Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Xử lý số tín hiệu

Xử lý số tín hiệu

Ratings: (0)|Views: 793 |Likes:
Published by Thuận Lê Văn

More info:

Published by: Thuận Lê Văn on Dec 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2013

pdf

text

original

 
 
TRƯỜNG ĐẠ
I H
C BÁCH KHOA HÀ N
I
 
VI
ỆN ĐIỆ
N T
Ử 
- VI
N THÔNG
BÁO CÁO BÀI T
P L
N
MÔN X
Ử 
LÝ S
TÍN HI
U
Đề
tài
:
Mã hóa, truy
n và gi
i mã tín hi
u âm thanh th
ờ 
igian th
ự 
c trên Matlab
Sinh viên th
c hi
n:
Lê Văn Thuậ
n 20092625Hoàng Nam Phong 20092004L
ớp Đ
TVT3
 – 
K54Mã l
ớ 
p : 46340Gi
ảng viên hướ 
ng d
n : ThS. Tr
n M
nh Hoàng
GV Nghĩa
 
Hà N
i, 11-2012
 
 2
M
c l
c
l
l
 
 3
PH
 Ầ
N A :M
 
đầ
u
X
lý tín hi
u s
(Digital Signal Processing -DSP) hay t
ổng quát hơn, xử
lý tín hi
u r
ờ 
i r
ctheo th
ờ 
i gian (Discrete-Time Signal Processing -DSP) là m
t môn h
c
cơ sở 
khôngth
thi
ế
u
được cho ngành Điệ
n t
- Vi
n thông... Tín hi
u liên t
c theo th
ờ 
i gian (tín hi
ệu tương tự) cũngđượ 
c x
lý m
t cách hi
u qu
theo qui trình: bi
ến đổ
i tín hi
ệu tương tự
thành tín hi
u s
(bi
ến đổ
iA/D), x
lý tín hi
u s
(l
c, bi
ến đổ
i, tách l
ấy thông tin, nén, lưu trữ
, truy
n,...)
và sau đó, nế
uc
n, ph
c h
i l
i thành tín hi
ệu tương tự
(bi
ến đổi D/A) để
ph
c v
cho các m
ục đích cụ
th
. Cách
th
ng x
lý tín hi
u s
, h
th
ng r
ờ 
i r
c, có th
là ph
n c
ng hay ph
n m
m hay k
ế
t h
ợ 
p c
 hai. X
lý tín hi
u s
có n
i dung khá r
ng d
a trên m
ột cơ sở 
toán h
ọc tương đố
i ph
c t
p. Nócó nhi
u
ng d
ụng đa dạ
ng, trong nhi
ều lĩnh vực khác nhau. Nhưng các ứ
ng d
ng trong t
ừng lĩnh
v
c l
i mang tính chuyên sâu. Có th
nói, x
lý tín hi
u s
 
ngày nay đã trở 
thành m
t ngànhkhoa h
c ch
không ph
i là m
t môn h
c.S
phát tri
n c
a c
a công ngh
 
vi điệ
n t
và máy tính cùng v
ớ 
i s
phát tri
n c
a thu
t toán
tính toán nhanh đã làm phát triể
n m
nh m
các
ng d
ng c
a
X
Ử 
LÝ S
TÍN HI
U (DigitalSignal Proccessing).
Hi
n nay, x
lý tín hi
u s
 
đã trở 
thành m
t trong nh
ng
ng d
ụng cơ bả
ncho k
thu
t m
ch tích h
ợ 
p hi
ện đạ
i v
ớ 
i các chip có th
l
p trình
ở 
t
ốc độ
 
cao..
Trong lĩnh vự
c x
lý tín hi
u âm thanh,ti
ế
ng nói thì
ng d
ng c
a x
lý s
tín hi
u là r
t r
ng,
trong đó có:
nh
n d
ng ti
ếng nói, ngườ 
i nói; t
ng h
ợ 
p ti
ế
ng nói, bi
ến văn bả
n thành ti
ế
ng nói; k
 thu
t âm thanh s
 
;…
Do v
ậy nhóm em đã chọn đề
tài 4:
Mã hóa, truy
n và gi
i mã tín hi
u âmthanh th
ờ 
i gian th
ự 
c Matlab
để
th
c hi
n bài t
p l
ớ 
n.Nhóm em xin g
i l
ờ 
i c
ảm ơn đế
n th
y Tr
n M
ạnh Hoàng và Anh Nghĩa đã trự
c ti
ếp hướ 
ngd
ẫn, giúp đỡ 
chúng em hoàn thành bài báo cáo này.

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hoang Anh Nguyen liked this
Zoro Roronoa liked this
Vu Hung Cuong liked this
Chung Nguyen liked this
Duc Nguyen Van liked this
David Villâm liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->