Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vaigarai Velicham December 2012

Vaigarai Velicham December 2012

Ratings: (0)|Views: 35|Likes:
Published by rahmath_afra
வைகறை வெளிச்சம் டிசம்பர் 2012 இதழில்
திருப்பி அடி - ஹமாஸ்
கசாபை இரகசியமாக தூக்கிலிட்டது ஏன் ?
வானம் பொய்க்கவில்லை பெய்தது ...
தரீக்குல் குரான்
எது முதலில் ? யூசுப் அல் கர்ளாவி
இன வெறியும் இரத்த வெறியும் .... முஸ்லிம்களின் வீழ்ச்சியால் உலகம் இழந்தது என்ன ? அலி ஹசன் நத்வி
கஷ்மீரின் பாதி விதவைகள் - மு.குலாம் முஹம்மது
புதைக்கப்பட்ட மக்கள்: மறைக்கப்பட்ட வரலாறு - டாக்டர் ஆங்ச்சுவி
பாபரி மஸ்ஜித் பின்னால் வசித்து வந்த மஹந்த யுகால் கிஷோர் சொன்னதென்ன ?
யார் இந்த பாஸிஹ் ?
என்னால் பால் தாக்கரேவை பாராட்டிட முடியவில்லை - மார்கண்டேய கட்ஜு
விஜயின் துப்பாக்கி அல்ல அது புரோஹிதின் துப்பாக்கி
தர்மபுரியில் தலித்கள் மீதான தாக்குதல் ....
இன்னும் பல சுவாரசியமான விஷயங்கள்
விலை ரூபாய் 20/-
சென்னையில் சந்தா மற்றும் புத்தகம் வாங்க தொடர்புக்கு 9840149504, 9940155960, 9444239594
வைகறை வெளிச்சம் டிசம்பர் 2012 இதழில்
திருப்பி அடி - ஹமாஸ்
கசாபை இரகசியமாக தூக்கிலிட்டது ஏன் ?
வானம் பொய்க்கவில்லை பெய்தது ...
தரீக்குல் குரான்
எது முதலில் ? யூசுப் அல் கர்ளாவி
இன வெறியும் இரத்த வெறியும் .... முஸ்லிம்களின் வீழ்ச்சியால் உலகம் இழந்தது என்ன ? அலி ஹசன் நத்வி
கஷ்மீரின் பாதி விதவைகள் - மு.குலாம் முஹம்மது
புதைக்கப்பட்ட மக்கள்: மறைக்கப்பட்ட வரலாறு - டாக்டர் ஆங்ச்சுவி
பாபரி மஸ்ஜித் பின்னால் வசித்து வந்த மஹந்த யுகால் கிஷோர் சொன்னதென்ன ?
யார் இந்த பாஸிஹ் ?
என்னால் பால் தாக்கரேவை பாராட்டிட முடியவில்லை - மார்கண்டேய கட்ஜு
விஜயின் துப்பாக்கி அல்ல அது புரோஹிதின் துப்பாக்கி
தர்மபுரியில் தலித்கள் மீதான தாக்குதல் ....
இன்னும் பல சுவாரசியமான விஷயங்கள்
விலை ரூபாய் 20/-
சென்னையில் சந்தா மற்றும் புத்தகம் வாங்க தொடர்புக்கு 9840149504, 9940155960, 9444239594

More info:

Published by: rahmath_afra on Dec 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2012

pdf

text

original

 
1
¬õè¬ø ªõO„ê‹ - ®ê‹ð˜ 2012
-
1212121212õ£ù‹ ªð£Œ‚èM™¬ôªðŒî? -0202020202F¼ŠH Ü® - ýñ£vF¼ŠH Ü® - ýñ£vF¼ŠH Ü® - ýñ£vF¼ŠH Ü® - ýñ£vF¼ŠH Ü® - ýñ£v
ð‚è‹ -
34
èõ˜ v«ì£K
-04-04-04-04-04
â¡ù£™ 𣙠è«ó¬òð£ó£†®ì º®òM™¬ô
 
44
-
1717171717
ð£ðK ñvT¶‚°H¡ù£™ õCˆîÜ«ò£ˆFò£ ñý‰î »è£™A«û£˜ ªê£¡ùªî¡ù?ò£˜ Þ‰îçð£Cy?-
1818181818
 
- 54- 54- 54- 54- 54èweK¡èweK¡èweK¡èweK¡èweK¡ð£Fð£Fð£Fð£Fð£FMî¬õèœMî¬õèœMî¬õèœMî¬õèœMî¬õèœ- 59- 59- 59- 59- 59-08-08-08-08-08è꣬ð ÞóèCòñ£èè꣬ð ÞóèCòñ£èè꣬ð ÞóèCòñ£èè꣬ð ÞóèCòñ£èè꣬ð ÞóèCòñ£èÉ‚AL†ì¶ ã¡?É‚AL†ì¶ ã¡?É‚AL†ì¶ ã¡?É‚AL†ì¶ ã¡?É‚AL†ì¶ ã¡?
 
