Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
chorouk48

chorouk48

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Algeria Channel

More info:

Published by: Algeria Channel on Dec 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2012

pdf

text

original

 
ŸY ´Oƒ¡Ÿj AGQRÄdG ¢¸ÝÀ—¾d ªe òe™óG ¼Ç¸¡J ‡Çbƒ¯JG
¿e ¿j™LCƒˆ¡ÙG O™W ‡jQƒŽˆdG ŠîôGh Šƒ¾µ¡dGÀÄfƒ²dG IIJH
www.echoroukonline.cominfos@ech-chorouk.com
†GÄ``¡ŸdG¹``»ˆ‘jCƒ``£N¼```µjCGQhCƒ```£”dG¹``»ˆ‘j†GÄ``¡Uƒ¾```jCGQ
ø 1852 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 06 `d ³aGÄÙG ø ½2006 é»aÄf 27 ò¾KEÕG ø
O 10 : ¿»‹dG
  °   ¸  e
   ½ .   “   :    I   Q   Ä   ¡   U    ø    ´    G  ™   ©     d    G     Ô     ƒ   Ç   e   Ä   j   A     ƒ   j  ™   H     C     Õ    G     Š    G  ™   ¡     ž   Y    —   ¡   Ÿ     Ð     ‡   Ç     ¯     F     ƒ     £     d    G     ‡    ¾     ˆ     ¯     d    G
 ™Á¡TCG 10 ºîN 678 ºƒ²ˆYEG ÀG™gÄH ‡j™‘„dG ‡ÁLGÄdG IOƒÇb —cD ÄJ ƒ»Ça
 QRh I—MGh ‡¯ùFƒùW ¹ù q »ù‘ùj ¿ùe •ù£ù”ù o j,´G™ù©ùdG Ô ƒùùÇùùeÄùùj —Ð ÈùùˆùùdG ¼ùùFG™ÖG·ƒ¾g —‘j ƒe ¼Áa ºhƒ‘j ¿e •£”jhÀCG Èùg I—ùMGh ‡ù²ùÇù²ùù‘ùùH ¼ùùÇùù¸ùù¡ˆùùdG ÀhOŒj—×G ÀEG ,ƒÁ¸c …Fƒ¡ŸÙG ½CG Äg ºîˆMÕG Q—¡ŸdG ‡¾j—e Ô ‡„µJ™ÙG ‡ç™ÖG ¿YòH 500 ¿ùe ícCG ƒùùÁùùˆùùÇùù‘ùù¡V “GQ ÈùùˆùùdGhŠG™¡žY ¿Y ¸¡Ÿa ¿µç Õ ’j™Lh ¹ÇˆbªùùbGÄùùe ¿ùùùe ƒùùùÇùùùeÄùùùj ªùùù»Î ÈùùùˆùùùdG Œ‹ÖG‡ùùÇùùbG™ùù©ùùdG À—ÙGh OG—ùù¬ùùH ¿ùùe ‡ùùb™ùù¯ùùˆùùeÃÄ„¡žÙG Qh—dG È¡Sƒ¾J ¿µç Õh ,i™NCÕG¼K OƒÁÖGh —ÇMĈdG ¼Ç¦¾J ÂH ½ƒb ɘdGæOQCÕG ‡eƒùY›ùH ,¿ùj—ùaG™ùdG OîùH I—ùYƒùbAƒùeO Q—ùgCG ɘùùdG ÉhƒùùbQ›ùùdG …©ùù¡Ÿe ÄùùHCGŠGQƒùÇù¡dƒùH ¼ùùÁùù¸ùùÇùùˆùù²ùùˆùùH CG—ùùHh ‡ùù©ùùÇùù¡ždG‡Ç”jQƒˆdG ‡Ç¯¸ØG ¼¸©j ¹µdGh ,‡””¯ÙG.I—Yƒ²dG ¼Ç¦¾ˆd¶¡TÄJ ºîˆMÕG ƒgƒYQ ȈdG ‡¾ˆ¯dG ÀEG†™ùM ÛEG ,îù©ùùa ‰dÄÐ ¹ùùH ,ºÄùù‘ùùˆùùJ ÀCGÔ Åù¸ùˆù²ùdG ¿ùe ŠG™ù¡ž©ùdG °ù¸ù”ùùJ ‡ùùÇùù¸ùùgCGȬ„¾j Õ ¿ùµùd ,‡ù©ùÇù¡ždGh ‡ù¾ù¡dG ±Äù¯ù¡U‡ùù¾ùù¡dG òH —ùùù‘ùùùj ƒùùùe ÀCƒùùùH ¼ùùùÇùùù¸ùùù¡ˆùùùdG·ƒù¾ùg ¹ùH ,‡ùÇù¯ùFƒùW ‡ù¾ùˆùa Äùg ‡ù©ùÇùù¡ždGhŠGÄù¡UCG ‰dƒù©ùJ ƒù»ù¸ùc ¤ù¡ž¾ùj ŒdƒùK ±™ùùWAƒ»¸©H ‡©Ç¡ždG ªLG™e ŲˆdG hCG ‡F—ÁˆdG ™ÒD Äe —©H —M ƒe ¶dP ºƒ‹eh ,‡¾¡dGIƒ²ù¸ÙG Œ‹ÖG O—ùY °ùYƒù¡J ŒÇùM ,‡ùµùeɘùùdG ™ÒDÄÙG —ùù©ùùH I™ùù¡Tƒùù„ùùe «QGÄùùù¡ždG ÔŸY ‡©Ç¡ždGh ‡¾¡dG ¿e Aƒ»¸Y ÂÇa ³¯JG.¼¸¡ÙG ½O è™Ð,…„ù¡ˆÙG ‡ùùa™ùù©ùùe ŠOQCG GPEG ¹ùùÇùùb —ùùbhécCÕG —ǯˆù¡ÙGh ,—ùÇù¯ùˆù¡ÙG ¿ùY Œ‘ùHƒùa Äg ½ƒjCÕG Øg ´G™©dG Ô —‘j ƒe ¹c Ô¹jÄÐ Ô ’â ɘdG ȵj™eCÕG ºîˆMÕGºîˆMÕG —¡V ‡c™©e ¿e ‡c™©ÙG ‡©Ç„WÀCG ‡ùLQ—ùd ,‡ùÇùeÄùj ‡ùÇù¯ùFƒùW ·Qƒù©ùe ÛEGAƒù»ùù¸ùù©ùùdG ‡ùù€ùùÇùùg ¢ÇùùFQ ÉQƒùù¡dG QƒùùMIQh™ù¡H ÛhCÕG I™ùù»ùù¸ùùd …dƒùùW ò»ùù¸ùù¡ÙG’ùˆù¯ùj Õ ÅùˆùM ‡ùÇùµùj™ùeCÕG ŠGÄù²ùdG Aƒù²ùùHòH ‡ùùùùù¾ùùùùùMƒùùùùùW ‡ùùùùùùÇùùùùùù¸ùùùùùùgCG †™× ºƒóG,¿ù¯ù©ùˆÙG ªù¡VÄùdG G˜ùg ¹ùX Ô òˆù¯ùFƒù£ùùdGƒfƒ»¡V ‡Ç¯Fƒù£ùdG ‡ù¾ùˆù¯ùdG ‰‘ù„ù¡UCG G˜ùÁùHh.´G™©dG Ô ºîˆMÕG QG™»ˆ¡SÕªùùùùùLG™ÙG ÀCG IRQƒùùùùù„ùùùùùdG ‡ùùùùù¦ùùùùùMîÙG ÀEG¿e ÀÄY—j GĸX ‡¾¡dG Aƒ»¸Yh ‡Ç©Ç¡ždGÛEG ½îùùùYEÕG ¹ùùùùFƒùùùù¡Sh Ôh ™ùùùùHƒùùùù¾ÙG ´Äùùùùa¶¸ùùJ ¿ùùµùùd ,òˆùù¯ùùFƒùù£ùùùdG òH ¢žjƒùùù©ùùùˆùùùdG¼ZQ ,ªbGÄdG Ô ™KCG ƒÁd ¿µj Ú ŠGAG—¾dGPį¾dGh òˆ¯Fƒ£dG i—d ªFƒ¡ždG ¥ƒ„¡fÕGºƒ¡UhCG Ô ‡Ç¾j—dG ŠƒùÇù¡Ÿ”ù¡ž¸ùd ÈùMh™ùdGÉ—‘ùˆùdG ÀCG Èù¾ù©ùj ƒà ,ÈùbG™ù©ùdG ªù»ùˆóGÀCGh ,òa™ù£ùdG ŠƒùfƒùµùeEG ¿ùe écCG OÄùLÄÙG…YîùùdG ¼ùùg ´G™ùù©ùùdG Ô ‡ùù¾ùùùˆùùù¯ùùùdG IƒùùùYQ.½ƒjCÕG Øg È¡ÇF™dG
ºîˆMÕG I—â Ô ‡Ç¯Fƒ£dG
‡aƒÇ¡SÄH —dh —Ç¡TQ
    É  ™   ¡   Ÿ     Ù    G  È     ¸   Ç   Y     ƒ   »   ¡   S     Õ    G   ª   e     ‡   Á   L    G   Ä     Ù    G     Ô  ¢      e     C    G   A     ƒ   ¡      e   •   é     d    G  È   „   Y     Õ     ‡   M  ™     a    ¿   e   …    f     ƒ   L
É›ÇdEƒH ‡bQƒaCîd ŠG™µ¡•©e ’ˆa ¢a™J ‡eĵ×G
03¢U
—»‘e ,ƒÁLƒˆfEG «Ä»Že ¿e ‡Fƒ»dƒH 12 ¸H—cD Äj Àƒj›e
Qƒ”dG Èa ·G™WƒfÄ¡S ƒˆfGƒÇeÄj ¹Çe™H °dCG 120 ÅdEG ¹¡Ÿj
ÀÄdƒ¡ŸdG ¿Y •—‘ˆj ‡¾¡SÄH —»MCG†ƒˆµ¸d Üh—dG
“ƒâ''h ™FGR °dCG 350I™¡žY ‡jOƒ×G ‡©„£¸d ''¹eƒc
24¢U04¢U
ºƒ»©ˆ¡SG ª¾»j ÀÄfƒ²dG ÀCG ‡Ž‘H‡ÇFƒY—dG ¢VG™ZCîd ½î¡SEÕG
Èeî¡SEÕG ÈHO ¶¾H Oƒ»ˆYG ¢aQÈeî¡SEG ‡»¸c …„¡H
04¢U03¢U
‡©Ç¡ždGh ‡¾¡dG —¡V ƒÁ»FG™L °‹µJ ŠÄÙG ŠƒÇ¡žÇ¸Çe
..´™``ˆ‘j ´G™©dG
9/8¢U
†™©dG ºƒ£HCG ÉQhO ŠBƒLƒ¯e écCG ³²M
É™```````````````¡ŸÙG ȸ``````````ÇYƒ»¡SEÕƒH ’``````````Ç£j ™````````````„dG ȸ```````gCGÉ™```````````````¡ŸÙG ȸ``````````ÇYƒ»¡SEÕƒH ’``````````Ç£j ™````````````„dG ȸ```````gCG
16¢U
 
—Yƒ²ˆ»dG ºG™¾ŽdG ÀC G ‡ÇH™¬e I—j™L ‰»YR,¥ƒH™dƒH ƒÇdƒM ™FG›ŽdG ™Ç¯¡S ,™Ç”¸H ÈH™©dGˆ¸FƒY ‡²aQ QG™²ˆ¡SÕG Q™b —b ÀĵjÈùÁùˆù¾ùJ ƒùe—ù¾ùY ,‡ùÇùH™ù¬ù»ùdG ‡ùµù¸ù»ù»ùdƒùùHØùùg ÀC G …j™ùù¬ùùdGh .IQƒùù¯ùù¡dƒùùH ÂùùeƒùùùÁùùùe''‡ÇYÄ„¡SC ÕG I—j™ŽdG'' ÅY—J ȈdG I—j™ŽdGÅdE G OÄ©j ¿d ±Ä¡S ™Ç”¸H ÈH™©dG ÀE G ‰dƒb ™ÇÇ¡ˆd ¥ƒH™dG Èa ·ƒ¾g Ų„Ç¡S ÂfC Gh ™FG›ŽdG ™„”dG G˜g Àƒc ÀE G ±™©j Õh ..‡Ç¡Ÿ”¡ždG Âdƒ»YC G½C G ‡ÇH™¬»dG ‡¯Ç‘¡ŸdG Øg ƒÁ¾Y ™„©J ‡Ç¾eC G ÄgÈùa ‡ù²ù¸ùM O™ùùŽùùe ÀÄùùµùùj ÀC G h—ùù©ùùj Õ ™ùùeC ÕG ÀC G ¿e ™FG›ùŽùdG Åù¸ùY ÈùH™ù¬ù»ùdG ¥îù”ùˆùdG ‡ù¸ù¡¸ù¡SÅdE G ƒ‹„Y ƒÁ„¡fh Qƒ„NC ÕG Øg ¹‹e ™¡žf ºîN!?‡dh—dG Èa ƒÇ¸Y ŠƒÁL Èa QOƒ¡Ÿe
 ™¡ž¾dG ºhD Ä¡e ½ƒ©dG ™j—»dG
¹Ç``````````````¡a È`````````````````¸Y
 ™FG›ŽdG `` ‡„²dG ,¢TÄjhR —j™a «Qƒ¡T 2 ,‡aƒ‘¡ŸdG QGO :ÀGľ©dG
‡````eƒ````````©dG ‡```j™j—ÙG
(021) 28.59.59 :(¢````````cƒa)
(021) 28.47.54 / (021) 28.47.84 : ȯJƒ``````````ÁdG «RÄ````````»dG(021) 46.27.34 : (¢cƒa h °Jƒg)™j™‘ˆdG(021) 46.27.36 : (°Jƒg) (021) 46.27.37 : (¢cƒa ) QƒÁ¡TEÕG
: QƒÁ¡TEÕG ¼¡²d Èfh™ˆµdEÕG —j™„dG
choroukpub@gmail.com
:
E-Mail
:È`µ¾„dG †ƒ¡•‘dG ¼bQ
BEA
)
