Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SEB:s Företagarpanel: Småföretag allt mer aktiva i sociala medier

SEB:s Företagarpanel: Småföretag allt mer aktiva i sociala medier

Ratings: (0)|Views: 160|Likes:
Published by SEB Group
Svenska företag blir allt mer flitiga i att använda sociala medier, visar SEB:s senaste Företagarpanel. Enligt undersökningen använder nu mer än vart tredje småföretag sociala medier i sin verksamhet, och allra mest populärt är det att vara aktiv på Facebook.
Svenska företag blir allt mer flitiga i att använda sociala medier, visar SEB:s senaste Företagarpanel. Enligt undersökningen använder nu mer än vart tredje småföretag sociala medier i sin verksamhet, och allra mest populärt är det att vara aktiv på Facebook.

More info:

Categories:Business/Law, Finance
Published by: SEB Group on Dec 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
==========
 Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom Tisdag den 11 december 2012
SEB:s
 
Företagarpanel
 
om
 
Internet
 
och
 
sociala
 
medier:
 
Ökad
 
användning
 
av
 
sociala
 
medier
 
bland
 
småföretag
 
I
 
SEB:s
 
Företagarpanel
 
för
 
sista
 
kvartalet
 
2012
 
har
 
drygt
 
1
 
400
 
företagare
 
svarat
 
 
frågor
 
om
 
deras
 
syn
 
 
Internet
 
och
 
sociala
 
medier,
 
hur
 
de
 
använder
 
dem
 
och
 
deras
 
farhågor.
 
Mätningen
 
visar
 
att
 
användningen
 
av
 
sociala
 
medier
 
ökar
 
stadigt
 
i
 
gruppen.
 
Mer
 
än
 
vart
 
tredje
 
småföretag
 
uppger
 
att
 
man
 
använder
 
sociala
 
medier
 
i
 
verksamheten,
 
med
 
Facebook
 
i
 
särklass
 
först
 
följt
 
av
 
Twitter,
 
bloggar
 
och
 
andra
 
forum.
 
Den
 
största
 
ökningen
 
finns
 
bland
 
medelstora
 
företag
 
(50
249
 
anställda)
 
där
 
82
 
procent
 
använder
 
Facebook
 
(upp
 
från
 
73
 
procent
 
2011),
 
50
 
procent
 
använder
 
Twitter
 
(36
 
procent
 
under
 
2011)
 
och
 
41
 
procent
 
använder
 
bloggar
 
(32
 
procent
 
under
 
2011)
 
i
 
sin
 
verksamhet.
 
Ser
 
man
 
till
 
 branschhemvist
 
är
 
handelsföretag
 
mest
 
aktiva
 
 
Facebook,
 
hela
 
85
 
procent
 
använder
 
det
 
i
 
affärsverksamheten.
 
Nästan
 
hälften,
 
48
 
procent,
 
av
 
alla
 
tillfrågade
 
företag
 
har
 
numera
 
en
 
policy
 
kring
 
medarbetarnas
 
användande
 
av
 
sociala
 
medier
 
under
 
arbetstid,
 
mot
 
39
 
procent
 
vid
 
slutet
 
av
 
2011.
 
Tjänsteföretag
 
är
 
mest
 
liberala,
 
men
 
även
 
i
 
den
 
gruppen
 
är
 
det
 
12
 
procent
 
som
 
uttryckligen
 
förbjuder
 
sociala
 
medier
 
 
arbetstid.
 
Bland
 
tillverkningsföretag
 
är
 
det
 
drygt
 
vart
 
fjärde
 
företag,
 
26
 
procent
 
som
 
har
 
förbud
 
mot
 
användning
 
av
 
sociala
 
medier
 
under
 
arbetstid.
 
 
Vi
 
ser
 
en
 
stadig
 
ökning
 
av
 
andelen
 
småföretag
 
som
 
hittar
 
affärsnytta
 
i
 
 bruket
 
av
 
sociala
 
medier,
 
såväl
 
för
 
omvärldsanalys,
 
rekrytering
 
och
 
varumärkesbyggande.
 
Från
 
att
 
ha
 
uppfattas
 
som
 
mest
 
en
 
privat
 
 bisyssla
 
kommer
 
nu
 
användningen
 
av
 
sociala
 
medier
 
starkt
 
som
 
ett
 
redskap
 
för
 
 bättre
 
affärer,
 
säger
 
Ingela
 
Hemming,
 
SEB:s
 
Företagarekonom.
 
