Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CEDO - Raducu contra Romaniei

CEDO - Raducu contra Romaniei

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 21|Likes:
Published by sorin
jurisprudenta CEDO in cauzele contra Romaniei
jurisprudenta CEDO in cauzele contra Romaniei

More info:

Published by: sorin on Dec 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2014

pdf

text

original

 
SEC
Ţ
IA A TREIA
CAUZA R
Ă
DUCU ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI
(Cererea nr. 70787/01)
HOT
Ă
RÂRESTRASBOURG21 aprilie 2009
 Hot 
ă
rârea devine definitiv
ă
în condi
 ţ 
iile prev
ă
 zute la art. 44 § 2 din conven
 ţ 
ie. Aceasta poatesuferi modific
ă
ri de form
ă
.
În cauza R
ă
ducu împotriva României,
Curtea European
ă
a Drepturilor Omului (Sec
ţ
ia a treia), reunit
ă
într-o camer
ă
compus
ă
dinJosep Casadevall,
 pre
 ş
edinte
, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupan
č
i
č
, Alvina Gyulumyan,Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Ann Power,
judec
ă
tori,
ş
i Santiago Quesada,
grefier de sec
 ţ 
ie
,dup
ă
ce a deliberat în camera de consiliu, la 31 martie 2009,pronun
ţă
prezenta hot
ă
râre, adoptat
ă
la aceea
ş
i dat
ă
:
PROCEDURA
1. La originea cauzei se afl
ă
cererea nr. 70787/01 îndreptat
ă
împotriva României, prin careun resortisant al acestui stat, domnul Ion R
ă
ducu („reclamantul”), a sesizat Curtea la 27decembrie 2000 în temeiul art. 34 din Conven
ţ
ia pentru ap
ă
rarea drepturilor omului
ş
i alibert
ăţ
ilor fundamentale („conven
ţ
ia”)
.
 2. În urma decesului reclamantului, la 27 decembrie 2000, v
ă
duva acestuia, doamna SavetaR
ă
ducu,
ş
i-a exprimat, la 3 ianuarie 2001, dorin
ţ
a de a continua judecarea cauzei
ş
i a sesizatCurtea cu noi capete de cerere. Din motive de ordin practic, prezenta hot
ă
râre va continua s
ă
 desemneze pe domnul R
ă
ducu „reclamantul”
ş
i pe doamna R
ă
ducu „reclamanta” [
 Dalbanîmpotriva României
(GC), nr. 28114/95, pct. 1, CEDO 1999-VI
ş
i a se vedea infra pct. 44-47].3. Reclamantul, care a beneficiat de asisten
ţă
judiciar
ă
, este reprezentat de Mirela R
ă
ducu,
 
avocat
ă
în Alexandria. Guvernul român („Guvernul”)
 
este reprezentat de agentulguvernamental, domnul R
ă
zvan-Hora
ţ
iu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.4. Reclamantul se plângea, în special, de nelegalitatea arest
ă
rii sale preventive, de durataprocedurii de
habeas corpus
 
ş
i de înc
ă
lcarea dreptului s
ă
u la respectarea vie
ţ
ii private, caurmare a intercept
ă
rii convorbirilor sale telefonice. Reclamanta pretinde în special c
ă
decesulreclamantului poate fi imputat autorit
ăţ
ilor
ş
i lipsei de îngrijiri medicale adecvate pe perioadaarest
ă
rii preventive a acestuia.5. La 23 martie 2004, Curtea a hot
ă
rât s
ă
comunice guvernului capetele de cerere întemeiate pe art. 2, 5 § 1
ş
i 4
ş
i pe art. 8 din conven
ţ
ie.6. Prin decizia din 16 septembrie 2008, în conformitate cu art. 29 § 3 din conven
ţ
ie, Curteaa hot
ă
rât s
ă
se pronun
ţ
e, în acela
ş
i timp, asupra admisibilit
ăţ
ii
ş
i fondului cauzei.
ÎN FAPT
I.
 
