Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Majisyen Çalışmaları

Majisyen Çalışmaları

Ratings: (0)|Views: 42|Likes:
Published by Mehmet Arpaku
Batı maji-büyü çalışmaları
Batı maji-büyü çalışmaları

More info:

Published by: Mehmet Arpaku on Dec 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

 
A
ş
a
ğ
ı
da bana gelen bir mail ve ona verdi
ğ
im cevap var. Bunlar
ı
n, gönderilen çal
ı
ş
malar
ı
 denemek isteyen herkesi ilgilendirece
ğ
ini zannetti
ğ
im için size de gönderiyorm. Bu mail, sizegönderdi
ğ
im çal
ı
ş
ma da de
ğ
il de, bir a
ş
ama sonraki, enerji çal
ı
ş
malar
ı
nda olan birisineaittir. Dolay
ı
s
ı
 yla bunlarla kar
ş
ı
la
ş
acak de
ğ
ilsiniz fakat gene de maili ve alt
ı
ndaki cevaplar
ı
 okuman
ı
zda fayda oldu
ğ
unu dü
ş
ünüyorum. Selamlar.-----------------------------------------------------------2. YAZI - B
İ
İ
NÇALTI TEM
İ
ZL 
İĞİ
 CEVAP (Soru maili alttad
ı
r)
Ş
imdi s
ı
ras
ı
 yla önce tespih. Bu i
ş
ler için 99'luk tespih
ş
art. Binlik, be
ş
 yüzlük tespihler desat
ı
l
ı
 yor ayr
ı
ca elde tutulup her zzikirde dü
ğ
mesine bas
ı
nca bir say
ı
atlayan elektronik veayr
ı
ca sadece mekanik zikir makinalar
ı
da var. Fakat benim fikrim tespih, filmlerdekimasals
ı
büyücülerin asalar
ı
gibi mistik bir enstruman ve binlik, be
ş
 yüzlük tespihlergerekirse yanda ta
ş
ı
nacak gibi de
ğ
il. manyetize edilmeleri de zor. Say
ı
sayan makinalar hiçgeleneklsel de
ğ
il ve asla bir tespih olamazlar. en iyisi bir 99'luk tespih. Oltu ta
ş
ı
, lüle ta
ş
ı
 gibi tespihler zamanlar yani k
ı
sa zamanda kendi iplerini kopart
ı
 yorlar. Delik kenarlar
ı
isteristemez keskin oluyor. Keribar veya kehlibar iyi ama pzhall
ı
ve zor bulunuyor. Bir de bu ta
ş
 veya kehribar tespihler çok büyük. En iyisi büyük camiilerin yak
ı
nlar
ı
ndaki tezgahlardasat
ı
lan makul büyüklükteki 99'luk tahta tespihler. Tespihin kullan
ı
l
ı
ş
ı
da dikkatedilmesi gereken bir
ş
ey. Ben sert bir gözlük kutusundasakl
ı
 yorum. Sadece majikal çal
ı
ş
malarda ele al
ı
 yorum ve ba
ş
ka bir
ş
ey yaparken yaniellerimin serbest olmas
ı
gerekti
ğ
i durumlarda olur olmaz yerlere b
ı
rakm
ı
 yorum ve aslaba
ş
kas
ı
n
ı
n ellemesine izin vermek istemiyorum.
İ
stemiyorum dedim çünkü kaç
ı
n
ı
