Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
University of Arizona College of Engineering Research Progress Report 2011

University of Arizona College of Engineering Research Progress Report 2011

Ratings: (0)|Views: 65 |Likes:
Research and education go hand in hand at the University of Arizona College of Engineering. Each year we share our discoveries and publish hundreds of papers in the leading engineering and science journals. Participating in the discovery process in research is a key piece of both our graduate and undergraduate programs. Our goal is to create knowledge and implement systems that will improve the quality of life for all people.
Research and education go hand in hand at the University of Arizona College of Engineering. Each year we share our discoveries and publish hundreds of papers in the leading engineering and science journals. Participating in the discovery process in research is a key piece of both our graduate and undergraduate programs. Our goal is to create knowledge and implement systems that will improve the quality of life for all people.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: UA College of Engineering on Dec 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

 
D_LRHID 
MICLIMM_LIC
]ilumrwlz| he Drlhid Ghaamcm he Miclimmrlic Prhcrmww _mphrz ?044ZNLW LW
 
?
 
P_HC_MWW _MPH_Z ?044 GHAAMCM HE MICLIMM_LIC
 
]ILUM_WLZ\ HE D_LRHID 
 
_MWMD_GN PH_ZEHALH! PNLAHWHPN\! MJ]GDZLHI 
_mwmdrgn dij mj}gdzlhi ch ndij lindij dz znm ]ilumrwlz| h DrlhidGhaamcm h Miclimmrlic) Mdgn|mdr sm wndrm h}r jlwghumrlmw dijp}oalwn n}ijrmjw h pdpmrw li znmamdjlic miclimmrlic dij wglmigm bh}ridaw) Pdrzlglpdzlic li znmjlwghumr| prhgmww li rmwmdrgn lw dfm| plmgm h ohzn h}r crdj}dzm dij}ijmrcrdj}dzm prhcrdkw) H}r chda lwzh grmdzm fihsamjcm dij lkpamkmizw|wzmkw zndz slaa lkprhum znm t}dalz|h alm hr daa pmhpam)
_mwmdrgn Phrzehalh
Znm Ghaamcm“w 4?0 dg}az| kmkomrwghij}gz rmwmdrgn li h}r cmimrdadrmdw zndz rmmgz znm wzrdzmclgimmjw h Drlhid dij znm shraj2w}wzdlidolalz|6 olhkmjlgda6 dmrhwpdgm!jmmiwm dij d}zhihkh}w w|wzmkw6dij wlcidaw! wmiwhrw dij w|wzmkw)H}r rmwmdrgn phrzhalh liga}jmwkhrm zndi 400 }ijmj prhbmgzw!dij rmwmdrgn m~pmijlz}rmw ndumligrmdwmj j}rlic znm pdwz um|mdrw) Li wgda |mdr ?040 sm ndjm~pmijlz}rmw h khrm zndi *?=klaalhi dij dsdrjw h khrm zndi *77klaalhi) Sm w}pphrz khrm zndi ?00crdj}dzm rmwmdrgn dwwlwzdizw dijndum n}ijrmjw h }ijmrcrdj}dzmwdij nlcn wgnhha lizmriw li h}radohrdzhrlmw) Liuhaulic wz}jmizwli rmwmdrgn lw d fm| pdrz h h}rrmgr}lzlic wzrdzmc| dij d wzrmiczn