(ÉGOò¡•M ‡dƒch
RIB - 002 00022 2202262 154 99
: ÉQƒŽdG †ƒ¡•‘dG ¼bQ
16-006-17 Clé 33 (CCP)
:‡¾Ç£¾¡b …ˆµe‡aƒ``````````‘¡ŸdG QGO‡ÇYƒ¾¡ŸdG ‡²£¾ÙG‡¾````````````````Ç£¾¡b:°Jƒ````````````````````ÁdG(031) 66.04.06
:ª````````„£dG:ªjRĈdG
:¤¡SÄdG
SIA
:´™``¡ždG
SIE
:†™```¬dG
SIO
´h™¡ždG ‡¡¡SD  Äe :¤¡SÄdG:´™¡ždG
AMP
:†™`¬dG
SDPO
ÀG™```````````gh …ˆµe
È»‘¡ždG É—Ç¡S «Qƒ¡T 20ÀG™```````````````````````````````````gh: °Jƒ`````````````````````````````````ÁdG
041 45 79 88
:¢``````````````cƒ``````````````````¯dG
041 45 79 77
:‡¦Mîeø¹¡ŸJȈdG QÄ¡ŸdGh³FƒKÄdG ¹c,ƒÁHƒ‘¡UCG ÅdEG O™JÕI—j™ŽdG.™¡ž¾J¼dhCG Š™¡žfAGÄ¡S
:™j™‘ˆdG ™j—e
Èfƒ`````»MQ ¢Ç````fCG
:™j™‘ˆdG ¢ÇFQ
ÈHIJ©j —»Þ
½.½.P.¢T ¿Y Q—¡ŸJ ™¡ž¾dGh ½îYEîd ´h™¡ždG ‡¡•¡SD Äe
³  ¡ž  ©jÈ  µj  ™eCÕG ™  Ç¯  ¡•  dG ‡  j™  FG›  Ž  dG‡  H™  ¡ž  dG
I Qƒ  j R± ™  ¡T Å  ¸Y  ‰  »  Çb C GÈ  ˆ  dGAG—  ¬  dG‡  HO C ƒ  eºî  NƒÁ  ÇdG ‰  YOÈ  ˆ  dGh I—  Ç  ¸„dƒ  H I—  ‘  ˆ  »dGŠƒ  jÕ Ä  dG  ™Ç¯  ¡  S …  ¸  WQ Ä¡    ‘  dG à „ˆfG ‰  ¯  d ,I Qƒ  Ž  ˆdGh‡  Yƒ¾  ¡  ŸdG‡a ™  Z `  Q ÄÁ  ¡  ž»  dG É ™FG›  Ž  dG ³  „£  dG¿  eIOG ›  ˆ¡SÕG ™  Ç¯  ¡  •dG³  „£  dG G˜  Á  d Âb h˜  Jh  HƒŽ  YGƒ  j—  „  e `  ¶  j ™¯  dG ‡  H ™¡  T,îeƒc  Â  ¾‘  ¡U Å¸  YÅ  JC GÈ  µ  j ™e C ÕG ™  Ç¯  ¡  •dG ,› q Ç  »»  dGÈ  ˆ  dG´ƒ  „W C î  d  ¸c  C GÂÇ  ¯  Ç¡  ˆ¡•  e½ƒ  eC G ¹jƒ‘  J ¿Ç  MÈ  a¿ùeÂù  JQƒù¡  ž  ˆù¡  •  e,''Àƒ  ù„  ùL C G''h''Èù  ¸ù²  ùùe'' ¿  ùù  e Â  ùùd ‰  e—  ùùb¿  ùùÇ  ùùùdhƒ  ùùù²  ùùù  »ùùù  dGÉOƒùùù  f¢•  ÇùùùF Q¿  ùùù  e ‰  „ùù  ù¸ù  ùùWƒ  ùùùÁ  ùù  ùˆùùùÁ  ù  ùùL, ™  ¡  N C ÕGɃ  ¡ždG¿  eÈ  fƒK ¢S C ƒ  c  …  µ  ¡S¿  ÇÇYƒ¾¡  Ÿ  dGh ‰  ¸©  LÈ  ˆdG ‡¦  Mî  »dGÈ  g h,ºh C î  dƒ  Ádƒ»  µ  ˆ  ¡SG —©  HÈ  a™  FG ›  Ž  dGŠ ™»  ‹  ˆ¡SGÄ  dGPƒe:î  Fƒ  b ³  ¸©  j¼g—M C GÅ  ùdG''¶  j™  ùù¯  ùùdG ‡ùùH ™  ùù¡T'' ™  ùùj—ù  ù¡Ÿ  Jh C G¼  ùùYƒù  ù£  ùùe‡  ùù  eƒ  ùùbG´G Q hC ÕG¿  e  ™  Ç‹µ  Hƒ  Á  Ç¸YQ—  ˆ¡Sƒ»  ˆ‘  a,Àƒµ  j ™e C ÕG¿  ùYGO QÄ  ùeƒ  ùg—  ù©  ùHƒù  ¾ùÇù  ¯  ùµùj h,‡  ù  Çùµ  ùj ™ùe C ÕGAG™  ù¡  ”  ùùdG h ™ˆ  „dG ¹  ÇNG—e
$
021280075:°JƒÁdG03166 2123 :°JƒÁdG061208722 :°JƒÁdG
‡ù„ù©ùùd ºÄùù¡Ÿa ÀC G h—ùù„ùùjI™ùjRh ¿ùÇùH QC ƒù¯ùdGh ¤ùù²ùùdGÈùeÄùùJ I—ùùÇùù¸ùùN ‡ùùaƒùù²ùù‹ùùdG,‡ù»ùù¡Uƒùù©ùùdG ‡ùùjÕh ÈùùdGhhŠÕÄùL ƒùÁùd ÀÄùµùJ ±Äùù¡S¼ùù¾ùùˆùùZG ŒÇùùM ,ŠÕÄùùù¡Uh‡ù¡U™ùùa ‡ùù»ùù¡Uƒùù©ùùdG ÈùùdGh‡ùùjOƒùù©ùùdG IQh—ùùdG Oƒùù²ùù©ùùfG,ÈFÕÄdG È„©¡ždG ¢¸Ž»¸d‡¡Uƒù”ùdG Âùˆù²ùj™ù£ùH O™ùÇùdºƒùb ŒÇùM ,I™ùjRÄùdG Åù¸ùùYOG—©ˆ¡SÕG ¼JC G Èa ‡»¡Uƒ©dG ™FG›ŽdG ÀE G‡ù»ùù¡UƒùùY ™ùùFG›ùùŽùùdG I™ùùgƒùù¦ùùJ Àƒùù¡ˆùùMÕ±G™ùWC ÕG'' ÀC G ±ƒù¡VC Gh .‡ùÇùH™ù©ùdG ‡ùaƒù²ù‹ùùdG ¹‹»J Õ ¶dP Èa ‡µµ¡ž»dGÈùa ¶dPh ,''ƒùÁù¡¯ùùf iÄùù¡SI™jRÄdG ÅdE G ‡‘¡VGh IQƒ¡TE G¹ùù„ùùb ‰fƒùùc ÈùùˆùùdG ,ÈùùeÄùùJ‰¾ùùKC G —ùùb ,¤ùù²ùùa «Äùù„ùùù¡SC GÈfÄgQR Šƒù‘ùj™ù¡ŸJ Åù¸ùYƒùùùùÁùùùùÇùùùùa —ùùùù²ùùùùùˆùùùùùfG ɘùùùùùdG‡ùùùùjÕÄùùùùdG ŠGOG—ùùùùù©ùùùùùˆùùùùù¡SG•—ù‘ùdG G˜ùùg ºƒùù„ùù²ùùˆùù¡SÕOƒµJ ɘdG ,¼Á»dG ÈH™©dGØg AGÄ¡VC ÕG ¾e °£”JŠƒùùù‘ùùùj™ùùù¡ŸˆùùùdGh ‡ùùùÇùùùeîùùùYE ÕG ‡ùùùc™ùùùù‘ùùùùdG‡aƒ²‹dG I™jRh ¿ÇH ‡dOƒ„ˆ»dG ŠGOƒ²ˆfÕGh(?!) ‡»¡Uƒ©dG ÈdGhh
!AÈ¡S ºƒ‹e ..É™FG›ŽdG ™¯¡dG RGÄL
 ’„¡UC G GPƒ»d ÉQ—f ƒ¾¡dºƒ‹»dG Äg ™¯¡dG RGÄLÂùùùùJ—ùùùùLh ɘùùùùdG AÈùùùù¡dGºƒù²ù¾ùdG °ùJƒùÁùdG Šƒùc™ù¡T‡»Žf —©„a ,ƒÁd jh™ˆ¸dŠƒùùfîùùYE G Š™ùùù¡žf ÈùùùˆùùùdG QÄ„¡Sƒ„dG'' ÀE G ºÄ²J ‡²Hƒ¡S‡ùùùùùùù»ùùùùùùùŽùùùùùùùùfh ŠÄùùùùùùùù»ùùùùùùùùjØg Qh—dG AƒL ,ž©»dG G˜g Èa hC G ,''¢žJÄ»JƒeÈùa Š™ù„ùˆùYG ÈùˆùdG ¢Çù¸ùÇùHÄùe ‡ùc™ùù¡T Åùù¸ùùY I™ùù»ùùdG—¾Y ¼Á»dGh ¼gC ÕG AÈ¡ždG ÀC G I—j—ŽdG ƒÁJƒfîYE G ¿ùe ÅùˆùM ¼ùgC Gh ¢Çù¸ùÇùùHÄùùe Šƒùùbƒùù£ùùH Äùùg ™ùù¯ùù¡dG Qƒù¦ùˆùfG Èùa ,¿ùj™ùaƒù¡e GÄùfÄùµùJ ƒùù»ùùd ''QÄùù„ùù¡Sƒùù„ùùdG''ɘdG ™¯¡dG RGÄŽd ''I—e™e'' —j›J i™NC G ŠƒfîYE GÈa ÄgGQ ’¡ŸdG ÀC G ½GOƒe ,ƒ q »Á o e ‡²Ç²‘dG Èa —©j ¼d!?¿Çj™FG›ŽdG ¿e ™Ç‹c ¼¸M ,''G›Ç¯dG''
  ½   2  0  0 6™  „  »   aÄ  f  2   7¿  Ç  ¾  KE    Õ   G  `  g     1  4  2   7  I ©   ²   d   G É   P  0 6 `   d   ³   a   GÄ  Ù   G  ø ø    1  8  5  2O ©    d   G  ø
  r o  u  k. c o  m  I  n  f o s @ e c  h. c  h o
ø È»©f Qƒ»Y :¼¸²H ø
ÀÄY —Ç¡dG ¹cƒ¡že ÀCG h—„jªù»ùŽù»ùd ½ƒù©ùdG ™ùj—ù»ùdG ¢ÇùùF™ùùdGªùe I™ùùe ..ÈùùÁùùˆùù¾ùùJ ¿ùùd ºG—ùùÇùù¡UAƒùùù¾ùùùH ‡ùùùÇùùù¡VQCG QƒùùùÇùùùˆùùùNG ÀƒùùùŽùùùùd,Âùˆù¡¡SD Äù»ùd ‡ù©ùHƒùˆùdG ªùjQƒùù¡ž»ùùdG¼ùùFGÄùùb ¤ùù„ùù¡V ÀƒùùùŽùùùd ªùùùe I™ùùùehŠƒù¡jÄù©ùˆùd ‡ù©ù¡Vƒù”ùdG ‡ùjhOCÕG,ÈùYƒù»ùˆùLÕG Àƒù»ù¡dG ´h—ù¾ù¡U ™»JD Ä»dG È»¦¾e ªe I™»dG ØghÉ™µ¡dG AG—d Œdƒù‹ùdG ÈùHQƒù¬ù»ùdG.O—¬dG ¢VG™eCGh,¿jOQĈ¡»dGh ,¿ÇŽˆ¾»dG ¹c¼Ád ’»¡S ¿ÇdÄ¡fCîd ¿jOQÄ»dGh,ºG—ùÇù¡U ™ù„ù”ùe ÕEG ,‡ùcQƒù¡ž»ùdƒùùH ™ùj—ù»ùdG ¢ÇùF™ùdG —ùÇù¡dG !?GPƒùù»ùùdÂfEG ºÄù²ùj ºG—ùÇù¡U ªù»ùŽù»ùd ½ƒù©ùdGÅùùdhCÕG I™ùù»ùùùdG Èùùùg Øùùùg ‰¡Çùùùd©»Že ±™Y ƒe ƒÁÇa ±™©j ȈdG,¹ùgƒùŽùJh ¢žÇùù»ùùÁùùJh Aƒùù¡ŸbEG ¿ùùeÅù²ù„ùJ †ƒù„ù¡SCÕG ÀCG °ùÇù¡j Âù¾ùµùdŲ„J °ùÇùc :ºGD Äù¡dGh !‡ùdÄùÁùŽùe¹‹e ÀCG ƒ»dƒW ‡dÄÁŽe †ƒ„¡SCÕGÈa Q™µˆJ ŠQƒ¡U ‡¸eƒ©»dG Øgƒùùe—ùù¾ùùY ‡ùù¡UƒùùNh ‡ùùù„ùùù¡Sƒùùù¾ùùùe ¹ùùùcÈùùˆùùùdG ‡ùùùjhOCÕƒùùùH ™ùùùeCÕG ³ùùù¸ùùù©ùùùˆùùùj.†ƒ©¸dG ¹Ç¡J
 ‡Wƒ¡„Hh
ÀCG ÂǸY ,ÀÄ©dG ÀÄY OGQCG GPEG Èùùùa …Z™ùùùj ¿ùùùe ªùùùe Àhƒùùù©ùùùˆùùùùjŠGÄ£”dG ÅùdhCG ¹ù©ùdh ,ÂùˆùfƒùYEGƒÇaƒe Šƒ¡SQƒ»e ’¡a ÃŽJG Èa QÄÇ£ùdG G›ùfÄù¸ù¯ùfCGh ¿ùÇùdÄù¡fCÕG ™ùj—ù»ùdG —ùùÇùù¡dG QOƒùù„ùùj ÀCG ÈùùgÅùù¸ùùY ¥ƒùù²ùùù¾ùùùdG ªùùù¡VÄùùùH ½ƒùùù©ùùùdG…„¡dG Ų„j Õ ÅˆM ±h™‘dG.ÕÄÁŽe ¹Yƒ¯dG Õh ÕÄÁŽe
!?¢j™Y îH ¢S™Y
‡Wƒ¡•````„H‡Wƒ¡•````„H
