Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
chorouk52

chorouk52

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Algeria Channel

More info:

Published by: Algeria Channel on Dec 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

 
AîLj¡SÕGh ñjîe 7 ¢SîˆNEGÅJÄe ¿j—Yƒ²ˆÙ ÀÄǸe 130 ŸY
Èa Pƒˆ¡SCGh I™LƒJ I—Ç¡S ‡µ„¡T ¢SCGQ ŸY ‡£¡SĈe¿j—Yƒ²ˆ»dG ’¾e ‡b™¡d
www.echoroukonline.cominfos@ech-chorouk.com
†GÄ``¡ŸdG¹``»ˆ‘jCƒ``£N¼```µjCGQhCƒ```£”dG¹``»ˆ‘j†GÄ``¡Uƒ¾```jCGQ
ø 1856 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 11 `d ³aGÄÙG ø ½2006 黡jO 02 ‰„¡dG ø
O 10 : ¿»‹dG
    É  ™   ‘   ¡   S     º   O     ƒ   Y   :    I   Q   Ä   ¡   U    ø  ™    F    G     ›     Ö    G     Ô     ‡    ¾   e     B    G    —   ©     J     Ú     Š    G   Q     ƒ   Ç   ¡   •     d    G  ™   ¡     T     ƒ   Þ
¹bCÕG ŸY ‡¾¡S I—Ù ¿Ž¡dG ¼Áˆ„¾L ‡Ç¡SƒeĸH—dG ‡fƒ¡Ÿ×G
Àƒ¾„d Ô È¡SƒÇ¡dG ª¡VÄdG IQÄ£N ¼ZQÕEG ,½G—¡ŸdGh Šî¯fÕG ŠG™¡TD Äe ¹c ™aÄJh—ùùùùÁùùùù¡žÙG ÀCƒùùùùH ½›ÖG ÉQh™ùùùùù¡dG ¿ùùùùùe ÂùùùùùfCG‡ùù¡SQƒà ÅùùbQCG Äùùg Àƒùùù¾ùùù„ùùùd Ô Èùùù¡SƒùùùÇùùù¡dG…„ùù¡d ,ÈùùH™ùù©ùùdG Úƒùù©ùùdG Ô ‡ùùÇùùùWG™ùùù²çO,‡Ç¡SƒÇù¡dG ‡ù²ù„ù£ùdG ÀCG Äùg ¤ùÇù¡Hh —ùMGhÔ Èù¡Sƒù¡SCG …YÕ Èùg ,‡ù£ùù¸ùù¡Sh ‡ùù¡VQƒùù©ùùe¹L Ô ''RÄ"GQƒ" ¢FG™Y'' Èg ƒ»¾ÇH ,Àƒ¾„d‡¡VQƒ©»¸d ¿µç Àƒ¾„d Ô .‡ÇH™©dG Oî„dG¿e ícCG •—M ƒe Ägh ‡eĵ×G ¤²¡J ÀCG,‡ùùùÇùùùH™ùùù©ùùùùdG Oîùùùù„ùùùùdG ÈùùùùbƒùùùùH Ô ƒùùùùeCG ,I™ùùùùe‡ùcéa ªùÇù£ùˆùù¡J ÈùùˆùùdG Èùùg ŠƒùùeÄùùµ×ƒùùai™NCG †G›MCƒH ‡MƒWEÕGh ''ƒÁ”¯fh'' †G›MCG ’dƒù¡Ÿd ƒùÁù»ùYOh Šƒùbƒù²ù¡žfÕG ‡ùY›ùf «Q›ùH—²©J Àƒ¾„d Ô .''‡ÇWG™²çO''ñZ ŠƒfRGÄJ¢Çùdh Èù¡SƒùÇùù¡S ¢Sƒùù¡SCG Åùù¸ùùY Šƒùù¯ùùdƒùù‘ùùˆùùdG Äg ƒ»c ,È‘¸¡Ÿe hCG ÈLÄdÄj—jEG hCG ȯFƒW Oî„dG ÈbƒH Ô ‡Ç¡SƒÇ¡dG Šîǵ¡žˆdG ºƒMÔ °²j òÇ‘Ç¡ÙG ¿e ¼Áe A›Ža ,‡ÇH™©dG—¾¡j ƒ¡jCG ƒÁ¾e ½ƒg A›Lh ‡¡VQƒ©ÙG …¸bÔ ò»¸¡ÙG ºƒM ¶d˜ch ‡»Fƒ²dG ‡£¸¡dGŸY Àįdƒ‘ˆe ¼Áˆ¾¡Sh ¼Áˆù©ùÇù¡ža ,Àƒù¾ù„ùd¿e ƒe G˜gh ȯFƒW ¢Çdh È¡SƒÇ¡S ¢Sƒ¡SCG‡ùùÇùùbG—ùù¡ŸÙG ¿ùùe ñ‹ùùµùùdG Èùù£ùù©ùùj ÀCG ÂùùfCƒùù¡T’dƒ¡ŸÙG ‰fƒc ÀEGh ňM È¡SƒÇ¡dG ·G™‘¸d hCG Àƒ¾„d Ô AGÄ¡S ‰HGÄK Qƒ”¸d ŠGAÕÄdGh..ÃñZ ÔÀCG Àƒ¾„d Ô «Qƒ¡ždG IQÄK ™Wƒß R™HCGŠƒeƒ¡ŸˆYG ¿Y IQ™µe ‡”¡f ¢žÇ©fh i™f‡ùMƒù¡S Ô ŠƒùÇù¾ùÇù©ùù¡ˆùùdG ‡ùùjG—ùùH ''¢Çùù¯ùùdG''ÀCGh ‡ùù¡UƒùùN ,Ƀùùe ºhCG ‡ùùMƒùù¡Sh AG—ùùùÁùùù¡ždG¥ƒùù²ùùù¡SEG Äùùùg òˆùùù£ôG Ô —ùùùMGh ±—ùùùÁùùùdGÅùˆùM ‰ÁùHƒù¡žJ ƒùe ™ùeCÕh ,¼ùFƒùù²ùùdG ½ƒùù¦ùù¾ùùdGÀÄùjPƒù²ùfEÕG ƒùÁùÇùa ™ùgƒùù¦ùùJ ÈùùˆùùdG ‡ùùMƒùù¡dG‡¡VQƒ©ÙG Qƒ¡ŸfCG ƒÁùÇùa —ùLGÄùˆùj ÈùˆùdG ¶¸ùJh°ùÇùc ÀÄùÇùfƒù¾ù„ù¸ùdG ±™ùY GPEGh ,‡ùÇùfƒùù¾ùù„ùù¸ùùdGƒùùÁùùùÇùùùa ¤ùùù²ùùù¡S ÈùùùˆùùùdG Šƒùùù q „ùùù£ÙG ÀhOƒùùù¯ùùùˆùùùj¼gQG™âGh AG—Á¡ždG ‡Mƒ¡S Ô ÀÄjPƒ²fEÕGGÄ¡V™ù©ùJ ÈùˆùdG ŠGRG›ù¯ùˆù¡SÕG ¤ù¡HCG °ù¸ùNŸY ÀÄ¡VQƒ©ÙG ÀÄÇfƒ¾„¸dG §aƒM GPEGh ,ƒÁdÈù»ù¸ù¡dG ªùHƒù£ùdƒùùH GÄùù¦ùù¯ùùˆùùMGh ¼ùùÁùùHƒùù¡ŸYCG†ƒùù£ØG Ô GÄùùb™ùù¬ùùj Úh ¼ùùÁùùˆùù¡Vƒùù¯ùùùˆùùùfÕ¼Á©eh òjPƒù²ùfEÕG ªùaO ɘùdG ''É™ùjÄù‹ùˆùdG''¼ùK ½G—ù£ù¡UEÕG ÛEG ,‡ù£ù¸ù¡dG ÄùÇùdƒù¡Ÿ€ùˆùù¡SG,òJ™ùùe Qƒùù¡ŸˆùùfÕG ¼ùùÁùù¾ùùµùùeCG ..ºƒùùˆùùˆùùùbÕGÀƒù¾ù„ùùd Åùù¸ùùY ¨ƒùù¯×Gh ‡ùùeÄùùµ×G ¥ƒùù²ùù¡SEGAG—ùùÁùù¡T ‡ùùMƒùù¡S iOƒùù¯ùùˆùùJ ¹ùùÁùùa ..G—ùùMÄùùùe?™FG›ÖG AG—Á¡T ‡Mƒ¡S Aƒ£NCG ŠhñH
!AG—Á¡ždG ‡Mƒ¡S ¢ShQO
ÈHIJ©j —»Þ
    I   O     ƒ   ©   ¡   S  ™     ¯   ©   L   :    I   Q   Ä   ¡   U    ø    Â     ¸     d    G   ½     î     Z
™FG›ÖG Ô Šƒb™¡•H GÄeƒb ÀÄÇfƒ£j™H ÀÄÇ¡SƒeĸHO
 Qh—ehCG ¼NƒÇ¡SEGh È¡ÇY OGh Àƒµ¡SȾWÄdG ·Q—dG IOÄ©H Àĵ¡»ˆj
 hRh É›ÇJ Ô ''¢T™µ¡žJ ƒe ‡dƒ×G'' QƒÁ¾dGh ¹Ç¸dG ‡¾¡UG™b …„¡H
ŠGQƒWEG 3 ¤„¡V ¼J ƒ»¾ÇH‡»¡Uƒ©dG Èa IÄ¡T™dG ÀÄWƒ©ˆj
¿eCÕG ‡j™j—``»H ¿ÇdhD Ä```¡e 4¹```‘e ÀG™```gh Èa ÈFÕÄ```dG ‡ÇFƒ```¡b ‡©Hƒ``ˆe
03¢U04¢U
 ™FG›ÖG I™gƒ¦J ´î£fG ‡Ç¡žY‡ÇH™©dG ‡aƒ²‹dG ‡»¡UƒY
ŲǡSÄ»¸d ܃©dG —Á©ÙG —©H¹©ˆ¡žJ ȾWÄdG “™¡ÙG ‡„b
24¢U03¢U
I™``````````Ç£N ‡`````````````²Hƒ¡S Ô
i™NCG 80 ³FƒKh ±îJEGh IQƒÇ¡S 100 ‡b™¡SŠGQƒ```````````````````````Ç¡•¸d ™``````````````````````````````¡žÞ Ô
05¢U
03¢U
Q˜```````````````‘jh °`````````````¡žµj ¸dG ½î`````````````Z
È¡SƒÇ¡•dG ¥ƒ¡ž¾dG Ô ™```FG›ÖG ¢•Fƒ¾c ½—”ˆ¡•j È¡SƒÇ¡S †›M
03¢U
‡¯dƒß 530 GÄ````„µJQG À—¾d ‡»¡Uƒ©dƒH ‡````j™FG›ÖG ‡Ç¡SƒeĸH—dG ‡````€ÇÁdG Aƒ¡YCG :惣j™H ™j™²J
 
ÂJƒ²ù¸ùM ™ù¡ž¾ùJ ɘùdG ¹ù¡¸ù¡»ùdG †ƒùˆùµùdG ™ùÇù‹ù o j,‡ù”ùÇù¸ùcÄùH Èù‘ùj Âù„ùMƒù¡Ÿd ,ÈùeÄùÇùùdG ´h™ùù¡ždG‡ùÁùù„ùùŽùùdG †›ùù‘ùùd ¢¡SDÄùù»ùùdG ÉOƒùùÇùù²ùùdGƒ©¡SGh Õ—ùL ™ùÇù‹ùj ,¹ù‘ù»ùdG ‡ùÇùeîù¡SE ÕG¼ùùÁùù¾ùùùe ‡ùùù¡UƒùùùNh ,AGq ™ùùù²ùùùdG ¥ƒùùù¡ShC G Èùùùa Qƒù¡eh ùjQƒùˆùd ¿ùj™ùù¡Uƒùù©ùù»ùùdGh ¿ùùÇùùaQƒùù©ùùdG,ƒÁaƒÇWC G ¹µH ™FG›ŽdG Èa ‡Çeî¡SE ÕG ‡c™‘dG¹ù¡UC G Q—ù‘ù¾ùj ŒÇùM ,‡ù¡UƒùN Àƒù¡»ùù¸ùùJ ‡ùùjÕÄùùHh,Šƒ²¸‘dG i—ME G Èa AƒL ƒe †™ZC G ¹©dh .…JƒµdG ™Ç¡Ÿe ¿Y È¡Sƒ„Y Ç¡ž¸d †ƒ¡ždG ¶dP ºGD  Ä¡S Äg†GÄL Àƒµa ?¢ǯdG Á¾e °dƒ”j ‡ÇYGOh Ç¡T±™W ¿e ¹ˆ²dG Àĵj —b ÙǡŸe ÀE G È¡Sƒ„Y½ÄùM™ùù»ùùdG —ùù¡Ÿ²ùùj Àƒùùch ,…ùù q ¡Ÿ©ùùˆùù»ùùdG †ƒùù„ùù¡ždG.·G˜fC G ¢Sƒ»M ¼ÇYR ,“ƒ¾‘f ¨Ä¯‘e
 ™¡ž¾dG ºhD Ä¡e ½ƒ©dG ™j—»dG
¹Ç``````````````¡a È`````````````````¸Y
 ™FG›ŽdG `` ‡„²dG ,¢TÄjhR —j™a «Qƒ¡T 2 ,‡aƒ‘¡ŸdG QGO :ÀGľ©dG
‡````eƒ````````©dG ‡```j™j—ÙG
(021) 28.59.59 :(¢````````cƒa)
(021) 28.47.54 / (021) 28.47.84 : ȯJƒ``````````ÁdG «RÄ````````»dG(021) 46.27.34 : (¢cƒa h °Jƒg)™j™‘ˆdG(021) 46.27.36 : (°Jƒg) (021) 46.27.37 : (¢cƒa ) QƒÁ¡TEÕG