Farhågorna
 
kring
 
företagets
 
digitala
 
verksamhet
 
handlar
 
främst
 
om
 
säkerhet/intrång,
 
44
 
procent
 
uppger
 
att
 
det
 
är
 
en
 
farhåga,
 
följt
 
av
 
risken
 
för
 
driftstörning
 
(39
 
procent)
 
och
 
förekomsten
 
av
 
spam
 
(33
 
procent).
 
15
 
procent
 
av
 
företagarna
 
uppger
 
att
 
de
 
inte
 
har
 
några
 
farhågor.
 
Ser
 
man
 
till
 
hur
 
många
 
års
 
verksamhet
 
företaget
 
har
 
 bakom
 
sig
 
är
 
nystartade
 
företag
 
generellt
 
sett
 
mindre
 
 bekymrade,
 
23
 
procent
 
uppger
 
att
 
man
 
inte
 
har
 
några
 
farhågor.
 
Etableringen
 
av
 
en
 
egen
 
hemsida
 
för
 
företaget
 
 beror
 
i
 
hög
 
grad
 
 
storleken
 
 
företaget.
 
Bland
 
medelstora
 
företag
 
är
 
det
 
numera
 
 bara
 
2
 
procent
 
som
 
inte
 
har
 
en
 
hemsida.
 
Bland
 
enmansföretag
 
är
 
det
 
54
 
procent
 
som
 
har
 
en
 
hemsida,
 
mot
 
46
 
procent
 
som
 
inte
 
har
 
det.
 
Därefter
 
ökar
 
andelen
 
snabbt
 
med
 
antalet
 
anställda.
 
När
 
det
 
gäller
 
graden
 
av
 
interaktivitet
 
gäller
 
dock
 
det
 
omvända.
 
10
 
procent
 
av
 
alla
 
företag
 
uppger
 
att
 
de
 
har
 
fullödig
 
funktionalitet
 
för
 
köp
 
och
 
 betalning
 
av
 
företagets
 
tjänster
 
 
hemsidan,
 
och
 
här
 
ligger
 
de
 
minsta
 
i
 
topp.
 
 
15
 
procent
 
av
 
enmansföretagen
 
med
 
hemsida
 
 bedriver
 
sin
 
försäljning
 
 
nätet,
 
men
 
 bara
 
3
 
procent
 
av
 
de
 
medelstora
 
företagen.
 
 
För
 
mikroföretag
 
är
 
sajten
 
skyltfönster
 
och
 
 butik,
 
vilket
 
säger
 
något
 
om
 
det
 
oerhörda
 
värdet
 
av
 
prisvärda
 
IT
lösningar
 
och
 
onlinebaserade
 
affärssystem
 
för
 
konkurrenskraften
 
hos
 
våra
 
minsta
 
företag,
 
säger
 
Ingela
 
Hemming.
 
2
 
Företagarekonomen tipsar:Utnyttja Internet i din verksamhet
fåíÉêåÉí=Ü~ê=Ääáîáí=Éå=ÇÉä=~î=î™ê=î~êÇ~Ö=çÅÜ=ã™åÖ~=Ñ 
êÉí~Öë=îÉêâë~ãÜÉíÉê=®ê=ÄÉêçÉåÇÉ=~î=å®íÉíK=l~îëÉíí=Üìê=ãóÅâÉí=Çì=~åî®åÇÉê=fåíÉêåÉí=á=~êÄÉíÉí=áÇ~Ö=ë™=Ñáååë=ÇÉí=ë®âÉêí=ÑäÉê=ë®íí=~íí=Çê~=åóíí~=~î=ÇÉíK=fåÖÉä~=eÉããáåÖ=Ü~ê=ë~ãã~åëí®ääí=å™Öê~=çãê™ÇÉå=Ç®ê=Çì=ëçã=Ñ 
êÉí~Ö~êÉ=â~å=~åî®åÇ~=fåíÉêåÉí=Ñ 
ê=~íí=ÖÉ=Çáíí=Ñ 
êÉí~Ö=Éå=Éñíê~=ëâàìíëK==NK
 