¿Y ÃOQ Èa ‡Ç¾j—ùdG ÀhDÄù¡ždG ™ùjRh Âù¸ùdG —ù„ùYÄùH Âù¸ùdG ½îùZ QÄùˆùc—ùdG Cƒùµù¸ùJÀÄj›¯¸ˆdG ȯ‘¡U ÂdCƒ¡S ƒe—¾Y ¾e ™MCG ÂÇdƒ©e ÀCG QÄ¡‘¸d G—H ºGD Ä¡S ‡dh—H ‡fQƒ²e ,™FG›ŽdƒH ‡ÇfƒùŽùˆùdG ‡ù²ùj™ù£ùdG «ƒù„ùJCG O—ùY ¿ùY Èùdƒù¬ù¾ùÇù¡dGºîN ¿e ¹Fƒ¡¸d †™ÁJ ŒÇM ,ÈfƒŽJ ¿Çjîe 06 ƒÁH ÀEG ºƒb ȈdG ºƒ¬¾Ç¡dG!?ƒÁǸY ¿ÇYRÄe «ƒ„JCÕGh I™Ç‹c ™FG›ŽdG Èa ´™£dG ÀCƒH ×ÇcCƒJ
!?†™¬»dƒH ˆ¸FƒY ªe ™²ˆ¡j ™Ç”¸H ÈH™©dG
..Èdƒ¬¾Ç¡S ȯ‘¡U!¸dG ½îZ •™‘j
•hO›e É™FG›L ¿Çjîe 3!‡Ç¡¾ŽdG
,°j™¡ždG Àƒj›e Àƒ»M™dG —„Y —Ç¡dG °¡žc O—Y ÀC G ¿Y ¢jQƒ„H É™FG›ŽdG ½ƒ©dG ¹¡Ÿ¾²dGI—Ç¡dG —¸„H ,‡Ç¡¾ùŽùdG ÈùLhO›ùe ¿ùÇùj™ùFG›ùŽùdG—ùÇù¡dG ’ù¡VhC Gh .¢Ÿ”ù¡T ¿ùÇùjîùe 3 -ùù¸ùùH ƒùùaƒùùa¿e I™Ç„µdG ‡„¡¾dG ÀC G ´ƒÇ¡dG G˜g Èa Àƒj›e—ù¸ùH Èùùa ¼ùùÁùùdGÄùùeC G Qƒùù»ùù‹ùùˆùù¡SG Àh—ùùj™ùùj AÕD  Äùùg°Ç¡j ,¶d˜dh ,‡»”¡V ºGÄeC G Ègh ¼gOG—LC GÈùa ³ù‹ùJ ÀC G …Žùj ''™ùFG›ùùŽùùdG'' ÀC G ,•—ùù‘ùùˆùù»ùùdGÀƒj›e —Ç¡dG ¿»¡j ¹g ¿µd ,‡Ç¸c ‡²K ƒÁFƒ¾HC GG™Ç‹c ‡Ç¡Ÿ”¡ždG ‡‘¸¡Ÿ»dƒa ,½îµdG G˜g Šƒ©„J!¼Ç²dG ¹µH ‡Ç‘¡ˆdG ÅdE G ƒÁHƒ‘¡UC G ªa—J ƒe
 ‡¸H ¿Hh ½ƒeEG ºOƒY
ÂJGQGÄM ™NBG ÈaƒÁ‹„J ȈdG ‡j›¯¸ˆdGºƒb (ƒ»¾Ç¡S ƒfƒJhQ)ºOƒY É™¡Ÿ»dG Àƒ¾¯dG¼d ÂfCG ,(‡¾¡S 66) ½ƒeEGÈa ™µ¯j ¿dh ™µ¯j„¡Ÿ¾e ¿e †ƒ‘¡fÕG,‡¾¡‘dG ƒjGľ¸d ™Ç¯¡cI—‘ˆ»dG ¼eCîd ªHƒˆdG´™¡ždG Ȉ²£¾»Hƒ»c ƒÇ²j™aEGh ¤¡ShCÕG¿Ç¡M ÃîÇeR ¹©a,É™»©dG ‡Ç¯¡Uh È»ÁaŸY ÀGh—©dG ºîN±™‘dƒH ºƒbh Àƒ¾„d¿Y ¹Ç²ˆ¡SCG ¿d'' —MGÄdGÈa ¼Çˆj ¹¯W ‡e—NI—Yƒ¡e hCG ƒÇ²j™aEG ™NBG Èa …¡Ÿˆ¬J ICG™eEG ½Ä²j ƒe „¡Th ,''ƒÇf—dGÈ¡SƒÇ¡dG ¹»©dƒH ÂHÀƒ»ÇY›dG ÂH ½ƒb ɘdG—„Y ºƒ»L ÀƒÇH™©dGƒe—¾Y ,‡¸H ¿Hh ™¡Uƒ¾dG¢Ç¡SCƒJ Èa ƒ»gƒ¡S½—Y ºhO ‡»¦¾eÀCG ¼Á»dG ..RƒÇ‘fÕGG˜g ºƒb ½ƒeEG ºOƒY¼d ‡¸H ¿H ÀCG ¿e ¼Z™dƒHAƒ¡žfEG Èa G—HCG ¼gƒ¡j½—Y ºhO ‡»¦¾e·Qƒ¡žj ¼dh RƒÇ‘fEÕGÈa I™e Õh.ƒÁJƒYƒ»ˆLG
QƒÇ¸e ±ÕBG 10
SMS
!¼dƒ©dG ™„Y ƒÁdOƒ„Jq¼J
ƒÇ»¾ÁL G—ùYƒù¡ŸJ ‡ùÇùfh™ùˆùµùdE ÕG ¹ùFƒù¡S™ùdG ºOƒù„ùJ —ùÁù¡žjºOƒ„J ¹Ž¡S ɘdG ‰bÄdG Èa ŒÇM ,‡bQƒN ‡Y™¡ShQƒÇ¸e °dC G
SMS
½ƒY ¹Ž¡S 2002 ½ƒY ¼dƒ©dG ™„YQƒÇ¸e ±ÕBG 10 ºOƒ„J 2005
SMS
‡aƒ¡VE G ,¼dƒ©dG ™„YÈfh™ˆµdE G ÀGľY QƒÇ¸e 2^2 ÅdE G
E-mail
‘ˆa ¼ˆj‡ùùùù¡SGQO Š—ùùùùcC G —ùùùùbh .2009 ‡ùùùùjƒùùùùZ ÅùùùùùdE G ƒùùùùù¾ùùùùùg ¿ùùùùùeŠQƒ¡U ‡Çfh™ˆµdE ÕG ¹Fƒ¡S™dG ÀC G ŸY ‡ÇfÄ¡cƒ¡SĸŽfC G ȈdG ŠGQƒWE ÕG ¿e ™Ç‹µ¸d È¡¯f ™¡ŸMh ³¸b Q—¡Ÿe,ÂǸYh ,‡dƒ¡SQ 150 (¤¡SĈ»dG Èa) ½ÄÇdG Èa ¹„²ˆ¡JØg ‡Çfƒ£j™„dG Šƒ¡¡SD  Ä»dG ¿e —j—©dG ‰Y™¡T —²a¶dP Èa ƒÁfC ƒ¡T ‰Çf™ˆfÕG ¿e ƒÁJƒµ„¡T ±˜M Èa ½ƒjC ÕG‡¸M™e ƒ¾¸NO i™J ƒj ¹Áa ,‡Ç¡f™¯dG Šƒ¡¡SD  Ä»dG ÀC ƒ¡T?QƒŽ¯fÕG ‡¸M™e RhƒŽJ —©H Èfh™ˆµdE ÕG ''«ƒ„¡TE ÕG''
Œ`````‘„j ŠGQƒ```````eEÕG ™````````ǯ¡S¢Sƒ²»dG ŸY ‡aƒ‘¡U ¿Y
ÂH ½Ä²J ɘdG Qh—dG ,™FG›ŽdƒH ŠGQƒeE ÕG ™Ç¯¡S —²ˆfGIQGRh ™²»H Âd ‡»¸c Èa ¼YRh ,‡j™FG›ŽdG ‡aƒ‘¡ŸdG Qh—dG ÀC G ,—jGR I›FƒL ¼j—²J ¹¯M ºîN Šƒ»gƒ¡»dG QhO Äg ƒÇdƒM ‡j™FG›ŽdG ‡aƒ‘¡ŸdG ÂH ½Ä²J ɘdGÀC G ™„ˆYGh ,—¸„dG G˜g Èa ‡Ç»¾ˆdG ½—”j Õh È„¸¡S½—ù”ùj Õ ·Äù¸ù¡S Äùg ‡ùÇù„ù¸ù¡dG Qƒù„ùNC ÕG Åù¸ùY ›ùÇùc™ùˆùùdGØg ÀC G ºÄ²dƒH ÂǸY ŠqOQ ŠƒÇaƒ‘¡ŸdG i—ME G ,‡Ç»¾ˆdGÈa ‡Ç»¾ˆdG ½—”J ÀC G ¿µ»j ȈdG Ÿ‹»dG ‡²j™£dG ÈgÈa ™Ç¯¡dG Oƒ²ˆfG ÀC G ™eC ÕG Èa …j™¬dG ,—¸„dG G˜g¿e Õh Àƒe›dG ‡ÇMƒf ¿e Õ ƒ„¡Sƒ¾e ¿µj ¼d ™FG›ŽdGÈa i™j ÀC G ™Ç¯¡dG IOƒ©¡S —j™j ¹Áa ,Àƒµ»dG ‡ÇMƒf Äg ƒ»c ,ºƒH™¬dƒH ¢»¡ždG ‡Ç£¬J ‡aƒ‘¡U ™FG›ŽdGÈa OƒÁˆLƒH ³¸©ˆj ™eC ÕG ÀC G ½C G ,ŠGQƒeE ÕG Èa ºƒ‘dG ?!I™»dG Øg ƒ€WƒN Àƒc ÉC G™dG
!‡¾Ç£¾¡b Èa ¹Ç„ŽfR
,³Ç²‘ˆdG ‡¾Ç£¾¡²H ,ƒÇdƒM É™Žj(¿Ç»¡S) ÀhQƒH ªe ,´ƒ¡Sh ½—b ŸY‡¡„b Èa G™ND Äe ªbh ŠGQ—”»¸d¢©H ˆ¯¡Uhh ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿe ™¦¾dƒH ,´™¡ždG ¹Ç„Žf›H ¥ƒ¡ShCÕG‡eƒ”¡V ƒ¡jCGh ˆǡb ¶Hƒ¡žJ ÅdEGȈdGh ÂJRÄ‘H ‰fƒc ȈdG ‡dÄ»‘dG¿e (Qƒ£¾²dG) ¼bQ Èa ½—£¡ŸJ’ˆ¯Ç¡S ´™¡ždG ¹Ç„ŽfR ..ŠGQ—”»dG.I—j—L ‡»j—b Šƒ¯¸e ƒ¡jCG‡¯¸ˆ”e ³Wƒ¾e ÀEƒa ,°¡SCîdh¼j—²J Èa ¢aƒ¾ˆJ ‰‘„¡UCG.½Ä»¡dƒH ™LƒˆJ ȈdG (ŠîÇ„Žf›dG)
ªaG—J ½CÕG ĸǸM‰¾„dG ĸǸM ¿Y
‡»Ç£a I™j—²dG ‡¸‹»»dG ‰dƒbCƒ£N ‰¸²f ƒÁJƒ‘j™¡ŸJ ÀEG ĸǸMŸY GOQ ¶dPh ''´h™¡ždG'' ±™W ¿e‰M™¡U ƒe ºÄM ´h™¡ždG ÂJ™¡žf ƒeG™ND Äe ƒÁˆaƒ¡ˆ¡SG ºîN ĸǸM ÂHŒÇM ,‡MGQ ‡MG™¡ŸdG ‡¡ŸM ÈaȈdG ƒÁˆ¾HG ÀCƒH ¹²J ¼d ƒÁfCG Š—cCG ¼d ÀÄj›¯¸ˆdG ‡¡¡SD Äe Èa ¹»©Jˆdƒb ɘdG ¹H ,ƒeĸHO ¶¸»J‰fƒc ƒÁfCG Äg —MGÄdG ±™‘dƒHhƒÁˆ¡SGQO ƒÁˆ¾HG ¹»µJ ÀCG ž»ˆJƒÁd ³²‘J ƒe G˜gh ‡Ç©eƒŽdG¹N—J ƒÁ¸©L ɘdG ™eCÕG ,RƒÇˆeƒHhªe …¡Sƒ¾ˆj ɘdG ÀÄj›¯¸ˆdG ÅdEG‡¸‹»»dG ŠQGR —bh .ƒÁJƒMÄ»W¿e ‡„²dƒH I—j™ŽdG ™²e ĸǸMƒe ÀCG —cCƒˆJh ¢„¸dG G˜g ªaQ ¹LCG ¿µj ¼d ''´h™¡ždG'' —¡UG™e Èa AƒL.OÄ¡Ÿ²e ™ÇZ Cƒ£N iÄ¡S
?!‡aƒ²‹dG ‡»¡UƒY I™gƒ¦J ƒ»Žf ‡»¡Uƒ©dG ÈdGhh I—ǸN
IOƒ©¡S ™¯©L ™jÄ¡ŸJ ø
 
—Yƒ²ˆ»dG ºG™¾ŽdG ÀC G ‡ÇH™¬e I—j™L ‰»YR,¥ƒH™dƒH ƒÇdƒM ™FG›ŽdG ™Ç¯¡S ,™Ç”¸H ÈH™©dGˆ¸FƒY ‡²aQ QG™²ˆ¡SÕG Q™b —b ÀĵjÈùÁùˆù¾ùJ ƒùe—ù¾ùY ,‡ùÇùH™ù¬ù»ùdG ‡ùµù¸ù»ù»ùdƒùùHØùùg ÀC G …j™ùù¬ùùdGh .IQƒùù¯ùù¡dƒùùH ÂùùeƒùùùÁùùùe''‡ÇYÄ„¡SC ÕG I—j™ŽdG'' ÅY—J ȈdG I—j™ŽdGÅdE G OÄ©j ¿d ±Ä¡S ™Ç”¸H ÈH™©dG ÀE G ‰dƒb ™ÇÇ¡ˆd ¥ƒH™dG Èa ·ƒ¾g Ų„Ç¡S ÂfC Gh ™FG›ŽdG ™„”dG G˜g Àƒc ÀE G ±™©j Õh ..‡Ç¡Ÿ”¡ždG Âdƒ»YC G½C G ‡ÇH™¬»dG ‡¯Ç‘¡ŸdG Øg ƒÁ¾Y ™„©J ‡Ç¾eC G ÄgÈùa ‡ù²ù¸ùM O™ùùŽùùe ÀÄùùµùùj ÀC G h—ùù©ùùj Õ ™ùùeC ÕG ÀC G ¿e ™FG›ùŽùdG Åù¸ùY ÈùH™ù¬ù»ùdG ¥îù”ùˆùdG ‡ù¸ù¡¸ù¡SÅdE G ƒ‹„Y ƒÁ„¡fh Qƒ„NC ÕG Øg ¹‹e ™¡žf ºîN!?‡dh—dG Èa ƒÇ¸Y ŠƒÁL Èa QOƒ¡Ÿe
 ™¡ž¾dG ºhD Ä¡e ½ƒ©dG ™j—»dG
¹Ç``````````````¡a È`````````````````¸Y
 ™FG›ŽdG `` ‡„²dG ,¢TÄjhR —j™a «Qƒ¡T 2 ,‡aƒ‘¡ŸdG QGO :ÀGľ©dG
‡````eƒ````````©dG ‡```j™j—ÙG
(021) 28.59.59 :(¢````````cƒa)
(021) 28.47.54 / (021) 28.47.84 : ȯJƒ``````````ÁdG «RÄ````````»dG(021) 46.27.34 : (¢cƒa h °Jƒg)™j™‘ˆdG(021) 46.27.36 : (°Jƒg) (021) 46.27.37 : (¢cƒa ) QƒÁ¡TEÕG
: QƒÁ¡TEÕG ¼¡²d Èfh™ˆµdEÕG —j™„dG
choroukpub@gmail.com
:
E-Mail
:È`µ¾„dG †ƒ¡•‘dG ¼bQ
BEA
)
(ÉGOò¡•M ‡dƒch
RIB - 002 00022 2202262 154 99
: ÉQƒŽdG †ƒ¡•‘dG ¼bQ