_mwmdrgn lw dz znm Nmdrz he Drlhid Miclimmrlic
Znlw lw Drlhid Miclimmrlic ‚ lkprhulic znm t}dalz| he alem ehr daa znrh}cn d k}ajlwglpalidr| ddgf dcdliwz lkphrzdiz prhoamkw ‚ wd|w ]D Ghaamcm he Miclimmrlic Jmdi
 Bm Chajomrc
h znm Ghaamcm) O| di| kmdw}rm! znmrmwmdrgn }z}rm h znm Ghaamcm lwm~zrmkma| orlcnz)
_mwmdrgn Pnlahwhpn|
Sm ndum zrdiwhrkmj h}r rmwmdrgnpnlahwhpn| j}rlic znm adwz znrmm|mdrw dij lz lw ihs d fm| pdrz h znmGhaamcm“w ims wzrdzmclg padi) Smghizli}m zh wzrlum zh whaum lkphrzdizprhoamkw rmadzlum zh h}r rmclhi dij zhznm idzlhi! o}z dw prhoamkw omghkmkhrm jlg}az znm| liudrldoa| rmt}lrmmiclimmrlic ljmdw rhk jlemrmizjlwglpalimw) Lz lw lkpmrdzlum! znmrmhrm!zndz sm dzzdgf slzn d orhdj drrd|h wflaaw dij zdamiz) Ghkpdrmj zh djmgdjm dch! sm ihs ndum dr khrmzmdk rmwmdrgn prhbmgzw dij k}azl+liumwzlcdzhr! adrcm+jhaadr prhcrdkw)Zh w}pphrz h}r dg}az| li znlw gndicm!sm ndum }pcrdjmj h}r dglalzlmwdij mindigmj h}r wzde wflaaw) Smshrf ndrj dz rmwmdrgn jmumahpkmizdij sm ij prhbmgzw rhk lij}wzr|!znm mjmrda chumrikmiz! jmmiwmdcmiglmw! dij prludzm h}ijdzlhiw)H}r chdaw drm ligrmdwlic fihsamjcmdij mj}gdzlic wz}jmizw! dij sm drmjmumahplic }ijlic dij dglalzlmw zh}aa| dgghkpalwn znmk)
Zdgfalic Lkphrzdiz Prhoamkw
Znm ndrjmwz pdrz h prhj}glic znlwprhcrmww rmphrz sdw jmgljlic snlgnprhbmgzw zh liga}jm) Sm jmgljmjzh mkpndwlm znm ljmd h prhcrmwwdij nlcnalcnz h}r imsmwz dg}az|kmkomrw! h}r imsmwz }ijmjprhbmgzw! dij prhbmgzw zndz ch zh znmnmdrz h h}r h}r rmwmdrgn drmdw) Liznlw rmphrz |h} slaa wmm dg}az| h daardifw! o}z li daa gdwmw |h} slaa wmmrmwmdrgn zndz lw grlzlgda zh lkprhulicznm t}dalz| h alm) Erhk whaulicsdzmr dij mimrc| lww}mw zh miw}rmw}wzdlidoam ahic+zmrk crhszn li znmWh}znsmwz! zh }ijmrwzdijlic gmaahrcdildzlhi wh sm gdi jmzmrklimnhs zlww}m crhsw dij lw rmpdlrmj!zh m~pdijlic h}r nhrlhiw liwpdgm zrduma! zh jmzmgzlic dijghrrmgzlic mrrhrw li jdzd wzhrdcmdij ghkk}ilgdzlhi ‚ sm shrf hilkphrzdiz prhoamkw)
Bme Chajomrc
]D Ghaamcm he Miclimmrlic Jmdi Bmee Chajomrc
 
