Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
P. 1
Materi 7 - Membuat Keputusan Usaha

Materi 7 - Membuat Keputusan Usaha

Ratings:
(0)
|Views: 1,591|Likes:
Published by Ichsan Mujahid

Materi Kewirausahaan Kelas X

Materi Kewirausahaan Kelas X

More info:

Published by: Ichsan Mujahid on Dec 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

05/24/2015

 
Z{gakgr Mc`ye{eazh6 @eangm{ugdhzgzhmga zhmgy kga yerhdgmu ~hrguzglgMc`ye{eazh Kgzgr6 7!> @e`oug{ Meyu{uzga
H![UFUGA MENHG[GA YE@OEDGFG_GAZe{edgl zedezgh `e`yedgfgrh `ckud hah zhz~g khlgrgymga `g`yu6
@eaneagd `gzgdgl uzglg
@eane`oganmga me`g`yuga `e`ejglmga `gzgdgl uzglg zeogngh zgdgl zg{u {gannuan fg~go uzglg
@e`oerhmga zcduzh kga yu{uzga ohzahzaxg
@edgmumga yeang`ohdga meyu{uzga kgdg` `eafgdgamga ohzahzaxg
@edgmumga yeang`ohdga meyu{uzga kgdg` melhkuyga zelgrh-lgrh
HH! U_GHGA @G[E_H
Yeang`ohdga meyu{uzga `eruygmga buanzh u{g`g kgrh zecrgan ~hrguzglg~ga kgdg` `eanedcdgohzahzaxg! Menhg{ga yeang`ohdga meyu{uzga hah zerhan `eafgkh menedhzglga {erzeakhrh ognhzecrgan ~hrguzglg$ lgd hah khzeogomga meyu{uzga xgan khoug{ gmga `eanhmg{ zedurul mc`ycaeakgdg` yeruzglgga ua{um `edgmzgagmga lgzhd meyu{uzga {erzeou{![hkgmdgl `ukgl ognh ~hrguzglg ua{um `e`oug{ meyu{uzga$ mgreag lgd h{u gmga `eaxganmu{gm{hh{gz kga meyea{hanga crgan ogaxgm! ^hrguzglg~ga leakgmaxg kgyg{ `eangagdhzhz keanga`eanu`yudmga kg{g-kg{g$ `eancdglaxg$ `eangagdhzhz$ `eanha{eryre{gzh kga `eagrhm mezh`yudgakgrh yeangagdhzhzga {erzeou{!
G!YE@OUG[GA MEYU[UZGA7!Yeaner{hga Ye`oug{ga Meyu{uzga
Zejgrg mluzuz yeang`ohdga meyu{uzga ,
kejhzhca `gmhan 
( khkebhahzhmga cdel ygrg gldhzeogngh oerhmu{6
g!
Necrne _! [errx 
Yeang`ohdga meyu{uzga gkgdgl ye`hdhlga kug gd{erag{hb g{gu deohl ua{um khjgrhmeyu{uzga xgan deohl oghm
o!Zcakgan Y! Zhgnhga
Yeang`ohdga meyu{uzga gkgdgl zug{u yeakemg{ga zhz{e`g{hz {erlgkgy lgmhmg{ zug{u`gzgdgl keanga yeanu`yudga bgm{g-bgm{g kga kg{g-kg{g$ yeaea{uga xgan `g{gankgrh gd{erag{hb xgan khlgkgyh kga yeang`ohdga {hakgmga xgan `eauru{ yerlh{uanga`eruygmga zug{u {hakgmga xgan ygdhan {eyg{!
j!Gvlgr Mgzh`
Yeang`ohdga meyu{uzga gkgdgl menhg{ga-menhg{ga xgan `edhyu{h yeru`uzga`gzgdgl$ yeag`oglga#ye`oglgzga gd{erag{hb kga yeahdghga menhg{ga zer{g ye`hdhlgazeogngh yeaxedezghga `gzgdgl
Mezh`yudga6
@e`oug{ meyu{uzga gkgdgl zug{u yrczez `e`hdhl gd{erag{hb {er{ea{u kgrh oeoergyggd{erag{hb xgan gkg!
@g{erh Me~hrguzglgga Medgz \7
 