16-006-17 Clé 33 (CCP)
:‡¾Ç£¾¡b …ˆµe‡aƒ``````````‘¡ŸdG QGO‡ÇYƒ¾¡ŸdG ‡²£¾ÙG‡¾````````````````Ç£¾¡b:°Jƒ````````````````````ÁdG(031) 66.04.06
:ª````````„£dG:ªjRĈdG
:¤¡SÄdG
SIA
:´™``¡ždG
SIE
:†™```¬dG
SIO
´h™¡ždG ‡¡¡SD  Äe :¤¡SÄdG:´™¡ždG
AMP
:†™`¬dG
SDPO
ÀG™```````````gh …ˆµe
È»‘¡ždG É—Ç¡S «Qƒ¡T 20ÀG™```````````````````````````````````gh: °Jƒ`````````````````````````````````ÁdG
041 45 79 88
:¢``````````````cƒ``````````````````¯dG
041 45 79 77
:‡¦Mîeø¹¡ŸJȈdG QÄ¡ŸdGh³FƒKÄdG ¹c,ƒÁHƒ‘¡UCG ÅdEG O™JÕI—j™ŽdG.™¡ž¾J¼dhCG Š™¡žfAGÄ¡S
:™j™‘ˆdG ™j—e
Èfƒ`````»MQ ¢Ç````fCG
:™j™‘ˆdG ¢ÇFQ
ÈHIJ©j —»Þ
½.½.P.¢T ¿Y Q—¡ŸJ ™¡ž¾dGh ½îYEîd ´h™¡ždG ‡¡•¡SD Äe
³  ¡ž  ©jÈ  µj  ™eCÕG ™  Ç¯  ¡•  dG ‡  j™  FG›  Ž  dG‡  H™  ¡ž  dG
I Qƒ  j R± ™  ¡T Å  ¸Y  ‰  »  Çb C GÈ  ˆ  dGAG—  ¬  dG‡  HO C ƒ  eºî  NƒÁ  ÇdG ‰  YOÈ  ˆ  dGh I—  Ç  ¸„dƒ  H I—  ‘  ˆ  »dGŠƒ  jÕ Ä  dG  ™Ç¯  ¡  S …  ¸  WQ Ä¡    ‘  dG à „ˆfG ‰  ¯  d ,I Qƒ  Ž  ˆdGh‡  Yƒ¾  ¡  ŸdG‡a ™  Z `  Q ÄÁ  ¡  ž»  dG É ™FG›  Ž  dG ³  „£  dG¿  eIOG ›  ˆ¡SÕG ™  Ç¯  ¡  •dG³  „£  dG G˜  Á  d Âb h˜  Jh  HƒŽ  YGƒ  j—  „  e `  ¶  j ™¯  dG ‡  H ™¡  T,îeƒc  Â  ¾‘  ¡U Å¸  YÅ  JC GÈ  µ  j ™e C ÕG ™  Ç¯  ¡  •dG ,› q Ç  »»  dGÈ  ˆ  dG´ƒ  „W C î  d  ¸c  C GÂÇ  ¯  Ç¡  ˆ¡•  e½ƒ  eC G ¹jƒ‘  J ¿Ç  MÈ  a¿ùeÂù  JQƒù¡  ž  ˆù¡  •  e,''Àƒ  ù„  ùL C G''h''Èù  ¸ù²  ùùe'' ¿  ùù  e Â  ùùd ‰  e—  ùùb¿  ùùÇ  ùùùdhƒ  ùùù²  ùùù  »ùùù  dGÉOƒùùù  f¢•  ÇùùùF Q¿  ùùù  e ‰  „ùù  ù¸ù  ùùWƒ  ùùùÁ  ùù  ùˆùùùÁ  ù  ùùL, ™  ¡  N C ÕGɃ  ¡ždG¿  eÈ  fƒK ¢S C ƒ  c  …  µ  ¡S¿  ÇÇYƒ¾¡  Ÿ  dGh ‰  ¸©  LÈ  ˆdG ‡¦  Mî  »dGÈ  g h,ºh C î  dƒ  Ádƒ»  µ  ˆ  ¡SG —©  HÈ  a™  FG ›  Ž  dGŠ ™»  ‹  ˆ¡SGÄ  dGPƒe:î  Fƒ  b ³  ¸©  j¼g—M C GÅ  ùdG''¶  j™  ùù¯  ùùdG ‡ùùH ™  ùù¡T'' ™  ùùj—ù  ù¡Ÿ  Jh C G¼  ùùYƒù  ù£  ùùe‡  ùù  eƒ  ùùbG´G Q hC ÕG¿  e  ™  Ç‹µ  Hƒ  Á  Ç¸YQ—  ˆ¡Sƒ»  ˆ‘  a,Àƒµ  j ™e C ÕG¿  ùYGO QÄ  ùeƒ  ùg—  ù©  ùHƒù  ¾ùÇù  ¯  ùµùj h,‡  ù  Çùµ  ùj ™ùe C ÕGAG™  ù¡  ”  ùùdG h ™ˆ  „dG ¹  ÇNG—e
$
021280075:°JƒÁdG03166 2123 :°JƒÁdG061208722 :°JƒÁdG
‡ù„ù©ùùd ºÄùù¡Ÿa ÀC G h—ùù„ùùjI™ùjRh ¿ùÇùH QC ƒù¯ùdGh ¤ùù²ùùdGÈùeÄùùJ I—ùùÇùù¸ùùN ‡ùùaƒùù²ùù‹ùùdG,‡ù»ùù¡Uƒùù©ùùdG ‡ùùjÕh ÈùùdGhhŠÕÄùL ƒùÁùd ÀÄùµùJ ±Äùù¡S¼ùù¾ùùˆùùZG ŒÇùùM ,ŠÕÄùùù¡Uh‡ù¡U™ùùa ‡ùù»ùù¡Uƒùù©ùùdG ÈùùdGh‡ùùjOƒùù©ùùdG IQh—ùùdG Oƒùù²ùù©ùùfG,ÈFÕÄdG È„©¡ždG ¢¸Ž»¸d‡¡Uƒù”ùdG Âùˆù²ùj™ù£ùH O™ùÇùdºƒùb ŒÇùM ,I™ùjRÄùdG Åù¸ùùYOG—©ˆ¡SÕG ¼JC G Èa ‡»¡Uƒ©dG ™FG›ŽdG ÀE G‡ù»ùù¡UƒùùY ™ùùFG›ùùŽùùdG I™ùùgƒùù¦ùùJ Àƒùù¡ˆùùMÕ±G™ùWC ÕG'' ÀC G ±ƒù¡VC Gh .‡ùÇùH™ù©ùdG ‡ùaƒù²ù‹ùùdG ¹‹»J Õ ¶dP Èa ‡µµ¡ž»dGÈùa ¶dPh ,''ƒùÁù¡¯ùùf iÄùù¡SI™jRÄdG ÅdE G ‡‘¡VGh IQƒ¡TE G¹ùù„ùùb ‰fƒùùc ÈùùˆùùdG ,ÈùùeÄùùJ‰¾ùùKC G —ùùb ,¤ùù²ùùa «Äùù„ùùù¡SC GÈfÄgQR Šƒù‘ùj™ù¡ŸJ Åù¸ùYƒùùùùÁùùùùÇùùùùa —ùùùù²ùùùùùˆùùùùùfG ɘùùùùùdG‡ùùùùjÕÄùùùùdG ŠGOG—ùùùùù©ùùùùùˆùùùùù¡SG•—ù‘ùdG G˜ùùg ºƒùù„ùù²ùùˆùù¡SÕOƒµJ ɘdG ,¼Á»dG ÈH™©dGØg AGÄ¡VC ÕG ¾e °£”JŠƒùùù‘ùùùj™ùùù¡ŸˆùùùdGh ‡ùùùÇùùùeîùùùYE ÕG ‡ùùùc™ùùùù‘ùùùùdG‡aƒ²‹dG I™jRh ¿ÇH ‡dOƒ„ˆ»dG ŠGOƒ²ˆfÕGh(?!) ‡»¡Uƒ©dG ÈdGhh
!AÈ¡S ºƒ‹e ..É™FG›ŽdG ™¯¡dG RGÄL
 ’„¡UC G GPƒ»d ÉQ—f ƒ¾¡dºƒ‹»dG Äg ™¯¡dG RGÄLÂùùùùJ—ùùùùLh ɘùùùùdG AÈùùùù¡dGºƒù²ù¾ùdG °ùJƒùÁùdG Šƒùc™ù¡T‡»Žf —©„a ,ƒÁd jh™ˆ¸dŠƒùùfîùùYE G Š™ùùù¡žf ÈùùùˆùùùdG QÄ„¡Sƒ„dG'' ÀE G ºÄ²J ‡²Hƒ¡S‡ùùùùùùù»ùùùùùùùŽùùùùùùùùfh ŠÄùùùùùùùù»ùùùùùùùùjØg Qh—dG AƒL ,ž©»dG G˜g Èa hC G ,''¢žJÄ»JƒeÈùa Š™ù„ùˆùYG ÈùˆùdG ¢Çù¸ùÇùHÄùe ‡ùc™ùù¡T Åùù¸ùùY I™ùù»ùùdG—¾Y ¼Á»dGh ¼gC ÕG AÈ¡ždG ÀC G I—j—ŽdG ƒÁJƒfîYE G ¿ùe ÅùˆùM ¼ùgC Gh ¢Çù¸ùÇùùHÄùùe Šƒùùbƒùù£ùùH Äùùg ™ùù¯ùù¡dG Qƒù¦ùˆùfG Èùa ,¿ùj™ùaƒù¡e GÄùfÄùµùJ ƒùù»ùùd ''QÄùù„ùù¡Sƒùù„ùùdG''ɘdG ™¯¡dG RGÄŽd ''I—e™e'' —j›J i™NC G ŠƒfîYE GÈa ÄgGQ ’¡ŸdG ÀC G ½GOƒe ,ƒ q »Á o e ‡²Ç²‘dG Èa —©j ¼d!?¿Çj™FG›ŽdG ¿e ™Ç‹c ¼¸M ,''G›Ç¯dG''
  ½   2  0  0 6™  „  »   aÄ  f  2   7¿  Ç  ¾  KE    Õ   G  `  g     1  4  2   7  I ©   ²   d   G É   P  0 6 `   d   ³   a   GÄ  Ù   G  ø ø    1  8  5  2O ©    d   G  ø
  r o  u  k. c o  m  I  n  f o s @ e c  h. c  h o
ø È»©f Qƒ»Y :¼¸²H ø
ÀÄY —Ç¡dG ¹cƒ¡že ÀCG h—„jªù»ùŽù»ùd ½ƒù©ùdG ™ùj—ù»ùdG ¢ÇùùF™ùùdGªùe I™ùùe ..ÈùùÁùùˆùù¾ùùJ ¿ùùd ºG—ùùÇùù¡UAƒùùù¾ùùùH ‡ùùùÇùùù¡VQCG QƒùùùÇùùùˆùùùNG ÀƒùùùŽùùùùd,Âùˆù¡¡SD Äù»ùd ‡ù©ùHƒùˆùdG ªùjQƒùù¡ž»ùùdG¼ùùFGÄùùb ¤ùù„ùù¡V ÀƒùùùŽùùùd ªùùùe I™ùùùehŠƒù¡jÄù©ùˆùd ‡ù©ù¡Vƒù”ùdG ‡ùjhOCÕG,ÈùYƒù»ùˆùLÕG Àƒù»ù¡dG ´h—ù¾ù¡U ™»JD Ä»dG È»¦¾e ªe I™»dG ØghÉ™µ¡dG AG—d Œdƒù‹ùdG ÈùHQƒù¬ù»ùdG.O—¬dG ¢VG™eCGh,¿jOQĈ¡»dGh ,¿ÇŽˆ¾»dG ¹c¼Ád ’»¡S ¿ÇdÄ¡fCîd ¿jOQÄ»dGh,ºG—ùÇù¡U ™ù„ù”ùe ÕEG ,‡ùcQƒù¡ž»ùdƒùùH ™ùj—ù»ùdG ¢ÇùF™ùdG —ùÇù¡dG !?GPƒùù»ùùdÂfEG ºÄù²ùj ºG—ùÇù¡U ªù»ùŽù»ùd ½ƒù©ùdGÅùùdhCÕG I™ùù»ùùùdG Èùùùg Øùùùg ‰¡Çùùùd©»Že ±™Y ƒe ƒÁÇa ±™©j ȈdG,¹ùgƒùŽùJh ¢žÇùù»ùùÁùùJh Aƒùù¡ŸbEG ¿ùùeÅù²ù„ùJ †ƒù„ù¡SCÕG ÀCG °ùÇù¡j Âù¾ùµùdŲ„J °ùÇùc :ºGD Äù¡dGh !‡ùdÄùÁùŽùe¹‹e ÀCG ƒ»dƒW ‡dÄÁŽe †ƒ„¡SCÕGÈa Q™µˆJ ŠQƒ¡U ‡¸eƒ©»dG Øgƒùùe—ùù¾ùùY ‡ùù¡UƒùùNh ‡ùùù„ùùù¡Sƒùùù¾ùùùe ¹ùùùcÈùùˆùùùdG ‡ùùùjhOCÕƒùùùH ™ùùùeCÕG ³ùùù¸ùùù©ùùùˆùùùj.†ƒ©¸dG ¹Ç¡J
 ‡Wƒ¡„Hh
ÀCG ÂǸY ,ÀÄ©dG ÀÄY OGQCG GPEG Èùùùa …Z™ùùùj ¿ùùùe ªùùùe Àhƒùùù©ùùùˆùùùùjŠGÄ£”dG ÅùdhCG ¹ù©ùdh ,ÂùˆùfƒùYEGƒÇaƒe Šƒ¡SQƒ»e ’¡a ÃŽJG Èa QÄÇ£ùdG G›ùfÄù¸ù¯ùfCGh ¿ùÇùdÄù¡fCÕG ™ùj—ù»ùdG —ùùÇùù¡dG QOƒùù„ùùj ÀCG ÈùùgÅùù¸ùùY ¥ƒùù²ùùù¾ùùùdG ªùùù¡VÄùùùH ½ƒùùù©ùùùdG…„¡dG Ų„j Õ ÅˆM ±h™‘dG.ÕÄÁŽe ¹Yƒ¯dG Õh ÕÄÁŽe
!?¢j™Y îH ¢S™Y
‡Wƒ¡•````„H‡Wƒ¡•````„H