í=Çáå=ÜÉãëáÇ~K
=m™=å™Öê~=™ê=Ü~ê=ÜÉãëáÇ~å=Ääáîáí=ÇÉí=Ñ 
êëí~=áåíêóÅâ=Éå=âìåÇ=çÑí~=Ñ™ê=~î=ÇáÖ=çÅÜ=Çáíí=Ñ 
êÉí~ÖK=bå=ê
êáÖ=çÅÜ=áåíÉ=ë™=ìééÇ~íÉê~Ç=ëáÇ~=â~å=Ç™=Ñ™=âìåÇÉå=~íí=î®åÇ~=ä™åÖí=áåå~å=Ç
êêÉåK=pÉ=Ç®êÑ 
ê=íáää=~íí=Çì=Ü~ê=Éå=ëáÇ~=ãÉÇ=Éå=íóÇäáÖ=ëíêìâíìêI=Ç®ê=ÇÉí=®ê=ä®íí=~íí=Üáíí~=
åëâ~Ç=áåÑçêã~íáçå=çã=éêçÇìâíÉêI=Ñ 
êÉí~ÖÉíë=Üáëíçêá~I=âçåí~âíìééÖáÑíÉê=ããK=s~ê=åçÖÖê~åå=ãÉÇ=~íí=áåÑçêã~íáçåÉå=®ê=âçêêÉâí=çÅÜ=ìééÇ~íÉê~=ëáÇ~å=çÑí~K=e®åÇÉê=ÇÉí=ãóÅâÉí=é™=ÜÉãëáÇ~å=îáë~ê=ÇÉí=~íí=åá=®ê=Éíí=~âíáîí=Ñ 
êÉí~Ö=ãÉÇ=ã™åÖ~=à®êå=á=ÉäÇÉå=çÅÜ=îÉã=îáää=áåíÉ=àçÄÄ~=ãÉÇ=Éíí=ë™Ç~åí\==OK
 
kóÜÉíëÄêÉîK
=kóÜÉíëÄêÉî=ëçã=ëâáÅâ~ë=ìí=ÉäÉâíêçåáëâí=âçëí~ê=áåíÉ=ãÉê=®å=Éê=íáÇ=çÅÜ=ÇÉí=ÖÉê=âìåÇÉêå~=Éå=âçåíáåìÉêäáÖ=ìééÇ~íÉêáåÖ=~î=î~Ç=ëçã=®ê=é™=Ö™åÖK=ká=â~å=çÅâë™=Ñ 
êî~êå~=ÉääÉê=é™ãáåå~=çã=Ñ 
ê®åÇêáåÖ~ê=á=îÉêâë~ãÜÉíÉå=ëçã=ÇÉí=®ê=Äê~=~íí=âìåÇÉêå~=â®ååÉê=íáääI=ë~ãí=é~ëë~=é™=~íí=ëâêóí~=çã=åá=ä~åÇ~ê=Éå=êáâíáÖí=Äê~=~ÑÑ®ê=ÉääÉê=Ñ™ê=Éå=ìíã®êâÉäëÉK=i™í=Ö®êå~=éÉêëçå~äÉå=âçãã~=ãÉÇ=áǨÉê=çã=î~Ç=åá=ëâ~=ëâêáî~=çã=Ñ 
ê=~íí=ÖÉ=Éå=ÄêÉÇ~êÉ=ÄáäÇ=~î=Ñ 
êÉí~ÖÉíK==PK
 
^åî®åÇ=ëçÅá~ä~=ãÉÇáÉêK
=dÉåçã=~íí=Ñáåå~ë=é™=c~ÅÉÄççâI=qïáííÉê=ÉääÉê=ëí~êí~=Éå=ÄäçÖÖ=â~å=åá=å™=ìí=íáää=ã™åÖ~=âìåÇÉê=é™=Éíí=âçëíå~ÇëÉÑÑÉâíáîí=ë®ííK=aÉí=®ê=çÅâë™=Éíí=Äê~=ë®íí=~íí=Ñ™=ÇáêÉâí=™íÉêâçééäáåÖ=Ñê™å=Çáå~=âìåÇÉê=çã=î~Ç=ÇÉ=íóÅâÉê=çã=Éê~=éêçÇìâíÉê=ÉääÉê=íà®åëíÉêK=aÉí=®ê=îáâíáÖí=~íí=í®åâ~=áÖÉåçã=îáäâÉå=áåÑçêã~íáçå=åá=ä®ÖÖÉê=ìí=çÅÜ=®îÉå=Üìê=åá=â~å=ÄÉî~â~=ÇÉí=ëçã=ëâêáîëI=ë™=~íí=âìåÇÉê=çÅÜ=~åÇê~=áåíÉ=ÄÉÜ
îÉê=î®åí~=Ñ 
ê=ä®åÖÉ=é™=™íÉêâçééäáåÖK==QK
 