: QƒÁ¡TEÕG ¼¡²d Èfh™ˆµdEÕG —j™„dG
choroukpub@gmail.com
:
E-Mail
:»`µæÑdG ÜÉ°ùëdG ºbQ
BEA
)
(…GOÚ°ùM ádÉch
RIB - 002 00022 2202262 154 99
: …QÉédG ÜÉ°ùëdG ºbQ
16-006-17 Clé 33 (CCP)
:‡¾Ç£¾¡b …ˆµe‡aƒ``````````‘¡ŸdG QGO‡ÇYƒ¾¡ŸdG ‡²£¾ÙG‡¾````````````````Ç£¾¡b:°Jƒ````````````````````ÁdG(031) 66.04.06
:ª````````„£dG:ªjRĈdG
:¤¡SÄdG
SIA
:´™``¡ždG
SIE
:†™```¬dG
SIO
´h™¡ždG ‡¡•¡SD  Äe :¤¡SÄdG:´™¡ždG
AMP
:†™`¬dG
SDPO
ÀG™```````````gh …ˆµe
È»‘¡ždG É—Ç¡S «Qƒ¡T 20ÀG™```````````````````````````````````gh: °Jƒ`````````````````````````````````ÁdG
041 45 79 88
:¢``````````````cƒ``````````````````¯dG
041 45 79 77
:‡¦Mîeø¹¡ŸJȈdG QÄ¡ŸdGh³FƒKÄdG ¹c,ƒÁHƒ‘¡UCG ÅdEG O™JÕI—j™ŽdG.™¡ž¾J¼dhCG Š™¡žfAGÄ¡S
:™j™‘ˆdG ™j—e
Èfƒ`````»MQ ¢Ç````fCG
:™j™‘ˆdG ¢ÇFQ
ÈHIJ©j —»Þ
Ω.Ω.P.¢T øY Qó°üJ ô°ûædGh ΩÓYEÓd ¥hô°ûdG á°ù°SD ƒe
$
021280075:°JƒÁdG03166 2123 :°JƒÁdG061208722 :°JƒÁdG
ÈdGĈdG ŸY ‡Çfƒ‹dG I™»¸dÀC ƒ¡ž¸ùd ÀÄù©ù„ùˆùˆù»ùdG ¼ùÁù¯ùj ¼ùd ™ù¡S ,ƒùùfOîùùH Èùùa Èùùaƒùù²ùù‹ùùdGI—ǸN ‡aƒ²‹dG I™jRh †ƒÇZ“ƒùùùùˆùùùùˆùùùùaG ¿ùùùùY ÉOÄùùùùù©ùùùùù¡e‡¡SOƒ¡dG ‡ù©ù„ù£ùdG ŠƒùÇùdƒù©ùa,†ƒˆµ¸ùd Èù¾ùWÄùdG ¢V™ù©ù»ù¸ùd—MGh ¼bQ ‡Ç¾©»dG ƒÁfC G ¼ZQ,‡ùÇùaƒù²ù‹ùdG I™ùgƒù¦ùˆùdG ØùÁùHG˜g ÀC G ™eC ÕG Èa …j™¬dGÂYÄf ¿e Èfƒ‹dG Âfĵd G™Ç‘e ’„¡UC G †ƒÇ¬dG‡j™FG›ŽdG ‡aƒ²‹dG I™jRÄd ™„cC ÕG †ƒÇ¬dG —©H¹c Oî„dG ƒÁ¡žÇ©J ‡Çaƒ²K I™gƒ¦J ™„cC G ¿Y†ƒˆµ¸d Èdh—dG ¢V™©»dG I™gƒ¦J Ègh ,½ƒY¹„b ÂJƒÇdƒ©a ‰»ˆˆNG ɘdGƒÁd ™Á¦j ¼d ŒÇM ,¤²a ½ƒjC GÕh “ƒˆˆaÕG Èa Õ ™„N ÉC G,ƒù»ùùÁùù¾ùùÇùùH Õh ½ƒùùˆùùˆùùNÕG ÈùùaI™jRÄdG ÀC G Äg ƒ¡jC G …j™¬dGh—ùb ‰fƒùc ÉOÄù©ùù¡e I—ùùÇùù¸ùùNÀĵˆ¡S †ƒˆµdG ÀC ƒH ‰M™¡UºîùùùN I™ùùùÇùùù„ùùùc ‡ùùùÇùùù»ùùùùgC G Âùùùùd‡ù»ù¡UƒùY ™ùFG›ùŽùdG I™ùùgƒùù¦ùùJ,2007 ½ƒY ‡ùÇùH™ù©ùdG ‡ùaƒù²ù‹ùdG ™ùÇùNC ÕG ÀÄùj›ù¯ùù¸ùùˆùùdG ½hQÄùùa Èùùa ƒùùÁùùfC G ƒùù»ùùc «h™¡že ¿Y ‡ˆÇ»ˆ¡»dG ƒÁˆ©aG™e ŠO—LG˜g Èa ™¡dG Äg ƒ»a ..‡„ˆµeh ‡„ˆµe 1000!?i™J ƒj ¹©¯dGh ºÄ²dG ¿ÇH ¢bƒ¾ˆdG
G—Ç¡dƒH †ƒ¡Ÿe ºÄÁŽe °dCG 20!™FG›ŽdG Èa
‡»¦¾e ¿e AG™„N °¡žc O—ùY ÀC G ‡ùÇù»ùdƒù©ùdG ‡ù‘ù¡ŸdGG—ùÇù¡dG ¢Sh™ùùÇùùa Èùù¸ùùeƒùùM20 ÅdE G ¹¡Ÿj —b ™FG›ŽdƒH,ºÄùùùÁùùùŽùùùe ¢Ÿ”ùùùù¡T °ùùùùdC GG™ùù£ùùN ¹ùùµùùù¡žj ƒùùùe G˜ùùùghºƒ‘¯ùˆù¡SE ÕG —ù©ùH ƒù»ùÇù¡S ,ªù»ùˆùŽù»ùdG Åù¸ùY ƒùÇù²ùÇù²ùMÈah I™e—»dG ‡ÇYƒ»ˆLE ÕG ŠƒaBÕG ň¡žd ’¡Vƒ¯dGÈùùWƒùù©ùùJh IQƒùùY—ùùdG ‡ùù¡SQƒùù»ùùe ƒùù©ùù„ùùW ƒùùÁùùˆùùe—ùù²ùùùe¿²‘dG ‡£¡SGÄH ¼ˆJ ȈdG ¶¸J ƒÁÇa ƒ»H ŠGQ—”»dGƒ¾¯¡VC G GPE Gh ,î‹e ¿jh™ÇÁdGh ¿ÇjƒcĵdG QG™Z ŸYG—ùÇù¡dƒùH ‡ùHƒù¡UE ÕG IQÄù£ù”ùH ¹ùÁùŽùdG Âù¸ùc G˜ùùg ÅùùdE G‡LQO ÀE ƒa ,ƒÁH ¢Sh™Ç¯dG ¹²ˆ¾j —b ȈdG ‡Ç¯ÇµdGh¿ùe G—ùj›ùe ÈùY—ùˆù¡j ¹ùµù¡žH °ùYƒù¡ˆùJ IQÄù£ù”ùdG‡‘j™¡T ¥ƒ¡ShC G ¿»¡V ƒ»Ç¡S ,¢Ç¡‘ˆdGh ‡ÇYĈdG.¿Ç©¸dG ¢V™»dG G˜Ád ‡¡j™a ª²j —b ɘdG †ƒ„¡ždG
  ½   2  0  0 6™  „  »  ¡  • j O  0  2 „  ¡  •   d   G  `  g     1  4  2   7  I ©   ²   d   G É   P   1   1 `   d   ³   a   GÄ  Ù   G  ø ø    1  8  5 6O ©    d   G  ø
  r o  u  k. c o  m  I  n  f o s @ e c  h. c  h o
ø È»©f Qƒ»Y :¼¸²H ø¹ù²ùˆù¾ùj É—ù©ùe ¢V™ùe G—ùÇù¡dG,IO—©ˆe ´™£H ™NBÕ ¢Ÿ”¡T ¿e‡€a …Ç¡Ÿjh ,ƒf›dG ³j™W ƒÁ»gCGIÄù¡T™ùdG ƒùeCG ,¢Sƒù¾ùdG ¿ùe ‡ù¾ùùÇùù©ùùe¢Ÿ”¡T ¿e ¹²ˆ¾j ™Ç£N AƒHÄa…Ç¡ŸÇa ,i™NCÕ ‡€a ¿eh ™NBÕ?™£NCG ƒ»ÁjCG i™J ,¢Sƒ¾dG ¹cÀƒù¡fEÕG ¼ù¡L ™ùe—ùJ G—ùÇùù¡dG,‡ùehƒù²ùe Àh—ùH ÂùùfCÕ ,†ƒùù¡Ÿ»ùùdGùùùùÇùùùùù¡¾ùùùùùdG ™ùùùùùe—ùùùùùJ IÄùùùùù¡T™ùùùùùdGh—¸„¸d ÉOƒù¡ŸˆùbÕGh ÈùYƒù»ùˆùLEÕGÀh—ùùH ½ƒùùù©ùùùdG ºƒùùù»ùùùdG ÀCÕ ,Âùùù¸ùùùc?™£NCG ƒ»ÁjCƒa ,‡HƒbQÀG—ùùùù²ùùùùùa ¢V™ùùùùùe ¼ùùùùùg—ùùùùù¾ùùùùùYOƒ¡¯dG ¢V™e ƒf—¾Yh ,‡Yƒ¾»dG¶ˆùùù¯ùùùJ G—ùùùÇùùù¡dG ¿ùùùùµùùùùd ,½ƒùùùù©ùùùùdG¶ˆùù¯ùùˆùùa IÄùù¡T™ùùdG ƒùùeCG ¢©ùù„ùùdƒùùùH?™£NCG ƒ»ÁjCƒa ,¸c ª»ˆŽ»dƒH¹c —Çù¾ùŽùJ Åù¸ùY QOƒùb †™ù¬ùdG‡ùùùùùùÇùùùùùù»ùùùùùù¸ùùùùùù©ùùùùùùdG ŠƒùùùùùùfƒùùùùùùùµùùùùùùùeEÕG‡ùùÇùùdƒùù»ùùdGh ‡ùùùÇùùùLÄùùùdÄùùù¾ùùùµùùùˆùùùdGh¢V™ùùe ‡ùùehƒùù²ùù»ùùd ‡ùùÇùùeîùùYEÕGh¿ùùY Àh›ùùLƒùùY ¿ùù‘ùùfh ,G—ùùÇùùù¡dG‡ÇFG—„dG ƒ¾¸Fƒ¡Sh ‡€„©Jh —ǾŽJ³‘ˆ¡j ¿»a ,IÄ¡T™dG ‡‘aƒµ»d?™NBÕG I—Yƒ¡e
 ‡Wƒ¡„Hh
Èùù»ùùdƒùù©ùùdG ½ÄùùÇùùdG ‡ùù„ùù¡Sƒùùù¾ùùù»ùùùHIQGRh ‰»¡fG ,G—Ç¡dG ‡‘aƒµ»dÅdEG ‡¾¡dG Øg ‡Ç¾j—dG ÀhD Ä¡ždG‡ùùjƒùùbÄùùdGh ‡ùùehƒùù²ùù»ùùdG Šƒùù€ùùùÇùùùgO—ùùùùùùùùY ÀCÕ ,¢Çùùùùùùùùù¡‘ùùùùùùùùùˆùùùùùùùùùdGh‡Fƒe ¿e ™‹cCƒH ª¯JQG ¿ÇHƒ¡Ÿ»dGO—ùùùY ¹ùùù¡Uh ¼ùùùc ,i™ùùùJ ,†ƒùùù¡ŸeÅùˆùeh !?¿ùÇù¡žJ™ù»ùdGh ¿ùùÇùù¡TG™ùùdG?ƒÁˆ„£N IÄ¡T™¸d ¢Ÿ¡Ÿ”J
!?G—Ç¡dG ‡„£N
‡Wƒ¡•````„H‡Wƒ¡•````„H
¹ˆ²H È¡Sƒ`„Y Å``ˆaCG ¹g!?“ƒ¾‘`f
!‡»ˆ¡T ™Çe ’¡¯j ‡eCÕG ¢¸Že
''Èù¡SƒùÇù¡dG ´ƒù¯ù¾ùdG''h ŠƒùYG™ùù¡ŸdG …FG™ùùZ ¿ùùe•—‘j ƒe ,‡Ç¡SƒÇ¡dG ‡²„£dG Èa É™¡žˆ¡»dGɘdG ‰bÄdG ȯa ,I™µ¡„H ‡»ˆ¡T ‡j—¸H ™Çe ªe''ÉhG—fQC ÕG'' …”ˆ¾»dG G˜g ÀC G Qƒ„NCÕG ‰LGQ†›ù‘ùdG Èù¸ù¡Vƒù¾ùe ¿ùe I™ùÇù„ùc ‡ùYÄù»ùŽùe OÄù²ùùj´ƒù‘ùˆùdEÕG Èùa ƒùÁùùˆùùÇùùf ‰¾ùù¸ùùYCG ÈùùˆùùdG I™ùùµùù¡„ùùH¹ùNGO Š™ùL ÈùˆùdG ŠƒùÇù¯ù¡ŸˆùdG ¿ùµùd ,ÀîùùaC ÕƒùùHɘùdG ¢SQƒù¯ùdG QƒùÇùˆùNÕ I™ùµù¡„ùH —ùf™ùùdG †›ùùMÅdEG ‰¡aC G ‡eCÕG ¢¸Že ŠƒHƒ”ˆfG ÂH ¹N—ˆ¡SÂfC G ¼ZQ É—fQC îd ¢SQƒ¯c ''‡»ˆ¡T ™Çe'' QƒÇˆNG¼ùj›ù©ùdG ±Äù¯ù¡U ÅùdEG †ƒùg˜ùdG ¶¡Th Åù¸ùY Àƒùùc  QÄeC ÕG Øg ¹‹e •—‘J ÀC G ¿µ»j ¹Áa ..ÀîaC ÕG !¿XC G Õ ?™FG›ŽdG ™ÇZ Èa
È¡fĈdG ™Ç¯¡dGAG™¯¡¸d G—Ç»Y …¡Ÿ¾ o j  ™FG›ŽdG Èa