l{{y6##m?hjlzga!odcnzyc{!jc`# @e`oug{ Meyu{uzga
Lgd {eryea{han zeoedu` meyu{uzga khg`ohd xgh{u lgruz {erdeohl kgludu khme{gluh ycmcmyer`gzgdglga xgan khlgkgyh$ oumga zemekgr hzu xgan {hkgm `e`erdumga yeaxedezghga! Gkgyua
yekc`ga muajh ua{um `e`oug{ gd{erag{hb yeang`ohdga meyu{uzga
$ xgh{uzeogngh oerhmu{6g![ea{umga bgm{g-bgm{g kgrh yerzcgdga xgan zukgl khmeagdo!Hkea{hbhmgzh$ ohkgan `gag kgrh yerzcgdga xgan {hkgm oerkgzgrmga bgm{g!Ygkg ohkgan hah ~hrguzglg lgruz `eannuagmga dcnhmg$ agdgr$ kga ha{uhzhaxg ua{um`e`oug{ meyu{uzga$ kga yerga yeannuagga {emacdcnh lgruz khcy{h`gdmga Gkg
{hng gdgzga xgan `eafgkh kgzgr `eangyg yerdu `e`yedgfgrh yeang`ohdgameyu{uzga
$ xgh{u6
g!Mgrher ye`oug{ g{gu yeang`ohd meyu{uzga `eahanmg{
Zezecrgan xgan {edgl dg`g oemerfg kgdg` yemerfgga xgan zg`g jeakeruan ua{um`edgmumga yemerfgga zejgrg jeyg{ kga oeagr! [ermgkgan kh {eangl yerfgdgagaaxg{erzeou{ zerhan khfu`ygh yerzcgdga-yerzcgdga xgan kgyg{ `eanngannu yemerfgga!Lgd hah ohzg `eakcrcan zecrgan {erzeou{ ua{um `eajgrh zcduzh$ oglmga hg fung zerhan`e`oerhmga zcduzh xgan zg`g ygkg crgan dgha! Oezgr me`uanmhaga hg gmgakhyrc`czhmga ua{um `eakukumh fgog{ga xgan deohl {hannh kgdg` crngahzgzh {ezeou{!
o!Ebhzheazh merfg `gagfer `eahanmg{
@eahanmg{axg `u{u meyu{uzga xgan khoug{ cdel `gagfer gmga `e`ukglmga ua{um`exgmhamga crgan dgha {ea{gan meyu{uzga xgan khg`ohd mgreag khoug{ keangazhz{e`g{hz! Zehrhan oerfgdgaaxg ~gm{u$ `gagfer gmga {eruz oeruzglg `eahanmg{mgame`g`yuga `eremg kgdg` `e`oug{ meyu{uzga zejgrg ebhzhea$ mgreag ohgzgaxgyeaea{uga meyu{uzga `e`erdumga ogaxgm ~gm{u kga jumuy `eaxh{g gm{hh{gz
j!Yrckum{hh{gz yeruzglgga `eahanmg{