lmazolarak dönem dönem birileri dokunabiliyor. Bu da herkes için kaç
ı
n
ı
lmaz ama mümkünoldu
ğ
u kadar ba
ş
kas
ı
na elletmiyorum.Asl
ı
nda bunlar sadece gelenek ama ba
ş
ka türlü davranmak elimde de
ğ
il.Çal
ı
ş
ma ve zikirdeki olanlara gelince.
İ
lk majikal çal
ı
ş
malar
ı
n, zikir ve meditasyonlar
ı
n biramac
ı
da, ve hatta en büyük amac
ı
ki
ş
inin bilinçalt
ı
temizli
ğ
idir. Bilinçalt
ı
m
ı
zda y
ı
llar
ı
nbirikimi olan sert duygular, engellemeler, utançlar, kompleksler, istekler var. Kendibilinçalt
ı
n
ı
ortaya ç
ı
kartabilen herkes asl
ı
nda kendisinin bir zavall
ı
oldu
ğ
unu görür.Ba
ş
kas
ı
nn bilinçalt
ı
n
ı
gören veya anlayan da onun ne derece kör ve karanl
ı
kta ç
ı
r
ğ
ı
nd
ı
ğ
ı
n
ı
 görür. Majikal ilerleme ya da b
ı
rak majiyi, ki
ş
inin bir
ş
ekilde ilerlemesi, tekamül edebilmesiiçin önce kendi bilinçalt
ı
n
ı
temizlemesi gerekir.
Ş
imdi dü
ş
ün. Bütün eski masallar
ı
göz önüne al. Büyük destanlar, masallar genellikle
ş
öyledir: Bir kahraman vard
ı
r. Bu kahraman bir aray
ı
ş
a ç
ı
kar (Quest). Yolda bir dev veya bircanavar ya da bir kötü kahramanla kar
ş
ı
la
ş
ı
r. Onunla sava
ş
ı
r, yener ve yan
ı
na al
ı
r. Bundanonra macera ba
ş
lar. Tabii bu kahraman
ı
n yolda
ş
ı
ille de önceden kötü olmak zorunda de
ğ
il.Örnek olarak G
ı
lgam
ı
ş
ve Enkidu körü kahramanla iyinin birle
ş
mesi, kötünün iyiye destekolmas
ı
. Ya da Akhileus ve Patraklos her ne kadar ço
ğ
u ki
ş
i Akhileus ile patraklos ili
ş
kisinie
ş
cinsel ili
ş
ki örne
ğ
i olarak görüyorlarsa da ben ba
ş
ka aç
ı
lardan da bak
ı
 yorum. Hattabunlara modern hikayeleri de katmak mümkün Batman ve Robin. Son ikisini b
ı
rak
ı
rsakG
ı
lgam
ı
ş
ve enkidu ya da masallardaki dev veya canavar hep, ki
ş
inin büyük bir
ş
eyeba
ş
larken kendi negatif yan
ı
 yla yani bir ölçüde biliçalt
ı
 yla (ki, oras
ı
delirmemizi önleyen,rahats
ı
z oldu
ğ
umuz çöpleri att
ı
ğ
ı
m
ı
z bir depo) kar
ş
ı
la
ş
mas
ı
n
ı
, onu yenmesini,temizlemesini ve yard
ı
mc
ı
olarak yan
ı
na almas
ı
n
ı
sembolize eder. Benli
ğ
imiz iyi veya kötüde
ğ
ildir. Bizde ikisi de var. Bir paran
ı
n yaz
ı
yüzü varsa tura da vard
ı
r. Alt
ı
olan
ş
eyin üstüde vard
ı
r ve karanl
ı
k olmasayd
ı
ayd
ı
nl
ı
k da olmazd
ı
. Bir çok spiritüalist veya kendisinibeyaz atl
ı
 
