Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
chorouk49

chorouk49

Ratings: (0)|Views: 127|Likes:
Published by Algeria Channel

More info:

Published by: Algeria Channel on Dec 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2014

pdf

text

original

 
³MîJ ‡jRƒ¬dG •QGĵdG ‡¾©dGO—Ý I—µÇµ¡S
¿j›¾„dƒH Cƒ„©e Qƒ£b ±G™‘fEGÔ ƒ©¸g •—‘j ŠhRƒÙGhÀƒµ¡dG ¥ƒ¡ShCG
www.echoroukonline.cominfos@ech-chorouk.com
†GÄ``¡ŸdG¹``»ˆ‘jCƒ``£N¼```µjCGQhCƒ```£”dG¹``»ˆ‘j†GÄ``¡Uƒ¾```jCGQ
ø 1853 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 07 `d ³aGÄÙG ø ½2006 é»aÄf 28 AƒKî‹dG ø
O 10 : ¿»‹dG
  ³  Ç   ²  Ð
    À    G  ™    g   h    /    ´   h  ™   ¡     ž     d    G   …     ˆ     µ   e   :    I   Q   Ä   ¡   U    ø    «    G   Ä    f     C     Õ    G   h   ½     ƒ   Ž   M     C     Õ    G     ¹     c     Š   Ä     ˆ   M    G   †  ™   Á     Ù    G  ¢   S     ƒ   ‘    ¾     d    G     Š     ƒ   Ç   »     c
°Ác Ô ICƒ„ß ‡a—¡U ƒÁ¡©H °¡žˆcG ‡Hƒ¾Y ¿eCG
‡¸»M ³jÄ¡J ¿e ¹ÇFG™¡SEG ¿µ»ˆJ i™NCG I™eÈÙƒ©dG ½ƒ©dG ÉCG™dG ¹Ç¸¡ˆd ´ƒ£¾dG ‡©¡SGh I—j—L…©ùùùù¡ždG ³ùùùùM Ô ‡ùùùù„ùùùùµùùùùJ™ÙG ƒùùùùÁùùùùù»ùùùùùFG™ùùùùùL ºÄùùùùùMȸÇFG™¡SEÕG AGQRÄùdG ¢ÇùFQ ÀîùYEƒùH ,Èù¾ùÇù£ù¡¸ù¯ùdG…fƒÖG ªùe Šƒù¡Vhƒù¯ÙG ÛEG IOÄù©ù¸ùd ÃOG—ù©ùˆù¡SEG ¿ùùYƒùeh ³ùj™ù£ùdG ‡ùWQƒùN ÛEG IOÄù©ùdGh Èù¾ùùÇùù£ùù¡¸ùù¯ùùdGƒÌ òǾǣ¡¸¯dG ªe I—j—L ‡‘¯¡U ’ˆ¯H û¡SCGÈg ‡²„¡e ¥h™¡žH ¿µdh ¼Ád ‡dhO ‡eƒbEƒH ’»¡jȸ”ˆdG ƒÁ¾e IOÄÁ©ÙG ‡Ç¸ÇFG™¡SEÕG ¥h™¡ždG ƒ»FGOIOƒÇ²H ,‡Ç¾Ç£¡¸¯dG ‡£¸¡dG ½ƒÇbh ‡ehƒ²ÙG ¿YOƒùÁÖG Èùˆùc™ùM Åùù¸ùùY Aƒùù¡²ùùdƒùùH ,¢Sƒùù„ùùY OÄùù»Þ“îùù¡dG ¿ùùùe ƒùùù»ùùùg—ùùùj™Îh ¢Sƒùùù»ùùùMh Èùùùeîùùù¡SEÕGŠƒùù£ùù¸ùù¡dG ÛEG ‡ùùHÄùù¸ùù£ÙG ƒùù»ùùg™ùù¡Uƒùù¾ùùY ¼ùùÇùù¸ùùù¡Jh.ÀƒˆÇHƒgQEG Àƒˆ»¦¾e ƒ»ÁfCG iÄY—H ‡Ç¸ÇFG™¡SEÕG I—j—L ‡f—g ¹ÇFG™¡SEG ‰¾¸YCG ¶dP ¹LCG ¿eh ‡Ç¾Ç£¡¸¯dG ‡£¸¡dG ŸY ƒÁˆ¡V™ah ƒÁˆ²j™W ŸY¹Fƒ¡Ÿ¯dG ‡Ç²H ŸY ƒÁ¡V™a ºhƒ‘j ɘdG ƒÁ¡ÇFQh…dƒù£ùeh ¥h™ù¡T ¿ùe ƒùÁùÇùùa ƒùùe ªùùe ‡ùùÇùù¾ùùÇùù£ùù¡¸ùù¯ùùdG‡ÇY™¡ždG ‡ehƒ²»¸dh Ⱦǣ¡¸¯dG …©¡ž¸d ‡¯‘Ýñ¡SCÕG Èù¸ùÇùFG™ù¡SEÕG É—ù¾ÖG “G™ù¡S ´îùWEG ƒùÁùù¾ùùeh ½Ä²j ÀCG ¹„b ,È¡VƒÙG ÀGÄL ™Á¡T ˜¾e ‡ehƒ²ÙG i—d“G™¡S ´îWEG ‡ÇfƒµeEG ‡¡SGQ—H ȸÇFG™¡SEÕG …fƒÖG .òǾǣ¡¸¯dG ¿e Âj—d i™¡SCÕG ¢©H‡ùùÇùù¸ùùÇùùFG™ùù¡SEÕG ‡ùù¸ùùÇ×G Èùù¸ùù£ùù¾ùùJ i™ùùNCG I™ùùùeh¹ùFƒù¡Shh †™ù©ùdG ¼ùÁùÇùa ƒÌ ªùÇù»ÖG Åùù¸ùùY IOÄùùÁùù©ÙGIQOƒ„»¸d ƒÁYÄ»Ý Ô ‰¸¸g ȈdG ‡ÇH™©dG ½îYEÕG¢eCG ºhCG Aƒ¡e ƒÁˆ¾¸YCG ȈdG ƒÁˆf—gh ‡Ç¸ÇFG™¡SEÕG ºƒùÇùˆùZG Åù¸ùY ½G—ùbEÕƒùùH ¢eCG “ƒùù„ùù¡U ƒùùÁùùˆùùbëNGh³j™W ¿Y ‡ÇH™¬dG ‡¯¡dG Ô òǾǣ¡¸a ‡KîKÕ ‡ùf—ùÁùdG Øùg ÀCG Èù¾ùù©ùùj ƒà ,ÈùùMh™ÙG °ùù¡Ÿ²ùùdGÕh ,È©a—ÙGh ÉÄÖG ȸÇFG™¡SEÕG °¡Ÿ²dG ¹»¡žJ hCG ‡ehƒ²ÙG ‡‘FGQ ¾e ¼ˆ¡žJ Ⱦǣ¡¸a ÉCG ¹»¡žJ—j›Ù ‡ÁLÄe Ègh ,‡ehƒ²ÙG ¹Fƒ¡Ÿ¯dG ÛEG Aƒ»ˆfÕGŸY ºÄ¡Ÿ‘¸d ƒùµùj™ùeCGh ƒùHQhCG Ã΃ùH ¹ùÇù¸ù¡ˆùdG ¿ùeÈùù¾ùùÇùù£ùù¡¸ùù¯ùùdG …fƒÖG Åùù¸ùùY ¤ùù¬ùùù¡dG ¿ùùùe —ùùùj›ÙG‡„²J™ÙG ¢TÄH ¢ÇF™dG IQƒjR ,¶dP Ô ,ºî¬ˆ¡SGh.ÀOQCÕG ÛEG «Ä„¡SCÕG G˜g ‡jƒÁf ¹„b IQOƒùùùùù„ÙG AGQh ÀCƒùùùùùH QG™ùùùùùbEÕG …Žùùùùùj ¶dP ªùùùùùùehƒà ȲDzM ȸÇFG™¡SG ±ÄN I™ÙG Øg ‡Ç¸ÇFG™¡SEÕG•—M ƒe ªe ‡¡UƒN ,ÀƒÇµdG G˜Ád ¹„²ˆ¡ÙG €„”jªeh ¸dG †›M ‡ehƒ²e —j ŸY Àƒ¾„d Ô G™ND Äe ÂdG˜ùg ¿ùe Oƒâ É—ù»ùMCG æG™ùjEÕG ¢ÇùùF™ùùdG °ùùbGÄùùeÔ ½î¡dG Pƒ²fEG ¹LCG ¿e µǵ¯J IQh™¡Vh ÀƒÇµdGÃù²ù¸ùj ɘùdG ªù¡SGÄùdG i—ù¡ŸdGh Úƒù©ùdG Ôh ‡ù²ù£ù¾ÙGªùeh ,Èùeîù¡SEÕGh ÈùH™ù©ùdG Úƒùù©ùùdG Ô “™ùù£ùùdG G˜ùùgÛEG ‡ùÇù¾ùÇù£ù¡¸ù¯ùùdG ‡ùùÇùùeîùù¡SEÕG ‡ùùehƒùù²ÙG ºƒùù²ùùˆùùfGºƒù»ù©ùˆùù¡SG Ô A—ùù„ùùdG ºîùùN ¿ùùe ‡ùùÇùùYÄùùf ‡ùù¸ùùM™ùùeÀƒc —²dh ,GñKCƒJh GQÄ£J ícCG I—j—L jQGÄ¡U‡Ç¸ÇFG™¡SEÕG ƒjGľdGh °bGÄÙG ÀĵJ ÀCG ¿µ»ÙG ¿e,‡¡V™¬eh ‡ù€ùÇù¡S ƒùjGÄùf ‰fƒùc Äùdh ÅùˆùM ,‡ùFQƒù£ùdG·™Ð Äd ‡ÇH™©dGh ‡Ç¾Ç£¡¸¯dG ‡Ç¡²¸d I—ǯe¤ù¬ùù¡dƒùùH ÀEGh ¹ùùÇùùFG™ùù¡SEG —ùù¡V ‡ùù¸äCG —ùùÇùùb †™ùù©ùùdG ÃΠ¼Áˆ»¡U ¿Y Gĸ”Jh È¡Sƒeĸ„j—dGh È¡SƒÇ¡dGƒÇeÄùj ¹ùÇùFG™ù¡SEG ƒùÁù„ùµùJ™ùJ ÈùˆùdG ‡ùÇùYƒù»ÖG QRƒóG‡c™M AÈÝ ˜¾e Ⱦǣ¡¸¯dG …©¡ždG Aƒ¾HCG —¡VŠƒHƒ”ˆfÕG †ƒ²YCG Ô ‡eĵ×G ‡¡SƒFQ ÛEG ¢Sƒ»M,È¡VƒÙG ȯfƒL ™Áù¡žd ‡ùÇùWG™ù²ç—ùdG ‡ùÇù©ùj™ù¡žˆùdG ™ùeBƒùˆÙG ¼ùÁùˆùù»ùù¡U †™ùù©ùùdG ¹ùù¡UGÄùùj ¶dP º—ùùH ¿ùùµùùd—¡žM ¹ÇFG™¡SEG ¹¡UGÄJ ƒ»Ça ,‡L™¯ˆÙG ¼Á¯bGÄehŸY IQOƒ„ÙG Øg ºîN ¿e ¹»©Jh Üh—dG ¼Y—dG¹ùˆù²ùdG ¿ùùe —ùùj›ùù»ùù¸ùùd †ƒùù„ùù¡SCÕGh Šƒùùe—ùù²ÙG ñaÄùùJ.ºîˆMÕG ¢j™µJh ª»²dGh