IQGRÄd ½ƒ©dG ¿ÇeCÕG ¿¸YCGAƒ©HQCÕG ‡ÇLQƒ”dG ÀhD Ä¡ždG‡¯¡U —Ǹ²J ¿Y ¥Qƒ¯dG ™Ç¯¡d ''AG™¯¡dG —Ç»Y''—Ç¡dG ™FG›ŽdƒH ¢fÄJ—©H ¶dPh ,¹¡Vƒ¯dG —»‘e¿e ‡¯¡ŸdG Øg ‰fƒc ÀCGÈdƒ¬¾¡dG ™Ç¯¡dG …Ç¡Ÿfƒe —©H ™FG›ŽdG QOƒZ ɘdG,ƒÁH ÂeƒÁe ÅÁfCG hCG ‰ÁˆfGȈdG ¹cƒ¡ž»dG —©H ƒ»HQȈdG ‡Ç¡²dG …„¡H ˆ²MÕIOƒe ‰fƒch ¾HEG ƒÁÇa ¥QÄJ—©Hh ..‡aƒ‘¡ŸdG Èa ‡»¡SOºƒb ,''—Ç»©dG'' …¡Ÿ¾e ÂÇdÄJI™µ¡H ¿e È¡fĈdG ™Ç¯¡dG«ƒ¾bEG ŸY ¹»©Ç¡S ÂfCGºh—dGh Èdh—dG ª»ˆŽ»dGƒÁ¯bGÄe ‡©LG™»H ‡Ç„¾LCÕG¿eCÕG «Ä¡VÄe ¿e ‡²„¡»dG—»‘e º—ˆ¡SGh ,™FG›ŽdG ÈaȈdG ‡¸M™dƒH ¹¡Vƒ¯dGÀhD Ä¡ždG IQGRh ƒÁˆ»¦f¶¸¡S I—Fƒ¯d ‡ÇLQƒ”dG30 ƒg™¡M ȈdGh AG™¯¡dG4 ¿Y ¿Ç¸‹»eh G™Ç¯¡SÅdEG ¼ÁJOƒb ‡ÇdhO Šƒ»¦¾e—Ç»Y ,I™µ¡H ‡jÕhÅ¡b ɘdG —j—ŽdG AG™¯¡dGÈa ŠGľ¡S 8 ÀBÕG —‘d¹µH ¹²¾ˆj ÂfCG ºƒb ,™FG›ŽdG‡‘¯¡Ÿe IQƒÇ¡S Èa ‡j™M.‡¡SG™M ÀhOh
ŠƒHƒ”ˆfG ™¡”j Èfĵ¡Çd™H ‡```````````````¾Ç£¾¡b
ºƒùùùùùùù»ùùùùùùùYC ÕG ¹ùùùùùùùùLQ ™ùùùùùùùù¡N ™ÇÁ¡ždG Èdƒù£ùjE ÕG ‡ù¡SƒùÇù¡dGhÈa ‡²¯¡U ™„cC G Èfĵ¡Çd™H RƒŽùfE G ¹ùLC Õ ƒùÇù²ùj™ùaE G ºƒù»ù¡T ¢jOƒH ¿HG ‡Ç©eƒŽdG ‡¾j—»dG,‡ù¾ùÇù£ù¾ù¡²ùH Èù¸ùŽù¾ùe Èù¸ùù©ùùHº—H ‰bÄdG Èa ‡Ç¾Ç¡U ‡¡¡SD  Äe ‡²¯¡ŸdG ‰‘HQh¢V™ùY ¿ùe ¼ùgC G G—ùH Èùdƒùùe ±™ùùX ¹ùù¡¯ùùH ªùùFƒùù¡dG—©H I›gƒL Àĵˆ¡S ‡Ç©eƒŽdG ‡¾j—»dG .Èfĵ¡Çd™H30 ¿Y ¹²j Õ ƒe ™aÄJh GQƒÇ¸e 586 °¸µJh G™Á¡T 28‡ÇYƒ»ˆLE G ³aG™e ÅdE G ‡aƒ¡VE G ,È©eƒL ™j™¡S °dC G ŠG™¡TD  Ä»dG ¹c ‰fƒch ..I˜Jƒ¡SC îd Šƒ¾µ¡Sh ‡Ç¡VƒjQhÈfĵ¡Çd™H ‡c™¡T ’dƒ¡Ÿd I™Fƒ¡S ‡²¯¡ŸdG ÀC G ÈMÄJ.™Á¡T ÈdGÄM ˜¾e ‡a™XC ÕG ’ˆa ™KE G
!¼dƒ©dG ¢SCƒµH Rįˆ¡S ™FG›ŽdG
ƒWÄ¡T) …©d —b ™FG›ŽdG ‡jOÄdÄe ³j™a Àƒc GPE Gƒùùe …¡M ÉOÄùù©ùù¡dG ™ùù¡Ÿ¾ùùdG —ùù¡V ,¤ùù²ùùa (G—ùùMGh¥Ä¡ždG ¼j—²J ‰¡aQ ȈdG ƒ¾Jƒ¾b ÂǸY ƒ¾J™„LC GG˜g Àƒc GPE G ..‡jOÄdÄ»dG Aƒ¡ŸbE G —Á¡T ɘdG Èfƒ‹dGªe ‡HG™Z —¡TC G Àƒc ÂfE ƒa ,‡jOÄdÄ»dG ªe ºƒ‘dG ÄgŠƒ„¡Sƒ¾e •îK Èa ÀÄj›¯¸ˆdG ½—b PE G ,°Ç£¡S ´ƒahI—L Oƒ‘JE G —¡V ´ƒaÄdG ‡¸Hƒ²e ¿Y Šƒ£²d ‡¸eƒc —©¡j ªFG™dG ¿e ´ƒaÄdG ±—g ¼j—²ˆH ¤²a ůˆcGhGPE Gh ..‡ùKîù‹ùdG ‡ùjOÄùù©ùù¡dG ±G—ùùgC ÕG ÀhO Èùù¸ùùMQÄùùH‡ù¡SƒùÇù¡dG Øùg Åù¸ùY É™ùFG›ùŽùdG ÀÄùj›ù¯ù¸ùˆùùdG ¹ùù¡UGh±G—ùùgC Gh ¥GÄùù¡TC ÕG ±˜ùù‘ùùH I—ùùj—ùùùŽùùùdG ‡ùùùjh™ùùùµùùùdG¢SC ƒµH ƒ©e ÀGRįǡS ™„dGh ´ƒaÄdG ÀE ƒa ,½Ä¡Ÿ”dGƒÇ²j™aE G ¼eC G ¢SC ƒµH ™FG›ŽdG Rįˆ¡Sh ºƒ£HC ÕG ‡£HGQ !!¢SC ƒch ..¼dƒ©dG ¢SC ƒch
¼`````Á¡SCG ª`````a™j ½Oƒ`````”¸H ‡ÇHîW ‡»¦¾e
½ƒ©dG Oƒ‘JÕG ‡„¸W ¶dƒ»ˆj ¼dGhCGQ ƒe—¾Y ¼ÁˆM™a ™‘dG ÈHî£dGÀîaCîd ½ƒ©dG ¿ÇeCÕG ‡eĵ‘dG ¢ÇFQŠG™»JD Ä»dG ‡Yƒb ¼ÁǸY ¹N—j,¢eCG ºhCG ¿j—eÄH ÉQGÄg ‡©eƒŽHºƒ¬¡TCG “ƒˆˆaG ¹¯M ¼ÁˆcQƒ¡ž»d¢ÇFQ ‡dh—dG ™jRh ‡²aQ ¼g™»JD ÄeÈfƒ£¸¡S I™L ÄHCG ¼¸¡dG ª»ˆŽe ‡c™MȸY ‡jQÄÁ»ŽdG ¢ÇFQ Qƒ¡žˆ¡ehI—MGh ‡¡Vƒ¯ˆfG GÄ¡¯ˆfƒa ,ÉRƒZÄH¼Áˆ»¦¾e Gį¡Uhh ,‡Yƒ²dG ƒÁd Š›ˆgGGÄ¡MCG ƒe—©H ¶dPh ''IQOƒb ‡c™¡žH `HÀCG ƒ»¸Y ,ƒ¡jCG Qh™¬dƒH ƒ»HQh ™”¯dƒH¿e ™„ˆ©j ™‘dG ÈHî£dG ½ƒ©dG Oƒ‘JÕG‡©eƒŽdG Èa ‡ÇHî£dG Šƒ»Ç¦¾ˆdG ™„cCG¢ÇFQ QÄ¡M ƒ»HQh ..‡j™FG›ŽdG.¶dP ŸY ¹ÇdO ‡eĵ‘dG
 ‡¬¸dG —¡V ‡„Ç„¡ždG Oƒ‘JG ‡Ç¡f™¯dG
‡„Ç„¡ž¸d ȾWÄdG Oƒ‘JÕG ‡¬d ÀCG ªe,ƒÁeÄ»Y Èa ‡Ç„¡žN ‰dGRƒe ‡j™FG›ŽdGˆ¡e ŠƒfƒÇ„dG QG—¡UEƒH ½Ä²j ƒe—¾YIQÄ‹dG ½ƒjCG ŠƒÇ¾Ç©„¡dG ŠGO™¯e¹»L ¹‹e ‡¡SƒjQO ’HGQh ‡ÇYGQ›dG«ƒ»WCÕG —¡Vh ..RG›ˆYG ¹µH ¹Ž¡J)¹c ªe ..¹»ŽdG ¿e ƒg™ÇZh (‡Ç„¾LCÕG±˜M Äg —j—ŽdG ÀCG ÕEG ,¶dPŠƒfƒÇHh ŠGQƒ©¡T ¿e ƒÇFƒÁf ‡Ç¡f™¯dG‡j™FG›ŽdG ‡„Ç„¡ž¸d ȾWÄdG Oƒ‘JÕGÕ—H ‡j›Ç¸ŽfEÕG ºƒ»©ˆ¡SG ¹¡a ɘdG Qƒ```````ˆ”j ’„¡UCG PEG ,‡Ç¡f™¯dG ¿Y
rian youth National union of alge
h
ryreto National sec
..‡j›Ç¸ŽfEÕG Šƒ»¸µdG ¿e ƒg™ÇZh¼ZQ ''RG›ˆYGh ™”a ¹µH'' G˜g •—‘j¢V™a ºhƒ‘J ȈdG ''‡Ç„¾LCÕG «ƒ»WCÕG''‡¡SQ—»dG Èa IIJdƒH ™ÇˆdÄa ‡¬d.‡j™FG›ŽdG
!?†ƒˆµdG ªe I—ǸN ‡¸µ¡že Èg ƒe
?!Àƒ¾¡SCîd ¢Çdh Àƒ¡fEîd …Ç„W †Ä¸£»dG
!?À  ™  ²dG « h™  ¡ž  e RƒŽ  fEÕ‡  ¸Ç”  H Q ÄLCG
ºƒ»  ©dGAƒ£  ¡  H h À Äj Qƒ»  ©  »dG h À Ä¡S—¾  Á»dG …  Ç¡U C G Rƒ  Žfƒ  H ‡  ¯¸µ  »dG ‡ÇfƒHƒÇ  dG ‡  c™¡  ždG ƒ¡V Q G Ädƒf¿j˜dGƒe¹  ¡Uƒ¯dG († ™Z´ ™¡  T)ªj™  ¡dG³j ™£  dG ™  £  ¡  T¿  ùùe ,‡ùù„ù  ùÇùù”  ùùdƒùù  H¢  fÄù  ù  Jh •  ùùj™  ùùùj™  ùùùYÄ  ùùùH ™ùù  ùH ¿  ùùùÇùùùH ‰„ q ÇNȈdGh ¿  ÇÇfƒHƒÇ  dG ¿  e(‡e—  ©¾  »dG)ŠG›Ç  ¯  ‘  ˆ  dG,  O °d C G40¼  b Q …JG Q ¼  gC G i—  ©ˆjÕPE G,¼Á  dƒeBG‡ùYƒù¡S12º—  ù©ù»  ùH º h˜  ù„ù»  ù  dG —  ùÁùŽ  ùdG¿ùùY¶  Çùùgƒùùf¹  ©LƒeÄg h,«Ä  „¡SC ÕG È  a½ƒj C G ‡ˆ  ¡SI—»  d ƒ  ÇeÄ  j¿e¼Z ™dƒH ,‡  jO Ä  „©dƒH ‡  Ç©¡  V ÄdG Ø  g °  ¡Ÿ  j ¢  ©  „dG¹  »©  dG)¥h ™¡T¹c ¢S—¾  Á  »¸  d Àh ™a Äj ¿  ÇÇfƒHƒÇ  dG À C G.I QƒÇ  ¡  dG hº Ä»‘  »dG h ™µÇ  »dG hºƒ²¾  dG ¹  ‹e(¤  ²a½Oƒ  ²dGÉ™  ¯Ça™Á  ¡TÈ  a ³¸£  ¾ˆ  ¡S i ™„  µdGºƒ¬  ¡TC ÕG¿  ÇYI—¸  H È  a À Äµˆ  ¡S ¿  ÇÇfƒHƒ  Ç  ¸d ‡  ÇJƒ  Ç  ‘dG I—  Yƒ  ²  dGh¿Ç  Ç  fƒHƒ  ÇdG  Ä‘  ùf À Äù¯  ù  MG›  ùdG..‡ù  ¾  ùÇù£  ù¾ù¡    ²ùHIQƒ  ù»ù¡  SG‡  ùÇùdƒ  ù£ùjÕGh‡ùÇ  ù¡f ™ù¯ù  dG Šƒùc  ™  ù¡ž  dG Å  ù¸ùùYGÄ  ùù»ùùM ™ùù  J.‡j ™FG ›  Ž  dG Å  ˆM h ..‡Ç¾  Ç¡Ÿ  dGh
 
ÂJƒ²ù¸ùM ™ù¡ž¾ùJ ɘùdG ¹ù¡¸ù¡»ùdG †ƒùˆùµùdG ™ùÇù‹ù o j,‡ù”ùÇù¸ùcÄùH Èù‘ùj Âù„ùMƒù¡Ÿd ,ÈùeÄùÇùùdG ´h™ùù¡ždG‡ùÁùù„ùùŽùùdG †›ùù‘ùùd ¢¡SDÄùù»ùùdG ÉOƒùùÇùù²ùùdGƒ©¡SGh Õ—ùL ™ùÇù‹ùj ,¹ù‘ù»ùdG ‡ùÇùeîù¡SE ÕG¼ùùÁùù¾ùùùe ‡ùùù¡UƒùùùNh ,AGq ™ùùù²ùùùdG ¥ƒùùù¡ShC G Èùùùa Qƒù¡eh ùjQƒùˆùd ¿ùj™ùù¡Uƒùù©ùù»ùùdGh ¿ùùÇùùaQƒùù©ùùdG,ƒÁaƒÇWC G ¹µH ™FG›ŽdG Èa ‡Çeî¡SE ÕG ‡c™‘dG¹ù¡UC G Q—ù‘ù¾ùj ŒÇùM ,‡ù¡UƒùN Àƒù¡»ùù¸ùùJ ‡ùùjÕÄùùHh,Šƒ²¸‘dG i—ME G Èa AƒL ƒe †™ZC G ¹©dh .…JƒµdG ™Ç¡Ÿe ¿Y È¡Sƒ„Y Ç¡ž¸d †ƒ¡ždG ¶dP ºGD  Ä¡S Äg†GÄL Àƒµa ?¢ǯdG Á¾e °dƒ”j ‡ÇYGOh Ç¡T±™W ¿e ¹ˆ²dG Àĵj —b ÙǡŸe ÀE G È¡Sƒ„Y½ÄùM™ùù»ùùdG —ùù¡Ÿ²ùùj Àƒùùch ,…ùù q ¡Ÿ©ùùˆùù»ùùdG †ƒùù„ùù¡ždG.·G˜fC G ¢Sƒ»M ¼ÇYR ,“ƒ¾‘f ¨Ä¯‘e
 ™¡ž¾dG ºhD Ä¡e ½ƒ©dG ™j—»dG
¹Ç``````````````¡a È`````````````````¸Y
 ™FG›ŽdG `` ‡„²dG ,¢TÄjhR —j™a «Qƒ¡T 2 ,‡aƒ‘¡ŸdG QGO :ÀGľ©dG
‡````eƒ````````©dG ‡```j™j—ÙG
(021) 28.59.59 :(¢````````cƒa)
(021) 28.47.54 / (021) 28.47.84 : ȯJƒ``````````ÁdG «RÄ````````»dG(021) 46.27.34 : (¢cƒa h °Jƒg)™j™‘ˆdG(021) 46.27.36 : (°Jƒg) (021) 46.27.37 : (¢cƒa ) QƒÁ¡TEÕG
: QƒÁ¡TEÕG ¼¡²d Èfh™ˆµdEÕG —j™„dG
choroukpub@gmail.com
:
E-Mail
:»`µæÑdG ÜÉ°ùëdG ºbQ
BEA
)
(…GOÚ°ùM ádÉch
RIB - 002 00022 2202262 154 99
: …QÉédG ÜÉ°ùëdG ºbQ
16-006-17 Clé 33 (CCP)
:‡¾Ç£¾¡b …ˆµe‡aƒ``````````‘¡ŸdG QGO‡ÇYƒ¾¡ŸdG ‡²£¾ÙG‡¾````````````````Ç£¾¡b:°Jƒ````````````````````ÁdG(031) 66.04.06
:ª````````„£dG:ªjRĈdG
:¤¡SÄdG
SIA
:´™``¡ždG
SIE
:†™```¬dG
SIO
´h™¡ždG ‡¡•¡SD  Äe :¤¡SÄdG:´™¡ždG
AMP
:†™`¬dG
SDPO
ÀG™```````````gh …ˆµe
È»‘¡ždG É—Ç¡S «Qƒ¡T 20ÀG™```````````````````````````````````gh: °Jƒ`````````````````````````````````ÁdG
041 45 79 88
:¢``````````````cƒ``````````````````¯dG
041 45 79 77
:‡¦Mîeø¹¡ŸJȈdG QÄ¡ŸdGh³FƒKÄdG ¹c,ƒÁHƒ‘¡UCG ÅdEG O™JÕI—j™ŽdG.™¡ž¾J¼dhCG Š™¡žfAGÄ¡S
:™j™‘ˆdG ™j—e
Èfƒ`````»MQ ¢Ç````fCG
:™j™‘ˆdG ¢ÇFQ
ÈHIJ©j —»Þ
Ω.Ω.P.¢T øY Qó°üJ ô°ûædGh ΩÓYEÓd ¥hô°ûdG á°ù°SD ƒe
$
021280075:°JƒÁdG03166 2123 :°JƒÁdG061208722 :°JƒÁdG
ÈdGĈdG ŸY ‡Çfƒ‹dG I™»¸dÀC ƒ¡ž¸ùd ÀÄù©ù„ùˆùˆù»ùdG ¼ùÁù¯ùj ¼ùd ™ù¡S ,ƒùùfOîùùH Èùùa Èùùaƒùù²ùù‹ùùdGI—ǸN ‡aƒ²‹dG I™jRh †ƒÇZ“ƒùùùùˆùùùùˆùùùùaG ¿ùùùùY ÉOÄùùùùù©ùùùùù¡e‡¡SOƒ¡dG ‡ù©ù„ù£ùdG ŠƒùÇùdƒù©ùa,†ƒˆµ¸ùd Èù¾ùWÄùdG ¢V™ù©ù»ù¸ùd—MGh ¼bQ ‡Ç¾©»dG ƒÁfC G ¼ZQ,‡ùÇùaƒù²ù‹ùdG I™ùgƒù¦ùˆùdG ØùÁùHG˜g ÀC G ™eC ÕG Èa …j™¬dGÂYÄf ¿e Èfƒ‹dG Âfĵd G™Ç‘e ’„¡UC G †ƒÇ¬dG‡j™FG›ŽdG ‡aƒ²‹dG I™jRÄd ™„cC ÕG †ƒÇ¬dG —©H¹c Oî„dG ƒÁ¡žÇ©J ‡Çaƒ²K I™gƒ¦J ™„cC G ¿Y†ƒˆµ¸d Èdh—dG ¢V™©»dG I™gƒ¦J Ègh ,½ƒY¹„b ÂJƒÇdƒ©a ‰»ˆˆNG ɘdGƒÁd ™Á¦j ¼d ŒÇM ,¤²a ½ƒjC GÕh “ƒˆˆaÕG Èa Õ ™„N ÉC G,ƒù»ùùÁùù¾ùùÇùùH Õh ½ƒùùˆùùˆùùNÕG ÈùùaI™jRÄdG ÀC G Äg ƒ¡jC G …j™¬dGh—ùb ‰fƒùc ÉOÄù©ùù¡e I—ùùÇùù¸ùùNÀĵˆ¡S †ƒˆµdG ÀC ƒH ‰M™¡UºîùùùN I™ùùùÇùùù„ùùùc ‡ùùùÇùùù»ùùùùgC G Âùùùùd‡ù»ù¡UƒùY ™ùFG›ùŽùdG I™ùùgƒùù¦ùùJ,2007 ½ƒY ‡ùÇùH™ù©ùdG ‡ùaƒù²ù‹ùdG ™ùÇùNC ÕG ÀÄùj›ù¯ùù¸ùùˆùùdG ½hQÄùùa Èùùa ƒùùÁùùfC G ƒùù»ùùc «h™¡že ¿Y ‡ˆÇ»ˆ¡»dG ƒÁˆ©aG™e ŠO—LG˜g Èa ™¡dG Äg ƒ»a ..‡„ˆµeh ‡„ˆµe 1000!?i™J ƒj ¹©¯dGh ºÄ²dG ¿ÇH ¢bƒ¾ˆdG
G—Ç¡dƒH †ƒ¡Ÿe ºÄÁŽe °dCG 20!™FG›ŽdG Èa
‡»¦¾e ¿e AG™„N °¡žc O—ùY ÀC G ‡ùÇù»ùdƒù©ùdG ‡ù‘ù¡ŸdGG—ùÇù¡dG ¢Sh™ùùÇùùa Èùù¸ùùeƒùùM20 ÅdE G ¹¡Ÿj —b ™FG›ŽdƒH,ºÄùùùÁùùùŽùùùe ¢Ÿ”ùùùù¡T °ùùùùdC GG™ùù£ùùN ¹ùùµùùù¡žj ƒùùùe G˜ùùùghºƒ‘¯ùˆù¡SE ÕG —ù©ùH ƒù»ùÇù¡S ,ªù»ùˆùŽù»ùdG Åù¸ùY ƒùÇù²ùÇù²ùMÈah I™e—»dG ‡ÇYƒ»ˆLE ÕG ŠƒaBÕG ň¡žd ’¡Vƒ¯dGÈùùWƒùù©ùùJh IQƒùùY—ùùdG ‡ùù¡SQƒùù»ùùe ƒùù©ùù„ùùW ƒùùÁùùˆùùe—ùù²ùùùe¿²‘dG ‡£¡SGÄH ¼ˆJ ȈdG ¶¸J ƒÁÇa ƒ»H ŠGQ—”»dGƒ¾¯¡VC G GPE Gh ,î‹e ¿jh™ÇÁdGh ¿ÇjƒcĵdG QG™Z ŸYG—ùÇù¡dƒùH ‡ùHƒù¡UE ÕG IQÄù£ù”ùH ¹ùÁùŽùdG Âù¸ùc G˜ùùg ÅùùdE G‡LQO ÀE ƒa ,ƒÁH ¢Sh™Ç¯dG ¹²ˆ¾j —b ȈdG ‡Ç¯ÇµdGh¿ùe G—ùj›ùe ÈùY—ùˆù¡j ¹ùµù¡žH °ùYƒù¡ˆùJ IQÄù£ù”ùdG‡‘j™¡T ¥ƒ¡ShC G ¿»¡V ƒ»Ç¡S ,¢Ç¡‘ˆdGh ‡ÇYĈdG.¿Ç©¸dG ¢V™»dG G˜Ád ‡¡j™a ª²j —b ɘdG †ƒ„¡ždG
  ½   2  0  0 6™  „  »  ¡  • j O  0  2 „  ¡  •   d   G  `  g     1  4  2   7  I ©   ²   d   G É   P   1   1 `   d   ³   a   GÄ  Ù   G  ø ø    1  8  5 6O ©    d   G  ø
  r o  u  k. c o  m  I  n  f o s @ e c  h. c  h o
ø È»©f Qƒ»Y :¼¸²H ø¹ù²ùˆù¾ùj É—ù©ùe ¢V™ùe G—ùÇù¡dG,IO—©ˆe ´™£H ™NBÕ ¢Ÿ”¡T ¿e‡€a …Ç¡Ÿjh ,ƒf›dG ³j™W ƒÁ»gCGIÄù¡T™ùdG ƒùeCG ,¢Sƒù¾ùdG ¿ùe ‡ù¾ùùÇùù©ùùe¢Ÿ”¡T ¿e ¹²ˆ¾j ™Ç£N AƒHÄa…Ç¡ŸÇa ,i™NCÕ ‡€a ¿eh ™NBÕ?™£NCG ƒ»ÁjCG i™J ,¢Sƒ¾dG ¹cÀƒù¡fEÕG ¼ù¡L ™ùe—ùJ G—ùÇùù¡dG,‡ùehƒù²ùe Àh—ùH ÂùùfCÕ ,†ƒùù¡Ÿ»ùùdGùùùùÇùùùùù¡¾ùùùùùdG ™ùùùùùe—ùùùùùJ IÄùùùùù¡T™ùùùùùdGh—¸„¸d ÉOƒù¡ŸˆùbÕGh ÈùYƒù»ùˆùLEÕGÀh—ùùH ½ƒùùù©ùùùdG ºƒùùù»ùùùdG ÀCÕ ,Âùùù¸ùùùc?™£NCG ƒ»ÁjCƒa ,‡HƒbQÀG—ùùùù²ùùùùùa ¢V™ùùùùùe ¼ùùùùùg—ùùùùù¾ùùùùùYOƒ¡¯dG ¢V™e ƒf—¾Yh ,‡Yƒ¾»dG¶ˆùùù¯ùùùJ G—ùùùÇùùù¡dG ¿ùùùùµùùùùd ,½ƒùùùù©ùùùùdG¶ˆùù¯ùùˆùùa IÄùù¡T™ùùdG ƒùùeCG ¢©ùù„ùùdƒùùùH?™£NCG ƒ»ÁjCƒa ,¸c ª»ˆŽ»dƒH¹c —Çù¾ùŽùJ Åù¸ùY QOƒùb †™ù¬ùdG‡ùùùùùùÇùùùùùù»ùùùùùù¸ùùùùùù©ùùùùùùdG ŠƒùùùùùùfƒùùùùùùùµùùùùùùùeEÕG‡ùùÇùùdƒùù»ùùdGh ‡ùùùÇùùùLÄùùùdÄùùù¾ùùùµùùùˆùùùdGh¢V™ùùe ‡ùùehƒùù²ùù»ùùd ‡ùùÇùùeîùùYEÕGh¿ùùY Àh›ùùLƒùùY ¿ùù‘ùùfh ,G—ùùÇùùù¡dG‡ÇFG—„dG ƒ¾¸Fƒ¡Sh ‡€„©Jh —ǾŽJ³‘ˆ¡j ¿»a ,IÄ¡T™dG ‡‘aƒµ»d?™NBÕG I—Yƒ¡e
 ‡Wƒ¡„Hh
Èùù»ùùdƒùù©ùùdG ½ÄùùÇùùdG ‡ùù„ùù¡Sƒùùù¾ùùù»ùùùHIQGRh ‰»¡fG ,G—Ç¡dG ‡‘aƒµ»dÅdEG ‡¾¡dG Øg ‡Ç¾j—dG ÀhD Ä¡ždG‡ùùjƒùùbÄùùdGh ‡ùùehƒùù²ùù»ùùdG Šƒùù€ùùùÇùùùgO—ùùùùùùùùY ÀCÕ ,¢Çùùùùùùùùù¡‘ùùùùùùùùùˆùùùùùùùùùdGh‡Fƒe ¿e ™‹cCƒH ª¯JQG ¿ÇHƒ¡Ÿ»dGO—ùùùY ¹ùùù¡Uh ¼ùùùc ,i™ùùùJ ,†ƒùùù¡ŸeÅùˆùeh !?¿ùÇù¡žJ™ù»ùdGh ¿ùùÇùù¡TG™ùùdG?ƒÁˆ„£N IÄ¡T™¸d ¢Ÿ¡Ÿ”J
!?G—Ç¡dG ‡„£N
‡Wƒ¡•````„H‡Wƒ¡•````„H
¹ˆ²H È¡Sƒ`„Y Å``ˆaCG ¹g!?“ƒ¾‘`f
!‡»ˆ¡T ™Çe ’¡¯j ‡eCÕG ¢¸Že
''Èù¡SƒùÇù¡dG ´ƒù¯ù¾ùdG''h ŠƒùYG™ùù¡ŸdG …FG™ùùZ ¿ùùe•—‘j ƒe ,‡Ç¡SƒÇ¡dG ‡²„£dG Èa É™¡žˆ¡»dGɘdG ‰bÄdG ȯa ,I™µ¡„H ‡»ˆ¡T ‡j—¸H ™Çe ªe''ÉhG—fQC ÕG'' …”ˆ¾»dG G˜g ÀC G Qƒ„NCÕG ‰LGQ†›ù‘ùdG Èù¸ù¡Vƒù¾ùe ¿ùe I™ùÇù„ùc ‡ùYÄù»ùŽùe OÄù²ùùj´ƒù‘ùˆùdEÕG Èùa ƒùÁùùˆùùÇùùf ‰¾ùù¸ùùYCG ÈùùˆùùdG I™ùùµùù¡„ùùH¹ùNGO Š™ùL ÈùˆùdG ŠƒùÇù¯ù¡ŸˆùdG ¿ùµùd ,ÀîùùaC ÕƒùùHɘùdG ¢SQƒù¯ùdG QƒùÇùˆùNÕ I™ùµù¡„ùH —ùf™ùùdG †›ùùMÅdEG ‰¡aC G ‡eCÕG ¢¸Že ŠƒHƒ”ˆfG ÂH ¹N—ˆ¡SÂfC G ¼ZQ É—fQC îd ¢SQƒ¯c ''‡»ˆ¡T ™Çe'' QƒÇˆNG¼ùj›ù©ùdG ±Äù¯ù¡U ÅùdEG †ƒùg˜ùdG ¶¡Th Åù¸ùY Àƒùùc  QÄeC ÕG Øg ¹‹e •—‘J ÀC G ¿µ»j ¹Áa ..ÀîaC ÕG !¿XC G Õ ?™FG›ŽdG ™ÇZ Èa