Lgzhd zeougl meyu{uzga zerhan mgdh `e`ouglmga merfg xgan ze`gmha oghm! Hah ohgzgkhmgreagmga yrczezaxg xgan oghm zelhanng lgzhd yua ze`gmha `eahanmg{! @gagfer xgan mreg{hb zeaga{hgzg `eajgrh jgrg-jgrg merfg xgan kgyg{ `eahanmg{mgayrckum{hh{gz yeruzglgga
?!@gjg`-@gjg` Yeang`ohdga Meyu{uzga
@eauru{
L!G! Zh`ca
$ meyu{uzga xgan khoug{ cdel `gagfer 
kgdg` `eang`ohd oerognghmeyu{uzga khlgkgymga ygkg kug {hye ygkg zh{ugzh xgan oeroekg
$ xgh{u6
g!Meyu{uzga xgan {eryrcnrg`
Meyu{uzga hah khoug{ ua{um `eang{gzh lgd-lgd xgan oerzhbg{ ru{ha xgan {erfgkhoerudgan-udgan ygkg yemerfgga xgan zg`g$ khnuagmga ua{um `eang{gzh `gzgdglxgan `e`yuaxgh zeogo-gmhog{ zejgrg fedgz kgdg` zug{u crngahzgzh
o!Meyu{uzga xgan {hkgm {eryrcnrg`
Meyu{uzga {hkgm gmga khyrcnrg`mga fhmg zhbg{axg ogru kga {hkgm oerz{rum{ur$ uahm kgamc`ydemz! Cdel mgreag h{u {hkgm gkg yrczekur {er{ea{u zejgrg ygz{h xgan kgyg{khnuagmga ua{um `eang{gzh `gzgdgl-`gzgdgl xgan {h`oud$ mgreag `gzgdgl {erzeou{{hkgm `uajud keanga jgrg xgan zg`g keanga zeoedu`axgZekganmga @eauru{
@j! Bgrdgak 
$ hg `eanmdgzhbhmgzhmga `gjg`-`gjg` meyu{uzga`eafgkh
Meyu{uzga Kgzgr kga Meyu{uzga _u{hag!Meyu{uzga Kgzgr 
Meyu{uzga kgzgr `eruygmga meyu{uzga uah{$ haez{gzh kgdg` fu`dgl oezgr$meyu{uzga xgan zg{u mgdh `eaxganmu{ mc`h{`ea fganmg ygafgan kga redg{hyer`gaea$ zer{g kergfg{ yea{hanaxg zgang{ {hannh mgreag zg{u mezgdglgayeang`ohdga meyu{uzga gmga oeryeangrul {erlgkgy crngahzgzh zejgrg mezedurulga
Jca{cl6
meyu{uzga {ea{gan yeaea{uga dcmgzh uzglg$ yeaea{uga yrckum ogru$ yeannuagga{emacdcnh ogru kga lgd-lgd dgha xgan oermgh{ga keanga mc`h{`ea fganmg ygafgan!Zemgdh meyu{uzga khoug{$ zudh{ ua{um `eanuoglaxg kga gmga `eaemga ohgxg xganoezgr 
o!Meyu{uzga _u{ha
@eruygmga meyu{uzga-meyu{uzga ze{hgy lgrh$ oerzhbg{
reye{h{he
,oerudgan-udgan( kga
@g{erh Me~hrguzglgga Medgz \?
 