 ‡eÄ»¡•e ‡f—g
ÉhGhR Úƒ¡S
   ½ .   “   :    I   Q   Ä   ¡   U    ø     ‡   Ç    ¾    g     ¹   Ç   Y     ƒ   »   ¡   S    G    —   Ç   ¡   •     d    G
 ‡‘¸¡SCÕG ‡Yƒ¾¡Ÿd ¢Ÿ¡ŸõG —``j—×G ¿e Iñ„c Šƒ`Ç»c Aƒ¯ˆNEG
03¢U
‡Ùƒ#H ˆ¸FƒY OG™aCG OƒHCƒa ˆLhR Ôq¶¡T
Àƒc —gƒÝ ŸY ½G—YEÕƒH ¼µ×GIQÄ‹dG Aƒ¾KCG ‡fÄØG ½—©j
ÀG™gh ¿e ‡Ç¸Çd ‡j™‘H ‡¸MQ Ô $‡ÇH™¬ÙG Oh—×G ÛEG
 ‡¾Ç¯¡S ..''802 ’dƒ¡U ¢•jGQ''!‡"G™×G IOQƒ£Ù ‡ÇH™M
04¢U17¢U
‡²`¯`¡U —`¡``¯`j ÈH™`¬e ñ```Lƒ¾e!..Å¡ÇY •ƒ`×G
´ƒaĸd ™¦ˆ¾e ¹gCƒJ´GQhCÕG ¤¸”j É™ˆ»jOh
15¢U04¢U
ÀG™gh Aƒ¾Çe éY ¢Sƒ‘¾¸d …j™ÁJ ‡Ç¸»Y écCG ¹Ç¡Uƒ¯J ™¡ž¾J ''$''
  ™Á¡TCG ‡©¡•J Ô ¢Sƒ`‘¾dG ¿e ¿W ±ÕBG 4 …j™ÁJ
09¢U
¹````````„²ÙG ™Á```````¡ždG ™``````FG›ÖG Ô ‡````````Ǿg ¹```ÇYƒ»¡SEG
03¢U
 
‡jQÄÁ»ÖG ¹Çch ¹‹à ¢eC G ºhC G ¢»ˆdE G 8 ‡ùùHÄùù²ùùY ¢jGQOG™ùùe ™ùù€ùùH ‡ùù»ùùµÞ i—ùùùd¤Hƒ¡V ¿e ¹c —¡V G˜aƒf ƒ¡„M ŠGľ¡S¢SîùˆùNE ƒùH ò»ùùÁùùˆÙG ¿ùùeC G ÀÄùùYh ‡ùùW™ùù¡Tƒ¡„M ŠGľ¡S 5 ‡HIJYh ,‡ÇeÄ»Y ºGÄeC G°dC G 500 ªaOh ‡©HQC ÕG ò»ÁˆÙG —¡V G˜aƒfƒù»ùc ,¼ùÁù¾ùe —ùMGh ¹ùµùd ‡ùÇùdƒùe ‡ùeG™ù¬ùùc OȾWÄdG ¿eC îd ‡eƒ©dG ‡j™j—ÙG ¹‹à …dƒW ù¸ù„ùe ¼ùÇùˆù¾ù¡S ÀÄùÇù¸ùùe 349 ÃQ—ùùb ƒùù¡jÄùù©ùùJ‡‘¸¡Ÿe ¿e ‡bh™¡ÙG ¿j›¾„dG ŠÕÄ¡Uh.ȾWÄdG ¿eC îd ‡©HƒˆdG OÄbÄdGh ¿j›¾„dG2005 ¢SQƒe ÛE G ‡Ç¡²dG ŠƒÇ‹ÇM OÄ©JhŠƒùeÄù¸ù©ùe ¿ùeC ÕG ’ùùdƒùù¡Ÿe ‰²ùù¸ùùJ ƒùùe—ùù¾ùùY¿ùùe òdÄùùÁÝ ò¡Ÿ”ùù¡T ½—ùù²ùùJ ,ƒùùgOƒùù¯ùùùeƒ¡V™Y ŒÇM ,‡JÄJ ™€„H ¿j›¾„dG ‡‘¸¡Ÿeî¡Uh 30 ªÇH ‡²¯¡U ‡£ôG ȸeƒY ŸYªaO ƒùe Äùgh ,‡ùW™ù¡ždƒùH ‡ù¡UƒØG ¿ùj›ù¾ù„ù¸ùd‰ˆù„ùKCG ³ùÇù²Ð ’ùùˆùùa ‡ùùÇùù¾ùù©ÙG ’ùùdƒùù¡ŸÙƒùùH,‡¡¸ˆß ‡WÄ„¡ÙG ŠÕÄ¡UÄdG ÀC G ÂŽFƒˆfŠƒÇ¸»Y I—Y OÄLh ÛE G ¶d˜c ¹¡UĈdG Óh‡ù‘ù¸ù¡ŸÌ ¿ùùj›ùù¾ùù„ùùdG ŠÕÄùù¡UÄùùd ¢SîùùˆùùNE GIñ¦M ‡j™ùj—Ù ‡ù©ùHƒùˆùdG ŠÄùj›ùdGh OÄùbÄùdG.‡W™¡ž¸d ‡eƒ©dG IQGOE îd ŠGQƒÇ¡dGòÇù¡ÇùF™ùdG ò»ùÁùùˆÙG «ƒùùaO éˆùùYE G —ùùbh¿H Pƒˆ¡SC ÕGh ÀGOÄ©¡eE G ‡‘Ǹ¡U IPƒˆ¡SC ÕG ˜¾e ¿Ž¡dG Ô ò»ÁˆÙG OÄLh ÀC G ÈeÄJƒù¾ùŽù¡S'' —ù©ùùj «Äùù„ùù¡SC Gh G™ùùÁùù¡T 15 ¿ùùe ícC GAƒù²ùdE G Ó ò»ùÁùˆÙG ÀC G ƒùaƒù¡VC Gh ,''ƒùÇù¯ùù¡©ùùJ ÉC G OÄLh ½—Y ¿e ¼Z™dƒH ƒ»ÁǸY ¢„²dGƒ»ÁfC G —ÇMÄdG ƒ»Á„fP ƒäE Gh ƒ»Á¾j—j ¹ÇdOƒ»ÁH ‰²¡ŸdC Gh ƒÁ¡¯f ‡‘¸¡ŸÙG Ô Àj¢Ÿ”j °¸eh ‡b™¡S OÄLh …„¡H ‡»ÁˆdGªHƒ¡UC G ÂÇLÄJ ¿µç Õ ÂfC G G—cC Gh ,‡Ç¡²dG ÉOƒùe ¹ùÇùdO ½G—ù©ùfE G …„ùù¡H ƒùù»ùùÁùùd ½ƒùùÁùùJE ÕG ñÇùù¡ˆùùdG AÄùù¡d G™ùù¦ùùf G˜ùùgh ,ƒùù»ùùÁùùù¾ùùùj—ùùùj˜¾e Éľ¡S O™L ÉC G OÄLh ½—Yh ¼Ç¦¾ˆdGh«ƒaO ƒeC G .IéØG ˆˆ„KC G ƒe Ägh 1993 ‡¾¡Sò¸ùeƒùY ƒùù»ùùÁùù¾ùùÇùùH ¿ùùe ‡ùù©ùùHQC ÕG ò»ùùÁùùˆÙGÀC G Š—cC G —²a ‡JÄJ ™€„H ¿j›¾„dG ‡£‘Ì ñÇù¡ˆùdG AÄù¡S Åù¸ùY AÄù¡dG ‰²ùdC G ‡ùùÇùù¡²ùùdGÔƒù²ù‹ùdG iÄùˆù¡ÙG ÀC G ‡ù¯ùÇù¡e ,¼ùÇù¦ù¾ùˆùùdGh¿ùe ƒù»ùÁùd ’ù»ù¡j Õ ƒùÁùÇù¸ùcÄÙ Èù»ùÇù¸ù©ùùˆùùdGh¼Ád ‡Mľ»ÙG ¿j›¾„dG ŠÕÄ¡Uh ÀC G ‡a™©e.‡¡¸ˆß òdÄÁÝ ò¡Ÿ”¡T ±™W ¿e‡ùÇù¡²ùdG Ô Èù¡ÇùF™ùdG ¼ùÁùˆÙG —ùŽùùj Úh¹»Y ÂfC G ºÄb iÄ¡S ‡W™¡T ¤Hƒ¡V Ägh ™¡žY ƒÁ¾e ‡¾ÁÙG Øg Ô ‡¾¡S 26 ‡¸ÇW¾µd ,†ƒgQE ÕG ‡‘aƒµe Ô ƒgƒ¡b ŠGľ¡SÔ ÂÇfƒ¯J ¿Y iRƒŽÇ¡S ÂfC G ƒeÄj ¿¦j Ú‰„ù‹ùj Ú ‡ù»ùÁùˆùH ¿ùŽù¡dG Ô ÂùùLRh Âùù¸ùù»ùùY.ƒÁÇa ÂWQÄJ
•—×G
03
$
ø 1853 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 07 `d ³aGÄÙGø ½2006 é»aÄf 28 AƒKî‹dG ø
  ™FG›ÖG Ô ‡Ç¾g ¹````ÇYƒ»¡SEG¹``````„²ÙG ™Á````¡ždG