È¡fĈdG ™Ç¯¡dGAG™¯¡¸d G—Ç»Y …¡Ÿ¾ o j  ™FG›ŽdG Èa
IQGRÄd ½ƒ©dG ¿ÇeCÕG ¿¸YCGAƒ©HQCÕG ‡ÇLQƒ”dG ÀhD Ä¡ždG‡¯¡U —Ǹ²J ¿Y ¥Qƒ¯dG ™Ç¯¡d ''AG™¯¡dG —Ç»Y''—Ç¡dG ™FG›ŽdƒH ¢fÄJ—©H ¶dPh ,¹¡Vƒ¯dG —»‘e¿e ‡¯¡ŸdG Øg ‰fƒc ÀCGÈdƒ¬¾¡dG ™Ç¯¡dG …Ç¡Ÿfƒe —©H ™FG›ŽdG QOƒZ ɘdG,ƒÁH ÂeƒÁe ÅÁfCG hCG ‰ÁˆfGȈdG ¹cƒ¡ž»dG —©H ƒ»HQȈdG ‡Ç¡²dG …„¡H ˆ²MÕIOƒe ‰fƒch ¾HEG ƒÁÇa ¥QÄJ—©Hh ..‡aƒ‘¡ŸdG Èa ‡»¡SOºƒb ,''—Ç»©dG'' …¡Ÿ¾e ÂÇdÄJI™µ¡H ¿e È¡fĈdG ™Ç¯¡dG«ƒ¾bEG ŸY ¹»©Ç¡S ÂfCGºh—dGh Èdh—dG ª»ˆŽ»dGƒÁ¯bGÄe ‡©LG™»H ‡Ç„¾LCÕG¿eCÕG «Ä¡VÄe ¿e ‡²„¡»dG—»‘e º—ˆ¡SGh ,™FG›ŽdG ÈaȈdG ‡¸M™dƒH ¹¡Vƒ¯dGÀhD Ä¡ždG IQGRh ƒÁˆ»¦f¶¸¡S I—Fƒ¯d ‡ÇLQƒ”dG30 ƒg™¡M ȈdGh AG™¯¡dG4 ¿Y ¿Ç¸‹»eh G™Ç¯¡SÅdEG ¼ÁJOƒb ‡ÇdhO Šƒ»¦¾e—Ç»Y ,I™µ¡H ‡jÕhÅ¡b ɘdG —j—ŽdG AG™¯¡dGÈa ŠGľ¡S 8 ÀBÕG —‘d¹µH ¹²¾ˆj ÂfCG ºƒb ,™FG›ŽdG‡‘¯¡Ÿe IQƒÇ¡S Èa ‡j™M.‡¡SG™M ÀhOh
ŠƒHƒ”ˆfG ™¡”j Èfĵ¡Çd™H ‡```````````````¾Ç£¾¡b
ºƒùùùùùùù»ùùùùùùùYC ÕG ¹ùùùùùùùùLQ ™ùùùùùùùù¡N ™ÇÁ¡ždG Èdƒù£ùjE ÕG ‡ù¡SƒùÇù¡dGhÈa ‡²¯¡U ™„cC G Èfĵ¡Çd™H RƒŽùfE G ¹ùLC Õ ƒùÇù²ùj™ùaE G ºƒù»ù¡T ¢jOƒH ¿HG ‡Ç©eƒŽdG ‡¾j—»dG,‡ù¾ùÇù£ù¾ù¡²ùH Èù¸ùŽù¾ùe Èù¸ùù©ùùHº—H ‰bÄdG Èa ‡Ç¾Ç¡U ‡¡¡SD  Äe ‡²¯¡ŸdG ‰‘HQh¢V™ùY ¿ùe ¼ùgC G G—ùH Èùdƒùùe ±™ùùX ¹ùù¡¯ùùH ªùùFƒùù¡dG—©H I›gƒL Àĵˆ¡S ‡Ç©eƒŽdG ‡¾j—»dG .Èfĵ¡Çd™H30 ¿Y ¹²j Õ ƒe ™aÄJh GQƒÇ¸e 586 °¸µJh G™Á¡T 28‡ÇYƒ»ˆLE G ³aG™e ÅdE G ‡aƒ¡VE G ,È©eƒL ™j™¡S °dC G ŠG™¡TD  Ä»dG ¹c ‰fƒch ..I˜Jƒ¡SC îd Šƒ¾µ¡Sh ‡Ç¡VƒjQhÈfĵ¡Çd™H ‡c™¡T ’dƒ¡Ÿd I™Fƒ¡S ‡²¯¡ŸdG ÀC G ÈMÄJ.™Á¡T ÈdGÄM ˜¾e ‡a™XC ÕG ’ˆa ™KE G
!¼dƒ©dG ¢SCƒµH Rįˆ¡S ™FG›ŽdG
ƒWÄ¡T) …©d —b ™FG›ŽdG ‡jOÄdÄe ³j™a Àƒc GPE Gƒùùe …¡M ÉOÄùù©ùù¡dG ™ùù¡Ÿ¾ùùdG —ùù¡V ,¤ùù²ùùa (G—ùùMGh¥Ä¡ždG ¼j—²J ‰¡aQ ȈdG ƒ¾Jƒ¾b ÂǸY ƒ¾J™„LC GG˜g Àƒc GPE G ..‡jOÄdÄ»dG Aƒ¡ŸbE G —Á¡T ɘdG Èfƒ‹dGªe ‡HG™Z —¡TC G Àƒc ÂfE ƒa ,‡jOÄdÄ»dG ªe ºƒ‘dG ÄgŠƒ„¡Sƒ¾e •îK Èa ÀÄj›¯¸ˆdG ½—b PE G ,°Ç£¡S ´ƒahI—L Oƒ‘JE G —¡V ´ƒaÄdG ‡¸Hƒ²e ¿Y Šƒ£²d ‡¸eƒc —©¡j ªFG™dG ¿e ´ƒaÄdG ±—g ¼j—²ˆH ¤²a ůˆcGhGPE Gh ..‡ùKîù‹ùdG ‡ùjOÄùù©ùù¡dG ±G—ùùgC ÕG ÀhO Èùù¸ùùMQÄùùH‡ù¡SƒùÇù¡dG Øùg Åù¸ùY É™ùFG›ùŽùdG ÀÄùj›ù¯ù¸ùˆùùdG ¹ùù¡UGh±G—ùùgC Gh ¥GÄùù¡TC ÕG ±˜ùù‘ùùH I—ùùj—ùùùŽùùùdG ‡ùùùjh™ùùùµùùùdG¢SC ƒµH ƒ©e ÀGRįǡS ™„dGh ´ƒaÄdG ÀE ƒa ,½Ä¡Ÿ”dGƒÇ²j™aE G ¼eC G ¢SC ƒµH ™FG›ŽdG Rįˆ¡Sh ºƒ£HC ÕG ‡£HGQ !!¢SC ƒch ..¼dƒ©dG ¢SC ƒch
¼`````Á¡SCG ª`````a™j ½Oƒ`````”¸H ‡ÇHîW ‡»¦¾e
½ƒ©dG Oƒ‘JÕG ‡„¸W ¶dƒ»ˆj ¼dGhCGQ ƒe—¾Y ¼ÁˆM™a ™‘dG ÈHî£dGÀîaCîd ½ƒ©dG ¿ÇeCÕG ‡eĵ‘dG ¢ÇFQŠG™»JD Ä»dG ‡Yƒb ¼ÁǸY ¹N—j,¢eCG ºhCG ¿j—eÄH ÉQGÄg ‡©eƒŽHºƒ¬¡TCG “ƒˆˆaG ¹¯M ¼ÁˆcQƒ¡ž»d¢ÇFQ ‡dh—dG ™jRh ‡²aQ ¼g™»JD ÄeÈfƒ£¸¡S I™L ÄHCG ¼¸¡dG ª»ˆŽe ‡c™MȸY ‡jQÄÁ»ŽdG ¢ÇFQ Qƒ¡žˆ¡ehI—MGh ‡¡Vƒ¯ˆfG GÄ¡¯ˆfƒa ,ÉRƒZÄH¼Áˆ»¦¾e Gį¡Uhh ,‡Yƒ²dG ƒÁd Š›ˆgGGÄ¡MCG ƒe—©H ¶dPh ''IQOƒb ‡c™¡žH `HÀCG ƒ»¸Y ,ƒ¡jCG Qh™¬dƒH ƒ»HQh ™”¯dƒH¿e ™„ˆ©j ™‘dG ÈHî£dG ½ƒ©dG Oƒ‘JÕG‡©eƒŽdG Èa ‡ÇHî£dG Šƒ»Ç¦¾ˆdG ™„cCG¢ÇFQ QÄ¡M ƒ»HQh ..‡j™FG›ŽdG.¶dP ŸY ¹ÇdO ‡eĵ‘dG
 ‡¬¸dG —¡V ‡„Ç„¡ždG Oƒ‘JG ‡Ç¡f™¯dG
‡„Ç„¡ž¸d ȾWÄdG Oƒ‘JÕG ‡¬d ÀCG ªe,ƒÁeÄ»Y Èa ‡Ç„¡žN ‰dGRƒe ‡j™FG›ŽdGˆ¡e ŠƒfƒÇ„dG QG—¡UEƒH ½Ä²j ƒe—¾YIQÄ‹dG ½ƒjCG ŠƒÇ¾Ç©„¡dG ŠGO™¯e¹»L ¹‹e ‡¡SƒjQO ’HGQh ‡ÇYGQ›dG«ƒ»WCÕG —¡Vh ..RG›ˆYG ¹µH ¹Ž¡J)¹c ªe ..¹»ŽdG ¿e ƒg™ÇZh (‡Ç„¾LCÕG±˜M Äg —j—ŽdG ÀCG ÕEG ,¶dPŠƒfƒÇHh ŠGQƒ©¡T ¿e ƒÇFƒÁf ‡Ç¡f™¯dG‡j™FG›ŽdG ‡„Ç„¡ž¸d ȾWÄdG Oƒ‘JÕGÕ—H ‡j›Ç¸ŽfEÕG ºƒ»©ˆ¡SG ¹¡a ɘdG Qƒ```````ˆ”j ’„¡UCG PEG ,‡Ç¡f™¯dG ¿Y
rian youth National union of alge
h
ryreto National sec
..‡j›Ç¸ŽfEÕG Šƒ»¸µdG ¿e ƒg™ÇZh¼ZQ ''RG›ˆYGh ™”a ¹µH'' G˜g •—‘j¢V™a ºhƒ‘J ȈdG ''‡Ç„¾LCÕG «ƒ»WCÕG''‡¡SQ—»dG Èa IIJdƒH ™ÇˆdÄa ‡¬d.‡j™FG›ŽdG
!?†ƒˆµdG ªe I—ǸN ‡¸µ¡že Èg ƒe
?!Àƒ¾¡SCîd ¢Çdh Àƒ¡fEîd …Ç„W †Ä¸£»dG
!?À  ™  ²dG « h™  ¡ž  e RƒŽ  fEÕ‡  ¸Ç”  H Q ÄLCG
ºƒ»  ©dGAƒ£  ¡  H h À Äj Qƒ»  ©  »dG h À Ä¡S—¾  Á»dG …  Ç¡U C G Rƒ  Žfƒ  H ‡  ¯¸µ  »dG ‡ÇfƒHƒÇ  dG ‡  c™¡  ždG ƒ¡V Q G Ädƒf¿j˜dGƒe¹  ¡Uƒ¯dG († ™Z´ ™¡  T)ªj™  ¡dG³j ™£  dG ™  £  ¡  T¿  ùùe ,‡ùù„ù  ùÇùù”  ùùdƒùù  H¢  fÄù  ù  Jh •  ùùj™  ùùùj™  ùùùYÄ  ùùùH ™ùù  ùH ¿  ùùùÇùùùH ‰„ q ÇNȈdGh ¿  ÇÇfƒHƒÇ  dG ¿  e(‡e—  ©¾  »dG)ŠG›Ç  ¯  ‘  ˆ  dG,  O °d C G40¼  b Q …JG Q ¼  gC G i—  ©ˆjÕPE G,¼Á  dƒeBG‡ùYƒù¡S12º—  ù©ù»  ùH º h˜  ù„ù»  ù  dG —  ùÁùŽ  ùdG¿ùùY¶  Çùùgƒùùf¹  ©LƒeÄg h,«Ä  „¡SC ÕG È  a½ƒj C G ‡ˆ  ¡SI—»  d ƒ  ÇeÄ  j¿e¼Z ™dƒH ,‡  jO Ä  „©dƒH ‡  Ç©¡  V ÄdG Ø  g °  ¡Ÿ  j ¢  ©  „dG¹  »©  dG)¥h ™¡T¹c ¢S—¾  Á  »¸  d Àh ™a Äj ¿  ÇÇfƒHƒÇ  dG À C G.I QƒÇ  ¡  dG hº Ä»‘  »dG h ™µÇ  »dG hºƒ²¾  dG ¹  ‹e(¤  ²a½Oƒ  ²dGÉ™  ¯Ça™Á  ¡TÈ  a ³¸£  ¾ˆ  ¡S i ™„  µdGºƒ¬  ¡TC ÕG¿  ÇYI—¸  H È  a À Äµˆ  ¡S ¿  ÇÇfƒHƒ  Ç  ¸d ‡  ÇJƒ  Ç  ‘dG I—  Yƒ  ²  dGh¿Ç  Ç  fƒHƒ  ÇdG  Ä‘  ùf À Äù¯  ù  MG›  ùdG..‡ù  ¾  ùÇù£  ù¾ù¡    ²ùHIQƒ  ù»ù¡  SG‡  ùÇùdƒ  ù£ùjÕGh‡ùÇ  ù¡f ™ù¯ù  dG Šƒùc  ™  ù¡ž  dG Å  ù¸ùùYGÄ  ùù»ùùM ™ùù  J.‡j ™FG ›  Ž  dG Å  ˆM h ..‡Ç¾  Ç¡Ÿ  dGh
 
•—```````×G
ø 1856 O—©dG ø `g 1427 I—©²dG ÉP 11 `d ³aGÄÙGø ½2006 黡jO 02 ‰„¡dG ø
03
$
Q˜‘jh °¡žµj ¸dG ½îZ
''È¡SƒÇ¡dG ¥ƒ¡ž¾dG Èa ™FG›ŽdG ¢Fƒ¾c ½—”ˆ¡j È¡SƒÇ¡S †›M''
‡Ç²Ç²M ‡KQƒc ¿e GÄŽf ‡¾Jƒ„H ™¡Ÿ¾dG ÈM Àƒµ¡S
!‡¾Jƒ```````„H ™Ç£`N ÉRƒ```Z †™``¡J Èa ÀÄ``````„„¡ˆj ¢Sƒ``````‘`¾dG ¢UÄ``¡Ÿd
