Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Paradoksy historii Tajna historia Rosji Europy i świata

Paradoksy historii Tajna historia Rosji Europy i świata

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by Bea Jam

More info:

Published by: Bea Jam on Dec 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
W. U e z k u j n ik
IPARADOKSYHISTOUII
W YDAW NI CTW O
 
POLI TYCZN E W YCHOW ANI E'
1982
N OW Y JORK
 
Może krwi zdążyło już przepłynąć padmostem historii ad dnia, tu którym zbuntowanakompania batalionu rezerwowego WOŁYŃSKIEBOPUŁKU SWARDYJ5KIES0 przącza się do tłumui wywa2a powstanie w 5ankt Petersburgu.ilało znaczący sam w sobie "bunt chlebo-wy, ktdry mógł byC łatwo zlokalizowany gdyżniczego groźnego początkowo nie stanowił,przeksztcił się w olbrzymią eksplozją,Nikt i nigdy nie przepuszczw owychodległych czasach, że “dzika, opuszczona,biedna i despotyczna Rosja" była kamieniemwęgielnym, na którym opierał się pokój, ładi pomlność wszystkich narodOw naszej mejkuli ziemskiej. Wielu łudzi nie rozumie, b?dżme chce zrozumido dnia dzisiejszego tejprostej rzeczywistości. figła wymyślonych wy-paczeń i znieksztceń tak gęsto spowiłahistorię Rosji. Bo nie tylko cudzoziemcy,lecz i sami Rosjanie już dawno utracili wsze-lką orientację i nie rozumieją istoty takprzesych jak ti obecnych wydarzeń,flimo ustawicznych zmian gabinetowych iwszelkich innych niepordków,. bezładu i 'niespójności rosyjskiego mechanizmu państwo-wego zwycięstwo Rosji i jej sojuszników nadNiemcami i Austrią było w końcu ISIBr. zupeł-nie pewne, gdyZ armia była dobrze'wyposażonai zaopatrywana, całkowicie spokojna i pewna.od genera do szeregowca zbliżającego'się zwycięstwa.Rewolucja spotkała się początkowo
m
 
dużymi oporami
ale
 jednocześnie z wielki»®entuzjazmem, szczególnie w stolicach Imperium, Ludność ozdobiona
czerwonymi
kokardawii,wyśpiewywa głośno proste piosenki:"Chwa.tobie wolności. TraialalaleWszak z rosyjskiego narodu tyś ciężar zdjęła 'nie rozumiejąc, w swoim naiwnym entuzjażms,,że ten ciężarbył niezbędnym dla okręmu
 
balastem, .który nadawmu stateczność? iodporność na burze. Okręt pozbawiony;balastutraci stateczność i tonie,.,"Wielka bezkrwawarewolucja nie była, jak wszytkim wiadomo,, rewolucją agrarnę aniproletariacką..Analizując ten okres rosyj-skiej historia., można łatwo wyciągnąć F-szywy wniosek, że władze carskie doprowadziw-szy kraj do progu zwycięstwa nagie. osłay,nie; znalazły w sobie siły do przestąpieniatego progu i oddały ster rzędów w ręce przy-padkowych "amatorów.Po wielu latach całkowitego milczenia,wyczerpujące wyjnienie tej kwestii dZydGrygorij ftronson w ugim artykule wydrukowa-nym w październiku 1959 roku w gazecie Nowoje
R
usł
 
 je Słowo. U! tym nadzwyczajnym codo ważności i prawdziwości artykule, Aronsonbez jakichkolwiek ' zastrzeżeń .i otwarciestwierdził, że rewolucja.lutowa w Rosji byładziem ręk rosyjskiej tajnych, lóż masofiskich, afiliowanych do żydowskofrancuskiego"Wielkiego Wschodu”. Kierehski, który jeszczew tym czasie ży
2
, nie tylko w pni potwier-dził słowa ftronsona, ale dod. Ze będączwiązany "masoftskę przysię, nie miprawazabierać głosu w tej sprawie. Jak podajeAronson, wszyscy członkowie Rządu Tymczasowe-go byli masonami. Innymi słowy "zwycięscy”mieli pod rękę ' wcześniej przygotowane kadry,które odrazu przejęły władzę.Dzialność lóż masskich w Prsji popierwszej rewolucji była zupnie niezauwa-żalna dla przeciętnego obywatela, jednakżeobejmowa ona szerokie kręgi szczelniewśród grup, które miy wpiyw ns funkcjonowa-nie aparatu państwowego. Uważano, że przyna-leżność do masonerii jest czymś bardzo pos-tępowym. Modnym i niewątpliwie korzystnym, w
sensie
awansu w służbie i'zdobywaniu różnych
2

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->