AGQRÄùùùùùdG ¢ÇùùùùùFQ Èùùùùù²ùùùùùˆùùùùùù¸ùùùùùùj¢ÇFQ ‡Ç¾g ¹ÇYƒ»¡SE G Ⱦǣ¡¸¯dGÔ ½Oƒ”¸H ›j›©dG —„Y ‡eĵ×GÔ ™FG›ÖG ÛE G ÃOIJJ ‡dÄL QƒWE Gƒe …¡M ,¹„²ÙG ™Á¡ždG ÀÄ¡ZÔ ¢Sƒ»M ‡c™M ¹‹à ÂH OƒaC Gºƒùùù¡ŸJG Ô —ùùù»ùùùMC G ÄùùùHC G ™ùùùFG›ÖG.''ÈeÄÇdG ´h™¡ždG'' ªe ,¢eC GIQƒj›dG ÀC G ÂJGP Q—¡ŸÙG —cC GhƒùùÁùùYÄùùf ¿ùùe ÛhC ÕG éˆùù©ùùJ ÈùùùˆùùùdG·ƒùµùˆùaG ˜ù¾ùe ‡ùÇù¾ùg ¹ùÇùùYƒùù»ùù¡SE Õ RƒÁÖG QÄeC G ½ƒe›d ¢Sƒ»M ‡c™M Q—ù¾ùJ Èù¾ùÇù£ù¡¸ù¯ùdG ɘùÇùù¯ùù¾ùùˆùùdGÛE G ‡Ç¾g ƒÁH ½Ä²j ‡dÄL ¿»¡V—©H ƒÇ²j™aE G ºƒ»¡T ºhO °¸ˆß‡ùùùj™ùùù¡ŸÙG ‡ùùù»ùùù¡Uƒùùù©ùùùdG ÂùùùJQƒùùùjRºhC G ™FG›ÖG ƒg™KE G ÀĵJ I™gƒ²dGAGQRÄùùùùùùùùùùdG ¢ÇùùùùùùùùùùùFQ Šƒùùùùùùùùùùù£Þ.Ⱦǣ¡¸¯dGÀE G ¢Sƒ»M ‡c™M ¹‹à ºƒbh ™FG›ÖG ÛE G ‡Ç¾g ¹ÇYƒ»¡SE G IQƒjR½ƒùùù©ùùùdG ÉC G™ùùùdG «îùùùWE G ƒùùùùÁùùùùa—ùùùùgÔ É™ùùŽùùùj ƒùùùe Åùùù¸ùùùY É™ùùùFG›ÖGŠGRhƒŽˆdGh Ⱦǣù¡¸ù¯ùdG ¹ùNG—ùdGÈù¸ùÇùFG™ù¡SE ÕG ºîùˆùMîùùd Iñ£ØG¿e ƒÁ¾Y …J™J ƒeh ‡²£¾ÙG Ô¿e ŠG™¡žY ƒÁˆÇ‘¡V “GQ QRƒÝƒùg™ùNBG ,º›ùù©ùùdG òÇùù¾ùùÇùù£ùù¡¸ùù¯ùùdGȸÇùFG™ù¡SE ÕG É™ùµù¡©ùdG —ùÇù©ù¡ŸˆùdG,I›ùùùZ «ƒùùù£ùùùb Ô ´Äùùù„ùùù¡ÙG ñZ¶¯ùùùd ™ùùùFG›ÖG QGhOC G ¹ùùùÇùùùù©ùùùù¯ùùùùJh…©¡ždG ŸY †h™¡ÙG Qƒ¡Ÿ×GÀC G Qƒù„ùˆùYG Åùù¸ùùY ,Èùù¾ùùÇùù£ùù¡¸ùù¯ùùdGÈùùˆùùùdG ºh—ùùùdG ¼ùùùgC G ¿ùùùe ™ùùùFG›ÖG‡Ç¡²dG ¿e ƒÇHƒŽjE G ƒ¯bÄe ‰¯bhƒùjOƒùe ƒùÁùˆù»ùYOh ‡ùùÇùù¾ùùÇùù£ùù¡¸ùù¯ùùdGŠƒùù¯ùù¸ùùe Œ‘ùùH G˜ùùch ƒùùÇùù¡SƒùùÇùù¡ShºOƒ„Jh ‡Çù¾ùWÄùdG I—ùMÄùdG ‡ùeÄùµùM Q—ù¡ŸÙG —ùù©ùù„ùùˆùù¡j Úh ,i™ùù¡SCÕG‡Ç¾g ¹ÇYƒ»¡SE G Aƒ²d ‡ÇfƒµeE G ÂJGP ›ùj›ù©ùdG —ù„ùY ‡ùjQÄùùÁùù»ÖG ¢ÇùùFQ‡c™M ¢ÇFQ …fƒL ÛE G ‡²Ç¸¯JÄHæƒù£ù¸ù¡S I™ùLÄùHC G ¼ù¸ù¡dG ªù»ùùˆÝ‡ùùùc™ùùùM IOƒùùùb ¿ùùùùe —ùùùùah ‡ùùùù²ùùùùaQ.‡Çeî¡SE ÕG ‡ehƒ²ÙG‰¯ùùùù¡žc ´ƒùùùùùÇùùùùù¡dG ¢¯ùùùùùf Ôh‡Ç¾g IQƒjR ÀC G ‡Ç¡SƒeĸHO QOƒ¡Ÿe…¸ùùW ,i™ùùùNC G ‡ùùùÁùùùL ¿ùùùe ¹ùùù»ÐI—Yƒ¡e ‡ùÇù¾ùÇù£ù¡¸ù¯ùdG ‡ùeÄùµ×GÜh—ùùùdG Qƒùùù¡Ÿ×G ¶¯ùùùd ™ùùùùFG›ÖG…©ùùùùùùùù¡ždG Åùùùùùùùù¸ùùùùùùùùY †h™ùùùùùùùù¡ÙG¹»M Ô ‡»gƒ¡ÙGh Ⱦǣ¡¸¯dGAƒùùaÄùùdG Åùùù¸ùùùY ‡ùùùÇùùùH™ùùù©ùùùdG ºh—ùùùdGÔ ±ÄbÄdGh ÂgƒÎG ƒÁJƒeG›ˆdƒH‡ŽÁˆ¾ÙG ªùjÄùŽùˆùdG ‡ù¡SƒùÇù¡S ÂùLhÈù¸ùÇùFG™ù¡SE ÕG ºîùˆùùMÕG ¹ùù„ùùb ¿ùùe.‡Çµj™eC ÕG I—‘ˆÙG ŠƒjÕÄdGh
¹„²ÙG 黡jO Ô I—‘ˆÙG áCÕG ½ƒeCG I™gƒ¦dG ‡‘aƒµe ‡¸Ç¡ŸM ¢V™©H ‡„dƒ£e ™FG›ÖG
Oƒ¡¯dG ‡‘aƒµe ¹b™©J ‡``dh—dG Ô I˜aƒf ŠƒÁL
Iñ£N GOƒ©HCG ˜NCƒj ™FG›ÖG Ô Oƒ¡¯dG ÀG ŸY ‰©»LCG Šƒ¡SGQ—dG ¹c
¼ù¡SƒùH Èù»ù¡S™ùdG ³ùWƒù¾ùdG —ù²ùˆùùfGOƒ¡¯dG ‡‘aƒµÙ ‡Ç¾WÄdG ‡Ç©»ÖGÔ ‡eĵ×G ™NC ƒJ ƒŽM ÜîÇL‡ùùÇùù²ùùÇùù„ùù£ùùˆùùdG ¼ùùÇùùù¡SG™ÙG QG—ùùù¡UE G¿ùùe ‡ùùjƒùùbÄùùdG ÀÄùùfƒùù²ùùH ‡ùù²ùù¸ùù©ùùˆÙGÂfC ƒH ºƒb ɘdG ,ˆHQƒÞh Oƒ¡¯dGÀC G ˜ù¾ùe ˜ùÇù¯ù¾ùˆùùdG ›ùùÇùùM ¹ùùN—ùùj ÚÉ™¯Ça 20 Ô ÀƒÙédG ÂǸY ´Oƒ¡UÔ ‡jQÄÁ»ÖG ¢ÇFQ ©bhh ,2006ÜîùÇùL ºƒùùbh ,¥Qƒùù¯ùùdG ¢SQƒùùe 8„¾J ‡jQÄÁ»ÖG ¢ÇFQ ÀC ƒH ƒŽMºîùùN ‡ùùeÄùùùµ×G ºC ƒùùù¡Sh ,¶dP ÛE G‡jQƒÖG ‡ÇFƒ¡²dG ‡¾¡¸d ÂMƒˆˆbG¢UÄ¡Ÿ¾dG QG—¡UE G ™NC ƒJ …„¡S ¿Y±ƒ¡VC Gh ,ÀÄfƒ²dG G˜Ád ‡ùÇù²ùÇù„ù£ùˆùdGÀC ƒùùùH O—ùùù¡ŸdG G˜ùùùg Ô —ùùùù‘ùùùùˆÙG QƒùùùNh ¹ùùùNGO ‡ùùùÇùùù¯ùùùùN ŠƒùùùùÁùùùùL''¼Ç¡SG™ÙG QG—¡UE G ¹b™©J ‡eĵ×G‡jG—H ¿e ‡aÄ”ˆe ƒÁfC Õ ,‡Ç²Ç„£ˆdG¢ÇùùùÇùùù„ùùùJh Oƒùùù¡¯ùùùùdG —ùùùù¡V †™×G¹ùùùùùÇùùùùù¸Ð ¢Çùùùùùd G˜ùùùùùgh ,ºGÄùùùùùùeC ÕG¿£¯J ¢ÇF™dG ňM ¹H ,‡Ç©»ÖG…„¡S ¿Y ‡eĵ×G ºC ƒ¡S ƒe—¾Y ÂdºÄùùù²ùùùj ,''¼ùùùÇùùù¡SG™ÙG Øùùùg ™ùùùNC ƒùùùùJ‡eĵ×G ªaO ƒà ,ƒŽM ÜîÇLƒgñ¡Ð Ô «h™¡ždG ÛE G „¡M˜ùù¾ùùe ÉC G ,¥Qƒùù¯ùùdG ™ùùHÄùùˆùùcC G ™ùùÁùùù¡TÀC G ¿ùùe ¼ùùZ™ùùdƒùùH ¤ùù²ùùa ¿ùùùj™ùùùÁùùù¡T¢SQƒe Ô ½Ä¡S™ÙG ªbh ¢ÇF™dG¼ù¡SƒùùH ³ùùWƒùù¾ùùdG ’ùù¡VhC Gh .¥Qƒùù¯ùùdG‡HQƒÞ ‡dƒch Aƒ¡žfE G ÀC G ‡Ç©»ÖGÀÄfƒù²ùdG ƒùÁùÇù¸ùY ¢Ÿf ÈùˆùdG Oƒù¡¯ùdGØùùùùg Qh—ùùùù¡U ½—ùùùùY …¡H ™ùùùùNC ƒùùùùJ‰fƒc ™FG›ÖG ÀC G ¼ZQ ,¼Ç¡SG™ÙGÔ ‡ùù»ùùgƒùù¡ÙG ºh—ùùùdG ¹ùùùFGhC G ¿ùùùe‡‘aƒùµÙ I—ù‘ùˆÙG áC ÕG ‡ùÇùbƒù¯ùJE G,2004 ¢SQƒe Ô Oƒ¡¯dGh IÄ¡T™dGò×G ¶dP ˜¾e ‰Y™¡T ƒÁfC G ¼ZQh‡ùÇù©ùj™ù¡žˆùdG ¢UÄùù¡Ÿ¾ùùdG ñ¡Ð ÔIÄùùù¡T™ùùùdG ‡ùùùHQƒùùù‘Ì ‡ùùùù²ùùùù¸ùùùù©ùùùùˆÙGÔ Å¡ž¯ˆj Oƒ¡¯dG ÀC G ÕE G ,Oƒ¡¯dGh¿e «™¡SC G IñJÄH „¡M ™FG›ÖG—ùLÄùJ ‰bh Ô ,Âùˆùù‘ùùaƒùùµùùe IñJhºh—ùùdG ªùùe —ùùYÄùùe Åùù¸ùùY ™ùùùFG›ÖG‡ùùÇàC ÕG ‡ùùÇùùbƒùù¯ùùJE ÕG Ô ±G™ùùùWC ÕG ¢V™Y ¹LC G ¿e Oƒ¡¯dG ‡‘aƒµÙ,‡Çbƒ¯JE ÕG ØÁd ƒÁù²ùÇù„ù£ùJ ‡ù¸ùÇù¡ŸM¼¦¾Ç¡S ɘdG Üh—dG Aƒ²¸dG ºîN é»ùùùù¡jO 14 ÛE G 10 ¿ùùùùe AG—ùùùùˆùùùùùHGɘdG Aƒ²¸dG Ägh ,ÀOQC ÕƒH ¹„²ÙG35 `H ÂÇa òcQƒ¡žÙG O—Y Q—²jƒÁfC G ŒÇM ,™FG›ÖG ƒÁ¾ÇH ¿e ‡dhOƒÁˆ‘aƒµe ‡¸Ç¡ŸM è—²ˆH ‡„dƒ£eÅùùù¸ùùùY ‰©ùùùbh ÀC G ˜ùùù¾ùùùe IÄùùù¡T™ùùù¸ùùùùdIÄ¡T™dG ‡‘aƒµÙ ‡ÇàC ÕG ‡Çbƒ¯JE ÕGáC ÕG AGéN ƒùÁù»ùÇù²ùjh ƒùÁù¡žbƒùù¾ùùÇùùd.I—‘ˆÙG