‡ùùÇùù¾ùùj—ùùdG ÀhD  Äùù¡ždG ™ùùjRh ºƒùùb‡ùù¡Çùù¾ùùµùùùdG ƒùùùYO ÂùùùfE G ±ƒùùùbhC ÕGh½—ù©ùùH ™ùùFG›ùùŽùùdƒùùH ‡ùùÇùù‘ùùÇùù¡»ùùdG¿ÇÇ‘Ç¡»dG ¿Çj™FG›Ž¸d “ƒ»¡dGÈa ‡Ç¡SƒÇù¡dG ŠGAƒù²ù¸ùdG ‡ùeƒùbE ƒùH‘dƒ¡Ÿe ‰²¸J ƒe —©H ,ƒÁJG™²e¿ùùe Aƒùù¡YC G ÀC G ÃOƒùù¯ùùe G™ùùj™ùù²ùùJ,Âù»ùù¡SG ¿ùùY °ùù¡žµùùj ¼ùùd ,†›ùùM¿e ‡¡ǾµdG Èa Aƒ²ˆdÕG GhOƒˆYG.È¡SƒÇ¡dG ¹»©dG ¹LC GÈa ¢Ç»”dG ½Äj ™jRÄdG ºƒbhÂfC G ‡YGPE îd ‡Çfƒ‹dG Iƒ¾²dG i—ˆ¾eÈa ‡¡SƒÇ¡dG ‡¡SQƒ»»H ’»¡j ÕɘdG C G—„»dG ¢¯f ÀC Õ ,¢Fƒ¾µdGÉ™ù¡j —ùLƒùù¡»ùùdG Åùù¸ùùY É™ùù¡j‡ùù¡SQƒùùù»ùùùeh ,¢Fƒùùù¾ùùùµùùùdG Åùùù¸ùùùYÈùùa AGÄùù¡S «Äùù¾ùùù»ùùùe ‡ùùù¡SƒùùùÇùùù¡dGOGQC G ¿e''h ,‡¡ǾµdG hC G —Ž¡»dG‡ùùÇùùHƒùù”ùùˆùùfÕG Âùùˆùù¸ùù»ùùM C G—ùù„ùùj ÀC G.''‡¡ǾµdG ¿Y G—Ç©H ƒgC G—„ǸaÀÄùfƒùb ³ùùÇùù„ùù£ùùJ ¢UÄùù¡Ÿ”ùùHh ™ùÇù¬ùd ‡ùÇù¾ùj—ùdG ™ùFƒù©ù¡ždG ¼ùÇù¦ù¾ùJÀC ƒùùH ™ùùjRÄùùdG ºƒùùb ,¿ùùÇùù»ùù¸ùù¡»ùùùdG¢UÄùù¡Ÿf OG—ùùYE G O—ùù¡ŸH IQGRÄùùùdG ™jRÄdG …¡M ÀÄfƒ²dƒa ,‡Ç»Ç¦¾JŸY ‡Ç‘Ç¡»dG ¼j™‘ˆd ¼»¡Ÿj ¼dÀC G G—cD  Äe ,ƒÁ»¦¾Çd ƒ»fE G ,ƒÁ¸gC G Èùa ‡ùdÄù¯ùµùe —ùù²ùùˆùù©ùù»ùùdG ‡ùùj™ùùM,«Äù¾ù»ùe ™ùÇù¡ž„ùˆùdG ƒù»ùfE G ÀÄùfƒù²ùdGÅùùù¸ùùùY ÈùùùJC ƒùùùJ GQƒùùùKBG …J™ùùùj ÂùùùfC Õ .‡eC ÕG ¶¡Sƒ»Jh ‡eOƒ²dG ºƒÇLC ÕG ™ùjRÄùdG Åù¯ùf i™ùNC G ‡ùÁùL ¿ùùe,ƒùùjGh›ùùdG Åùù¸ùùY IQGRÄùùdG ‡ùùjƒùù¡Uh‡ù©ùHƒùJ ŠƒùùÇùù©ùù»ùùL ƒùùÁùùfC G G—ùùcD  Äùùeƒùg—ùYƒù¡f'' Èùf—ù»ùdG ªù»ùˆùŽù»ù¸ùùdƒ¯Ç¡e ,''Ⱦj—dG ƒgQhO AGOC G ŸYÀGÄùùùùNE ÕG Aƒùùùù²ùùùùd ¼ùùùùÇùùùù¦ùùùù¾ùùùùùJ ÀC G«Äùù„ùù¡SC ÕG ºîùùN ¿ùùÇùùÇùùfƒùùŽùùÇùùˆùùdG,¥GÄZC ÕƒH È¡Vƒe ¿Ç©H È¡Vƒ»dG¼dh ÃGÄg ŸY —MGh ¹c Ù¡a''ŠƒùùùÇùùù£ùùù©ùùùe ªùùùbGh ¿ùùùe ™ùùù¡¯ùùùjª»ˆŽj ÀG ƒfOQC G'' PE G ,''‡j™FG›L—Çù¡S ùÇù¡ždG Gh™ùc˜ùˆùjh ÀGÄùNE ÕG,''×dÄe ™²e Èa ÈfƒŽÇˆdG —»MC GȲˆ¸j ÀG'' ™jRÄdG …¡M ±—Ádƒa¹»©dGh ·™ùˆù¡že —ùÁù©ùd ªùÇù»ùŽùdGªùÇù»ùL Èùa ½îùù¡SE ÕG ™ùù¡žf Åùù¸ùùYÂùÇùdE G ƒùYO ƒù»ù¸ù‹ùe ¼ùdƒùù©ùùdG Aƒùù‘ùùfC GÈbƒH ³¸¬J ÀC G —j™f Õh ,Ç¡ždG.''ÀG—ù¸ù„ùdG °ù¸ùˆù”ùe Èùa ƒùjGh›ùùdGƒŽeƒf™H IQGRÄdG ¶¸»J ¶dP ¹‹eh‡„²Y É—Ç¡S ºÄM Ųˆ¸e ‡eƒbE Õ¹ q ¡Uh ɘùdG ¹ùÇù¸ùŽùdG ÈùHƒù‘ù¡ŸdG''.''ƒ¾ÇdE G ½î¡SE ÕG°¸e ¿Y ™jRÄdG —‘J ƒ»c IQGRÄdG ‰¯¡žˆcG ŒÇM ,±ƒbhC ÕG¿ùùe Qƒùùùˆùùùµùùùg °ùùùdC G 30 G™ùùùND  ÄùùùeIC ƒÇg IRÄ‘H ÀBÕG Èg ±ƒbhC ÕG ‡ùcÄù¸ù»ùùe ‰fƒùùc Èùù¡VGQC ÕG ’ùù¡eIQGRÄdG ÀC ƒH ™cP ƒ»c ,¿j™»©»¸d¢UƒùùN ÀGÄùùjO Aƒùù¡žfE G “™ùùˆùù²ùùˆùù¡S±ƒbhC ÕG ¼Ç¡S™J ÅdĈj ±ƒbhC ÕƒHAGOC G ¿ùÇù¡‘ùJh ‡ù»ùù¡S™ùù»ùùdG ™ùùÇùùZ.IOÄLÄ»dG¹eƒµH Ⱦµ¡S ÈM C ƒ¡ž¾Ç¡S ƒ»c ½OƒùùN ™ùù€ùùH ‡ùùj—ùù¸ùù„ùùùH Âùùù²ùùùaG™ùùùe,±ƒbhC îd ¶¸e Äùgh ‡ù»ù¡Uƒù©ùdƒùHI—ùùùùY IQGRÄùùùùdG Š™ùùùùˆùùùù¡TG ƒùùùù»ùùùùùc ‡ùÇùb™ùùˆùùdG ¿ùùjhGhO ¿ùùe ŠGQƒùù»ùùYi™NC G ªjQƒ¡že ·ƒ¾gh ‡jQƒ²©dG.°bÄdG ·îeC Gh ºGÄeC G Qƒ»‹ˆ¡SÕ
ÉhG™»b ‡Ç¾Z
¿ùùùùùùùùe —ùùùùùùùùj—ùùùùùùùù©ùùùùùùùùdG …µùùùùùùùùùJQG¿ùÇùÇùfƒù£ùj™ù„ùùdG ¿ùùÇùùÇùù¡SƒùùeÄùù¸ùùH—ùùdGºh—dG ¿e ™ùÇù‹ùµùdG Èùa Šƒù¯ùdƒù”ùeŠîùùù‘ùùùe Èùùùa ‡ùùùb™ùùù¡dG ƒùùùÁùùùù¾ùùùùeÈ¡Vƒ»dG ½ƒ©dG ™FG›ŽdƒH ÀRƒ”eh¼ùÁùù¸ùùN—ùùJ ÀC G ¿ùùµùù»ùù»ùùdG ¿ùùe Àƒùùc ÕÄd ‡¾¡S I—»d ¹bC ÕG ŸY ¿Ž¡dG‡ùùùùfƒùùùù¡Ÿ‘ùùùùdƒùùùùH ¼ùùùùÁùùùùˆùùùùfƒùùùù©ùùùùˆùùùù¡SG.‡Ç¡SƒeĸH—dG‡ùùùùÇùùùùLQƒùùùù”ùùùùdG IQGRh ŠOƒùùùùùaC Gh ™ùù¡žf ™ùùj™ùù²ùùJ Èùùa ‡ùùÇùùfƒùù£ùùj™ùù„ùùùdG17 ÀC G Èùùùùùù¡Vƒùùùùùù»ùùùùùùùdG Aƒùùùùùùù©ùùùùùùùHQC ÕGGĸ»©ùˆù¡SG ƒùÇùfƒù£ùj™ùH ƒùÇù¡SƒùeÄù¸ùHO¿e ŠîaE îd ‡fƒ¡Ÿ‘dG 2005 ‡¾¡SŠƒ¯ùdƒù”ù»ùdG —ù©ùH ‡ùdG—ù©ùdG †ƒù²ùYÈùˆùdG ºh—ùdG Èùa ƒùgÄù„ùµùùJQG ÈùùˆùùdG.ƒÁÇa ¹»©¸d Gh—»ˆYG‰e—ùùb ɘùùdG ™ùùj™ùù²ùùˆùùdG ™ùùcPh‰j™ùùùZQƒùùùe ‡ùùùÇùùùLQƒùùù”ùùùdG I™ùùùùjRh¢¸Že ÅdE G ¾e ‡”¡f ‰ÇµfîH¿ùÇùH ¿ùe ÀC G Èùfƒù£ùj™ù„ùdG ½Äùù»ùù©ùùdGGÄeƒb ¿ùe ¿ùÇùÇù¡SƒùeÄù¸ùH—ùdG AÕD  ÄùgÈa ¹¡ž¾dGh Šî‘e Èa Šƒb™¡H½ƒùùù©ùùùdG ™ùùùFG›ùùùŽùùùdG Èùùùa ÀRƒùùùù”ùùùùeAƒù²ùdE G ƒùg™ùùKG Åùù¸ùùY ¼ùùJ Èùù¡Vƒùù»ùùdG ’dƒù¡Ÿe ¹ù„ùb ¿ùe ¼ùÁùÇù¸ùY ¢„ù²ùdG—©H ¼Á¸Ç„¡S Ÿ”j ÀC G ¹„b ¿eC ÕG.‡Ç¡SƒeĸH—dG ‡fƒ¡Ÿ‘dƒH ¼Áµ¡»J‡Çfƒ£j™„dG ‡aƒ‘¡ŸdG ‰¯¡Uhh,¿Ç¡žFƒ£dƒH ¿ÇÇ¡SƒeĸH—dG AÕD  ÄgAÄŽ¸d ¼ÁˆLƒM …„¡S ¿Y ‡¸Fƒ¡ˆe‡jQƒŽJ Šî‘e Èa ‡b™¡dG ÅdGÂùùJ™ùù„ùùˆùùYG ɘùùdG ±™ùù¡ŸˆùùùdG Äùùùgh.ƒÇbîNC G ƒWƒ£‘fG½ƒùùùb ™ùùùFG›ùùùŽùùùdG QG™ùùùZ Åùùù¸ùùùYh¾ÇH ƒ»c ,ÀÄÇfƒ£j™H ÀÄÇ¡SƒeĸHOŠƒù¯ùdƒù”ù»ùH ,Èù»ù¡S™ùdG ™ùùj™ùù²ùùˆùùdG,™ùùù¡Ÿe ¿ùùùe ¹ùùùc Èùùùa ‡ùùù¸ùùùùKƒùùùù»ùùùùe,ƒùfƒùZ ,QGÄù¯ùjO ŠÄùc ,Àh™ùÇùeƒùµùdGÈùa ,‡ùÇùFGÄùˆù¡SÕG ƒùÇù¾ùÇùZ ,ƒùùÇùù„ùùeGRÀÄÇ¡SƒeĸHO ÂÇa ½ƒb ɘdG ‰bÄdG ™£NC G Šƒ¯dƒ”e †ƒµJQƒH Àh™NBGÈa …„¡ˆdGh AG—ˆYÕG ƒÁ¾ÇH ¿e ™ù»ù”ùdG †™ù¡Th ƒùjƒù‘ù¡¸ùùd “h™ùùL½™ù‘ùJ ‡ùùÇùùeîùù¡SE G ºhO Èùùa ƒùù¾ùù¸ùùY†GOBÕƒùH ºîùNE ÕG G˜ùch ºÄùù‘ùùµùùdG.‡eƒ©dGihƒùµù¡ždG ÀC G ™ùj™ù²ùˆùdG ±ƒù¡VC GhŠƒùùù£ùùù¸ùùùù¡dG ÅùùùùdE G ‰©ùùùùaQ ÈùùùùˆùùùùdGȈdƒM ƒ¡jC G ‰¾»¡J ‡Çfƒ£j™„dG‡ùj—ù¡L GQG™ù¡VC G ‰¯ù¸ùùN AG—ùùˆùùYGÈùùa I—ùùMGh ‰©ùùùbhh ƒùùùjƒùùù‘ùùù¡¸ùùùd‡ùjOÄùù©ùù¡dG Èùùa ‡ùùÇùùfƒùù‹ùùdGh ÀOQC ÕGÈ¡SƒeĸHO ºƒ²ˆYG ƒÁÇa ¼J ȈdGhÂJQƒÇ¡S OIJj Àƒc ƒ¡jC G Èfƒ£j™HÅdE G I™Ç¡že ,™µ¡S ‡dƒM Èa Ägh‰©aQ ¹Ç„²dG G˜g ¿e ihƒµ¡T ÀC GÈa ¿ÇÇfƒ£j™H ¿ÇÇ¡SƒeĸHO —¡V,h™Ç„dG ,ƒfƒZ ,ÕĬfC G ,Àƒ¾„d ,™¡Ÿe.ƒÇ¡ShQÅùùdE G ¶d˜ùùc ™ùùùj™ùùù²ùùùˆùùùdG Qƒùùù¡TC Gh†Äù¾ùL Èùa ¹ù²ùùˆùùYG Èùù¡SƒùùeÄùù¸ùùHOAîLj¡SÕGh ‡b™¡dG ‡»ÁˆH ƒÇ²j™aE GIQƒùÇù¡S IOƒùÇùbh ‡ùjQƒùf ‡ùLQO Åù¸ùùY¼ùùùÁùùùJG ¿ùùùÇùùùM Èùùùa ,¿ùùùÇùùùeC ƒùùùùJ ÀhOIQƒùÇù¡S IOƒùÇù²ùH ™ùùNBG Èùù¡SƒùùeÄùù¸ùùHO.