ş
övalye olark görmek isteyen ki
ş
i ha bir kötü yanlar
ı
n temizlenip, yokedilmesinden bahsederler. Saçma. Bu
ş
ekilde sadece tek yanl
ı
eneji olur ve pozitifin,negatifini yok edersek biz de olmay
ı
z. Amaç bilinçalt
ı
ndaki rahats
ı
zl
ı
klar
ı
, zay
ı
fl
ı
klar
ı
 anlamak. Kabul etmek. Kendini tan
ı
mak ve o negatifliklerin engellemesinden kurtulmak.Ancak kendisini oldu
ğ
u gibi kabul eden yani saf bir çocuk haline gelen ilerler. Herne kadardinsel
ş
eylere son derece kar
ş
ı
 ysam da
ş
unu da unutmamal
ı
.
İ
sa,
İ
cilin sonunda cennetesadece çocuklar ya da saf bir çoduk gibi olanlar girecektir der. Tarot kartlar
ı
n
ı
n sembolizmide bunu gösterir.
 
Güne
ş
kart
ı
na kadar bir sürü kar
ı
ş
ı
kl
ı
gösterilir. Güne
ş
kart
ı
birle
ş
mi
ş
olan iki çocu
ğ
ugösterir ve ondan sonras
ı
yeni bir uyan
ı
ş
ı
ve yeni bir bilinç a
ş
amas
ı
n
ı
gösterir.Büyü olaylar
ı
ve insanlar
ı
ve hatta insan d
ı
ş
ı
varl
ı
klar
ı
etkileme gücü veriyorsa, kendinikontrol alt
ı
nda tutup etkileyemeyen, kendine sahip olmayan ba
ş
ka güçleri nas
ı
l etkileyip,hakim olur?
İş
teinsanlara gönderdi
ğ
im majikal çal
ı
ş
ma ba
ş
lang
ı
c
ı
olan notlar
ı
n gerçekte tam olarakamac
ı
da önce kendini temizlemeye ba
ş
lamakt
ı
r. Yoksa ki
ş
ilerin ba
ş
ka insanlar
ı
etkileyip,etkilememeleri önemli de
ğ
l. O, zamanla nas
ı
l olsa olur. Senin çal
ı
ş
malar
ı
n gönderdi
ğ
im bilginotlar
ı
ndan bir ad
ı
m öte. Fakat fazla önemli bir fark yok.Çal
ı
ş
malardaki görüntü patlamalar
ı
bilinçalt
ı
ı
ş
k
ı
rmalard
ı
r. Gene de hangi görüntü vesembolün, neyi ifade etti
ğ
ini anlamak kolay de
ğ
ildir. Frodiyen bir yakla
ş
ı
mla. Meselagördü
ğ
ün bir cabavar
ı
n, sen bebekken annenle baban
ı
n, senin yan
ı
nda sevi
ş
melerindenkaynakland
ı
ğ
ı
n
ı
söyleyemeyiz ama
ş
unu demek mümkündür, bu biliçalt
ı
patlamalar
ı
veard
ı
ndan gelen kar
ı
ş
ı
k rüyalar bilinçalt
ı
n
ı
n temizlenmesidir. Yola ç
ı
kan her isandakaç
ı
n
ı
lmazd
ı
r. Bunun devam
ı
ise görsel patlamalardan kurtulmak ve huzurlu uykulard
ı
r.Sana çok garip gelebilecek bir
ş
ey: Biz 20 y
ı
la yak
ı
n zamand
ı
r çal
ı
ş
ma yap
ı
 yoruz ve hiçbirimiz, çal
ı
ş
malar, astral alem veya bizim katlar dedi
ğ
imiz yerlerle ilgili olan veyaçal
ı
ş
malarda görülen, ya
ş
anan bir
ş
eyi veya onlar
ı
an
ı
msatan bir
ş
eyi rüyam
ı
zda hiçgörmedik. Bu garip bir durum. Gerçekten de bu rüya olay
ı
n
ı
ba
ş
tan beri göz önündebulunduruyoruz ve ba
ş
tan beri dikkat ediyoruz fakat asla olmad
ı
. Bunun nedeni çal
ı
ş
malariçinde zaten rüya aleminde olmam
ı
z ve bilinçalt
ı
na birikecek olan