CIRCUMSTAN
Ţ
ELE CAUZEI
 
7. Reclamantul s-a n
ă
scut în 1939
ş
i locuia în Alexandria. Reclamanta s-a n
ă
scut în 1943
ş
ilocuie
ş
te în Alexandria.
A. Arestarea preventiv
ă
a reclamantului
8. La 2 august 2000, un ter
ţ
, F.M., împotriva c
ă
ruia era în curs urm
ă
rirea penal
ă
, l-adenun
ţ
at pe reclamant, fost primar al ora
ş
ului Alexandria, la Inspectoratul General al Poli
ţ
iei,sus
ţ
inând c
ă
acesta din urm
ă
îi promisese s
ă
intervin
ă
în favoarea sa pe lâng
ă
autorit
ăţ
i, înschimbul unei sume de bani.9. În aceea
ş
i zi, Parchetul de pe lâng
ă
Curtea Suprem
ă
de Justi
ţ
ie a autorizat interceptarea
ş
i înregistrarea convorbirilor telefonice ale reclamantului, pentru o perioad
ă
de cinci zile, întemeiul art. 91^1
ş
i 91^4 C. proc. pen. La 3 august 2000, a fost întocmit un proces-verbal înacest scop.10. La 3 august 2000, autorit
ăţ
ile au organizat o ac
ţ
iune pentru constatarea unei infrac
ţ
iuniflagrante, în cursul c
ă
reia reclamantul a fost re
ţ
inut. În jurul orei 16, acesta a fost dus de c
ă
trepoli
ţ
i
ş
ti la Parchetul de pe lâng
ă
Curtea Suprem
ă
de Justi
ţ
ie, care a dispus începerea urm
ă
ririipenale împotriva sa pentru s
ă
vâr
ş
irea infrac
ţ
iunii de trafic de influen
ţă
. Procurorul îns
ă
rcinatcu aceast
ă
anchet
ă
a subliniat c
ă
reclamantul era urm
ă
rit penal deoarece promisese s
ă
 intervin
ă
pe lâng
ă
autorit
ăţ
i în favoarea unui ter
ţ
, împotriva c
ă
ruia era în curs urm
ă
rireapenal
ă
,
ş
i deoarece ceruse în schimb
ş
i primise mit
ă
de la acesta.11. În urma ordonan
ţ
ei emise de procuror în aceea
ş
i zi, la ora 22, reclamantul a fost arestatpreventiv pentru o perioad
ă
de treizeci de zile, în temeiul art. 148 lit. h) C. proc. pen.Procurorul a motivat aceast
ă
decizie subliniind c
ă
pedeapsa prev
ă
zut
ă
de lege pentruinfrac
ţ
iunea de care era învinuit reclamantul era mai mare de doi ani
ş
i c
ă
l
ă
sareareclamantului în libertate ar fi prezentat un pericol pentru ordinea public
ă
.12. Reclamantul a fost închis la sediul Inspectoratului General al Poli
ţ
iei.13. La 4 august 2000, so
ţ
ia reclamantului a informat autorit
ăţ
ile, prezentând certificatemedicale, c
ă
so
ţ
ul ei suferea de diabet, de cardiopatie ischemic
ă
, de hipertensiune arterial
ă
, deParkinson
ş
i de obezitate
ş
i c
ă
era dependent de tratamentul cu insulin
ă
. Reclamanta sus
ţ
ineac
ă
, datorit
ă
acestor boli
ş
i a vârstei sale înaintate, orice schimbare a condi
ţ
iilor de via
ţă
îiputea provoca moartea.14. La 9 august 2000, avocata reclamantului a solicitat prim-procurorului de la Parchetulde pe lâng
ă
Curtea Suprem
ă
de Justi
ţ
ie accesul la materialul de urm
ă
rire penal
ă
a clientuluis
ă
u
ş
i ca toate actele de urm
ă
rire penal
ă
s
ă
fie realizate în prezen
ţ
a sa. Aceasta a solicitat, înspecial, s
ă
poat
ă
lua la cuno
ş
tin
ţă
de con
ţ
inutul casetei audio care con
ţ
inea înregistrareaconvorbirilor telefonice ale clientului s
ă
u, pe baza c
ă
reia parchetul dispusese începereaurm
ă
ririi penale împotriva sa.
B. Agravarea st
ă
rii de s
ă
n
ă
tate a reclamantului
ş
i spitaliz
ă
rile sale
15. La 16 august 2000, în urma unei indispozi
ţ
ii, reclamantul a fost dus la spitalulCantacuzino. Dup
ă
examinare, medicii au constatat c
ă
avea o tensiune foarte mare
ş
i un nivelal glicemiei de 303 mg %, în timp ce limita normal
ă
se situa între 65
ş
i 110 mg %. I-a fostprescris un tratament, precum
ş
i necesitatea de a fi supravegheat medical la spitalulpenitenciar Jilava („spitalul penitenciar”).16. De la 17 august la 15 septembrie 2000, reclamantul a fost spitalizat la spitalulpenitenciar, la sec
ţ
ia de boli interne. La 18 august 2000, în conformitate cu analizele efectuate în spitalul penitenciar, nivelul glicemiei reclamantului era de 106 mg %. Din fi
ş
a medical
ă
areclamantului, de la spitalul penitenciar, reiese c
ă
tratamentul medical îi fusese administrat începând cu 18 august 2000. În cursul acestei perioade de spitalizare, reclamantului i-a fostadministrat un tratament antidiabetic, antihipertensiv
ş
i diuretic; evolu
ţ
ia sa era „bun
ă
” sau„stabil
ă
”, iar glicemia sa se situa la un nivel cuprins între 106-147 mg %.
 