l{{y6##m?hjlzga!odcnzyc{!jc`# @e`oug{ Meyu{uzga
`e`yuaxgh zekhmh{ kg`ygm {erlgkgy crngahzgzh zejgrg mezedurulga! Meyu{uzga ru{ha`e`yuaxgh yrcycrzh xgan oezgr kgdg` zug{u crngahzgzh khogakhanmga meyu{uzgakgzgr 
Jca{cl6
`gagfer yerzcagdhg `edgmumga yeagrhmga {eagng merfg ogru$ `e`oerh uygl lgrhgakga dghaaxg xgan oermgh{ga keanga menhg{ga-menhg{ga ru{ha crngahzgzh
:!Bgm{cr-Bgm{cr Yeang`ohdga Meyu{uzga
@e`oug{ meyu{uzga kh kgdg` uzglg g{gu ohzahz gkgdgl yemerfgga xgan {hkgm `ukgl! Khkgdg` `e`oug{ meyu{uzga yerdu `e`yerlg{hmga
bgm{cr-bgm{cr xgan kgyg{`e`yeangrulhaxg
zeogngh oerhmu{6
g!Bgm{cr Crgan
Kh kgdg` `e`oug{ meyu{uzga$ yerdu khyerlg{hmga kga khyer{h`oganmga crgan-crganxgan gmga `ergzgmga `gzgdgl$ zeogngh gmhog{ kgrh gkgaxg meyu{uzga
o!Bgm{cr Yzhmcdcnhz
Kgdg` `e`oug{ meyu{uzga yerdu `e`yerlg{hmga kga `e`yer{h`oganmga bgm{cyzhmcdcnhz xgan {ergzg `guyua xgan {hkgm {ergzg zeyer{h e`czhcagd$ yhmhrga$yergzgga$ memeje~gga$ `guyua mefh~gga dghaaxg
j!Bgm{cr Bhzhm
@e`oug{ meyu{uzga `eruygmga yemerfgga `ea{gd! Cdel mgreag h{u$ kgdg` `e`oug{meyu{uzga yerdu kh{rgazber me grgl {hakgmga bhzhm
k!Bgm{cr Zgzgrga
Kgdg` `e`oug{ meyu{uzga$ lgruz `e`yerlg{hmga kga `eakcrcan grgl uzglg g{guohzahz kgdg` rganmg yeajgyghga zgzgrga xgan zukgl kh{e{gymga cdel zecrgan~hrguzglg~ga
e!Bgm{cr ^gm{u
Kgdg` `e`oug{ meyu{uzga$ ~gm{u ebem{hb kga ebhzhea lgruz jumuy `eangagdhzhz kg{g-kg{g kga yer`gzgdglga
b!Bgm{cr Yedgmzgagga
@eruygmga {hakgmdgafu{
,bcddc~-uy(
kgrh ze{hgy meyu{uzga xgan khg`ohd
;!Yrczez Yeang`ohdga Meyu{uzga
Yrczez yeang`ohdga meyu{uzga khkebhahzhmga zeogngh dganmgl xgan khg`ohd cdel ye`oug{meyu{uzga ua{um `e`hdhl gd{erag{hb xgan {erzekhg! Gkgyua
dganmgl-dganmgl zhz{e`g{hzxgan lgruz khdgmumga kgdg` yrczez yeang`ohdga meyu{uzga
gkgdgl zeogngh oerhmu{6g!@eanhkea{hbhmgzh g{gu `eaneagdh `gzgdgl xgan khlgkgyho!@eajgrh gd{erag{hb ye`ejglga ognh `gzgdgl xgan khlgkgyhj!@e`hdhl gd{erag{hb xgan ygdhan ebhzhea kga ebem{hb ua{um `e`ejglmga `gzgdglk!@edgmzgagmga gd{erag{hb {erzeou{e!@eanegdugzh gygmgl gd{erag{hb xgan khdgmzgagmga oerlgzhd zezugh keanga xgankhlgrgymga
5!Meyrhogkhga kga Mejgmgyga Yeang`ohd Meyu{uzga
Yeang`ohdga meyu{uzga mergy mgdh khyeangrulh cdel meyrhogkhga kga mejgmgygayeang`ohd meyu{uzga$ xgan `edhyu{h yeaedh{hga$ meou{ulga$ {hanmg{ ha{edeneazh$ mgygzh{gz$mgygohdh{gz$ kga me{erg`yhdgaaxg!Ahdgh-ahdgh {erzeou{ zedgafu{axg gmga {erjer`ha ygkg meyu{uzga xgan khg`ohdaxg! Cdelmgreag h{u$
yeang`ohd meyu{uzga `e`yuaxgh oeoergyg {hye fhmg khmgh{mga keanga`gjg` meyu{uzgaaxg
!
Erhjl Bcr`
`e`oekgmga 5 {hye zeogngh oerhmu{6
g![hye Me{ernga{uanga
Ygkg {hye hah$ yeang`ohd meyu{uzga {hkgm `e`yuaxgh yeakhrhga xgan {engz! Me{hkgm-{engzga ohzg fgkh khzeogomga cdel oeoergyg bgm{cr ga{grg dgha hg murgan `eanugzghyer`gzgdglga kga {hkgm `e`yuaxgh yeangdg`ga kgdg` `e`u{uzmga zug{uyerzcgdgaCdel mgreag h{u$ hg `e`gakgan crgan dgha deohl `g`yu `eang{gzh `gzgdgl xganzekgan khlgkgyh kga mgreagaxg hg `eafgkh {ernga{uan ygkg crgan dgha ygkg ze{hgy
@g{erh Me~hrguzglgga Medgz \:

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
Teguh Praz liked this
MrisqiW added this note
keren
MrisqiW liked this
1 thousand reads
Robby Ezha added this note
medit gk knek di blog
1 hundred reads
Yasin ZHa liked this
wulanmulya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->