ş
eyleri zaten ya
ş
amam
ı
zd
ı
r. çal
ı
ş
malar bilinçalt
ı
birikim yapmaz. Aksine da
ğ
ı
t
ı
r. Dolay
ı
s
ı
 yla sende bubilinçalt
ı
birikimler ve dap
ı
lmalar
ı
biraz sert olmu
ş
da olabilir fakat korkacak bir
ş
ey yok. Bir ymek kap
ı
na taze ve temiz yemek koymadan önce kirli kap y
ı
kan
ı
r.Zikirler s
ı
ras
ı
ndaki de
ğ
i
ş
ik aç
ı
lardan gelen sesler, sesin yank
ı
lanmas
ı
, hatta bedenin havadadalgalanma
ı
veya olunan yerden z
ı
plamas
ı
çok ola
ğ
an, s
ı
k olan bir
ş
ey.
İ
lk ba
ş
larda olup,sonra geçer. Bu da hem bilinçalt
ı
 yla hem de çevrede biriken statik elektirik diyebilece
ğ
imfiziksel bir durumla ilgili. Bu tür
ş
eyler, görüntülerin patlamas
ı
, vizyonlar
ı
n göz önündengeçmeleri zen budizm çal
ı
ş
malar
ı
nda da aynen olur. Tabi çat
ı
rt
ı
ç
ı
t
ı
rt
ı
, bulunulan yerde olangarip ses ve tezahürler ve hatta cisimlerin yerlerinden oynamalar
ı
, ampillerin patlamalar
ı
 hep bu tür
ş
eyler ve zihinsel enerjinin yay
ı
lmas
ı
ndan ve sendeki enerjinin genle
ş
mesindenkaynaklan
ı
r. Örnek olarak bir zamanlar ampül paras
ı
vermekten iflas edecek halegelmi
ş
tim. Çal
ı
ş
mas
ı
ras
ı
nda elektirik kapal
ı
oldu
ğ
u halde bulunulan yere bu enerjitoplan
ı
 yor ve iki, üç günde bir ampüllere k
ı
sa devre yapt
ı
r
ı
 yor. Ama bunlar sadece sendengelen
ş
eyler ve çekinecek bir
ş
ey yok. Bu duruma girerek, aynaya ilk defa bak
ı
p, üzerindekielbiseyi ilk defa gören birisi gibi oluyor insan. Tabii ki, s
ı
k
ı
nt
ı
ya da ne
ş
e, a
ş
ı
r
ı
canl
ı
l
ı
k, cinsel tahrik gibi
ş
eylerin olmas
ı
kaç
ı
n
ı
lmazd
ı
r.Özellikle senin u
ğ
ra
ş
t
ı
ğ
ı
n zikirlerde.Zikirlerin adedi bir yerde önemli ama ille de say
ı
 y
ı
tutturmak diye bir
ş
ey yok. Bu bir zamanölçüsü. Gereken
ş
eyleri ya
ş
ı
 yorsan, gereken enerjiyi de al
ı
 yorsun demektir. Ufak
ş
eyleri dertetme.Müzik sesi ve koro benzeri
ş
eyler çok gariptir ki, bizim çal
ı
ş
malarda da vard
ı
. Yani ilka
ş
amalarda. Astral aç
ı
l
ı
ş
larda biz de koro sesi duyard
ı
k. De
ğ
i
ş
ik olan tek
ş
ey bizde klasikmüzik, mesela Nabukko'daki gibi yani onlar
ı
and
ı
r
ı
r, tam olarak ne olduklar
ı
anla
ş
ı
lamayan
ş
eylerken sendeki pop müzik türü. Bu koro olay
ı
hep oluyor.------------------------------------SORUMerhabadün gece her ne kadar ''bir süre ara ver''desenizde yinede çal
ı
ş
malar konusundakararl
ı
 yd
ı
m.33 lük oltu ta
ş
ı
nda olu
ş
an bir tespih buldum(siyah renk) evde,dedemin dahaönce kulland
ı
ğ
ı
bir tespihi.herhangi bir tespih öneriyormusunuz,yani metal,gümü
ş
??

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->