É™Žj Èeƒ©dG ¶¾„dG’j™¡ŸˆdG ºÄM ‡¡SGQO ™FG›ÖG Ô Šƒµˆ»ÙƒH
‡ùÇùYGPE ÕG Iƒù¾ù²ùdG i—ùùˆùù¾ùùe °ùùÇùù¡V¹c ÀC ƒH —cC G ''‡ÁLGÄdG Ô'' ÛhC ÕG AGQBÕG é¡S ŠƒùÇù¸ù»ùYh Šƒùù¡SGQ—ùùdGŠƒ»¦¾ÙG ±™W ¿e ‰j™LC G ȈdGƒÁ¾e ‡Çeĵ×G ‡Ç¾WÄdGh ‡Çdh—dG¢¯f ÛE G ‰¸¡Uh ‡Çeĵ×G ñZhÔ ™ùùFG›ÖG ÀCG Èùùgh ,‡ùùŽùùÇùùˆùù¾ùùùdGƒÁfC G ‡LQO ÛE G ,G—L ‡„©¡U ‡„J™eIÄ¡T™dGh Oƒ¡¯dG ‡aBG ÀC G ƒÁ¸c —cD  ÄJ ,Iñ£N GOƒ©HC G Š˜NC G ™FG›ÖG Ô‡ù¸ùùM™ùùe Ô ™ùùFG›ÖG ¹ùù©ùùŽùùj ƒà,ºh—ùdG Èùùbƒùù„ùùH ‡ùùfQƒùù²ùùe ‡ùù„ùù©ùù¡UƒùÁùJ™ù¡žf ÈùˆùdG ‡ù¡SGQ—ùdG ƒùùg™ùùNBGh‡Çdh—dG ‡Çaƒ¯¡ždG ‡»¦¾e G™ND  Äe…J™J ™FG›ÖG ÀC ƒH Š™ÁXC G ȈdGh Qƒ¡žˆfG ŒÇM ¿e 84 ‡„J™ÙG Ô163 òH ¿ùùùe Oƒùùù¡¯ùùùdGh IÄùùù¡T™ùùùdGÈg G—L ‡ù¯ùÇù©ù¡V ‡ù£ù²ù¾ùHh ,‡ùdhOÀC G —cD  Äj ƒe Ägh ,I™¡žY ¿e 3^1Šƒ¡¡SD  Äe I—Y Ô ™¡žˆ¾e Oƒ¡¯dGƒ»c ,¢UƒØGh ½ƒ©dG òYƒ£²dG ¿eŠƒ¡SGQ—¸d …Jƒùµùe ‡ù¡»ùN ·ƒù¾ùgÔ AGQBG é¡H ‰eƒùùùùb ƒùùùù‘ùùùùHC ÕGh‡ùŽùÇùˆù¾ùd ‰¸ùù¡Uh ƒùùÁùù¸ùùch ™ùùFG›ÖG ™FG›ÖG ‡eîY ÀC G Ègh ,I—MGh¿e 3^3h 2^8 òH ƒ»FGO “hGëJŠƒ¡SGQ—dG Øg ‰fƒc AGÄ¡S ,10 ñZ hC G Oƒù¡¯ùdG ¼ùÇùÇù²ùˆùd I™ùù¡Tƒùù„ùùeÀC ƒH ‰¾ÇH Šƒ¡SGQ—dG ¹ch ,I™¡Tƒ„eÀh™ù»ù‹ùˆù¡ÙG ÂùLGÄùj ÈùˆùdG ºh—ùdG RƒâE G Ô ŠƒHÄ©¡Uh ¹ÇbG™Y ƒÁÇaÈg Šƒ²¯¡ŸdƒH RįdGh ªjQƒ¡žÙGIÄ¡T™dG ƒÁÇa Å¡ž¯ˆJ ȈdG ºh—dG,™ùùFG›ÖG QG™ùùZ Åùù¸ùùY ,Oƒùù¡¯ùùùdGhŠƒ¡SGQ—dG Øg ¹c ÀC G ¿e ¼Z™dƒH‡ùùj™ùùFG›ÖG ‡ùùùdh—ùùùdG ÀC G Š™ùùùÁùùùXC GØg ‡HQƒô ‡Ç¡SƒÇ¡S IOGQE G ƒÁj—d ƒŽM ÜîÇL —cC G ƒ»c .I™gƒ¦dGOƒ¡¯dG ¿e ‡jƒbÄdG ÀÄfƒb ÀC G ŸYÕE G ,ˆǻgC G ¿e ¼Z™dƒH ˆ‘aƒµeh,¢ŸFƒ²¾dG ¿e ñ‹µdG ¿»¡ˆj ÂfG‡dƒch ÀC G ŸY ¢Ÿ¾j Õ ÂfC G ŒÇMÀÄùµùJ ÀC G …Žùj Oƒù¡¯ùdG ‡ù‘ùaƒùµùeæ—ÙG ªù»ùˆóG Åù¸ùY ‡ùMÄùùˆùù¯ùùeŠGQGOE ÕG ¿ùùY ƒùùeƒÒ ‡ùù¸ùùù²ùùùˆùùù¡ehÅù¸ùYh ,‡ùÇùeÄù»ù©ùùdGh ‡ùùj˜ùùÇùù¯ùù¾ùùˆùùdGªùe ™ù¡Tƒù„ùe ºƒù¡ŸJG Åù¸ùY ƒùÁù©ù¡VhÔ ¹ùùù¡ž¯ùùùJ Õ ÅùùùˆùùùM ,ªùùùù»ùùùùˆóG—ù¡U™ÙG ¹ù¡ža ƒù»ù¸ù‹ùe ƒùùÁùùˆùù»ùùÁùùeÓ É˜dG Oƒ¡¯dG ‡‘aƒµÙ ȾWÄdG‘¾e ½—Y …„¡H ¹„b ¿e ÃD  hƒ¡žfE G¹©L ƒàh ,ŠƒfƒµeE ÕGh ¹Fƒ¡SÄdGiÄùùˆùù¡e Ô ¢Çùùd ÀÄùùfƒùù²ùùdG G˜ùùùg‡ùù‘ùùaƒùùµÙ ‡ùùÇàCÕG ‡ùùùÇùùùbƒùùù¯ùùùJÕGOGÄe ¿»¡ˆj Õ ÂfC G „¡M Oƒ¡¯dG Q—ù¡Ÿe ÛE G ºÄù¡UÄùdG ³ùM ¿ùù»ùù¡JÈù¡Sƒùù¡SCG ¥™ùù¡T Äùùgh ,‡ùùeÄùù¸ùù©ÙG ñÇù¡J Ô ‡ùùÇùùaƒùù¯ùù¡ždG ³ùùÇùù²ùù‘ùùˆùùd,Oî„dG ÀhD  Ä¡Th ‡dh—dG Šƒ¡¡SD  ÄeI—‘ˆÙG áC ÕG ‡Çbƒ¯JG ÀC G òM ÔÅù¸ùùY ¢Ÿ¾ùùJ OGÄùùe I—ùùY ¿ùù»ùù¡ˆùùJ.‡eĸ©»¸d ºÄ¡UÄdG Ô ³×GAGéN ÀC ƒH ¹¡Ÿˆe ´ƒÇ¡S Ô °¡žchGĸ¡ŸJG ¿£¾¡TGh Ô ÈÙƒ©dG ¶¾„dG‡¡SGQO OG—YE G ¹LC G ¿e ‡Ç©»ÖƒHŠƒµ¸ˆ»ÙƒH ’j™¡ŸˆdG ºÄM ‡ÇÙƒY¿e ‡dhO 90 ¢Ò ,™FG›ÖG Ô.™FG›ÖG ƒÁ¾ÇH
?@@?? ?@@?? ?@@?? ?@@?? ?@?@@??@L??@@??@1??@@??3@L?@@??N@1?@@?@@L??@@?3@1??@@?N@@??@@??)X??@@L?@@??3)X?3@1?@@??V')X??N@@L??@@?N@1?@@1??@@??3@L3@@LJ@@??N@)X?N@@17@@?3@)X?@@@L?hf@@@L? V'@1?3@@1?hf@@@1? ?N@@L??N@@@Lhf@@@@? 3@)X@@@1hf@@@@? N@@)X?3@@@L?he@@@@? ?3@@)XN@@@1?he@@@@? ?V'@@1?@@@@?he@@@@? @6X?N@@@L??3@@@Lhe@@@@? 3@)X?3@@)X?N@@@1he@@@@? V'@)X??N@@@)X?@@@@L?h@@@@? ?V'@)X3@@@1?3@@@1?h@@@@? V'@)X?V'@@@LN@@@@Lh@@@@? ?V'@)X?N@@@)X?hf?3@@@1h@@@@? V'@)K?3@@@)Xhf?N@@@@L?g@@@@? ?V'@@6X?N@@@@1@@@@1?f?J@@@@V'@@)X?3@@@@L?hf3@@@@Lf?7@@@@? ?V'@@)X??V'@@@)XhfN@@@@1f?@@@@@? V'@@)XN@@@@)X?he?@@@@@L?e?@@@@@? ?V'@@)X??3@@@@1?he?3@@@@1?e?@@@@@? V'@@)K?N@@@@@Lhe?N@@@@@?e?@@@@@? ?N@@@@6X3@@@@)X?he@@@@@Le?@@@@@? 3@@@@)X?N@@@@@)Xhe3@@@@)K??@@@@@? V4@@@@)??@@@@@@)heV4@@@@@@@@@@@@? '@@@@6X?