Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Masinski elementi

Masinski elementi

Ratings: (0)|Views: 1,320|Likes:
Published by cevapcic100
knjiga
knjiga

More info:

Published by: cevapcic100 on Dec 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2014

pdf

text

original

 
Oqgovorni urednik
AimusELAM
RUSTEMPASIC
Recenzenti _ _
_,.f'
"
,
DO{;;
mr JANKO
'NINKOVIC;
dipi.
in;[;"
Mdins'ki
f!i.kulret
Sarajevo'"
__
EJD_B
HADZISELIMOVIC,
dip!.
in:1;"
Energojnve~t
-:-
Tvornita,Hmatutll
Satajevo
NEDO
VASIC,_
prof"
'I'ehnicld §koh\,;i
'ctmtm'
Zvo-rni~
Lektot
MILA
MALJUKANOV1G
Naslovna
~trana
MUSAREHIC
llustratoriBATRTC PERAZIC
i,
FADIL
CUSTOVIC
Tchni~ki
urcdnik
MILORAD
BAlIIC
Rorektor
BRANISLAVA VARICAK
Izdai~
"SVJETLOST",,DOUR
Zavou
loa
_udzbenike
i
na~tavna
sredstva,
SlIrajcI!()
Za
-i;!:dava(;a
SAVO ZIROJEVIC.
Tirai:
10000
pcimiera~a
Stllihpa:
"MINERVA";
lzdava~ka~!Hamparska
radna
orgmiuacija
...:...
OOU:R Stamparska
dcJatno~t,
Suboticu
Z3
stll1npariju
LAZAR ANDRASJ(';,
'graL
inol.
Savjet
za
unaprc;d.iv'anie vaspitno-'obrllZovnog rada Bosne
i
He-~cegovine-
od,o_b~io
je
i~davanje
i,upotrebu ovog
udibenika
odlukom broi. 07.119/84
od
17.
JUlli
1984, godine,
PR!1DGOVORU
svakodneVtlOm
Z£'llQtu
savremenog,CQvjekcja,vlj[;
58
potreba
za
poznava
njcrn
raz!icitih
maS£nskihdijeltnJa
-:-'
'njihovog',oblika, 'rnaterijqla od kog
5U
naCt'
njeni, te pri'mjene
£
naCina njt'hovpg
funkcionisanja.".ovaj
zahrjez)
izrazen
je
fwd
radnika u neposrednoj
proizvodnji~
posebno
,kod -metalaca kojima ja
to
d{o
projesiunalnedjelatnosti, Radnicima-rnetalcima,
hila
da
rade
u
proizvodl~ii
iii
eksploataq'j£
1Jia§ina,
nameee
se
potreba
temeljitog
pozn'avanja'mas£nskih d(jelova.,Upoznav§£ ovu materiju,
metalci
ce
jed1WSta'vniy'e
£
-kvalitetnije obav(jati svojezadatke
£,
istovl'cmeno,
ul1~jeStO'
pas£vn£
posl1iatraci;
,posra:iacc
akriz.:ni
kreatori
£
racionaiizat01;i
prot'zvodn01. procesa,
--ovaj
udzbenik
je
napisan prema
pr.og1'mnu
predmeta
ma§insk£
elementi~
u
OkV£l'U
zajednz'ckih
,programsk£h
osnova metalske strukc, Brojne ilustra.cije,crteZi
i
tabele olakSacc
ucen£ku.,
cesto,
prvi susret
sa
nekim
maJ~'nsk£m
d{'jelom
iii
sklopom.
Jpak,
-ovo
ne iskljucufe
potrebu
kori§ienia
,dopunskih
izvol'a, hao Itosu
jugoslove'f!Sk.i
standal'di; tabele, katalozi,
prirucnici
i
st,
Posnie svakog
poglavlja data su
kontl'oina
pita?~ia,
a
U
pojedinim slucajevima t'zradeni
$U
p1'irnJeri
prorqcuna
i
dali
kontrolni zadaci
za
vjdbe,
Za prosirenje
znanja
iz
ove
oblasti, zaintet"esovani
S6
:mogu
km'istit£
'broj
nom literaturom
-na
nasem
jeziku, ad
koje
je
iecian
d£o
naveden u pn'logu udzbe
m'ha,
Autor
 