¿Y ÃOQ Èa ‡Ç¾j—ùdG ÀhDÄù¡ždG ™ùjRh Âù¸ùdG —ù„ùYÄùH Âù¸ùdG ½îùZ QÄùˆùc—ùdG Cƒùµù¸ùJÀÄj›¯¸ˆdG ȯ‘¡U ÂdCƒ¡S ƒe—¾Y ¾e ™MCG ÂÇdƒ©e ÀCG QÄ¡‘¸d G—H ºGD Ä¡S ‡dh—H ‡fQƒ²e ,™FG›ŽdƒH ‡ÇfƒùŽùˆùdG ‡ù²ùj™ù£ùdG «ƒù„ùJCG O—ùY ¿ùY Èùdƒù¬ù¾ùÇù¡dGºîN ¿e ¹Fƒ¡¸d †™ÁJ ŒÇM ,ÈfƒŽJ ¿Çjîe 06 ƒÁH ÀEG ºƒb ȈdG ºƒ¬¾Ç¡dG!?ƒÁǸY ¿ÇYRÄe «ƒ„JCÕGh I™Ç‹c ™FG›ŽdG Èa ´™£dG ÀCƒH ×ÇcCƒJ
!?†™¬»dƒH ˆ¸FƒY ªe ™²ˆ¡j ™Ç”¸H ÈH™©dG
..Èdƒ¬¾Ç¡S ȯ‘¡U!¸dG ½îZ •™‘j
•hO›e É™FG›L ¿Çjîe 3!‡Ç¡¾ŽdG
,°j™¡ždG Àƒj›e Àƒ»M™dG —„Y —Ç¡dG °¡žc O—Y ÀC G ¿Y ¢jQƒ„H É™FG›ŽdG ½ƒ©dG ¹¡Ÿ¾²dGI—Ç¡dG —¸„H ,‡Ç¡¾ùŽùdG ÈùLhO›ùe ¿ùÇùj™ùFG›ùŽùdG—ùÇù¡dG ’ù¡VhC Gh .¢Ÿ”ù¡T ¿ùÇùjîùe 3 -ùù¸ùùH ƒùùaƒùùa¿e I™Ç„µdG ‡„¡¾dG ÀC G ´ƒÇ¡dG G˜g Èa Àƒj›e—ù¸ùH Èùùa ¼ùùÁùùdGÄùùeC G Qƒùù»ùù‹ùùˆùù¡SG Àh—ùùj™ùùj AÕD  Äùùg°Ç¡j ,¶d˜dh ,‡»”¡V ºGÄeC G Ègh ¼gOG—LC GÈùa ³ù‹ùJ ÀC G …Žùj ''™ùFG›ùùŽùùdG'' ÀC G ,•—ùù‘ùùˆùù»ùùdGÀƒj›e —Ç¡dG ¿»¡j ¹g ¿µd ,‡Ç¸c ‡²K ƒÁFƒ¾HC GG™Ç‹c ‡Ç¡Ÿ”¡ždG ‡‘¸¡Ÿ»dƒa ,½îµdG G˜g Šƒ©„J!¼Ç²dG ¹µH ‡Ç‘¡ˆdG ÅdE G ƒÁHƒ‘¡UC G ªa—J ƒe
 ‡¸H ¿Hh ½ƒeEG ºOƒY
ÂJGQGÄM ™NBG ÈaƒÁ‹„J ȈdG ‡j›¯¸ˆdGºƒb (ƒ»¾Ç¡S ƒfƒJhQ)ºOƒY É™¡Ÿ»dG Àƒ¾¯dG¼d ÂfCG ,(‡¾¡S 66) ½ƒeEGÈa ™µ¯j ¿dh ™µ¯j„¡Ÿ¾e ¿e †ƒ‘¡fÕG,‡¾¡‘dG ƒjGľ¸d ™Ç¯¡cI—‘ˆ»dG ¼eCîd ªHƒˆdG´™¡ždG Ȉ²£¾»Hƒ»c ƒÇ²j™aEGh ¤¡ShCÕG¿Ç¡M ÃîÇeR ¹©a,É™»©dG ‡Ç¯¡Uh È»ÁaŸY ÀGh—©dG ºîN±™‘dƒH ºƒbh Àƒ¾„d¿Y ¹Ç²ˆ¡SCG ¿d'' —MGÄdGÈa ¼Çˆj ¹¯W ‡e—NI—Yƒ¡e hCG ƒÇ²j™aEG ™NBG Èa …¡Ÿˆ¬J ICG™eEG ½Ä²j ƒe „¡Th ,''ƒÇf—dGÈ¡SƒÇ¡dG ¹»©dƒH ÂHÀƒ»ÇY›dG ÂH ½ƒb ɘdG—„Y ºƒ»L ÀƒÇH™©dGƒe—¾Y ,‡¸H ¿Hh ™¡Uƒ¾dG¢Ç¡SCƒJ Èa ƒ»gƒ¡S½—Y ºhO ‡»¦¾eÀCG ¼Á»dG ..RƒÇ‘fÕGG˜g ºƒb ½ƒeEG ºOƒY¼d ‡¸H ¿H ÀCG ¿e ¼Z™dƒHAƒ¡žfEG Èa G—HCG ¼gƒ¡j½—Y ºhO ‡»¦¾e·Qƒ¡žj ¼dh RƒÇ‘fEÕGÈa I™e Õh.ƒÁJƒYƒ»ˆLG
QƒÇ¸e ±ÕBG 10
SMS
!¼dƒ©dG ™„Y ƒÁdOƒ„Jq¼J
ƒÇ»¾ÁL G—ùYƒù¡ŸJ ‡ùÇùfh™ùˆùµùdE ÕG ¹ùFƒù¡S™ùdG ºOƒù„ùJ —ùÁù¡žjºOƒ„J ¹Ž¡S ɘdG ‰bÄdG Èa ŒÇM ,‡bQƒN ‡Y™¡ShQƒÇ¸e °dC G
SMS
½ƒY ¹Ž¡S 2002 ½ƒY ¼dƒ©dG ™„YQƒÇ¸e ±ÕBG 10 ºOƒ„J 2005
SMS
‡aƒ¡VE G ,¼dƒ©dG ™„YÈfh™ˆµdE G ÀGľY QƒÇ¸e 2^2 ÅdE G
E-mail
‘ˆa ¼ˆj‡ùùùù¡SGQO Š—ùùùùcC G —ùùùùbh .2009 ‡ùùùùjƒùùùùZ ÅùùùùùdE G ƒùùùùù¾ùùùùùg ¿ùùùùùeŠQƒ¡U ‡Çfh™ˆµdE ÕG ¹Fƒ¡S™dG ÀC G ŸY ‡ÇfÄ¡cƒ¡SĸŽfC G ȈdG ŠGQƒWE ÕG ¿e ™Ç‹µ¸d È¡¯f ™¡ŸMh ³¸b Q—¡Ÿe,ÂǸYh ,‡dƒ¡SQ 150 (¤¡SĈ»dG Èa) ½ÄÇdG Èa ¹„²ˆ¡JØg ‡Çfƒ£j™„dG Šƒ¡¡SD  Ä»dG ¿e —j—©dG ‰Y™¡T —²a¶dP Èa ƒÁfC ƒ¡T ‰Çf™ˆfÕG ¿e ƒÁJƒµ„¡T ±˜M Èa ½ƒjC ÕG‡¸M™e ƒ¾¸NO i™J ƒj ¹Áa ,‡Ç¡f™¯dG Šƒ¡¡SD  Ä»dG ÀC ƒ¡T?QƒŽ¯fÕG ‡¸M™e RhƒŽJ —©H Èfh™ˆµdE ÕG ''«ƒ„¡TE ÕG''
Œ`````‘„j ŠGQƒ```````eEÕG ™````````ǯ¡S¢Sƒ²»dG ŸY ‡aƒ‘¡U ¿Y
ÂH ½Ä²J ɘdG Qh—dG ,™FG›ŽdƒH ŠGQƒeE ÕG ™Ç¯¡S —²ˆfGIQGRh ™²»H Âd ‡»¸c Èa ¼YRh ,‡j™FG›ŽdG ‡aƒ‘¡ŸdG Qh—dG ÀC G ,—jGR I›FƒL ¼j—²J ¹¯M ºîN Šƒ»gƒ¡»dG QhO Äg ƒÇdƒM ‡j™FG›ŽdG ‡aƒ‘¡ŸdG ÂH ½Ä²J ɘdGÀC G ™„ˆYGh ,—¸„dG G˜g Èa ‡Ç»¾ˆdG ½—”j Õh È„¸¡S½—ù”ùj Õ ·Äù¸ù¡S Äùg ‡ùÇù„ù¸ù¡dG Qƒù„ùNC ÕG Åù¸ùY ›ùÇùc™ùˆùùdGØg ÀC G ºÄ²dƒH ÂǸY ŠqOQ ŠƒÇaƒ‘¡ŸdG i—ME G ,‡Ç»¾ˆdGÈa ‡Ç»¾ˆdG ½—”J ÀC G ¿µ»j ȈdG Ÿ‹»dG ‡²j™£dG ÈgÈa ™Ç¯¡dG Oƒ²ˆfG ÀC G ™eC ÕG Èa …j™¬dG ,—¸„dG G˜g¿e Õh Àƒe›dG ‡ÇMƒf ¿e Õ ƒ„¡Sƒ¾e ¿µj ¼d ™FG›ŽdGÈa i™j ÀC G ™Ç¯¡dG IOƒ©¡S —j™j ¹Áa ,Àƒµ»dG ‡ÇMƒf Äg ƒ»c ,ºƒH™¬dƒH ¢»¡ždG ‡Ç£¬J ‡aƒ‘¡U ™FG›ŽdGÈa OƒÁˆLƒH ³¸©ˆj ™eC ÕG ÀC G ½C G ,ŠGQƒeE ÕG Èa ºƒ‘dG ?!I™»dG Øg ƒ€WƒN Àƒc ÉC G™dG
!‡¾Ç£¾¡b Èa ¹Ç„ŽfR
,³Ç²‘ˆdG ‡¾Ç£¾¡²H ,ƒÇdƒM É™Žj(¿Ç»¡S) ÀhQƒH ªe ,´ƒ¡Sh ½—b ŸY‡¡„b Èa G™ND Äe ªbh ŠGQ—”»¸d¢©H ˆ¯¡Uhh ¿eCÕG ’dƒ¡Ÿe ™¦¾dƒH ,´™¡ždG ¹Ç„Žf›H ¥ƒ¡ShCÕG‡eƒ”¡V ƒ¡jCGh ˆǡb ¶Hƒ¡žJ ÅdEGȈdGh ÂJRÄ‘H ‰fƒc ȈdG ‡dÄ»‘dG¿e (Qƒ£¾²dG) ¼bQ Èa ½—£¡ŸJ’ˆ¯Ç¡S ´™¡ždG ¹Ç„ŽfR ..ŠGQ—”»dG.I—j—L ‡»j—b Šƒ¯¸e ƒ¡jCG‡¯¸ˆ”e ³Wƒ¾e ÀEƒa ,°¡SCîdh¼j—²J Èa ¢aƒ¾ˆJ ‰‘„¡UCG.½Ä»¡dƒH ™LƒˆJ ȈdG (ŠîÇ„Žf›dG)
ªaG—J ½CÕG ĸǸM‰¾„dG ĸǸM ¿Y
‡»Ç£a I™j—²dG ‡¸‹»»dG ‰dƒbCƒ£N ‰¸²f ƒÁJƒ‘j™¡ŸJ ÀEG ĸǸMŸY GOQ ¶dPh ''´h™¡ždG'' ±™W ¿e‰M™¡U ƒe ºÄM ´h™¡ždG ÂJ™¡žf ƒeG™ND Äe ƒÁˆaƒ¡ˆ¡SG ºîN ĸǸM ÂHŒÇM ,‡MGQ ‡MG™¡ŸdG ‡¡ŸM ÈaȈdG ƒÁˆ¾HG ÀCƒH ¹²J ¼d ƒÁfCG Š—cCG ¼d ÀÄj›¯¸ˆdG ‡¡¡SD Äe Èa ¹»©Jˆdƒb ɘdG ¹H ,ƒeĸHO ¶¸»J‰fƒc ƒÁfCG Äg —MGÄdG ±™‘dƒHhƒÁˆ¡SGQO ƒÁˆ¾HG ¹»µJ ÀCG ž»ˆJƒÁd ³²‘J ƒe G˜gh ‡Ç©eƒŽdG¹N—J ƒÁ¸©L ɘdG ™eCÕG ,RƒÇˆeƒHhªe …¡Sƒ¾ˆj ɘdG ÀÄj›¯¸ˆdG ÅdEG‡¸‹»»dG ŠQGR —bh .ƒÁJƒMÄ»W¿e ‡„²dƒH I—j™ŽdG ™²e ĸǸMƒe ÀCG —cCƒˆJh ¢„¸dG G˜g ªaQ ¹LCG ¿µj ¼d ''´h™¡ždG'' —¡UG™e Èa AƒL.OÄ¡Ÿ²e ™ÇZ Cƒ£N iÄ¡S
?!‡aƒ²‹dG ‡»¡UƒY I™gƒ¦J ƒ»Žf ‡»¡Uƒ©dG ÈdGhh I—ǸN
IOƒ©¡S ™¯©L ™jÄ¡ŸJ ø
 
—```````×G
ø 1852 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 06`d ³aGÄÙGø ½2006 é»aÄf 27 ò¾KEÕG
03
$
‡ÇY™¡ždG ™ÇZ I™ŽÁdG ™Wƒ”e ¿e ™FG›ŽdG ÀhQ˜‘j ÀÄÇ¡f™¯dG AG™„”dG
É›```ÇdEƒH ‡bQƒ`````aCîd ŠG™µ````````¡©e ’```````ˆa ¢```````a™`````J ‡`eÄ````````µ‘dG
$ `d °¡žµj ‡»gƒ¡»dG IQGRÄH ŠGQƒ»‹ˆ¡SÕG ™j—e
 Qƒ`````````»`J —``````````````ÇH ºG›```````````jÕ ÈH™```````©dG Qƒ``````»‹`ˆ¡SÕG °````¸e
‡jÕh Šƒ£¸¡S “G™ˆbG ³¸j ¼d Rƒ``ŽfG «h™¡že ¢UÄ¡Ÿ”H ɛǸjE G‡ÇY™¡ždG ™ÇZ I™ùŽùÁù¸ùd ¿ùj›ùc™ùeGOQ É›ùùÇùù¸ùùjGh ‰fƒùùL ¿ùùe ¹ùùùµùùùHƒÇ¸©dG Šƒ£¸¡dG ¹„b ¿e ƒÇHƒŽjG‡ùùÇùùFƒùùbh †ƒùù„ùù¡SC Õ Oîùùù„ùùùdG Èùùùa Q—ù¡Ÿe ×ùcCG ƒùùe …¡M ‡ùùÇùù¾ùùeC Gh‡ùùùjÕÄùùùdG ÀC ƒùùùH ’ùùù¡VhC G ´h™ùùù¡ž¸ùùùùd¼Çˆ¾¡S QƒÇ¸»dG ´Ä¯j ƒe ±™¡ŸJ°ùÇùdƒùµùJ Aƒù„ùYC G ‡ùÇù£ù¬ùˆùd ƒùjÄù¾ù¡S‡bQƒaC ÕG ¢Uƒ”¡TC ÕG ¹²fh AGÄjE G ‡ÇY™¡T ™ÇZ ‡²j™£H ¿Ç»Ç²»dG.