@@@@@6X?f?O2@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@)XN@@@@@)XeO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@)K?hf?3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@6KV'@@@@@6X?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@6K??V'@@@@@)Xhf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I'@@6K?V'@@@@@)X?heV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V4@@@6K??V'@@@@@)XhW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I4@@@@6KV'@@@@@)X?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I4@@@@6K?V'@@@@@)Ke?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@6KV'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I'@@@@@6K??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V4@@@@@@6K?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@6K??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@6K3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I'@@@@@@@6KN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V4@@@@@@@@@6K?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@6K?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@6K?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@6Ke?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? '6K??I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V4@@@@6K?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@6K?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@6K?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@6KJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@6K?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@6K?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
¼¡Sƒ²¸H ‡¸Ç»L
@@e @@e @@e @@e @?@@@L@@@1@@3@L?@@N@1?@@?@@L@@?3@1@@?N@@@@)X@@L?@@3)X?3@1?@@V')XN@@L@@?N@1?@@1@@3@L??3@@L?hf?J@@e N@)X?N@@1?hf?7@@e ?3@)X?@@@Lhf?@@@L? ?V'@1?3@@1hf?@@@1? N@@LN@@@L?he?@@@@? ?3@)X??@@@1?he?@@@@? ?N@@)X?3@@@Lhe?@@@@? 3@@)X??N@@@1he?@@@@? V'@@1?@@@@he?@@@@? ?@6X?N@@@L3@@@L?h?@@@@? ?3@)X?3@@)X?N@@@1?h?@@@@?V'@)XN@@@)X?@@@@Lh?@@@@V'@)X??3@@@1?3@@@1h?@@@@?V'@)X?V'@@@L?hf?N@@@@L?g?@@@@? V'@)X?N@@@)X3@@@1?g?@@@@? ?V'@)K?3@@@)X?hfN@@@@Lg?@@@@V'@@6X?N@@@@1?hf?@@@@1gJ@@@@?V'@@)X?3@@@@Lhf?3@@@@L?f7@@@@? V'@@)XV'@@@)X?he?N@@@@1?f@@@@@? ?V'@@)X??N@@@@)Xhf@@@@@Lf@@@@@? V'@@)X3@@@@1hf3@@@@1f@@@@@?V'@@)K?N@@@@@L?heN@@@@@f@@@@@N@@@@6X??3@@@@)Xhe?@@@@@L?e@@@@@? ?3@@@@)X?N@@@@@)X?h?3@@@@)Ke@@@@@? ?V4@@@@)@@@@@@)?h?V4@@@@@@@@@@@@?'@@@@6X?@@@@@6XgO2@@@@@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@)X?hf?N@@@@@)X??O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V'@@@@)K3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@6K??V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@6KV'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I'@@6K?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V4@@@6KV'@@@@@)X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@6K??V'@@@@@)XgO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@6K?V'@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@6K??V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I'@@@@@6KV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V4@@@@@@6K?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@6KN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@6K??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I'@@@@@@@6K??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?'6KI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?V4@@@@6K?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@6K?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@6K?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@6K@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@6K??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@6K?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@6Khf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