1.
UVOD U MASINSKE ELEMENTE
1.1.
OPSTE NAPOMENE
U rn:aSinskim elementima
kaQ
naucllpJ disciplini prollcavaju se racionalni
konstrukdoni
oblici, osnove proracuna
i
principi izbonl
tp-aterijala dije10va
koji senajceSce
susreeu
u masinama
i
uredajima raznovrsne namjene.Svi mehanizmi
i
masine sastavljeni
Stl
od
niza elementarnih dijc10va -elemenata./ Svaki elemenat
ima
tacno
odre4enu
funkciju,.
ad
k6j'e zavise' njegov -oblik,veliCina
i
matedjal. Dijelovi koji se u
istam
Hi
sIicnom' obliku pojavljuju nu mnogim
i
razliCitim masinama, konstrukcijama
i
uredajima,
ikoji
se
ne
rnogu rastaviti
na
prostije dijelove, a da
pri
tome
Cine
funkcionalnu cjeiinu,-nazivaju
se
masinski
iii
strojni
dementi
CnpL
vijci, oprugc, zakovice"
z u p c a r i ~ c i -
itd.).
,Skup
vise masinskih dijelova
ko;i
cine 'jednu 1unkcionalnu Gjelinu-na?:iva
se
masinski
sklop
(npr.leziste,
\lentil, spojnica
i
s1.).
U sk;lopu se, zavisno
od
njegovesiozeriosti, moze,definisati vise podsklopova
(npL
vagonsk
ll
osovina
i
tocak, tocak
i
bandai,
vijcano vreteno, sa navrtkom).
Skup
vise sklopova
i
dijelova Jwji
Sll
sjedinjeni zajednickom fU,nkcijom naziva
se
masinska
grupa
(npr.: reduktor,
mjenjac, utedaj
za
upravljal}je kod,automobila
i
s1.).
Masinske
grupe
su
osnovne cjeIine jedne tn'asine. -U pra\ri!u svaki masinski
elelUent'vr~l
odredenu
elerncritamu, osnovmi funkciju
i
moze biti u
vidu jednog
dije1a iIi u
vidudjcIe
masinske gru'pe. .Masinski elementi u veCini slucajeva irn:aju standardJ:l,c oblike
j
d i n ~ c n z i j e . 
Sobzirom na siroko
podrucje
primjene, izraduju
se
u specijalizovanim tvormcama
na
visokoproduktivnim masinama
iIi
u tvornicama u 'Kojima izrada masinskih
de-
menata,
uz
redovnu
_pl;oizvodnju, omogucava -boijc koristenje masinskog
parka
iIi
manju
zavisnost
od
kooperanata.Elementi svake'masine medusobno
su
sjedi
I1
jeni)
ncb
,pokretno, a neki n'epo
hetno,
i
formiraju pojedine m,ehanizme.
Mehanizmom
se naziva iskustvenostvoreni rn.ehanicki sistem tijela namijeujcn
za
prctvaranje (transfo'nnaciju) kretanjajednog iIi vise tijc1a u
potrebna
kretanja
drugih
tijeb
(npr,
satnimehari4am, motorni
mehanizam
i
s1.).
Masinom
ili
strojem
nazivu
se
kombinacija pOjedin.ih-mcharpzama nami;_enjenih
za'
,iskoristavanje energijc,
Prema tom
kriteriju" razHkuju
se
dvaosnovna
tipa
masina:
pogonske (motod
s uriutraSnjim sagorijevanjertl"
parncturbine,
elektromotori
i
s1.)
i
radne
masine
(masine-ahnke,
ctizalic~,
pumpe
i
s1.).
Masincigradnja
fe
baza
teske industrije
'i
ima
vodecu ulogu'
li'
privredi
jer
os-novne
proizvodne ptod::se
u
industriji,'
saobrabiju,
poljopdvredi
i
d:rugim ,gra1iama5

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
meda меда liked this
zoranteic liked this
xcalibree liked this
ana68 liked this
Hana Sutrovic liked this
xcalibree liked this
vukasin999 liked this
Milos Smiljanic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->