17. De la 15 septembrie pân
ă
la 11 octombrie 2000, reclamantul a fost transferat la sec
ţ
iade boli cronice a spitalului penitenciar, în scopul de a fi supravegheat din punct de vederemedical
ş
i pentru efectuarea unei expertize medico-legale. În cursul acestei perioade, glicemiareclamantului a fost de 156 mg %.18. La 27 septembrie 2000, reclamantul a fost examinat de c
ă
tre comisia de expertiz
ă
 pentru amânarea execut
ă
rii sau întreruperea pedepsei închisorii din cadrul InstitutuluiNa
ţ
ional de Medicin
ă
Legal
ă
„Mina Minovici” (INML) (a se vedea infra pct. 28). În urmaunui consult oftalmologic efectuat la Spitalul Universitar Bucure
ş
ti, la recomandarea INML, afost stabilit diagnosticul de retinopatie diabetic
ă
la ambii ochi, fiindu-i prescris reclamantuluiun tratament, precum
ş
i necesitatea de a urma corect tratamentul pentru diabet. Expertizamedico-legal
ă
a constatat c
ă
bolile reclamantului puteau fi tratate în re
ţ
eaua medical
ă
aAdministra
ţ
iei Na
ţ
ionale a Penitenciarelor, atâta timp cât erau strict respectate indica
ţ
iileterapeutice.19. În timpul spitaliz
ă
rii la sec
ţ
ia de boli cronice, reclamantul a fost diagnosticat ca fiindpurt
ă
tor de stafilococi, motiv pentru care i-a fost administrat un tratament. În plus,reclamantului i-a fost administrat tratamentul recomandat pentru bolile de care suferea.20. La 11 octombrie 2000, reclamantul a fost transferat la sec
ţ
ia de boli infec
ţ
ioase aspitalului penitenciar, datorit
ă
unei infec
ţ
ii urinare, pentru care i-a fost administrat untratament cu antibiotice. Reclamantul a continuat tratamentul pentru bolile cronice de caresuferea. Conform fi
ş
ei sale medicale, la 13 octombrie 2000, nivelul glicemiei reclamantuluiera de 98 mg %.
C. Confirmarea m
ă
surii de arestare preventiv
ă
 