–.…ÇW
@@e @@e @@e @@e @?@@@L@@@1@@3@L?@@N@1?@@?@@L@@?3@1@@?N@@@@)X@@L?@@3)X?3@1?@@V')XN@@L@@?N@1?@@1@@3@L??3@@L?hf?J@@e N@)X?N@@1?hf?7@@e ?3@)X?@@@Lhf?@@@L? ?V'@1?3@@1hf?@@@1? N@@LN@@@L?he?@@@@? ?3@)X??@@@1?he?@@@@? ?N@@)X?3@@@Lhe?@@@@? 3@@)X??N@@@1he?@@@@? V'@@1?@@@@he?@@@@? ?@6X?N@@@L3@@@L?h?@@@@? ?3@)X?3@@)X?N@@@1?h?@@@@?V'@)XN@@@)X?@@@@Lh?@@@@V'@)X??3@@@1?3@@@1h?@@@@?V'@)X?V'@@@L?hf?N@@@@L?g?@@@@? V'@)X?N@@@)X3@@@1?g?@@@@? ?V'@)K?3@@@)X?hfN@@@@Lg?@@@@? V'@@6X?N@@@@1?hf?@@@@1gJ@@@@? ?V'@@)X?3@@@@Lhf?3@@@@L?f7@@@@? V'@@)XV'@@@)X?he?N@@@@1?f@@@@@? ?V'@@)X??N@@@@)Xhf@@@@@Lf@@@@@? V'@@)X3@@@@1hf3@@@@1f@@@@@?V'@@)K?N@@@@@L?heN@@@@@f@@@@@N@@@@6X??3@@@@)Xhe?@@@@@L?e@@@@@? ?3@@@@)X?N@@@@@)X?h?3@@@@)Ke@@@@@? ?V4@@@@)@@@@@@)?h?V4@@@@@@@@@@@@?'@@@@6X?@@@@@6XgO2@@@@@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@)X?hf?N@@@@@)X??O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V'@@@@)K3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@6K??V'@@@@@6XhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@6KV'@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I'@@6K?V'@@@@@)Xhe?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V4@@@6KV'@@@@@)X?g?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@6K??V'@@@@@)XgO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@6K?V'@@@@@)K?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@6K??V'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I'@@@@@6KV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V4@@@@@@6K?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@6KN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@6K??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I'@@@@@@@6K??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V4@@@@@@@@@6Khf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@6K?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?'6KI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V4@@@@6K?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@6K?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@6K?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@6K@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@6K??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@6K?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@6Khf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
‡e—YÄH ‡„ÇJQ
¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 349 ‡»Ç²H ¿j›¾H ŠÕÄ¡Uh ŸY GÄdĈ¡SG
 ‡W™¡T ÀÄYh ¤Hƒ¡d ŠGľ¡S 8 ¿Ž¡•dG ¢•»ˆ¸J ‡HƒÇ¾dG
‡ùùùù»ùùùùcƒÞ ,¢eC G ‰²ùùùù¸ùùùùù£ùùùùùfG¢SîùùˆùùNG ‡ùùùÇùùù¡b Ô ò»ùùùÁùùùˆÙG ’dƒ¡U òY —jéH ‡ÇeÄ»Y ºGÄeC GŠƒ²Ç²‘ˆdG ¿e ŠGľ¡S ªHQC G —©H9 jQƒùˆùH ŠC G—ùH ÈùˆùdG ,‡ùÇùFƒù¡²ùdGiÄùµù¡T Åù¸ùY Aƒù¾ùùH 2002 é»ùùaÄùùf—ùjé¸ùd ÈùùFÕÄùùdG ™ùùj—ÙG ƒùùÁùùe—ùùb±ƒ¡žˆcG …„¡H ‰¡SGïÒ ‡jÕÄd QƒÇ¸e 22^8 `H Q—²J ‡Çdƒe I™¬K—j™H ¢Hƒb ŠƒHƒ¡M Ô ¼Çˆ¾¡SOƒM Ô ÔÄJ ɘdGh ’dƒ¡U òY¹ùùùù„ùùùùb 2004 ŠhC G ™ùùùùÁùùùùù¡T Qh™ùùùùùe.‡»cƒôG ´î£fGŠƒù²ùÇù²ùù‘ùùˆùùdG ªùùÇùù¡SÄùùJ ÀC G ñZi™ùùNC G ±G™ùùWC G ÛE G ‡ùùùÇùùùFƒùùù¡²ùùùdG  ícC G ¼¡J ‡¸jÄW ‡»Fƒb ¿Y ™¯¡SC G¿ùùY Aƒùù¾ùùH ò»ùùÁùùùˆùùùe I™ùùù¡žY ¿ùùùeÂùJƒùah ¹ù„ùb ¢Hƒù²ùdG Šƒù‘ùj™ùù¡ŸJ‡¡»N ¼Á¾e ³Ç²‘ˆdG È¡Vƒb ½ƒeC GGÄWQÄJ òjÄÁLh òÇFÕh ò¡žˆ¯e¼Á¬Çù¸ù„ùJ ½—ùY …„ù¡H ‡ùÇù¡²ùdG Ô¼ùZQ ,‡ùÇùùdƒÙG I™ùù¬ùù‹ùùdG ¹ùù¡UC G ¿ùùYGÄùfƒùc ÈùˆùùdG ¢žÇùùˆùù¯ùùˆùùdG Šƒùù»ùùÁùùe.