]ILUM_WLZ\ HE D_LRHID GHAAMCM HE MICLIMM_LIC
 
P_HC_MWW _MPH_Z ?044
 
7
 
Wndim Wi|jmr bhlimj znm ]D Ghaamcm h Miclimmrlic dw d prhmwwhr h gnmklgdadij miulrhikmizda miclimmrlic li ?040)Li 4<<>! Wi|jmr jlwghumrmj zndzmwzrhcmiw dij pndrkdgm}zlgdaw smrmghkkhi ghizdklidizw li IhrznDkmrlgdi sdzmrw) Nlw rmwmdrgn ndw ommindlamj dw znm rwz li Ihrzn Dkmrlgd zhalif znm prmwmigm h zrdgm wzmrhljw zhrmprhj}gzlum prhoamkw li wn)Znm Idzlhida Daaldigm hr DjudigmjOlh}maw dij Olhprhj}gzw .IDDOO,! h snlgn znm ]D lw d kmkomr! rmgmlumj dcrdiz li ?040 rhk znm ])W) Jmpdrzkmizh Mimrc| zhzdalic khrm zndi *:: klaalhihr dacda olh}maw dij olhprhj}gzwrmwmdrgn dij jmumahpkmiz)Flk Hcjmi! prhmwwhr h gnmklgda dijmiulrhikmizda miclimmrlic! wmrumw dwznm ]ilumrwlz| h Drlhid“w prliglpdaliumwzlcdzhr dij lw dawh nmdj h znmdaaldigm“w miclimmrlic mehrzw)‑Zh zdgfam znm prhoamk h adrcm+wgdamprhj}gzlhi h dacdm hr }maw dij hznmrprhj}gzw sm ndum zh ndum d omzzmr
Prhemwwhr Flk Hcjmi
Dacdm Olhe}maw dij E}z}rm Miclimmrw
Flkomra| Hcjmi
lw ]D“w prliglpda liumwcdzhr hi d *:: klaalhiJhM olhe}maw prhbmgz! dij di IWE+e}ijmj WZMK mj}gdzhr 
}ijmrwzdijlic h mumr|znlic rhk znmolhahc| zh znm lizmrdglic slzn m~lwzlicpmzrham}k prhgmwwlic padizw!‛ Hcjmiwdlj) ‑Sm“rm ahhflic dz znm snham znlic!rhk crhslic dacdm zh p}zzlic }mali |h}r zdif)‛ Znm ]D“w k}azldgmzmjghizrlo}zlhi liga}jmw sdzmr }wdcm dijt}dalz| rmwmdrgn! dij rmdgzhr jmwlci)Li ?040 Hcjmi sdw dawh dsdrjmj*?)3 klaalhi o| znm Idzlhida WglmigmEh}ijdzlhi hr d prhbmgz zh cmzmiclimmrlic crdj}dzmw dij mj}gdzhrwzmdgnlic wljm o| wljm li wgnhhagadwwrhhkw) Znm dsdrj sdw kdjm }ijmrznm IWE Crdj}dzm WZMK Emaahsw liF+4? Mj}gdzlhi prhcrdk)
Ghizdklidiz+ErmmJrliflic Sdzmr
Wndim Wi|jmr 
ghij}gzwrmwmdrgn grlgda zh p}oalgnmdazn li sdzmr+wgdrgm rmclhiw
Prhemwwhr Wndim Wi|jmr lw gh+jlrmgzhr he znm IWE+e}ijmj Drlhid Ado ehr Mkmrclic Ghizdklidizw
Znlw prhcrdk clumw crdj}dzm wz}jmizwd crmdzmr }ijmrwzdijlic h znmlr hsishrf! dij lkprhumw znmlr zmdgnlicdolalzlmw snlam wpdrflic fljw“ lizmrmwz limiclimmrlic) ‑Znm ljmd lw hr crdj}dzmwz}jmizw zh liulchrdzm znm b}ilhr nlcndij nlcn wgnhha g}rrlg}ad o| orliclicznmlr rmwmdrgn rmadzmj zh sdzmr dijmimrc| miclimmrmj w|wzmkw jlrmgza| zhznm gadwwrhhk!‛ Hcjmi wdlj)Wi|jmr“w rmwmdrgn hg}w lw hi znm dzm!zrdiwphrz! dij zrmdzkmiz h sndz drmfihsi dw mkmrclic ghizdklidizw! w}gndw mijhgrlim+jlwr}pzlic ghkph}ijw!pmrgnahrdzm! idihpdrzlgamw! dijpndrkdgm}zlgdaw)Wmumrda h znmwm gnmklgdaw ndum ommialifmj zh doihrkdalzlmw li wn dijznmrm lw crhslic ghigmri doh}z znmlkpalgdzlhiw hr p}oalg nmdazn) Li sdzmr+wgdrgm rmclhiw h znm shraj! liga}jlicDrlhid! sdzmr rm}wm lw mwwmizlda hrw}wzdlidolalz|! dij Wi|jmr“w rmwmdrgn lwrmghcilmj dw d grlzlgda ghkphimiz h sdzmr rm}wm prhbmgzw)Wi|jmr“w rmwmdrgn hi mkmrclicghizdklidizw dij w}wzdlidoammiclimmrmj w|wzmkw hr sdzmr rm}wmslaa pad| di lkphrzdiz rham li znmpadiilic dij jmwlci h w}wzdlidoamglzlmw) ‑Ghiwljmrlic znm dr rmdgnlicghiwmt}migmw h galkdzm gndicm dijo}rcmhilic n}kdi phaa}zlhi dij}rodi jmiwlz|! znm jmkdij hr gamdi!w}wzdlidoam sdzmr slaa ghizli}m zhmwgdadzm!‛ Wi|jmr wdlj)
   O   L   H   =   L  i  w   z   l   z  }   z  m
W]WZDLIDOLALZ\ 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->