-
23
MüŒ-Þ¡ ¶Šð£‚A Ü™ôܶ ¹«ó£Aˆ-Þ¡ ¶Šð£‚A.
46
î¼ñ¹KJ™ îLˆèœeî£ù °î™
51
 
2
¬õè¬ø ªõO„ê‹ - ®ê‹ð˜ 2012
î¬ôòƒè‹î¬ôòƒè‹î¬ôòƒè‹î¬ôòƒè‹î¬ôòƒè‹
õ£ù‹ ªð£Œ‚èM™¬ô ªðŒî¶õ£ù‹ ªð£Œ‚èM™¬ô ªðŒî¶õ£ù‹ ªð£Œ‚èM™¬ô ªðŒî¶õ£ù‹ ªð£Œ‚èM™¬ô ªðŒî¶õ£ù‹ ªð£Œ‚èM™¬ô ªðŒî¶
“c “c “c “c “cô‹ ¹ò™ õ‰î¶. ªê¡ø¶. î…¬ê îóEJ™ õ£›‰¶ ªè£‡®¼‚°‹Mõê£Jèœ ñA›„C ªõœ÷ˆF™ Ý›‰î£˜èœ.«ñ™î…¬êJ™ ðJ¼‚°ˆ «î¬õò£è ñ¬ö¬ò ªè£í˜‰î¶ ñ†´ñ™ô, ñ¬öæ˜ Þ¬ì«õ¬÷¬òˆ î‰î¶. ޡ‹ õ¼‹ ñ¬ö â¡ø ÜPMŠ¹ ޡ‹ î‰î¶àŸê£èˆ¬î..2 ô†ê‹ ªý‚«ì˜èO™ ê‹ð£ðJ˜ õ£¿‹! õ÷‹ ªðÁ‹! «ê£ö«ê£Á¬ìˆ¶ â¡ð¶ G¬ô ªðÁ‹.õ£ù‹ æ«óò®ò£è‚ ªè£†®ˆb˜‚è£ñ™ ñ¬öŠðóõô£è¾‹ ðóM»‹ªðŒî Mõê£Jèœ Þ󆮊¹ ñA›„C¬òŠ ªðŸø£˜èœ.Þˆ«î£´ ê‹ð£ ðJ¼‚° Üó² ÜPMˆ¶œ÷ á‚航軋 àì¡ «ê˜‰¶àöõ˜è¬÷ àŸê£è‹ ªè£œ÷ ªêŒ¶œ÷¶.”ÞŠð® Mõê£òˆ¶¬ø ܽõô˜èœ ÜPMˆ¶œ÷ù˜. -
The Hindu
5.11.12Þ‰¶ ðˆFK‚¬èJ¡ 膴¬óò£÷¼‹ Mõê£òˆ¶¬øJù¼‹ ñ¬ö‚°Š¹èö£ó‹ ņ®»œ÷ù˜. õ¼ì‰«î£Á‹ ñ¬öªðŒî£™ àŸê£è‹ ; Þ™¬ôªò¡ø£™ F‡ì£†ì‹, î‡a¼‚°‹, àí¾‚°‹. Þ¼‚°‹ I¡ªõ†«ì£´ ñ¬ö»‹ªð£Œˆî¶ â¡ø£™ ñ‚èœ ð´‹ Ü™ô™èÀ‚° Ü÷«õ Þ™¬ô â¡ø£A Þ¼‚°‹.õ£ù‹ ªð£Œˆî «ð£¶ ªêòŸ¬è ñ¬ö¬òŠ ªðŒMŠ«ð£‹ â¡ø êõì£L™ ï£‹ ÞøƒA«ù£‹. Ýù£½‹ ªüJ‚è ÞòôM™¬ô . ñ¬öc¬ó «êIŠ«ð£‹ âù„ ªê£™L. ïñ¶ «î£™M¬ò ñ¬øˆ¶‚ ªè£‡«ì£‹ â¡ù ªêŒõ¶.õ£ù‹ ªð£N‰î¶, ÌI ï¬ù‰î¶ â¡Á  ñ¬ö¬ò  â´ˆ¶‚ªè£œA¡«ø£‹ Ü™ô£ñ™ Þ‰î ñ¬ö âŠð®Š ð¼õ‹ îõø£ñ™ ñõ‰î¬ìA¡ø¶ â¡ð¬î  ؉¶ èõQ‚è«õ£ Ý›‰¶ C‰F‚è«õ£ î¬ôŠð´õF™¬ô.ÞòŸ¬èJ¡ ãŸð£´ â¡ð£˜ Cô˜. âŠð® ªðŒî£™ â¡ù âñ‚A™¬ô èõ¬ô â¡ð£˜ ޡ‹ ðô˜.ñQî˜èœ ܬùõ¬ó»‹ ð¬ìŠHùƒèO«ô«ò ÜöAòŠ ð¬ìŠð£Œ ð¬ìˆ¶êKò£ù Yó£ù î†ðªõ†ð G¬ôJ™ õ£ö¬õˆî, Þ¬øõ¡ ÃÁAø£¡.“Ü™ô£y, 裟Áè¬÷ ÜŠH, (ÜõŸø£™) «ñ般î 憮, Hø° ܬîˆî£¡ òð®, õ£ùˆF™ ðóˆF, ðô ¶‡ìƒè÷£è¾‹ Ý‚A M´Aø£¡;Üî¡ ñˆFJL¼‰¶ ñ¬ö ªõOò£õ¬î c˜ 𣘂Al˜; Hø°, Üõ¡ ܬîˆî¡ Ü®ò£˜èO™,  òõ˜ e¶ õ‰î¬ìò„ ªêŒ»‹ «ð£¶, Üõ˜èœ ñA›Aø£˜èœ.âQ‹, Üõ˜èœ e¶ Ü(‹ ñ¬öò£ù)¶ Þøƒ°õ º¡ù¼‹ - Üº¡ù¼‹ - (ñ¬öJ¡¬ñò£™) Üõ˜èœ ºŸP½‹ Gó£¬êŠð†®¼‰îù˜.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->