ƒÁH ÀÄeIJj,‡ù¡Sƒù¡×G ‡ùÇù¡²ùdG ¹ùÇù¡Uƒù¯ùùJ,¢eC G ÀÄùùeƒôG ƒùùÁùù¯ùù¡Uh ƒùù»ùùùc ,’ùdƒù¡U òY ‡ù»ùµÞ ‡ù€ùÇùùg ½ƒùùeC G,2002 é»aÄf 4 jQƒJ ÛE G OÄ©J¿ùe ¢SîùˆùùNÕG ±ƒùù¡žˆùùcG ùùjQƒùùJºîùN Ó É˜ùùdGh —ùùjédG ‡ùù¾ùùj›ùùN‡¾¡S òH I—ˆ»ÙG ‡Ç¾e›dG Ië¯dGºGÄbC G ñ¡žJ ŒÇM ,2002h 1995Ô ‡ùùùfh—ÙGh ÔÄùùùˆÙG ¢Hƒùùù²ùùùùdGÂfC G ÛE G ³Ç²‘ˆdG È¡Vƒb ™¡Þ500 ‡ù»ùÇù²ùH ‡ùÇùdƒùe I™ù¬ùK °ù¡žˆùcGƒÁ¾Y ¸„j Úh 1995 ‡¾¡S ÀÄǸeÀƒc ÂfC Gh —jG›ˆj ›Ž©dG ȲHh —MC G ’dƒ¡Ÿd ‡Ç»gh ¹jÄÐ ‡Ç¸»©H ½Ä²j‡ùùjÕÄùùd ‡ùùÇùùù¡ÇùùùF™ùùùdG ‡ùùù¡Vƒùùù„ùùù²ùùùdG¹ù»ù¡žj ¹ùjÄù‘ùˆùdG G˜ùgh ‰¡SGïÒI™¬‹dG ¼ŽM ÉC G ,¢Ÿbƒ¾dG ¸„ÙG.‡ÇdƒÙGŠƒù²ùÇù²ù‘ùˆùdG ‰b™ù¬ùùˆùù¡SG —ùùbh´™Mh ±îJE G …„¡H îjÄW ƒˆbh‡ùÇùa™ù¡ŸÙG ³ùFƒùKÄùdG ¿ùe ñ„ùc ¼ùùc °ÇbÄùJ —ù©ùH I™ù¡Tƒù„ùe ŠƒùµùÇù¡ždGh.‡Ç¡²dG Ô È¡ÇF™dG ¼ÁˆÙGÀC G ܃ÙG ñ„ØG —ùùùùùcCG ƒùùùùùù»ùùùùùùc ¼ùùùùùˆùùùùùj Ú ‡ùùùùù¡¸ùùùùùˆõG ºGÄùùùùùeC ÕGI™ùù¡Tƒùù„ùùe Š˜ùùNC G ¹ùùH ,ƒùùÁùùù¸ùùùjÄÐÚh ¢Hƒ²dG ´h—¾¡U ¿e ‡dÄÇ¡c †ƒù¡×G ‡ùc™ùM ‡ùù»ùùFƒùùb Ô í©ùùjŠƒùùµùùÇùù¡T Åùù¸ùùY ÉQƒÖG É—ùùjédG.‡»”¡V dƒ„Ì —Ç¡UQ Àh—H½ƒùeC G ,¢eC G ÀÄùù»ùùÁùùˆÙG ¹ùù‹ùùeh¼ùÁùˆùdG Àh™ùµù¾ùj ¼ùÁù¸ùch ‡ù»ùùµôGÀC G ¢©„dG ‡ŽMh ,¼ÁÇdE G ‡HÄ¡¾ÙGÕh ‡ÇdƒÙG ‡dÄÇ¡dƒH ¼Ád ‡bîY Õ,ºGÄùeC ÕG ¹ùjÄù‘ùˆùH Õh ‡ùù¾ùùj›ØƒùùH¶ÇHƒ„¡T ¢žˆ¯e ÂH “™¡U ƒe …¡M‡ÇdƒÙG ‡‘¸¡ŸÙG ¢ÇFQh —jédG.¼gñZh ùdƒù„ùdGh ò¡žˆù¯ÙG ¢UÄù¡Ÿ”ùHh‡»ÁˆH ÀÄ©Hƒˆe ¼Áa ,05 ¼gO—Yƒà ,Èù¾ùÁÙG ¼ùÁù„ùLGÄùd ºƒùù»ùùgE ÕG—ùùùj—ùùù„ùùùJ ¼ùùùÁùùùˆÙG Åùùù¸ùùùY ¹ùùùùÁùùùù¡S‡ùùÇùùeÄùù»ùù©ùùdG ºGÄùùeC ÕG ¢SîùùˆùùùNGhȈdG ¼g™jQƒ²J Ô IQƒ¡TE ÕG ½—Yh¢Hƒ²dG ¨ƒ¯ˆMÕ ƒÁfhq—©j GÄfƒc ´Äù¯ùJ ‡ùÇùdƒùe ùdƒùù„Ì ´h—ùù¾ùù¡ŸdƒùùHÀÄ„dƒ£jh ,O—ôG Å¡ŸbC ÕG —×G ’dƒ¡U ò©H —jédG ›c™e —jh›ˆHÅ¡ŸbC ÕG —×G ´Ä¯J ‡Çdƒe dƒ„Ì.ñ‹µH¢¯f …¡M ,ò¡žˆ¯ÙG ÀC G ƒ»c Gh—cC ƒˆj Ú ,¼ÁÇdE G ‡ÁLÄÙG ¼ÁˆdGȈdG ‡ÇLQƒØG ºGÄeC ÕG ‡c™M ¿e‡ù‘ù¸ù¡ŸÙG ¢ÇùFQ ƒùÁùùfC ƒùù¡žH “™ùù¡UÔ ò»ùÁùˆÙG —ùMCG Äùùgh ,‡ùùÇùùdƒÙG³FƒKÄdƒH ÃÄaGÄj Ú ÂfC Gh ,‡Ç¡²dG‡‘¡U ¿e ƒÇfG—Çe —cC ƒˆdG ½—Yh ùdƒù„ÙGh I—ùù»ùùˆùù©ÙG °ùùjQƒùù¡ŸÙG ’dƒ¡U òY ‡¡Vƒ„b ¿e ‡dÄôG‰¡SGﻈH ‡Ç¡ÇF™dG ‡¡Vƒ„²dG ÛG.°jQƒ¡Ÿe ¹µ¡T Ô ’dƒ¡U òY —j™H ‡Ç¡b 鈩JhÔ ¢SîùˆùNÕG ƒùjƒù¡b ¹ùù²ùùKC G ¿ùùe¶Hƒùùùùùùùùù¡žˆùùùùùùùùùùd ‰¡SGïÒ ‡ùùùùùùùùùùjÕh¹ùÇùLC ƒùJ ÛE G iOC G ƒùe ,ƒùÁùJƒùùÇùù£ùù©ùùe  ™¦ˆ¾jh ,‡¸jÄW I—Ù ƒÁÇa ¹¡Ÿ¯dGAƒÁˆfÕG —©H ,‡»µôG ³£¾J ÀC G,OÄÁ¡ždGh ò»ÁˆÙG †GÄŽˆ¡SG ¿eºîùùùN ‡ùùùÇùùùFƒùùù¡²ùùùdG ½ƒùùùµùùùMC ÕƒùùùH.‡eOƒ²dG Šƒ¡¸ÖG
³Ç²‘ˆdG ¿e ŠGľ¡S 4 —©H
GQƒÇ¸e 22 ¢SîˆNG Ô ò»ÁˆÙG ‡»cƒÞ’dƒ¡U òY —j™H ¿e
?@@?? ?@@?? ?@@?? ?@@?? ?@?@@??@L??@@?? ?@1??@@?? ?3@L?@@?? ?N@1?@@?? @@L??@@?? 3@1??@@?? N@@??@@?? ?)X??@@L?@@??3)X?3@1?@@??V')X??N@@L??@@?? N@1?@@1??@@??3@L3@@LJ@@??N@)X?N@@17@@?? 3@)X?@@@L?hf@@@L? V'@1?3@@1?hf@@@1? ?N@@L??N@@@Lhf@@@@? 3@)X@@@1hf@@@@? N@@)X?3@@@L?he@@@@?3@@)XN@@@1?he@@@@?V'@@1?@@@@?he@@@@@6X?N@@@L??3@@@Lhe@@@@3@)X?3@@)X?N@@@1he@@@@V'@)X??N@@@)X?@@@@L?h@@@@? ?V'@)X3@@@1?3@@@1?h@@@@V'@)X?V'@@@LN@@@@Lh@@@@? ?V'@)X?N@@@)X?hf?3@@@1h@@@@? V'@)K?3@@@)Xhf?N@@@@L?g@@@@?V'@@6X?N@@@@1@@@@1?f?J@@@@? V'@@)X?3@@@@L?hf3@@@@Lf?7@@@@? ?V'@@)X??V'@@@)XhfN@@@@1f?@@@@@? V'@@)XN@@@@)X?he?@@@@@L?e?@@@@@? ?V'@@)X??3@@@@1?he?3@@@@1?e?@@@@@? V'@@)K?N@@@@@Lhe?N@@@@@?e?@@@@@? ?N@@@@6X3@@@@)X?he@@@@@Le?@@@@@? 3@@@@)X?N@@@@@)Xhe3@@@@)K??@@@@@? V4@@@@)??@@@@@@)heV4@@@@@@@@@@@@? '@@@@6X?@@@@@6X?f?O2@@@@@@@@@@@@@@@? V'@@@@)XN@@@@@)XeO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@)K?hf?3@@@@@)?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@6KV'@@@@@6X?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@6K??V'@@@@@)Xhf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I'@@6K?V'@@@@@)X?heV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V4@@@6K??V'@@@@@)XhW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@6KV'@@@@@)X?