21. La 14 august 2000, reclamantul a introdus la secretariatul Parchetului de pe lâng
ă
 Curtea Suprem
ă
de Justi
ţ
ie o cerere de revocare a arest
ă
rii preventive
ş
i o plângere împotrivaordonan
ţ
ei din 3 august 2000, în conformitate cu art. 140^1 C. proc. pen., solicitând revocareade c
ă
tre Tribunalul Teleorman a arest
ă
rii sale preventive
ş
i, în subsidiar, înlocuirea acesteim
ă
suri cu interdic
ţ
ia de a p
ă
r
ă
si ora
ş
ul. Acesta sus
ţ
inea, dovedind cu certificate medicale, c
ă
 suferea, din 1993, de diabet, boal
ă
din cauza c
ă
reia începuse s
ă
î 
ş
i piard
ă
vederea
ş
i se îmboln
ă
vise de Parkinson,
ş
i c
ă
urma un tratament medical ce interzicea orice schimbare amodului de via
ţă
 
ş
i a regimului alimentar. Reclamantul a solicitat efectuarea unei expertizemedico-legale a st
ă
rii sale de s
ă
n
ă
tate, al c
ă
rei rezultat ar fi permis s
ă
se stabileasc
ă
dac
ă
 putea sau nu s
ă
suporte regimul privativ de libertate. Aceste cereri au fost transmise la parchetla 15
ş
i respectiv 16 august 2000.22. Potrivit reclamantei, parchetul a trimis aceste cereri, la 21 august 2000, împreun
ă
cumaterialul de urm
ă
rire penal
ă
, la Tribunalul Teleorman, pe rolul c
ă
ruia a fost înregistrat
ă
 plângerea la 24 august 2000.23. Guvernul sus
ţ
ine c
ă
plângerea îndreptat
ă
împotriva ordonan
ţ
ei de arestare preventiv
ă
, împreun
ă
cu materialul de urm
ă
rire penal
ă
, a fost trimis
ă
de c
ă
tre parchet TribunaluluiTeleorman în ziua de vineri, 18 august 2000. Cu toate acestea, datorit
ă
faptului c
ă
în zilele desâmb
ă
t
ă
 
ş
i duminic
ă
serviciile po
ş
tale nu func
ţ
ionau, dosarul a fost trimis lunea urm
ă
toare, iarplângerea reclamantului a fost înregistrat
ă
de c
ă
tre tribunal la 24 august 2000.24. Prin încheierea din 25 august 2000, pronun
ţ
at
ă
în camera de consiliu, în prezen
ţ
aavoca
ţ
ilor reclamantului, tribunalul a hot
ă
rât c
ă
arestarea preventiv
ă
a persoanei în cauz
ă
,dispus
ă
de parchet, era conform
ă
cu legea, întrucât reclamantul fusese ascultat în prealabil deprocuror.
ş
i c
ă
aceasta se justifica prin faptul c
ă
era necesar
ă
pentru buna desf 
ăş
urare aurm
ă
ririi penale.25. În ceea ce prive
ş
te cererea de revocare a m
ă
surii de arest preventiv
ş
i înlocuireaacesteia cu interdic
ţ
ia de a p
ă
r
ă
si ora
ş
ul, tribunalul a apreciat c
ă
parchetul ar fi trebuit s
ă
sepronun
ţ
e, în principiu, cu privire la aceast
ă
cerere. Cu toate acestea, tribunalul a examinatcererea
ş
i a hot
ă
rât c
ă
era nefondat
ă
. În aceast
ă
privin
ţă
, tribunalul a subliniat c
ă
starea de

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->