiţiei;c) să decidă prompt, eficient şi obiectiv în toate cauzele judiciare, acţionînd cu diligenţă şiîn timp util, să respecte termenele legale, iar în cazul în care legea nu prevede astfel de limite, să-şi îndeplinească îndatoririle într-o perioadă de timp rezonabilă; d) să păstreze secretul profesional ce ţine de deliberările sale şi de informaţiile confidenţialeobţinute în timpul îndeplinirii atribuţiilor legate de şedinţele de judecată şi în afara acestora; e) să întreprindă, în exerciţiul funcţiei, măsurile necesare pentru păstrarea sau sigilareacuvenită a informaţiilor, materialelor confidenţiale obţinute, potrivit legii şi să asigure prevenireadezvăluirii neautorizate a acestora; f) respecte egalitatea cetăţenilor în faţa legii, asigurîndu-le un tratament juridicnediscriminatoriu, să apere demnitatea, integritatea fizică şi morală a tuturor persoanelor care participă, în orice calitate, la procedurile judiciare; g) să-şi exercite responsabilităţile juridice ce îi revin în măsura în care să se asigure deaplicarea corectă a legii şi instrumentarea cauzelor în mod echitabil, eficient şi fără întîrziere. 
Articolul 6. Ordinea şi solemnitatea şedinţelor
 (1) Judecătorul va menţine ordinea şi atmosfera respectuoasă în şedinţele de judecată,asigurînd disciplina şi solemnitatea desfăşurării procesului, fie în biroul său, fie în sala de judecată. El urmează a da dovadă de demnitate, respect şi răbdare faţă de toţi participanţii la proces.(2) Judecătorul va avea permanent un comportament oficial, sobru, politicos în comunicareacu alte persoane. El va cere tuturor participanţilor la proces şi altor funcţionari ai sistemului judiciar să se abţină de la manifestarea, prin cuvinte sau atitudine, a părtinirii sau prejudecăţilor împotriva părţilor, martorilor, avocaţilor sau altor persoane.(3) Judecătorul îşi va conforma exteriorul şi vestimentaţia în timpul exercitării funcţiei lacerinţele legii şi prestigiul profesiei. 
Articolul 7. Relaţiile judecătorului în colectivul de muncă
 (1) Relaţia judecătorului cu colectivul de muncă trebuie să se bazeze pe respect şi bună-credinţă, comportamentul exemplar fiind un model de comunicare şi atitudine reciprocăadecvată.(2) Judecătorul nu poate denigra în public probitatea profesională şi morală a colegilor săi.(3) Judecătorul va evita discuţii cu participanţii la proces sau cu terţe persoane despre altecauze puse pe rol în instanţă, decît în cazurile prevăzute de lege.(4) Judecătorul poate să consulte alţi judecători doar referitor la legislaţia de ordin material, procedural, administrativ pe marginea unei anumite cauze care se află în curs de examinare.Discia este limitala probleme teoretice şi poate fi iniadoar de judetorul careexaminează cauza respectivă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->