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@I4@@@@6K?V'@@@@@)Ke?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@6KV'@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I'@@@@@6K??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V4@@@@@@6K?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@6K??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@6K3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I'@@@@@@@6KN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V4@@@@@@@@@6K?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@6K?h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@6K?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@6Ke?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I'@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? '6K??I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V4@@@@6K?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@6K?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@6K?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@6KJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@6K?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@6K?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
†Ä¸¡Ÿe ŸÇd
‡a—¡U ƒÁ¡©H °¡žˆcG ‡Hƒ¾Y ¿eCG°Ác Ô ICƒ„ß
—j—×G ¿e Iñ„c ŠƒÇ»c Aƒ¯ˆNEG ‡‘¸¡SCÕG ‡Yƒ¾¡Ÿd ¢Ÿ¡ŸõG
‡KîK ˜¾e ,‡Hƒ¾Y ‡jÕÄd ¿eC ÕG ’dƒ¡Ÿe ‰‘ˆa,¿eC ÕG ŠƒjQhO i—ME G QÄ‹Y —¾Y ƒ²Ç²Ð ,½ƒjC G ''™g›dG —j—M'' Å»¡ÙG —j—×G ¿e ŠƒÇ»c ŸY…c™e ¿e ‡H™²e ŸY ,°ÁµH QÄ”¡ŸdG òH IC ƒ„ß.OľÁdG Ùj—j ɘdG ''Šƒ„¡SE G'' …¸¡ŸdGh —j—×G‡eƒ©dG ‡j™j—ÙG ¿e ‡H™²e QOƒ¡Ÿe ‰‘¡VhC Gh¿Y IQOƒ¡U ,IQÄc˜ÙG —j—×G ŠƒÇ»c ÀC G ,Šƒ„¡SE Õ‡Yƒ¾¡U Ô ‡¡ŸˆõG ,''Šƒ„¡SE G'' Šƒ¡TQh i—ME Gƒ¡ŸÇ¡ŸN ÂLÄÙG ¿»‹dG ܃¬dG ''™g›dG —j—M''ȈdG ,‡jÄÇ¡SBGh ‡ÇHhQhC G ÀG—¸Hh ƒÇdƒ£jE Õ ™j—¡Ÿˆ¸d ‡¡UƒN ,‡‘¸¡SC ÕGh ‡ÇH™×G ŠƒYƒ¾¡ŸdG Ô Â¸»©ˆ¡J¾e I鈩e ŠƒÇ»c OQĈ¡J ȈdG ƒÇdƒ£jE G ƒÁ¾e.IñÁ¡ždG ƒ£jñH Šƒ¡S—¡e ‡Yƒ¾¡Ÿd‡¸¡UGĈe ºG›JÕ ÈˆdG ¿eC ÕG ’dƒ¡Ÿe Šƒj™Ð—j—×G …c™Ì ¹»©j ¢Ÿ”¡T °ÇbÄJ ÛE G ‰¡aC G—j—M'' ¿e ‡Ç»c Âd›¾Ì •„”j Àƒc ,''Šƒ„¡SE G''…c™e ÀRƒß ¿e ‰b™¡S ƒÁfC G ’¡JG ,''™g›dGî¡UGĈe ³Ç²‘ˆdG ºG›jÕ ‡Yƒ¡dG —×h ,Šƒ„¡SE G—©H ¼Á¯ÇbÄJqÓ ¢Uƒ”¡TC ÕG ¿e ™NBG O—Y ªe.ºhC ÕG ¢Ÿ”¡ždG ƒÁH ÛOC G ȈdG Šƒeĸ©ÙG…c™e ‡j™j—e ’dƒ¡Ÿe ‰e—²J ,ƒÁˆÁL ¿eh³¸©ˆJ ¿eC ÕG ’dƒ¡Ÿe ÛE G iĵ¡žH ,''Šƒ„¡SE G'' ¿e ™g›dG —j—M ¿e Iñ„c ŠƒÇ»c Aƒ¯ˆNE ƒH—©H ‡Ç¡²dG Øg ÛE G ''´h™¡ždG'' OÄ©ˆ¡Sh ,ƒÁJƒ¡TQh.ÉQƒÖG ³Ç²‘ˆdG AƒÁˆfG
«G™cÄH ¿j—dG QÄf ø
¢„×G ¿gQ Àƒ¯XÄeh ³KÄeI—Ǹ„dƒH ³FƒKh ™jh›J ‡Ç¡b Ô
 ’dƒ¡Ÿe i—d °XÄeh ‡„ˆµe ‡¾ÇeC Gh ƒ²KÄe ÀC G ,‡²ÇKh QOƒ¡Ÿe ŠOƒaC G ƒ»Ça ,I—Ǹ„dG ‡»µÞ ‡HƒÇf ¿e ™eC ƒH ÈWƒÇˆME ÕG ¢„×G GÄYOhC G ‡jƒ„ÖG ‡cQƒ¡žÙG ‡Ç¯¸N ŸY ‡ÇFƒ¡²dG ‡Hƒb™dG AG™LE G ¿e ÀG™NBG Àƒ¯XÄe Oƒ¯ˆ¡SG ›âC G ³KÄÙG ÀC G ™eC ÕG Ô …j™¬dG ,‡ÇfÄfƒb ³FƒKh ™jh›J ‡Ç¸»Y Ô D  ÄWGÄJh ÀC G ÛE G ŠQƒ¡TC G Šƒeĸ©e ,ƒÁÇa ƒaÄbÄe Àƒc Iëa Ô ‡Ç²ÇKĈdG Âdƒ»YC G ,I›Ž¾ÙG ‡²ÇKÄdG ¹Hƒ²e Qƒ¾jO °dC G 12`H Q—²j ƒ¬¸„e Å¡Vƒ²ˆj Àƒc ³KÄÙG.O 3000 ¸„e ŸY ©e •WGĈÙG °XÄÙG ¹¡ŸÐ ƒ»¾ÇH
 `g .± ø
 hRh ɛLjH ''½î¡TCG'' ‡Hƒ¬H ÈHƒgQEG ŸY Aƒ¡²dG
ŸY Aƒ¡²dG ¿e ¢eC G ºhC G ‡¸Çd È„©¡ždG ȾWÄdG ¢žÇÖG ŠGÄb ‰¾µÒ‡"RG›©H Aƒ¬ùÇù¯ùjE G ‡ù²ù£ù¾Ì ¤ù¡ž¾ùJ ÈùˆùdG ‡ùYƒù»ÖG ÛE G Èù»ùˆù¾ùj ÈùHƒùgQE G ''½î¡TC G'' ‡HƒZ Ô G˜gh ,''±Äµ¾Ç¡Tîc'' «Äf ¿e ÂMî¡S «ƒLë¡SGhŠGÄb ƒÁJ™¡TƒH ȈdG ¤Ç¡ž»ˆdG ‡Ç¸»Y ™KE G ,hRh É›ÇJ ‡jÕh Aƒ¬Ç¯jE G ‡j—¸„HÈeÄÇdG ´h™¡ždG QOƒ¡Ÿe …¡Mh ,¢eC G ºhC G ‡‘Ç„¡U ÀƒµÙG ò©H ¢žÇÖGiĈ¡e ŸY Iñ£N “h™ŽH É—¾L ‡Hƒ¡UE G ¿Y Š™¯¡SC G ‡Ç¸»©dG ÀE ƒa Èù²ù¸ùˆùd ‡ù"RG›ùY Åù¯ù¡žˆù¡e ÛE G ‡ùY™ù¡dG “ƒù¾ùL Åù¸ùY Âù¸ù²ùf Ó ,¿ù£ù„ùùdG,ŠƒÇ¸»©dG ‡dhƒW ŸY IñNC ÕG ¡Sƒ¯fC G §¯d ¾µdh ,‡eRîdG Šƒaƒ©¡SE ÕG ,ˆjÄg ŸY ±™©ˆdG —©H ¼ˆj Ú ÈHƒgQE ÕG ÀC G Q—¡ŸÙG ¢¯f °Ç¡j ƒ»Ça.‡¸¡UGĈe ‡Ç¸»©dG Ų„J ƒ»Ça
 R.Àƒ¡M

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->