¼ÁfG—¸H ÃŽJ ¼Á¸ÇM™ˆH‰fƒùùL ƒùùˆùù²ùù£ùù¾ùùe ‰‘ùù„ùù¡UC Gh‡ùùùbQƒùùùaC îùùùd ‡ùùù¸ùùù„ùùùb É›ùùùùÇùùùù¸ùùùùjGh—ù©ùùH ƒùùHQhC G Äùù‘ùùf ¿ùùj™ùùLƒùùÁùù»ùùdGPE G ,‰¡SG™¾»J ‡jÕh ¿e ¼gQh™e QOƒùù¡Ÿe …¡M ƒùùjÄùù¾ùù¡S ¹ùùŽùùù¡j1500 ´Äù¯ùj ƒùe ¹ùÇùùM™ùùJ ‡ùùÇùù¾ùùeC G‡²j™£H ¼Çù²ùe Èù²ùj™ùaE G ™ùLƒùÁùe Ägh ɛǸjE G ‡jÕÄH ‡ÇY™¡T ™ÇZÂùùùù‹ùùùù‘ùùùù„ùùùùj ɘùùùùdG «Äùùùù¡VÄùùùù»ùùùùdGŲˆ¸»dG ºƒ¬¡TC G Èa ÀÄcQƒ¡ž»dG‡‘aƒµe ºÄùM ªùHG™ùdG Èù¾ùjÄùµùˆùdG‡ÇY™ù¡ždG ™ùÇùZ I™ùŽùÁùdG Šƒùµù„ù¡T½Äj ˜¾e ‡jÕÄdG ¾¡ˆ‘J ɘdGh¿ùùe IQOƒùù„ùù»ùùH ‰„ùù¡dG ¢eC G ºhC G‡ùW™ù¡žd ‡ùùjÄùùÁùùŽùùdG ‡ùù‘ùù¸ùù¡Ÿ»ùùdG±—ÁJ ɘùdGh É›ùÇù¸ùjE ƒùH Oh—ù‘ùdGÈùù¾ùùWÄùùdG ¿ùùeC ÕG ‡ùùj™ùùj—ùùe Âùù¾ùùe ’dƒ¡Ÿe ŠGQƒWE Gh ÀGÄYC G ¿jĵJ‡ùaƒùµùH ¼ùg—ùeh Oh—ù‘ùdG ‡ùW™ù¡T¢UÄ¡Ÿ”H †QƒŽˆdGh Šƒeĸ©»dGI™ŽùÁùdG Šƒùµù„ù¡T ‡ùHQƒù‘ùe ´™ùWÂÇdE G ±—ÁJ ƒe Ägh ‡ÇY™¡ždG ™ÇZ¹‹e ¼Ç¦¾J ºîN ¿e ‘dƒ¡Ÿe¼ùgƒù¡J ÈùˆùdGh ŠƒùÇù²ùˆù¸ù»ùdG ØùgiÄùùùˆùùù¡e ¿ùùùÇùùù¡‘ùùùJ Èùùùa ƒùùù¡jC G,Èù»ù¸ù©ùdGh Èù¸ù»ùù©ùùdG ¹ùùÇùù¡Ÿ‘ùùˆùùdGÂùÇùa ¼ùˆùj Åù²ùˆù¸ùù»ùùdG ÀGh ‡ùù¡UƒùùN¼µ‘H ‡Ç¡f™¯dG ‡H™ŽˆdG ¢V™Y ’dƒù¡Ÿe ¿ùÇùH ·™ùˆù¡ž»ùdG ´ƒù¯ùJÕG¼j—²J ºîN ¿e ¿j—¸„dƒH ¿eC ÕGƒùÁùùe—ùù²ùùj ŠîùùNG—ùùeh ¢Vh™ùùY‡HQƒ‘e Èa ÀƒÇ¡f™¯dG ÀG™Ç„”dG‡ùÇùY™ù¡ždG ™ùÇùZ I™ùŽùÁùùdG ƒùùjîùùN¢Sƒ¾cÄH ™ÇùÇù„ùfÄùL —ùFG™ùdG ƒù»ùgh¿ùùe ·O Àƒùùùˆùùù¡j™ùùùc …Çùùù²ùùù¾ùùùdGhÈùù¡f™ùù¯ùùdG É›ùùc™ùù»ùùdG ÀGÄùùj—ùùdG‡ÇY™¡ždG ™ÇZ I™ŽÁdG ‡HQƒ‘»d¿ùeh ,³ùFƒùKh Àh—ùH ¢Uƒù”ù¡TCÕGhŠîNG—»dGh ¢Vh™©dG Øg ¼gC GƒùùjîùùN ŠƒùùWƒùùù¡žf —ùùù¡UQ ´™ùùùW‡ÇY™ù¡ždG ™ùÇùZ I™ùŽùÁùdG Šƒùµù„ù¡T‡jOh—‘dG ¥ƒ²¾dG iĈ¡e ŸYÈùˆùdhO Oh—ùM ‡ù¡Uƒù”ùHh ‡ùj™ùù„ùùdG³Wƒ¾»d ‡„¡¾dƒH ™ùŽùÇù¾ùdGh Èùdƒùe‡aƒc ™ÇaÄJ IQh™¡V ªe †Ä¾ŽdG…¸¬ˆ¸d ÈfG—Çù»ùdG ¹ù»ù©ùdG ¹ùFƒù¡ShÂùùLGÄùùJ ÈùùùˆùùùdG †ƒùùù©ùùù¡ŸdG Åùùù¸ùùùYÈùùa Oh—ùù‘ùùdG ‡ùùW™ùùù¡T ’ùùùdƒùùù¡ŸeÈùˆùùdG Šƒùùµùù„ùù¡ždG Øùùg ‡ùù©ùùHƒùùˆùùe¹ùùeƒùùc ™ùù„ùùY ™ùù¡žˆùù¾ùùJ ‰‘ùùù„ùùù¡UC G‰fƒùc ƒùe —ù©ùùH ¼ùùdƒùù©ùùdG ³ùùWƒùù¾ùùe¼ˆj ƒ»c ,‡Ç²j™aE ÕG IQƒ²dG ¢Ÿ”JÉ›c™»dG ÀGÄj—dG ‡H™ŽJ ¢V™Y ™ÇZ I™ŽÁdG ‡HQƒ‘»d È¡f™¯dG¹ùFƒùù¡SÄùùdGh ´™ùù£ùùdGh ‡ùùÇùùY™ùù¡ždG‡ùùW™ùù¡T ¹ùù„ùùb ¿ùùe ‡ùùŽùùÁùùˆùù¾ùù»ùùdG‡HQƒ‘ùe Èùa ‡ùÇù¡f™ù¯ùdG Oh—ù‘ùdG‡ÇY™ù¡ždG ™ùÇùZ I™ùŽùÁùdG Šƒùµù„ù¡TÀhƒù©ùˆùdG IQh™ù¡V ÅùdE G ´™ùù£ùùˆùùdGh‡aƒc ¿ÇH ƒ»Ça Èdh—dGh ÉÄÁŽdG.I™gƒ¦dG ‡HQƒ‘»d ŠGQƒ²dG ºhO¼ùµù‘ù»ùdG ¼ùÇù¦ù¾ùˆùdG ÅùùdE G ™ùùÇùù¡žfh¹ùù„ùùb ¿ùùe Åùù²ùùˆùù¸ùùù»ùùùdG ºƒùùù¬ùùù¡TC Õ‡ùùW™ùù¡žd ‡ùùjÄùùÁùùŽùùdG ’ùùdƒùùù¡Ÿ»ùùùdGƒùùÁùùfC G ¼ùùZQ É›ùùÇùù¸ùùjE ƒùùùH Oh—ùùù‘ùùùdGƒùK—ùM ÅùdhC ÕG I™ù»ù¸ùdh ¿ùù¡ˆùù‘ùùJÂùùÇùùa ·Qƒùù¡žJ ‡ùùùÇùùù»ùùùgC ÕG ØùùùÁùùùH‡ùeƒù©ùdG ‡ùj™ùj—ù»ùùdG ¿ùùe ŠGQƒùùWE G‡ùW™ù¡ždG ’ùdƒù¡Ÿe ¿ùùe ŠGQƒùùWE GhÀĸ»©j ‡jÕh I™¡žY îK ¿eOh—‘ùdG ‡ùW™ù¡T ´™ùah ’ùdƒù¡Ÿ»ùH‡ùùÇùùdh—ùùdG ŠGQƒùù£ùù»ùùdGh ‡ùùj™ùùù„ùùùdG¢S™ùM ’ùdƒù¡Ÿe ¿ùùY ¿ùùÇùù¸ùù‹ùù»ùùehÈùùùù¾ùùùùWÄùùùùdG ·Q—ùùùùdGh Oh—ùùùù‘ùùùùdG‡ùdG—ù©ùdG ŠƒùYƒù£ùbh ·Qƒù»ùŽùdGh.‡ùÇùf—ù»ùdG ‡ùjƒù»ùù‘ùùdGh ‡ùù‘ùù¡ŸdGhG˜ùg ºƒù¬ù¡TC G ÄùˆùùJ ÀG ™ùù¦ùùˆùù¾ùùjh‡ùùeƒùùg ŠƒùùÇùù¡UÄùùˆùùH Åùù²ùùˆùùù¸ùùù»ùùùdGgƒù¾ù»ùdG ‡ùa™ù©ùe Èùa ¼ùgƒù¡ˆù¡SÉ—ù¡Ÿˆù¸ùd ‡ù¸ùùÇùù¯ùùµùùdG ¹ùùFƒùù¡SÄùùdGh.‡ÇY™¡ždG ™ÇZ I™ŽÁdG I™gƒ¦d
Àî¡`jEG —eƒM
‡ÁLGÄdG —Fƒb ,¢eC G ½Äj “ q ™¡UÅ¡S™e I—ùYƒù²ùH ‡ùÇùH™ù¬ùdG ‡ùj™ù‘ù„ùdGÂùùYƒùù£ùùb ÀC G ,ÀG™ùùgh Èùùa ™ùùÇùù„ùùµùùdG¿e I™ÇNC ÕG ‡fhBÕG ºîN Oƒ¯ˆ¡SG°ùùùMR °ùùùbÄùùùd I—ùùùj—ùùùùL ¹ùùùùFƒùùùù¡Sh¶dPh ,¿ÇÇY™¡ždG ™ÇZ ¿j™LƒÁ»dGAÕD  Äùùg OG—ùùYC G ‰¯ùùYƒùù¡J ƒùùùe—ùùù©ùùùH,I™ùÇùNC ÕG ‡ùùKîùù‹ùùdG ™ùùÁùù¡TC ÕG ºîùùNºƒùbh .¿ùÇùdhD  Äùù¡»ùùdG ¢žgOC G ¹ùùµùù¡žHÈa ''†™Z'' ‡j™‘„dG ‡ÁLGÄdG —Fƒb''´h™¡ždG''`H ¢UƒN ºGD  Ä¡S ŸY ÃqOQºh—ùùùdG ªùùùe Àhƒùùù©ùùùˆùùùùdG ºƒùùùùµùùùù¡TC G ÀE G¢¯ùf ¿ùe Èùfƒù©ùJ ÈùˆùùdG IQhƒùùŽùù»ùùdGÈùa G™ùÇù‹ùc ŠR›ùù©ùùJ —ùùb ‡ùù¸ùùµùù¡ž»ùùdGƒ¡UÄ¡ŸN ,‡Ç¡Vƒ»dG ‡¸Ç¸²dG ™Á¡TC ÕGG™Ç„c ƒHhƒŽJ Š—HC G ȈdG ƒÇfƒ„¡SG ªeƒùÁù¾ùùeh ,†Äùù¾ùùŽùùdG ºhO I—ùùYƒùù¡»ùùdÀƒùaÄùW'' °ùbh ¹ùLC G ¿ùe ™ùùFG›ùùŽùùdG.''‡"G™‘dG—ùùùùFƒùùùùùb °ùùùùù¡žc ,ÂùùùùùˆùùùùùÁùùùùùL ¿ùùùùùe¢S™ùù‘ùùd ‡ùùjÄùùÁùùŽùùdG ‡ùùYÄùù»ùùùŽùùù»ùùùdG<G™M 678 °ÇbÄJ ¿Y ¹MGÄ¡dG ™Á¡T ‡jƒZ ÅdE G ȯfƒL ‡jG—H ˜¾e¢Ÿ”¡T 532 ¼Á¾ÇH ,¥Qƒ¯dG ™HĈcC GŸY Gq ™¡S I™ŽÁdG ÀÄdhƒ‘j GÄfƒc q¼J ¿ÇM Èa ,‡ÇWƒ£e ´QGhR ¿ˆe¿ùù¯ùù¡S ¹ùùNGO ¿ùùj™ùùNBG 146 ¤ùù„ùùù¡VØùg ÀC G ƒù»ù¸ùY ,‡ù¯ù¸ùˆùù”ùùe ™ùùNGÄùùHhƒùùeƒùùMORG ™ùù‹ùùcC ÕG ™ùù„ùùùˆùùù©ùùùJ ‡ùùù¾ùùù¡dGq¼J ƒe—©H ¶dPh ,‡"G™‘dG ŠÕƒ‘H ™aƒ¡e 359h <G™M 128 ¹ÇŽ¡J‡jƒZ ÅdE Gh 2001 ‡¾¡S ˜¾e ƒj™¡S‡"G™‘dG O—Y ªa™j ƒe Ägh ,2005‰¡dG ŠGľ¡dG ºîN ¿ÇaÄbÄ»dG¿ùùÇùùùH <G™ùùùM 1175 ÅùùùdE G I™ùùùÇùùùNC ÕGŸY I™ŽÁdG GhQƒˆNG ¿j˜dG ¶€dhC G¹ùùNGO GÄùù¸ùù¸ùù¡J hC G †QGÄùù²ùùùdG ¿ùùùˆùùùeÈ„¾LC G 115 —LÄj ÂfC G ƒ»¸Y ,¿¯¡dG±ƒùù¡VC Gh .¿ùùÇùùaÄùùbÄùù»ùùùdG ¿ùùùÇùùùH ¿ùùùe,¹MGÄ¡dG ¢S™‘d ÉÄÁŽdG —Fƒ²dGÀC G ''´h™¡ždG'' `d ˆHƒLE G Èa G—cD  Äe ¹ù„ù²ùùˆùù¡J ºG›ùùJƒùùe †™ùù¬ùùdG •ùùfGÄùùe‡"G™‘dG ŠG™¡žY ÈYÄ„¡SC G ¹µ¡žH±™ùùW ¿ùùe ¼ùùÁùùÇùù¸ùùùY ¢VÄùùù„ùùù²ùùù»ùùùdG—ùùbh ,Àƒùù„ùù¡SE ÕG ¹ùùMGÄùù¡dG ¢SG™ùùMÈùùa ¹ùù‹ùù»ùùˆùùJ ‡ùùÇùù¸ùùù»ùùùY ™ùùùNBG ‰fƒùùùc Aƒù©ùHQC ÕG ½Äùj ƒù"G™ùM 40 ºƒù„ù²ùˆùù¡SGªÇ»L ÀC G ÅdE G IQƒ¡TE ÕG ªe ,¥Qƒ¯dG ¿e ¿Ç»q ¸¡»dGh ¼ùÁùÇù¸ùY ¢VÄù„ù²ù»ùdG hC G ‡ùùÇùùùfƒùùù„ùùù¡SÕG ‡ùùùj™ùùù‘ùùù„ùùùdG ±™ùùùW¶€ùùùdhC G ¼ùùùùg ‡ùùùùW™ùùùù¡ždG ™ùùùù¡Uƒùùùù¾ùùùùYƒeC G'' .Gq ™¡S ¿¯¡dG ¹NGO ¿Ç¸q ¸¡ˆ»dGƒ„dƒ¬a ,†QGIJdG ¿ˆe ŸY ‡"G™‘dG GÄùeÕG ªùe ¼ùÁùYG™ù¡U ÈùÁùùˆùù¾ùùj ƒùùe.''ŠÄ»dƒH ‡ÇJƒ©dGºhD  Ä¡e ™cP ,¹¡Ÿˆe ´ƒÇ¡S Èah‡Çfƒ‹dG ‡j™µ¡©dG ‡ÇMƒ¾dƒH ºƒ¡ŸJÕGÈùùˆùùdG ‡ùùÇùù¾ùùeC ÕG Šƒùù²ùùÇùù²ùù‘ùùˆùùdG ÀC ƒùùH‡ù¯ùù¸ùùˆùù”ùù»ùùdG ’ùùdƒùù¡Ÿ»ùùdG ƒùùÁùùJ›ùùŽùùfC G‰¯¡žc ‡Çfƒ‹dG ‡j™ùµù¡©ùdG ‡ùÇùMƒù¾ù¸ùdƒjOƒe ¿ÇMƒJ™ o e ‡"G™M'' OÄLh ¿Y±h™X ¿e ÀÄfƒ©j Õh ƒÇYƒ»ˆLGh.''‡„©¡U ‡Ç¡žÇ©e
I™gƒ¦dG ‡ÁLGÄ»d IQÄ£ˆe I—j—L ¹Fƒ¡Sh
<G™````````````M 678 Ÿ```````````Y ¢```„²dGÀG™```````gÄH ™```````Á¡TCG 10 ºî`````````````N
 Qƒ»Y ¿H IOƒb