bJÜ~åÇÉäK
=^íí=ëí~êí~=Éå=ÉÖÉå=å®íÜ~åÇÉä=â~å=î~ê~=Éíí=ëã~êí=Çê~Ö=Ñ 
ê=~íí=
â~=çãë®ííåáåÖÉåK=jÉÇ=Éå=ÉJÄìíáâ=â~å=Çì=Ñçêíë®íí~=Ñ 
êë®äàåáåÖÉå=®îÉå=ÉÑíÉê=~íí=ÇÉå=î~åäáÖ~=ÄìíáâÉå=Ü~ê=ëí®åÖí=Ñ 
ê=Ç~ÖÉå=ÉääÉê=âä~ê~=ÇáÖ=ÜÉäí=ìí~å=Äìíáâëóí~K=cê™Öçê=~íí=ÑìåÇÉê~=
îÉê=®ê=î~Ç=ëçã=Ö
ê=àìëí=Çáå=Äìíáâ=ëéÉÅáÉää\=eìê=äáÖÖÉê=Çáå~=éêáëÉê=á=Ñ 
êÜ™ää~åÇÉ=íáää=âçåâìêêÉåíÉêå~ë\=s~Ç=â~å=Çì=ÖÉ=Ñ 
ê=îáääâçê=Ö®ää~åÇÉ=ÄÉí~äåáåÖ=çÅÜ=Ñê~âí\=aÉí=Ñáååë=Ñ®êÇáÖ~=é~âÉí=Ç®ê=Çì=Ñ™ê=Éå=éä~ííÑçêã=Ñ 
ê=ÄìíáâÉå=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=Éå=ÄÉí~ää
ëåáåÖ=ëçã=Ö
ê=~íí=Çì=âçããÉê=áÖ™åÖ=ëå~ÄÄí=çÅÜ=ÉåâÉäíK==RK
 
k®íîÉêâ~K
=fåíÉêåÉí=®ê=Éíí=éÉêÑÉâí=îÉêâíóÖ=Ñ 
ê=~íí=ìåÇÉêÜ™ää~=ëáíí=å®íîÉêâ=é™K=aì= ÄÉÜ
îÉê=áåíÉ=í~=ÇáÖ=Ñê™å=~êÄÉíëéä~íëÉå=çÅÜ=â~å=ëíáÅâ~=ÉãÉää~å=ãÉÇ=ëå~ÄÄ~=ãÉÇÇÉä~åÇÉå=íáää=Çáå~=âçåí~âíÉê=®îÉå=çã=Çì=Ü~ê=ãóÅâÉí=~íí=Ö
ê~K=c~ÅÉÄççâ=®ê=ÇÉí=ëí
êëí~=å®íîÉêâÉíI=ãÉå=fåíÉêåÉí=ÉêÄàìÇÉê=®îÉå=~åÇê~=íóéÉê=~î=å®íîÉêâI=ëéÉÅá~äáëÉê~ÇÉ= Ä™ÇÉ=Ñ 
ê=çäáâ~=îÉêâë~ãÜÉíëçãê™ÇÉå=çÅÜ=ëâáÑí~åÇÉ=ÖÉçÖê~Ñáëâ~=êÉÖáçåÉêK===SK
 
hçåâìêêÉåíÄÉî~âåáåÖK
=dÉåçã=~íí=âáâ~=é™=Çáå~=âçåâìêêÉåíÉêë=ëáÇçê=â~å=Çì=ä®ê~=ÇáÖ=ãóÅâÉíK=c
êëí=çÅÜ=Ñê®ãëí=â~å=Çì=ÄáäÇ~=ÇáÖ=Éå=Äê~=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=ÇÉê~ë=éêçÇìâíìíÄìÇI=éêáëÉê=çÅÜ=ëÉêîáÅÉÉêÄàìÇ~åÇÉåK=pÉÇ~å=â~å=Çì=ÑìåÇÉê~=
îÉê=îáäâ~=ëáÇçê=Çì=íóÅâÉê=ÑìåÖÉê~ê=Äê~I=ÉääÉê=ãáåÇêÉ=Äê~I=çÅÜ=à®ãÑ 
ê~=ÇÉëë~=ãÉÇ=Çáå=ÉÖÉåK=hçã=~ääíáÇ=
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->