ƒÇc™J Èa I™Ç£N IQÄ¡ŸH¿ùùÇùùÇùù¡SƒùùeÄùù¸ùùH—ùùdG O—ùùY ùùù¸ùùùHh“™¡Ÿ»dG Qƒ”dG Èa ¿ÇÇfƒ£j™„dG‡ùùùùfƒùùùù¡Ÿ‘ùùùùdG ½G—ùùùù”ùùùùˆùùùù¡SG ¼ùùùùÁùùùùùd.È¡SƒeĸHO °dC G 23 ‡Ç¡SƒeĸH—dGÀG ™j™²ˆdG ¢Sƒ¡SC G ŸY ’¡ˆjhŠƒùù¯ùùdƒùù”ùù»ùùùdGh Šƒùùùb™ùùù¡dG Øùùùg°ùùùùùù¡UÄùùùùùùJ ºhO Èùùùùùùa ‰„ùùùùùùµùùùùùùJQG¹ùŽù¡j ¼ùd ¿ùÇùM Èùa ‡ù¯ù¸ù”ùˆù»ùdƒùHÉC Õ ‡ùùù¯ùùùùdƒùùùù”ùùùùe ÉC G ™ùùùùj™ùùùù²ùùùùˆùùùùdG.‡ÇH™¬dG ºh—dG Èa È¡SƒeĸHO‡¾¡d ƒ¾ÇÇa ‡Çbƒ¯JG ŸY Aƒ¾HhŠƒùù€ùùÇùùÁùùdG Aƒùù¡YC G ªùùˆùù»ùùˆùùùj 1961G˜ùùch ¼ùùÁùùjhPh ‡ùùùÇùùù¡SƒùùùeÄùùù¸ùùùH—ùùùdG‡fƒ¡Ÿ‘dG ³‘H IQƒ¯¡dƒH ¿Ç¸eƒ©dG‡ùù¯ùùÇùù¡»ùùdG ‡ùùdh—ùùù¸ùùùd ¿ùùùµùùù»ùùùj Õh‡ùdƒùM Èùùa ƒùùÇùùFƒùù¡b ¼ùùÁùùˆùù©ùùHƒùùˆùùe.¼FG™L hC G Šƒ¯dƒ”»H ¼ÁeƒÇb ™j™²ˆdG ´™£J i™NC G ‡ÁL ¿ehŠGQƒ¯¡dG ŸY ‡²‘ˆ¡»dG ÀÄj—¸d‡»¡Uƒ©dG Èa I—»ˆ©»dG ‡Ç„¾LC ÕGƒ»ùÇùa ƒù»ùÇù¡SÕ À—ù¾ùd ‡ùÇùfƒù£ùj™ù„ùdG‡Ç¸‘»dG …FG™¡dG —j—¡J ¢Ÿ”j½G™ùùˆùùMG ½—ùùY Šƒùù¯ùùdƒùù”ùùe G˜ùùùchŠGQƒÇ¡dG ¹„b ¿e Qh™»dG ÀÄfƒb.‡Ç¡SƒeĸH—dG Šƒ€ÇÁ¸d ‡©HƒˆdGIQƒ¯¡S ÀC G ™j™²ˆdG °¡žc ÂǸYhƒùfÄùjO ‰¸ùŽùù¡S À—ùù¾ùù¸ùùH ™ùùFG›ùùŽùùdGȾÇùd™ùˆù¡SG ÂùÇù¾ùL 60.000 ƒùgQ—ùb‡ù»ùFƒùb ¢SC GQ Åù¸ùùY ƒùùÁùù¸ùù©ùùL ƒùù»ùùeƒ»Ça ƒÁfÄjO ‰»cG™J ȈdG ºh—dG.Šƒ¯dƒ”»dG ¿e «Ä¾dG G˜g ¢Ÿ”jŠƒ¯dƒ”»dG O—Y ™j™²ˆdG O—‘j ¼d‡ùù€ùùÇùùÁùùdG Aƒùù¡YC G ƒùùÁùù„ùùµùùJQG ÈùùˆùùdG‡ùùùj™ùùùFG›ùùùŽùùùdG ‡ùùùÇùùù¡SƒùùùeÄùùù¸ùùùùH—ùùùùdG…¡M ¿µd ,‡Çfƒ£j™„dG ‡»¡Uƒ©dƒHƒgO—Y Q—²Ça Šƒ¯dƒ”»dG ºh—L.‡¯dƒ”e 530 ÈdGÄ‘H‰bÄùdG Èùa ™ùj™ù²ùˆùùdG ™ùù¡žj ¼ùùdh‡j™FG›ŽdG IQƒ¯¡¸d ÀC G ÅdE G ÂJGPAƒù„ùYC ÕG —ùj—ù¡ˆùH ‡ù²ù¸ù©ùˆùe ƒùùfÄùùjO¨ƒù¦ùˆùcƒùH Åù»ù¡j ƒù»ùH ‡ùù¡Uƒùù”ùùdG‡ùj—ù¸ùH ƒùÁù¡V™ù¯ùJ ÈùˆùdG Šƒùb™ù£ùùdGŠƒùùù¡¡SD  Äùùù»ùùùdG ¹ùùùc Åùùù¸ùùùY À—ùùùù¾ùùùùdƒùÁùÇùa ƒù»ùH ‡ù¡Uƒùù”ùùdGh ‡ùùÇùù»ùù¡S™ùùdGÈJC ƒJh .‡Ç¡SƒeĸH—ùdG ŠƒùÇù¸ùÇù‹ù»ùˆùdGÈùa I—ù‘ùˆùù»ùùdG ŠƒùùjÕÄùùdG IQƒùù¯ùù¡S‰»cG™J ȈdG ºh—¸d ºhC ÕG °¡ŸdGƒùùùÁùùù©ùùùaO ½—ùùùY …„ùùù¡H ƒùùùùÁùùùùfÄùùùùjO¨ƒùù¦ùùˆùùcG Aƒùù„ùùYC G Šƒùù²ùù‘ùùˆùùù¡»ùùùdÀÄùùùjO ‰¬ùùù¸ùùùH —ùùùbh .Šƒùùùb™ùùù£ùùùùdGÀÄǸe ¿e ™‹cC G ‡Çµj™eC ÕG IQƒ¯¡dGÀÄj—dG °©¡V †Qƒ²j ƒe ÉC G ÂǾLÕÄù¬ùfG IQƒù¯ùù¡S ¿ùùe ‡ùù²ùù‘ùùˆùù¡»ùùdGƒeC G .ÂǾL 543.300 ‰¬¸H ȈdGh½—ùùY Šƒùù¯ùùdƒùù”ùùe ¢Ÿ”ùùj ƒùù»ùùùÇùùùa‡ùù¡Ÿ¡Ÿ”ùù»ùùùdG ¿ùùùcƒùùùeC ÕG ½G™ùùùˆùùùMG¿ùùÇùùH —ùù²ùùa ŠGQƒùùùÇùùù¡dG °ùùùbÄùùùˆùùùdŠGQƒùùeE ÕG IQƒùù¯ùùù¡S ÀC G ™ùùùj™ùùù²ùùùˆùùùdG ™„cC ÕG ¤¡²dG Š—¡ŸM I—‘ˆ»dG540.000 ¿e ™‹cC ƒH ŠQ—b ÀÄj—H‡¯dƒ”e 441 ºOƒ©j ƒe ÉC G ,ÂǾLG˜g ÀC ƒ¡žH ™FG›ŽdG ÀÄjO ¿ÇM Èaƒùg™ù„ùˆùYG Šƒù¯ùdƒù”ù»ùdG ¿ùe «Äù¾ùùdGºh—dG ªe ‡fQƒ²e ‡£Ç¡H ™j™²ˆdG.i™NC ÕG
¹bCÕG ŸY ‡¾¡S I—»d ¿Ž¡dG ¼Áˆ„¾L ‡Ç¡SƒeĸH—dG ‡fƒ¡Ÿ‘dG
GÄeƒ```b ÀÄ````Çfƒ```£j™H ÀÄ````Ç¡Sƒ```eĸHO™````FG›`````ŽdG Èa Šƒ``````b™¡H
ÉQƒ¡Ÿ¾e ºƒ»c
ªbGÄdG ™¡Ÿ¾dG ÈM Àƒµ¡S ¿e ±ÕBG ¢TƒY¢Ç»”dG ÅdE G Aƒ©HQC ÕG ‡¸Çd ‡¾JƒH ‡¾j—e ¤¡ShŠÄ¡U «ƒ»¡S ™KG ,¿ÇDzDzM ™YPh …YQ AGÄLG,QƒˆeC ÕG Šƒ€e —©H ŸY ™Ç„c ÉRƒZ †™¡JÉÄÁùŽùdG —ùÁù©ù»ù¸ùd ÀhQhƒùŽù»ùdG Àƒùµù¡dG «™ùgh Q—¡Ÿe —ùj—ù‘ùˆùd «QGÄù¡ždG ¹ùc ¿ùe Åù²ùÇù¡SÄù»ù¸ùd ™¡žYh ¹Ç¸dG °¡Ÿˆ¾e Èa Œ©„fG ɘdG ŠÄ¡ŸdGG™¦f ''C GÄ¡SC ÕG'' h—M ¿e ±Ä”J ¤¡Sh ³FƒbOÈ‘dG Àƒµ¡S ¿e QOƒ¡Ÿe …¡Mh ,ŠÄ¡ŸdG IIJd¿e Rƒ¬dG †Ä„fC G ‡b™¡S GÄdhƒM ¿ÇdÄÁŽe ÀE ƒa Rƒ¬dG ‡µ„¡T ¤H™j Àƒc ɘdG ™Ç¬¡ŸdG ¼Ž‘dG†™¡Jh ÂaîJG ÅdE G iOC G ƒe ÉÄÁŽdG —Á©»dƒHºhƒ²e ÛŽfG ɘdG †Ä„fC ÕG ¿e I—¡žH Rƒ¬dGÃùŽùJƒùH —ùÁù©ù»ùdG QG—ùL QƒùN ƒùÇùd—ùˆùùe Âùùc™ùùJhɘdG —j—ŽdG RƒŽfÕG «h™¡že QƒWG Èa «Qƒ¡ždGŠÕD  hƒ¡J I—Y “™£j ƒe ,½ƒjC G ˜¾e »¸¡J ¼J‡ÇFG—H ‡²j™£H Rƒ¬dG ‡µ„¡T —e ‡²j™W ºÄM¼ù¸ùù¡J ɘùùdG —ùùÁùù©ùù»ùùdGh ºhƒùù²ùù»ùùdG ±™ùùW ¿ùùe,™Ç£”dG ª¡VÄdG G˜g ‡Ždƒ©e ÀhO «h™¡ž»dGª²j ™NBG È¡Sƒ‘f †Ä„fC G ¢V™©J ƒe —©H ‡¡UƒN˜¾e ‡b™¡¸d †ƒ„¡ždG ‰Ç„d ¹Hƒ²»dG …fƒŽdG Èa.Rƒ¬¸fÄ¡S ‡¡¡SD  Äe ¿e ÀÄY …¡M ,ªÇHƒ¡SC G‡²ù£ù¾ù»ùdƒùH ¿ùj™ùgƒù¡dG Èù‘ùdG Àƒù„ù¡T ‡ù¦ù²ùj—©H ''i™„c ‡KQƒc'' ¿Ç»Fƒ¾dG ±ÕBG …¾L ¼ÁÇYhh‡c™M ½ƒeC G ³j™£dG ª£b ÅdE G AÕD  Äg «Qƒ¡S ƒe …„¡ˆj ÀC G ¿e ƒaÄN ,IQƒ»dGh ŠGQƒÇ¡dG Qh™eŠGQƒÇ¡dG AGÄ¡VC G ŠGQG™¡T hC G IQƒŽÇ¡S …²Y¼K ,³FG™M Èa Šƒ„c™»dG Šƒc™‘e ºƒ©ˆ¡TGh Rƒ¬dG ‡‘FGQ Š—ˆeG ƒe —©H ,‡dÄÁe ŠGQƒŽ¯fG ’dƒ¡Ÿe ®îHG QÄah ,QƒˆeÕG ŠG™¡žY —©H ŸY ’dƒ¡Ÿ»d ‡Ç¸ùÇù¸ùdG ‡ùHhƒù¾ù»ùdGh ‡ùÇùf—ù»ùdG ‡ùjƒù»ù‘ùdG³j™£dG ³¸Z ¼J ,Rƒ¬¸fÄ¡S ‡¡¡SD  Äeh ‡W™¡ždGÅdE G Rƒ¬¸fÄ¡S ’dƒ¡Ÿe ‰YQƒ¡Sh ¿Ç„fƒŽdG ¿e‡Ç¡ÇF™dG ''ªWƒ²»dG'' ¿e —Á©»dG ¿Y Rƒ¬dG ª£bI—ùY —ù©ùH ’ù¸ù¯ùJ ¼ùd ƒùÁù¾ùµùd ,Èùù‘ùù¸ùùd ‡ùùfÄùù»ùù»ùùdG- ''ªWƒ²»dG'' Øg ÀC G ÅdE G ™¦¾dƒH ,ŠÕhƒ‘e‰‘ù„ù¡UC G ¢VQC ÕG Èùùa IOÄùùLÄùù»ùùdG - Šƒùùfƒùù¯ùùdG‡¾¯©dG ÃǻdG ¿e ''·™H'' Èa ƒÁYÄbÄd ‡F™ˆÁe¹‘dG'' ÅdE G ¶dP —©H C ƒŽ¸ˆd ,È‘¡ŸdG ±™¡Ÿ¸dŸYC ÕG ¿e †Ä„fC ÕG ª£²H ‡j—Ǹ²ˆdG ''Èa™©dG¼K ,‡j—j—M ŠÕBƒH ¢VQC ÕG iĈ¡e ŸY סShª¡Vh ɘdG †™¡ˆdG ÈÁˆ¾Çd †G™ˆdG ‰‘J ÂeOQ¤ù¡Sh ,‡ùùjhƒùùÁùùdG ™ùùÇùù¯ùù¡T Åùù¸ùùY Âùù¸ùù»ùùcC ƒùùH ƒùùÇùùM Rƒ¬dG ™Ç¡SGÄe RƒŽfG ºÄM I—j—Y ŠƒeƒÁ¯ˆ¡SGÈa Âc™Jh ¸NGO ¢Çdh —Á©»dG ¤FƒM AGQh.AG™©dG
É›Y ¼ÇµM