‡»ùgƒù¡»ùdG IQGRÄùH Qƒù»ù‹ùˆù¡SÕG ™ùj—ùe —ùcC G,¢eC G ¿j—»‘¸H —Ç¡dG ŠGQƒ»‹ˆ¡SÕG ‡Çb™JhºG›ùJƒùe Qƒù»ù‹ùùˆùù¡SÕGh ‡ùù»ùùgƒùù¡»ùùdG IQGRh ÀC GŠƒù¯ù¸ù»ùdG ¹ùc ‡ù©ùHƒùˆùeh ‡ùŽùdƒùù©ùù»ùùH ¹ùù¯ùùµùùˆùùJ‡ÇH™ù©ùdG ŠGQƒù»ù‹ùˆù¡SÕG ªùjQƒù¡ž»ùH ‡ù²ù¸ù©ùˆù»ùdGƒÁˆŽdƒ©e ¼ˆJ ŒÇM ,™FG›ŽdG Èa I™¡Tƒ„»dG ™ùùjRh ±G™ùù¡TE G ‰‘ùùJ ‡ùùjƒùù¾ùù©ùùH ƒùùÁùùˆùù©ùùHƒùùˆùùeh—Ç»‘dG —„Y Qƒ»‹ˆ¡SE ÕG ‡Çb™Jh ‡»gƒ¡»dG.‡Ç„¾LC ÕG ŠGQƒ»‹ˆ¡SE ÕG ¹c QG™Z ŸY ,Qƒ»J¢žeƒg ŸY Âd ’j™¡ŸJ Èa ¿j—»‘¸H ºƒbhƒÇ¸©dG ‡¾Ž¸dG ¢ÇFQ ƒgƒ²dC G ȈdG I™¡Vƒ‘»dG¿H —»MC G —»‘e'' ‡€Ç„¸d ‡Çdh—dG —jGR I›FƒŽd¿e °¸»dG G˜g …‘¡S ¿Y ¹Çb ƒe ÀC ƒH ''—Áa¢ÇùùùùFQ ±G™ùùùù¡TE G ‰‘ùùùùJ Âùùùù©ùùùùù¡Vhh IQGRÄùùùùùdGªj™¡J ‡Ž‘H ½Oƒ”¸H ›j›©dG —„Y ‡eĵ‘dGƒÁYOhC G ȈdG Qƒ»‹ˆ¡SÕG Šƒ¯¸e ‡Ždƒ©e I™ÇJhÕ—ˆ¡e ,’Ç‘ù¡U ™ùÇùZ †™ù©ùdG Àh™ù»ù‹ùˆù¡»ùdG Qh›ùùj ɘùùdG ÈùùJGQƒùùeE ÕG —ùùaÄùùdƒùùH ¶dP Åùù¸ùùùYI›FƒŽd ƒÇ¸©dG ‡¾Ž¸dG ¢ÇFQ ‡¡SƒF™H ™FG›ŽdGIQGRh ¿ùùe IÄùùY—ùùH ‡ùù€ùùÇùù„ùù¸ùùd ‡ùùÇùùùdh—ùùùdG —ùùùjGRȈdG I™¡Vƒ‘»dG Èah .Qƒ»‹ˆ¡SÕGh ‡»gƒ¡»dG ™²»H ¢eC G ŠGQƒeE ÕG —aÄdG ¢ÇFQ ƒgƒ²dC G ŠGQƒùeE ÕG ™ùÇù¯ù¡S QÄù¡‘ùH ‡ù»ùgƒù¡»ùdG IQGRh‡H™ŽˆdG'' ºÄM ™FG›ŽdG Èa I—‘ˆ»dG ‡ÇH™©dGºƒùŽùe Èùa I—ù‘ùˆù»ùdG ‡ùùÇùùH™ùù©ùùdG ‡ùùÇùùJGQƒùùeEÕG¢ÇùFQ ƒùÁùÇùa ¢V™ùY ,''‡ùjOƒù¡ŸˆùbE ÕG ‡ùÇù»ù¾ùˆùùdGIQƒeE G'' Èa ‡jOƒ¡ŸˆbÕG ‡Ç»¾ˆdG PÄ»f —aÄdG±™W ¿e ’¡VGhh ’j™¡U ȯf Ägh ,''ÈHO‡Çb™Jh ‡»ùgƒù¡»ùdG IQGRÄùH Èùfƒù‹ùdG ºhD  Äù¡»ùdG°¸e …‘¡S ÀC ƒ¡žH ¹Çb ƒe ¹µd Qƒ»‹ˆ¡SÕG‡»gƒ¡»dG IQGRh ¿e ‡ÇH™©dG ŠGQƒ»‹ˆ¡SÕG Qƒ»‹ˆ¡SE ÕG ™»JD  Äe “ƒˆˆaG ¿Y Qƒ»J †ƒÇZ ˜¾e°¸»dG G˜g …‘¡S ¿Y  q hQ ƒe ¹ch ,ÈH™©dG‡Ž‘H ½Oƒ”¸H ±G™¡TE G ‰‘J ©¡Vhh Qƒ»J ¿eŠƒùù¯ùù¸ùùe ‡ùùŽùùdƒùù©ùùe Èùùa ™ùùNC ƒùùˆùùJ IQGRÄùùùdG ÀC GƒÁ¾e …‘¡S Äd ÂfG ŒÇM ,†™©dG ¿j™»‹ˆ¡»dG
-
„¡M
-
ŸY ±™¡žˆd IQGRÄdG ‰fƒc ƒe ™²»H ,¢eC G ƒÁù»ùÇù¦ù¾ùJ ¼ùJ ÈùˆùdG I™ù¡Vƒù‘ù»ùdG.IQGRÄdG ›j›©dG —ù„ùY ‡ùjQÄùÁù»ùŽùdG ¢ÇùFQ ÀC G ƒù»ù¸ùYŠGQƒ»‹ˆ¡SE îd ‡¡UƒN ‡Ç»gC G ÈdÄj ‡²Ç¸¯JÄH Q—²J ȈdG ™ùFG›ùŽùdG Èùa I™ù¡Tƒù„ù»ùdG ‡ùÇùH™ù©ùdGI—Y Å¡UhC Gh ,QÕhO ™Çjîe 6 ÈdGÄ‘H ƒÇdƒM‰©ù»ùL ÈùˆùdG ‡ùÇùH™ù©ùdG ¹ùaƒù‘ù»ùdG Èùa ŠG™ùeªaQ Åù¸ùY ¹ù»ù©ùdƒùH †™ù©ùdG Aƒù»ùY›ùdGh IOƒù²ùdGºh—ùdG ¿ùÇùH ‡ùdOƒù„ùˆù»ùdG ŠGQƒù»ù‹ùˆù¡SE ÕG ¼ùŽùùM¢ÇF™dG ƒÁÇa Å¡UhC G I™e ™NBG ‰fƒch ,‡ÇH™©dGÈa ‡ÇH™©dG ŠGQƒ»‹ˆ¡SE ÕƒH ¹¯µˆdG IQh™¡HÅù¾ù„ùd'' ‡ù”ùÇù¡ždG Âùdƒù„ù²ùˆù¡SG ºîùN ™ùùFG›ùùŽùùdGÈa ‡ÇJGQƒeE ÕG Oƒ¡ŸˆbÕG I™jRh ''È»¡Uƒ”dG.¥Qƒ¯dG °Ç¡ŸdG ‡jƒÁf ™FG›Ž¸d ƒÁJQƒjR
@@e @@e @@e @@e @?@@@L@@@1@@3@L?@@N@1?@@?@@L@@?3@1@@?N@@@@)X@@L?@@3)X?3@1?@@V')XN@@L@@?N@1?@@1@@3@L??3@@L?hf?J@@e N@)X?N@@1?hf?7@@e ?3@)X?@@@Lhf?@@@L?V'@1?3@@1hf?@@@1N@@LN@@@L?he?@@@@? ?3@)X??@@@1?he?@@@@? ?N@@)X?3@@@Lhe?@@@@? 3@@)X??N@@@1he?@@@@? V'@@1?@@@@he?@@@@? ?@6X?N@@@L3@@@L?h?@@@@? ?3@)X?3@@)X?N@@@1?h?@@@@? ?V'@)XN@@@)X?@@@@Lh?@@@@? V'@)X??3@@@1?3@@@1h?@@@@? ?V'@)X?V'@@@L?hf?N@@@@L?g?@@@@? V'@)X?N@@@)X3@@@1?g?@@@@?V'@)K?3@@@)X?hfN@@@@Lg?@@@@? V'@@6X?N@@@@1?hf?@@@@1gJ@@@@? ?V'@@)X?3@@@@Lhf?3@@@@L?f7@@@@? V'@@)XV'@@@)X?he?N@@@@1?f@@@@@? ?V'@@)X??N@@@@)Xhf@@@@@Lf@@@@@? V'@@)X3@@@@1hf3@@@@1f@@@@@? ?V'@@)K?N@@@@@L? heN@@@@@f@@@@@? N@@@@6X??3@@@@)X he?@@@@@L?e@@@@@? ?3@@@@)X?N@@@@@) X?h?3@@@@)Ke@@@@@? ?V4@@@@)@@@@@@ )?h?V4@@@@@@@@@@@@? ?'@@@@6X?@ @@@@6XgO2@@@@@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@)X?hf?N @@@@@)X??O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V'@@@@)K3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@6K??V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@6KV'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I'@@6K?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V4@@@6KV'@@@@@)X?g?W 2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@6K ??V'@@@@@)XgO& @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@ 6K?V'@@@@@)K?eW2@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@ @@6K??V'@@@@@@6KO&@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I' @@@@@6KV'@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 4@@@@@@6K?V'@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@6KN@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@6K??3@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I'@@@@@@@6K??N@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?'6KI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V4@@@@6K?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@6K?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@6K?@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@6K@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@6K??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@6 K?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@ @@@@6K?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@ @@@@@@@@@6Khf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@ @@@@@@@@@@@@@@6K?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
¼¡Sƒ²¸H ‡¸Ç»L
 ™ùj—ùe 400 ¿ùe ™ù‹ùcC G —ùLGÄùùˆùùj ™ÇZ ‡Ç©¡Vh Èa ‡Ç»Ç¸©J ‡¡¡SD  Äe‡ùj™ùj—ù»ùdG ¢aQ AG™ùL ‡ùÇùfÄùfƒùùbÈùùeÄùù»ùù©ùùdG °ùùÇùùXÄùù¸ùùd ‡ùùùeƒùùù©ùùùdG…¡Uƒ¾»dG I™Ç¡TC ƒJ ŸY Aƒ¡eE ÕG‰fq Äc ɘdG ‰bÄdG Èa ,‡Çdƒ»dG¿ùùe GO—ùùY ‡ùùÇùùH™ùùˆùùdG IQGRh ÂùùùÇùùùa…¡Uƒùù¾ùù»ùùdG ¿ùùe ™ùù‹ùùùcC G AGQ—ùùù»ùùùdG‡ù¾ù¡dGh ‡ù¾ùù¡dG Øùùg IOÄùùLÄùù»ùùdGIQGRÄùdG ¢a™ùùJ G˜ùùd ,‡ùùÇùù¡Vƒùù»ùùdG“ƒùŽù¾ùdG ŠGOƒùÁù¡T ’ù¾ùe ‡ùÇùù¡UÄùùdG¢©ùH OÄùùLh ¼ùùZQ ,ƒùùÁùùHƒùù‘ùù¡UC Õ…¡Uƒù¾ùe Åù¸ùY ™ùaÄùùˆùùJ ŠƒùùjÕÄùùdGŠƒù¡¡SDÄùe AGQ—ùe OÄùLhh ‡ùÇùdƒùùe,¿Ç¯¸µùe †ƒù¡Ÿ¾ùdG QƒùN ‡ùjÄùH™ùJ,I™ùZƒù¡T ‡ùùÇùùdƒùùe …¡Uƒùù¾ùùe Åùù¸ùùY‡¾JƒHh ÀG™ghh ‡»¡Uƒ©dG ¢µY¹µ¡žH ¹µ¡ž»dG ƒÁÇa ™¡Ÿ‘¾j ȈdG³Ç„£J —©H AƒL ÂfC Gh ‡¡UƒN ,™Ç„c ‡e™„»dG ‡Çbƒ¯Jîd ‡ÇH™ˆdG IQGRhÈYƒ»ˆLÕG ¶j™¡ždG ¿ÇHh ƒÁ¾ÇH†—ˆfG ÈHƒ²f ¹µd ’»¡J ȈdGhÅùaÄùˆù¡SGh ŠGÄùù¾ùù¡S îùùK I—ùù»ùùd‡ùù»ùùFƒùùb Èùùa ¹ùùÇùùŽùù¡ˆùùdG ƒùùW™ùù¡TIOƒÁ¡T Åù¸ùY ºÄù¡Ÿ‘ùdGh ¹ùÇùgC ƒùˆùdG…¡Ÿ¾ùe ¿ùe IOƒù¯ùˆù¡SÕƒùH “ƒùŽù¾ùdG QƒùN ¢žˆùù¯ùùe hC G ™ùùj—ùù»ùùc ÉQGOE G.†ƒ¡Ÿ¾dGÀE G ‡ùÇù»ù¡SQ ŠƒùeÄù¸ù©ùe ºÄù²ùùJhÅù¸ùY ™ùeC ÕG “™ùùW ÉÄùù¾ùùJ IQGRÄùùdG¹¡Ÿ¯ù¸ùd ‡ùeÄùµù‘ùdG ¢ÇùFQ …ˆùµùe°ÇdƒµˆdG ÀC Gh ‡¡UƒN ,kƒÇFƒÁf ÂÇa,I™aĈe I™Zƒ¡ždG …¡Uƒ¾»dG ŸY½—©H ƒ£„J™e Ų„j ºƒµ¡TE ÕG ¿µd°ÇùXÄùdGh IQGRÄùdG ¿ùÇùH ³ùÇù¡¾ùˆùdG ™j—e ¶¡»J ¹X Èa ,ÈeÄ»©dG ™ ƒÁ¯bÄù»ùH ÈùeÄù»ù©ùdG °ùÇùXÄùdG ‡ùj,ŠGOƒÁ¡ždG ŸY ™Ç¡TC ƒˆ¸d ¢aG™dGÅù¸ùY ‡ù¾ù¡S ¿ùe ™ù‹ùùcCG Qh™ùùe ¼ùùZQI™ù»ùdG Èùgh ,2005 ‡ù©ùaO ™ùù”ùùJƒùùùÁùùùùÇùùùùa ¢a™ùùùùJ ÈùùùùˆùùùùdG ÅùùùùdhC ÕGI™Ç¡TC ƒJ ŸY Aƒ¡eE ÕG ‡j™j—»dGŠƒùeÄù¸ùù©ùùe ÀC G ¼ùùZQ ,…¡Uƒùù¾ùù»ùùdG¢©ùH OÄùLÄùd ŠQƒù¡TC G ‡ùHQƒù¡ˆùùe ™Ç¡TC ƒˆdG ¼J IOƒ©dG ´Äa AGQ—»dG‡j™j—»dG ¹„b ¿e ¼ÁJGOƒÁ¡T ŸY´ƒùùÇùù¡S Èùùah ,¿ùùÇùù¾ùùKG ¼ùùùgO—ùùùYhÈùùùHƒùùù²ùùùf Q—ùùù¡Ÿe Qƒùùù¡TC G ¹ùùù¡ŸˆùùùeŸY Šƒc™‘J OÄLh ÅdE G ºhD  Ä¡eÅùù¸ùùY ¤ùù¬ùù¡¸ùùd iÄùùˆùù¡e Åùù¸ùùùYC G°ùùÇùùXÄùù¸ùùd ‡ùùeƒùù©ùùdG ‡ùùj™ùùj—ùùù»ùùùdG‡¡UƒN ,ºƒµ¡TE ÕG AƒÁfE Õ ÈeÄ»©dG‰‘ùùùù„ùùùù¡UCG I™ùùùùÇùùùùNC ÕG Øùùùùg ÀCGh‡eĵ‘¸d ‡eƒ©dG ‡fƒeC ÕƒH ‡²‘¸e˜¾e ‡jQÄÁ»ŽdG ‡¡SƒF™H ‡©bGÄdG.È¡Vƒ»dG ‡Ç¸jÄL‡ùùùùùù‘ùùùùùù¸ùùùùùù¡Ÿe ¢ÇùùùùùùFQ ºƒùùùùùùbh‡ùÇùH™ùˆùdG IQGRh Èùùa ¿ùùÇùù¯ùùXÄùù»ùùdGAƒ²d Èa ¢SƒÇdE G ¥h›Y ¿H —Ç¡dGI™ùµùdG ÀC G ''ÈùeÄùÇùdG ´h™ùù¡ždG'' ªùùe‡eƒ©dG ‡j™j—»dG Åe™e Èa ÀBÕGAGQ—»dG ÀC Õ ,ÈeÄ»ù©ùdG °ùÇùXÄù¸ùd¼Á¾jÄùµùJ ¼ùJh ¥h™ù¡ždG GÄùaÄùˆù¡SGÀC G kƒù‘ù q ¡VÄùe ,ŠƒùÇùbƒù¯ùJîùd kƒù²ùahªùùe ƒùùÁùùJƒùù¡Vhƒùù¯ùùe Èùùah IQGRÄùùdGƒÁfC ƒH ƒÁˆ»¸YC G ÈeÄ»©dG °ÇXÄdG‡¾¡S ˜¾e ŠƒÇbƒ¯JÕG ØÁH ¹»©JƒùÁùH ¹ù»ù©ùdG AƒùÁùfE G ¼ùˆùÇùù¡Sh ,1992G˜ùùùd ,‡ùùù¾ùùù¡dG Øùùùg ¿ùùùekAG—ùùùˆùùùHGÈùg ‰ùq fÄùo c ÈùˆùdG ‡ùYÄùù»ùùŽùù»ùùdƒùùaØg ¹‹e °ÇbÄJ ¼ˆÇ¡Sh I™ÇNC ÕGÀC G ÅdE G ƒ¾K—‘e Qƒ¡TC Gh ,ŠƒÇ¸»©dG AƒÁfE Õ ™Ç„c ¹eC G ƒgh˜‘j IQGRÄdG‰¾ùµù»ùJ ƒùÁùfC Gh ‡ù¡UƒùN ,ºƒùµù¡TE ÕG¿ùÇù¡žˆù¯ù»ùdG ‡ùÇù©ù¡Vh ‡ùjÄùù¡J ¿ùùe¢žˆ¯e 300 ¼gO—Y ´ƒa ¿j˜dG‡j™j—e ªe ‡Çdƒˆˆe ŠÕhG—e —©H¿ùÇùM Èùa ,ÈùeÄùù»ùù©ùùdG °ùùÇùùXÄùùdGÀhQ™ùù¡ˆùùù»ùùùdG AGQ—ùùù»ùùùdG ºG›ùùùjÕ°ùbÄùe Èùa ‡ùfÄùÇùù¸ùùdG Àh™ùù¦ùùˆùù¾ùùj°ùùÇùùXÄùù¸ùùd ‡ùùeƒùù©ùùdG ‡ùùj™ùùj—ùùù»ùùùdG¼J ‡Ç¡²dG ÀC Gh ‡¡UƒN ,ÈeÄ»©dG¹„b ‡¾¡S ¿e ™‹cC Õ ƒÁ¾Y ¼ˆµˆdG‰„¸d iĈ¡e ŸYC G ÅdE G ¹¡ŸJ ÀC G ȯ”dG ±î”¸d —M ª¡Vhh ƒÁÇa.¿ÇˆÇ»¡SQ ¿Çˆ€Çg ¿ÇH ªd—¾»dG
‡¡SƒF™dG ¹N—J Qƒ¦ˆfG Èa ÈeÄ»©dG °ÇXÄdG ‡j™j—eh ‡ÇH™ˆdG IQGRh ¿ÇH É™¡S «G™¡U
Èdƒ````````e …`¡Ÿ¾e Àh—```````````H Àq Ä```````µe ™j—````e 400 ¿e ™````````‹cCG
 Qľ»d ¿H ¿Ç¡Sƒj
Èfƒ„¡SEÕG Aƒ¡²dG ŸY ƒj™FG›L ƒ"G™M 41 ‡dƒMEG
‰eƒb ‡Çfƒ„¡SE ÕG Šƒ£¸¡dG ÀC G ,¢eC G ½Äj ‡bÄKÄe QOƒ¡Ÿe Š™cP ƒe—©H ¶dPh ,‡j™¡dG I™ŽÁdG ‡»ÁˆH ‡dG—©dG ŸY ƒj™FG›L 41 ‡dƒME ƒH‡¾j—e Èa ¿ÇeÄj ˜¾e ¼ÁǸY ¢„²dG ¿e ¹MGÄ¡dG ¢SG™M ¿µ»JI—Y ¼Ç¦¾J ŸY ¿j™Á¡T ÈdGÄM ˜¾e ‰HC GO ƒÇfƒ„¡SG ÀC G ƒ»¸Y ,ƒj™Ç»dC G ºÄ¡UÄdG Èa ¿Ç¸¡Tƒ¯dG ‡"G™‘dG ¹»‘J ¿¯¡d «Ä„¡SC ÕG ºîN ŠîMQ¿ù¯ù¡dG ¹ùNGO ¼ùÁùÇù¸ùY ¢„ù²ùdG ¼ùˆùj ¿ùj˜ùdG ¼ùgh ,i™ùNC ÕG ‡ù¯ùù¡dG ÅùùdE G,È¡Vƒ»dG «Ä„¡SC ÕG ‡jƒÁf ¹„²ˆ¡SG ÀG™gh Aƒ¾Çe ÀE ƒa ,IQƒ¡TE îd .¿Ç¯ˆ”e ‰bÄdG Èa ,ƒÇW™¡T 33 ‡¡SG™M ‰‘J ƒÇfƒ„¡SG ‡¾Ç¯¡S ¼Áˆ„¸L ƒ"G™M 40‡¾Ç¯¡S ¹c Èa ‡"G™M 5 ÅdE G 3 ¿e ŠGh›¬dG Aƒ¾Çe ÂÇa ¹„²ˆ¡j ɘdG.ƒÇYÄ„¡SC G ‡Çfƒ„¡SG
 Qƒ»Y ¿H .´
À—¾d ªe ¿Çe™Ž»dG ¼Ç¸¡J ‡Çbƒ¯JG ŸY ´Oƒ¡Ÿj AGQRÄdG ¢¸Že
Šî‘»dGh Šƒ¾µ¡dG ¿e ¿j™LCƒˆ¡»dG O™WÀÄfƒ²dG IIJH ‡jQƒŽˆdG
—„Y ¢ÇF™dG ±G™¡TE G ‰‘J ƒYƒ»ˆLG ,¢eC G AGQRÄdG ¢¸Že —²YƒgR™HC G Šƒ¯¸»dG ¿e GO—Y ‡¡SGQ—dGh Œ‘„dƒH ºhƒ¾J ‡²Ç¸¯JÄH ›j›©dG ™„»ˆ„¡S 26 Èa –QDÄ»dG 58-75 ¼bQ ™eC ÕG ¼»ˆjh º—©j ÀÄfƒb «h™¡že—j—ŽdG ÀÄfƒ²dG «h™¡že ¿»¡ˆjh .Èf—»dG ÀÄfƒ²dG ¿»¡ˆ»dGh 1975‡„¡¾dƒùH ¹ù‘ù»ùdG Èùa Äùµù»ùdG Èùa ³ù‘ùdG Aƒù¬ùdE G'' ƒùÁù¾ùe ½ƒùµùMCG I—ùY—bƒ©ùJ ¥G™ùˆù¡TG'' ƒù¡jCGh ''ÉQƒùŽùˆùdG hC G Èù¾ùµù¡dG ¹ù‘ù»ùdG ™ùLC ƒùˆù¡»ùd‡²aGÄe ¥G™ˆ¡TG''h ''‡¸Á»dG Aƒ¬dE Gh I—»dG ½Ä¸©e —eCG ŸY †Äˆµe¶¸»dG ŸY ¹j—©J ÉC G ºƒNOE Õ ‡„¡¾dƒH ™LD  Ä»dG ¹„b ¿e ‡HĈµe ŠGAG™µ¸d ‡„¡¾dƒH ‡Çdƒ²ˆfG I™ˆa ŸY —j—¡žˆdG ÅdE G ‡aƒ¡VE G ,''™LD  Ä»dG ¿»¡j ƒ»c .ŠGľ¡S 10 I—»d Àƒj™¡dG Èa ™»ˆ¡J ȈdG ‡»Fƒ²dG,‡¾¡S 60 ¿Y ¼gQƒ»YC G —j›J ¿j˜dG ŠGAG™µdG ¿e ¿j—ǯˆ¡»dG ‡jƒ»MŠîù‘ù»ùdG Èùa Aƒù²ù„ùdG Èùa ³ù‘ùdƒùH ªùˆù»ùˆùdG ¿ùe Àh—ùÇù¯ùˆù¡j ŒÇùù‘ùùH¿ÇH ¿Çe™Ž»dG ¼Ç¸¡ˆH ³¸©ˆJ ‡Çbƒ¯JG ŸY ´Oƒ¡U ƒ»c .I™LD  Ä»dGÅ»¦©dG ƒÇfƒ£j™„d I—‘ˆ»dG ‡µ¸»»dG ‡eĵMh ‡j™FG›ŽdG ‡eĵ‘dGÀhƒ©ˆùdƒùH ³ù¸ù©ùˆùJ ‡ùÇùbƒù¯ùJGh 2006 ‡ùÇù¸ùjÄùL 11 Èùa À—ù¾ù¸ùH ‡ù©ùbÄù»ùdG‡©bÄ»dG ‡j™FG›ŽdG ‡eĵ‘dG ¿ÇH ÈFG›ŽdG ºƒŽ»dG Èa ÈFƒ¡²dG.2006 ‡Ç¸jÄL 11 Èa À—¾¸H
‡jÕh Qį¡ŸY ‡j—¸„H IQhRQR ‡²£¾»H IƒY™dG —MC G ºhC ÕG ¢eC G ™‹Y “î¡d ‡¡TÄW™N 500 ¿e ™‹cC G ÉÄ‘J ''¢Tƒ»b ¿e ‡eRQ'' ŸY ±Qƒ£dGƒÁ¯¡žˆµe ™£NC G I™ÇN˜dG Øg ¿Y °¡žµdG QÄah ,¼¸e7^72 QƒÇY ÈH™MÀƒµ»ùdG ¿ùÇùY ÅùdE G ‰¸ù²ù¾ùJ ƒùgQh—ùH ÈùˆùdG QÄù¯ù¡ŸY ‡ùj—ù¸ù„ùd ·Q—ùdG ‡ùb™ùaÉC G ¿Y °¡žµdG ¼ˆj ¼d ÀBÕG —‘d ÂfC G ÕE G ,«Ä¡VÄ»dG Èa ƒ²Ç²‘J ‰‘ˆah ŸY ‡©bGÄdG IQhRQ›H Iƒ»¡»dG ‡²£¾»dG Øg ÀE ƒa IQƒ¡TE îdh.™NBG AÈ¡T ‡Ç¾Zh ‡Ç¸„L ‡²£¾e Èg Qį¡ŸY ‡¾j—e †Ä¾L ¼¸c 4 ÈdGÄM —©H ™„LC G ŒÇùM ,†ƒùgQE ÕG ½ƒùjC G ‡ùe™ù‘ùe ‡ù²ù£ù¾ùe ‰fƒùch ÀÄùˆùj›ùdG QƒùŽù¡TCƒùH ¼ùgAGQh ¿ùÇùcQƒùJ ,¹ùÇùM™ùdG Åù¸ùY ¿ùÇùYQG›ù»ùùdG ƒùùÁùùfƒùùµùù¡S ¿ùùe ŠG™ùù¡ž©ùùdG.‡ÇYGQ›dGh ‡jQƒ²©dG ¼ÁJƒµ¸ˆ»e
j™a /¥.½
ÈeÄ``````»©dG °Ç````XÄdG Åe™e Èa I™``````µdG ..''$'' `d ¥h›````````Y ¿H
±Qƒ£dƒHÈH™M “î¡d ‡¡TÄW™N 500 ŸY ™‹©j «GQ
†Ä¾ŽdƒH ¼Á¯ÇbÄJ ºîN ‡bQƒaCÕG ¿e ‡YÄ»Že

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->