‡»¡Uƒ©dƒH I™LƒJ I—Ç¡S ‰eƒb¤ùù¡SÄùùùˆÙG QÄùùù£ùùùdG Ô Pƒùùùˆùùù¡SC Gh—ùùùùùùùùjédG ‡ùùùùùùùùj™ùùùùùùùùj—Ì QƒùùùùùùùùùWE Gh,ºhƒù²ùeh ‡ù¯ù¸ÖƒùH Šîùù¡UGÄÙGh ñjîùùùe 7 ¿ùùùe ícC G ¢SîùùùˆùùùNƒùùùHÈùù¾ùùWÄùùdG ›ùùc™ÙG ¿ùùe ¼ùùÇùùùˆùùù¾ùùù¡Sºƒù»ù©ùˆù¡SƒùH ‡ùj—ùjédG ·Äùùµùù¡Ÿ¸ùùd‡ÇaGëMG ‡²j™£H IQh›e ŠƒµÇ¡T¢SîˆNÕG ‡Ç¸»Y Š—ˆeGh ,G—L ’ù¾ùe …‘ù¡S ºîùN ¿ùe ÅùJÄùù»ùù¸ùùd³j™W ¿Y òaĈÙG ¿j—Yƒ²ˆÙGØùg Š—ùù¡ŸM ŒÇùùM ,ºƒùùÇùùˆùùMÕGòH I—ˆ»ÙG Ië¯dG ºîN ‡µ„¡ždG130 ¿e ícC G 2006h 2002 ‡¾¡SŠƒù¡Tƒù©ùe ºOƒù©ùJ ¼ùÇùˆù¾ù¡S ÀÄùÇù¸ùùe,¤²a òaÄùˆùe ¿ùj—ùYƒù²ùˆùe ‡ùˆù¡SºÄùùùùùM ŠÕD  hƒùùùùùù¡J “™ùùùùùù£ùùùùùùj ƒàiĈ¡e ŸY ‡Hƒb™dG Šƒe›ÇfƒµÇeŒÇM ,—Yƒ²ˆ¸d ȾWÄdG ´h—¾¡ŸdG¹c IƒÇ×G IOƒÁ¡T «G—jE G …¸£ˆj.‡‘¾ÙG Øg ±™¡Ÿd ‡¾¡Si—ùd ‡ùjQÄùÁùù»ÖG ¹ùùÇùùch ™ùùeC GhºhC G Aƒùùù¡e OGÄùùùdG †ƒùùùH ‡ùùù»ùùùµÞ‡©HQC ÕG òWQĈÙG «G—jE ƒH ¢eC G  ™jh›ˆdG ¼ÁˆH ¼Áˆ©Hƒˆeh ¢„×G¢SîùùˆùùNGh Qh›ÙG ºƒùù»ùù©ùùùˆùùù¡SGhOÄ©Jh ,…¡Ÿ¾ùdGh ‡ùÇùeÄù»ùY ºGÄùeC G ™Á¡T ÛE G ‡Ç¡²dG Øg ¹Ç¡Uƒ¯J¹‹à ½q—²J ƒe—¾Y È¡VƒÙG ŠhC G·Äùùùµùùù¡Ÿ¸ùùùd Èùùùù¾ùùùùWÄùùùùdG ›ùùùùc™ÙG·Q—ùùdG ’ùùdƒùù¡Ÿe i—ùùd ‡ùùùj—ùùùjédG‡»ÁˆH ºÄÁÝ —¡V iĵ¡T ªa™H¿ùe òµùÇùù¡žH ƒùùbÄùùa™ùùe ™ùùjh›ùùˆùùdG.“)ÄY—ÙG ¼¡SƒH ȲDz×G ´QÄdG460h 500 òH “hGëj ¸„Ì (½ªùÇùbÄùˆùdG Àƒùch ,¼ùÇùùˆùù¾ùù¡S ÀÄùùÇùù¸ùùeòeC G ªùùùÇùùùbÄùùùˆùùùd G—ùùùL ƒùùùÁùùùHƒùùù¡žeƒe ¿µd ,¼ˆØG ¶d˜ch ‡¾j›ØG½—ùùùùY °ùùùùXÄÙG ·Äùùùùµùùùù¡T QƒùùùùKC G¢UƒØG ›ùùùùùe™ùùùùùdG ‡ùùùùù²ùùùùùHƒùùùùù£ùùùùùe‡ù¸ùÇù¡Ÿa ·q ™ùù‘ùùˆùùˆùùd ,‡ùù²ùù£ùù¾ÙƒùùH‡ùYÄù»ùŽù»ù¸ùd ‡ùù©ùùHƒùùˆùùdG ƒùù‘ùùHC ÕG‡ùjÕÄùd Èù¾ùWÄùdG ·Q—ù¸ùd ‡ùÇùFÕÄùdGÔ Šƒùj™ù‘ùùˆùùH ½ƒùùÇùù²ùù¸ùùd ™ùùFG›ÖG `H ƒgOƒ¯jE G —©H ‡¡UƒN ,iĵ¡ždGƒùe ƒùÇùùdƒùù»ùùLE G ,GQh›ùùe ƒùùµùùÇùù¡T 15¼ùÇùˆù¾ù¡S ñjîùe 7 ‡ùù»ùùÇùùb ºOƒùù©ùùjiĈ¡ÙG ŸY ‡j—¸H 15 ¢Ÿ”J,IRƒ„LjH ÀhQƒgÄH ƒgR™HC G ȾWÄdGÅùù¡SÄùùe OÕhC G ,OÄùù©ùù¡e Èùùù¡SƒùùùM,Àƒù¡»ù¸ùJ ,‡ùjƒùùŽùùH ,¢SGO™ùùeÄùù„ùùH‰¸ùùù¡UÄùùùJh ,‡ùùùù¯ùùùù¸ÖGh ¢Çùùùù„ùùùùdGŠƒùù¯ùù¸ÙG ÀC G ÛE G Šƒùù²ùùÇùù²ùù‘ùùùˆùùùdG‡ù¡¡SD  Äùe ñZh IQh›ùe ‡ùj—ùYƒù²ùdGŠƒùc™ù¡žH ³ù¸ù©ùˆùùJ ŠƒùùµùùÇùù¡ždG ÀC GhIOh—Þ ŠƒÇMî¡U ŠGP ‡¡UƒN³FƒKhh ‡jQƒÎ ŠîŽ¡S ¿»¡ˆJ,IQh›ùe ‡ùeƒùbE G ŠGOƒùÁùù¡Th ‡ùùjÄùùgò²q ²ôG ½ƒeC G ‡HÄ©¡U ¹q µ¡T ƒà ªùÇù»ùL ºîù¬ùˆù¡SƒùH GÄùeƒùb ¿ùj˜ùùdG†GÄùùŽùùˆùù¡SG Aƒùù¾ùùKC G ŠƒùùùeÄùùù¸ùùù©ÙG—ùj—Ð ¿ùe GÄù¾ùùq µÒh ,ò¯ùùXÄÙG‰fƒùc ‡ùùWQÄùùˆùùe I—ùùÇùù¡S ±ƒùù¡UhC G—¡U™J Ó ŒÇM ,³Ç²‘ˆdG “ƒˆ¯e—ù©ùHh .™ùÁù¡TC G 3 I—Ù ƒùùÁùùJƒùùc q ™ÐŠƒc™Ð ºÄM Šƒeĸ©e †q ™¡JI—ùÇù¡dG Øùg ‰¸ù²ù¾ùJ ,ò²ù²ôG‡ù»ù¡Uƒù©ùdƒùH I™ùLƒùJ ¹ù»ùù©ùùJ ÈùùˆùùdG¹MQ ƒ»c ,°¸¡ždG ‡jÕÄH ‡eƒbE îd,‡cÄa ‡¾j—e ¿e ºhC ÕG ƒÁµj™¡T,‡¸bQh ‡jÕh ÛE G ,¼Ç²j Àƒc ŒÇM G™”ˆ¡SƒH ‡¡„¸ˆe ƒÁ¯ÇbÄJ ¼ˆÇdAƒ¾KC G ‰¯¡žch .‡»¡Uƒ©dG Ô ³FƒKh¼g—MCG ƒÁùFƒùc™ù¡T ¿ùY ³ùÇù²ù‘ùˆùdG—ùùùùùùùùùjédG ‡ùùùùùùùùùj™ùùùùùùùùùj—Ì QƒùùùùùùùùùùWE GÂj—d ‡¯¸ÖG ‡jÕÄH Šî¡UGÄÙGh‡ù¸ù£ùY Ô Àƒùc ‡ùùÇùù¾ùùÁùùe IéN 18Èù¡ÇùF™ùdG ¼ùÁùˆÙG Äùgh «G—ùÇùˆù¡SG¶Ç¡T ŸY ¯ÇbÄJ —¾Y Âj—d íY¼ùùùÇùùù¸ùùù©ùùùˆùùùùdG Ô Pƒùùùùˆùùùù¡SC Gh Qh›ùùùùe‡aƒ¡VE G ‡¯¸ÖG ‡jÕÄH ¤¡SĈÙG ›ùc™ÙG GÄùùa—ùùÁùùˆùù¡SE G ºhƒùù²ùùe ÛE G‡ùùj—ùùjédG ·Äùùµùùù¡Ÿ¸ùùùd Èùùù¾ùùùWÄùùùdG‡ùùdÄùùùÇùùù¡S …‘ùùù¡d ‡ùùù»ùùù¡Uƒùùù©ùùùdƒùùùH‡ù„ùMƒù¡U ÀC Gh ‡ù¡UƒùN ,‡ùùfÄùù»ùù¡e hC G Šƒùùj—ùù¸ùù„ùùdG ÀÄùùµùùùJ —ùùùÇùùù¡U™ùùùdGÂH ½ƒb ƒe ™£NC G ¿µd ,ŠƒjÕÄdG—ùùùùùùjédG ‡ùùùùùùj™ùùùùùùj—Ì °ùùùùùùùXÄÙGˆç™L OG—ˆeG Äg ŠÕƒ¡ŸJÕGh‡ùb™ù¡S ÛE G ŠƒùµùÇù¡ždG ™ùjh›ùJ ¿ùùeŒÇM ,òaĈÙG ¿j—Yƒ²ˆÙG ’¾eƒÁa™¡Ÿj ȈdG ’¾ÙG …‘¡j Àƒc  ’dƒ¡Ÿd —Yƒ²ˆ¸d ȾWÄdG ´h—¾¡ŸdGŸY ›q c™j Àƒc ¾µd ,‡€¯dG Øgò¯ùùùXÄÙG ¢©ùùù„ùùùH ÂùùùùJƒùùùùbîùùùùY QÄùùùùù¡M ÀhO ùùùùù¸ùùùùù„ÙG ±™ùùùùùù¡ŸdÀƒµ¡S ±™©j ÂfC Gh ‡¡UƒN ,Ⱦ©ÙG¼ùÁù¡©ùH ¹ùÁùL ¹ù¬ùˆùù¡SGh ‡ùù¯ùù¸ÖG—ù©ùH ¼ùÁùjhP ´Äù²ùMh ¼ùÁùbÄù²ùù‘ùùH‰¸ùù¡UÄùùJh .IƒùùaÄùùdGŠƒ²Ç²‘ˆdG ’¾e …‘¡S °XÄÙG ÀC G ÛE G ‡ÇdhC ÕG ºîùN ¶dPh ÅùJÄùe ¿ùj—ùYƒù²ùùˆùùe 62006h 2002 òH I—ˆ»ÙG Ië¯dG,¼Çˆ¾¡S ÀÄǸe 130 ¸„e ºOƒ©j ƒeºGÄeC ÕG RhƒŽˆJ ÀC G —©„ˆ¡j Õ ¿µdÀC G ŒÇM ,‡»Ç²dG Øg ‡¡¸ˆõG ñ‹J ò„bG™e ÉC G™H ‡Ç¡²dG Øg´h—¾¡ŸdG IQGOE G QhO ºÄM ŠÕD  hƒ¡J‡ùù¡SQƒà Ô —ùùYƒùù²ùùˆùù¸ùùd Èùùù¾ùùùWÄùùùdG.Šƒ¡Tƒ©»dG ±™¡U ‡©Hƒˆeh ‡Hƒb™dG
¸dG ½îZ ¸dG —„Y ÄHG
ÅJÄe ¿``j—Yƒ```²ˆ»d ÀÄ``Ǹe 130 ŸY Aî```Lj¡SÕGh ñjîe 7 ¢Sî```ˆNEG
¿j—Yƒ²ˆ»dG ’¾e ‡b™¡d ‡µ„¡T ¢SCGQ ŸY ‡£¡SĈe Èa Pƒˆ¡SCGh I™LƒJ I—Ç¡S
¿eC îd ‡eƒ©dG ‡j™j—»dƒH ½ƒ©dG ¢žˆ¯»dG ¢eC G ºhC G °¡žc  ‡jÕh ¿eC Õ —j—ŽdG ™j—»dG …Ç¡Ÿ¾J ŸY ÂaG™¡TE G ºîN ȾWÄdG¹‘e I™ÇNC ÕG ØÁH ‡Çeƒ¡S ŠGQƒWG ‡©HQC G OÄLh ¿Y ÀG™gh…Fƒf ¼Á¾ÇH ,™ÇÇ¡ˆdG AÄ¡Sh Oƒ¡¯dƒH ³¸©ˆJ ¼ÁˆH ‡ÇFƒ¡b ‡©Hƒˆe‰‘J «Ä„¡SC G ÈdGÄM ˜¾e ©¡Vh ¼J ɘdGh ³Hƒ¡dG ¿eC ÕG ™j—e ™jh›ˆdG ‡»ÁJ ³Ç²‘ˆdG È¡Vƒb Âd ÂLh ƒe —©H ‡ÇFƒ¡²dG ‡Hƒb™dG ’dƒ¡Ÿe ƒÁH ‰eƒb ›ŽM ŠƒÇ¸»Y Èa ‡Ç»¡SQ ŠGQ™‘e Èa¢©H ¥ƒ²¡SG ªe ƒÁ»Ç¸¡J ¼ˆj ÀC G ¹„b ŠGľ¡S ˜¾e ¿eC ÕG.ŠƒÇ¸»©dG Øg Èa ‡WQĈ»dG Aƒ»¡SC ÕG†™Z ‡»¡UƒY ÅdE G È¡fÄJ ȸY Ä©„e ÀC G ƒ‘¡VGh Àƒc —bh¯¡Ÿj ƒe °¸e ¹Ç¡Uƒ¯J Èa G™Ç‹c ¢VÄ”dG ¿Y ª¾ˆeG Oî„dG¿eC ÕG ‡j™j—»H ÂÇa «h™¡ždG ¼J ɘdG ¹eƒ¡ždG ™ÇÁ£ˆdG ¢©„dG½—Y ƒgOƒù¯ùe ‡ù»ùÁùe ¹ùFƒù¡SQ Œ©ù„ùH Åù¯ùˆùcG ÂùfC G ™ùÇùZ ,ÈùFÕÄùdG,Oƒ¡¯dG Èa ÂWQÄJ ‰„‹j QƒWE G hC G ȾeC G ºhD  Ä¡e ÉC G ªe ’eƒ¡ˆdG ŠQƒ¡TC G —²a ,ƒùÇùFƒù¡b ¿ùÇù©ùHƒùˆù»ùdG ¿ùÇùdhD  Äù¡»ùdG ÈùbƒùH ¿ùY ƒùeC G ƒÁ©¡Vh ¼J —b ¼ÁJƒ¯¸e ªÇ»L ÀC G ''´h™¡ždG''`d ‡»Ç¸Y QOƒ¡ŸeƒÇ»¡SQ ƒÁ»¸¡J ȈdGh ‡W™¡ž¸d ‡jÄÁŽdG ‡Ç¡žˆ¯»dG ±™¡ŸJ ‰‘J ™Á¡TC G 6 I—»d ¹¬¡T ƒe —©H ÉQGÄg ÉhGhR ºhC G —Ç»©dG ¢eC G ºhC G G˜ùg Èùa Âù¯ùù¸ùù”ùùÇùùd ,ÀG™ùùgÄùùH ÈùùFÕÄùùdG ¿ùùeC ÕG ¢ÇùùFQ …¡Ÿ¾ùùe¹ù¬ù¡žj Àƒùc ɘùdG ÈùbRQC G —ùÇù©ù¡S ƒùM ºhC G —ùÇùù»ùù©ùùdG …¡Ÿ¾ùù»ùùdG.™FG›ŽdG Aƒ¾Ç»H Oh—‘dG ‡W™¡žd ÅdhC ÕG ‡b™¯dG ¢ÇFQ …¡Ÿ¾e
†. IOƒb
‡»¡Uƒ©dG Èa IÄ¡T™dG ÀÄWƒ©ˆj ŠGQƒWEG 3 ¤„¡V ¼J ƒ»¾ÇH
 ‡ÇFƒ```¡b ‡©Hƒ``ˆe ¹```‘e ÀG™```gh Èa ÈFÕÄ```dG ¿eCÕG ‡j™j—``»H ¿ÇdhD Ä```¡e 4
†.‡¸Fƒf

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->