Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
EntosEpohis_34_23-11-08

EntosEpohis_34_23-11-08

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by costas_ta

More info:

Published by: costas_ta on Feb 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
Ì×ÖÞ˛ Ú
ÔÛæÚ
¿
¨Ø¨ Û˛ ÙÞÌÛ—Ñ˛ ¨Ô¨ ѨÓ߲ ÛÖÜÌÜØàר—  ¢ÑÖÜ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب ÝÖÜ Û¨ÛÌÒÌÜÛ¨—¨ ÞØÖÔ—¨ ˛ÛÖÔ ¸ÜÔ¨Ó—-ÙÓÖ ÛàÔ Ò¨Û—ÔÖ¨ÓÌؗѨ Ô—ÑàÔרب˚à˚àÔ, ˛ ¨ÓÌØ—Ñ¨Ô—Ñ˛ Ì×—-ÑÜØ—¨ØÞ— ¨ ÙÛ—Ú ÖˇÖ ÔÌÚ ¸ÌÔ ¨ÓÝ—-ÙɲÛÌ— Û¨—, ÖÜ ÛÌ ÙÛ˛ ˚˛Ø¨—¨ ˛ ×Ì—- ØÖ ÖÜ ÛÌ ÙÌ ÖÒÖ ÑÒ˛ØÖ ÛÖÔ ×Ò¨Ô˛ -Û˛.¨×¨ ÔÛ˛Ù˛ÙÛÖ˚—¨Û— ÙÜÓɨ— ÔÌ—¨ÜÛÖ ¸ÌÔ Ó×ÖØÌ—Ô¨ ¨˚ÔÖ˛ÙÌ—, ¨ØޗѨ, Û¨Ö—ÑÖÔÖӗѨ ¸Ì¸ÖÓÌ Ô¨. ¶ ¸—¨ÝÖب ÙÛÖ Ì×ÌÔ¸ÜÖ ÓÌÔÖ ÑÌݨ Ò¨—Ö Ì— Ô¨— —Ò—˚˚—à-¸˛Ú: 60 ÌѨÛ. ¸ÖÒ¨Ø—¨ ÓÌÙÖ ÑÖÙÛÖÚ ¨Ô¨¨ÓÌØ—Ñ¨Ô—Ñ˛ Û¨—Ô— ¨, ¨×Ì Ô¨ÔÛÙÛ¨ 6ÌѨÛ. ¸ÖÒ. ÓÌ ÙÖ ÑÖ ÙÛÖÚ Ó—¨Ú ˚¨ÒÒ—Ñ˛ Úרب˚à˚˛ Ú ˛ ÓÖ Ò—Ú 3 ÌѨÛ. ¸ÖÒ. ˚—¨ Ó—¨—Û¨Ò—Ñ˛ רب˚à˚˛ . »—ÒàÔÛ¨Ú àÙÛÖ ÙÖ ˚—¨ ÛÖ ØÖ ÒÖ Ñ¨—Û˛Ô ×Ò¨Ô˛Û—Ñ˛ Ì×— ¸Ø¨Ù˛ Û˛Ú ¨ÓÌؗѨԗ-Ñ˛Ú ÑÖÜÒÛÖÜ Ø¨Ú ×ØÌ×Ì— ×ØàÛ¨ ¨×’ ÖÒ¨Ô¨ ¨ÔÛ—Ò˛ÝˇÖÜ ÓÌ Ö Û— ¨ÜÛ˛ Üײ ØÕÌ —ÙÛÖ- ؗѨ Ö ¨Ô¨˚Ѩ— ÖÚý ÌÔÖ×Ö—˛Û—ÑÖ Ú ×¨Ø¨ -˚ÖÔÛ¨Ú ˚—¨ ÛÖ ÌÙàÛÌØ—ÑÖÛàÔ ¶¿°,¨ÜÛÖÜ ÛÖÜ Ñ¨Û‘ ÌÕÖÞ˛ Ô ×ÖÒÜÌˇÔ—ÑÖÜ Ñب ÛÖÜÚ, Ó—¨Ú ÑÖ—ÔàÔ— ¨Ú ÓÌÛ¨Ô¨ÙÛàÔ Ǫ́×ÖÑÒ— ÔÖÜÙÌÚ ×ØÖÌÒÌÜ ÙÌ—Ú, Ö ×ÖÜ Ó—¨ÑÖÜÒÛÖÜ ب Ì—ÑÖ ÔàÔ Ó×ÖØÖÜ ÙÌ Ô¨ ÒÌ—-ÛÖÜØ˚˛ ÙÌ— àÚ ˛ ÌÒ¨ Þ—ÙÛ˛ ÑÖ—Ô˛ ˚ÒàÙ-Ù¨ý. ¾×àÚ Ì—ÞÌ ¸—¨×—ÙÛàÙÌ— Ѩ— ÌÔ¨Ú ÖÞ—¨ÑØ—ÉàÚ ¸—¨×ØÜ Ù—ÖÚ ×ÖÒÌ Ó—ÖÚ ÛÖÜ ¨ÓÌØ—-ѨԗÑÖÜ ѨחۨҗÙÓÖÜ , ... Ó—¨ ר˚ÑÖ -ÙÓ—¨ ÑÖÜÒÛÖÜ ب Ó×ÖØÌ—Ô¨ ¸˛Ó—ÖÜØ˚˛ˇÌ—ÓÖÔÖ ¨Ô ˛ ÑÖÜÒÛÖÜ ب ÌÔ ˚ÌÔÌ— ¸ÌÔˇÌàØÌ— Û¨— ×ÒÌ ÖÔ Ü×Ì ØÛÌØ˛ Ùݨ— ب (...).ÑÜ Ø—¨ ÒÌ—ÛÖÜØ˚—¨ Û˛Ú ˇ¨ ˛Û¨Ô Ô¨ÙÜÔ—ÙÛ¨ Ì Ô¨ ÛÌب ÙÛ—Ö ÞàÔÌÜÛ˛ Ø—, ¸˛Ò¨-¸˛ Ô¨ Ì×—ÛÌÒÌ— mutatis mutandis ÙÌר˚ÑÖ ÙÓ—¨ ÑÒ— ӨѨ Ö ,Û— Ì×—ÛÌ ÒÌÙÌ ˛Ó¨˝—Ñ˛ ÑÖÜÒÛÖÜ ب ÌÔÛÖÚ ÛÖÜ ×ÖÒÜÌˇÔ—-ÑÖÜ Ñب ÛÖÜÚ ÛàÔ ¶ÔàÓÌ ÔàÔ ¿ÖÒ—ÛÌ—àÔ: Ô¨ —ÙÖ×̸àÔÌ— Ѩ— Ì ÛÙ— Ô¨ ÌÔÖ×Ö—Ì— ý.»¨ÑØ—¨¨×Ö ¨×ÒÖÜÙÛÌÜ ÙÌ—Ú Ñ¨— ÌÜ -ÑÖÒ˛ ×ÖÒÌÓ—Ñ˛, ÖÝÌ—ÒÖÜÓÌ Ô¨ ÌÕÌÛ¨ÙÖÜ-ÓÌ ÓÌ ×ØÖÙÖÞ˛ Û¨ ×ÖÒÒ¨×Ò¨ Ì×— ×̸¨ Û˛ÚÓ¨ÑØÖÞØÖÔ˛ÚÌ×—ÉÖÒ˛ÚÛ˛Ú¨ÓÌØ—Ñ¨Ô—Ñ˛ÚÉ—ÖÓ˛Þ¨Ô—¨Ú Ì—ÑÖÔàÔ ÙÌ ÖÒÖÑÒ˛ØÖ ÛÖÔ×Ò¨Ô˛ Û˛.`Û¨ 1914 Ö— ¶ÔàÓÌ ÔÌÚ ¿ÖÒ—ÛÌ— ÌÚ˛Û¨Ô ¨ÑÖÓ˛ Ì—Ù¨˚à˚Ì¨Ú, ÛÖÙÖ ÙÌ Û¨—Ô—ÌÚÖ ÙÖ Ñ¨— ÙÌ ÛÌÞÔÖÒÖ˚—ÑÖ ÌÕÖ×Ò—ÙÓÖ . ÌÜØàר—  ¢Ñ˛ רب˚à˚˛ ÑÜØ—¨ØÞÖÜ ÙÌ ×¨-˚ÑÖÙÓ—àÚ, ×.Þ. ÙÛ˛ ”¨Û—Ô—Ñ˛°ÓÌØ—Ñ˛ÖÌÒÌ˚ÞÖÚ Û˛Ú ¨˚ÖØ¨Ú ˛Û¨Ô ÙÛ¨ ÞÌØ—¨˚¨ÒÒ—ÑàÔ Ñ¨— —Û¨Ò—ÑàÔ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗ-ÑàÔ ÌÛ¨—ØÌ—àÔ. ¨Ô¨ÛØÖײ ÛàÔ ÙÜÙÞÌ-Û—ÙÓàÔ ÙÜÔÛÌÒÌ— Û¨— ÓÌ Ù¨ ÙÌ Ì Ô¨ ÞØÖ ÔÖ, Û˛Ô ×ÌØ— Ö¸Ö 1915-1916, ÓÌ ÛÖÔ »Ì˚¨ ÒÖ¿Ö ÒÌÓÖ ÙÛ˛Ô ·ÜØàײ ÙÌ ×Ò˛ Ø˛ ÌÕÌ Ò—Õ˛:Ö— ÌÕ¨˚à˚ÌÚ ¨ÓÌؗѨԗÑàÔ Û¨—Ô—àÔ ÙÞÌ-¸ÖÔ ×ÌÔÛ¨×Ò¨Ù—¨˝ÖÔÛ¨—. ·×—×ÒÌÖÔ, ÖÔÖ ÓÖÚ Webb-Pomerene ×ÖÜ ß˛Ý— ÙÛ˛Ñ̨×ÖÛÖ „Ö˚ÑØÌÙÖ ÙÛ¨ 1918 Ì×ÌÛØÌ×Ì ÙÛ—Ú¨ÓÌؗѨԗÑÌ Ú Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗÑÌ Ú ÌÛ¨—-ØÌ— ÌÚ Ô¨ ÙÞ˛Ó¨Û— ˝ÖÜÔ ÖÒ—˚Ö×àÒ—¨ ÙÛÖÌÕàÛÌØ—ÑÖ , Û¨ Ö×Ö ¨, Û˛Ô — ¸—¨ ÙÛ—˚Ó˛ ,¨×¨˚ÖØÌÜ ÖÔÛ¨Ô ÙÛÖ ÌÙàÛÌØ—ÑÖ ÛàÔ ¶-¿°. ¾— ×ØàÛÖ— ×ÖÜ ¨ÔÛÌ ¸Ø¨Ù¨Ô ÓÌ×ØÖÉÒ˛Ó¨Û—ÙÓÖ , ˛ Û¨Ô Ö— °˚˚ÒÖ—, ѨˇàÚÌÔà˛ °ÜÛÖÑبÛÖØ—¨ ÛÖÜÚ ÌÕ¨ÑÖÒÖܡÖÜ -ÙÌ Ô¨ Ì— Ô¨— רԠÙÞÜØ˛ ÙÌ Ö ÒÖ ÛÖÔ ×Ò¨Ô˛ Û˛ Ì— ÞÌ ÌÓݨԗÙÛÌ— Ì Ô¨Ú ¨ÔÛ¨˚à-Ô—ÙÛ˛Ú ÓÌ רب¸ÖÕ¨ý ÓÌÙ¨: ¾×àÚ Ì˚ب-ÝÌ ˛ London Morning Postý ÙÛ¨ 1923,Ö— Û¨—Ô— ÌÚ Ý¨— ÔÌÛ¨— ×àÚ Ì— Ô¨— ˚—¨ Û˛Ô°ÓÌØ—Ñ˛ Ö ,Û— ˛ Û¨Ô ˛ Ù˛Ó¨— ¨ Ѩ ×ÖÛÌ ˚—¨Û˛ –ØÌÛ¨Ô— ¨. ¾ ˇÌ— ÖÚ `¨Ó ÌÒ×— ˝Ì— (¨Ô ¸ÌÔ ÛÖÔ ÙÛ¨Ó¨Û˛ ÙÌ— ѨÔÌ— Ú) Ö Û— Ѩ ×Ö—¨ ÓÌ بˇ¨ ¨ÓÌؗѨÔÖ×Ö—˛ ÙÌ— ÖÒÖ ÑÒ˛ØÖ ÛÖÔ ×Ò¨-Ô˛Û˛ý. ¿ØàÛÖ— Ö— °ÓÌؗѨÔÖ—ÖØ˚¨Ôà-ÔÖÜÔ ÙÛ˛ ¸ÌѨÌÛ ¨ ÛÖÜ ’20 Û˛ É—ÖÓ˛-Þ¨Ô— ¨ý ÛÖÜ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب ÝÖÜ, ÓÌ ×Ò˛ Ø˛Ñ¨Û¨ÓÌØ—ÙÓÖÛ˛Ú ÌØ˚¨Ù—¨Ú Ѩ— ÌÒÌ˚ÞÖÛÖÜ ÛÌÒ—ÑÖÜ ¨×ÖÛÌÒÌÙÓ¨ÛÖÚ ¨×ÖÛÖÔרب˚à˚Ö .¾×àÚ Ì— ÞÌ ¨Ô¨ÒÜ ÙÌ— ɨˇÜÙÛÖ Þ¨ÙÛ¨ Ö×ÖÒÜ Úý ”ÖÜ —Ú »¨˚ÌØ, ˛ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب-Ý—Ñ˛ Û¨—Ô— ¨ Ì— Ô¨— Ì Ô¨ ×ØÖ  ¢Ö Ô ÛÖ Ö×Ö ÖÖܸ̠×ÖÛÌ Ñ¨Û¨Ô¨ÒàÔÌÛ¨— ×Ò˛ ØàÚ... †—¨ÛÖÔ ×ÖÒÜ ¨×ÒÖ ÒÖ˚Ö ÖÛ— ×ÖÛÌ ¸ÌÔ ÕÌÞÔ—Ì-Û¨— ÌÔÛÌÒàÚ ¨×Ö ÌÑÌ— ÔÖÜÚ ×ÖÜ ˇ¨ Û˛Ô ×¨Ø¨ÑÖÒÖܡ˛ ÙÖÜÔ.°Ý˛ ÔÌ×— ÙàÛ˛ÚÌ Ô¨"Ü×ÖÒÌ—ÓÓ¨", ÌÔ¨ ÌÔÌÞÜØÖ ÙÛÖ ÞàØÖ Û˛ÚݨÔÛ¨Ù—¨Ú Ó¨˝—ÓÌ ÌÔ¨ Ì—¸ÖÚ ¸ÌÙÓÖÜ , ×ÖÜѨˇ—ÙÛÖÜ Ô ¨ÜÛÖ ÛÖ ×ØÖ—  ¢Ö Ô ÓÖÔ¨¸—ÑÖ ÙÛ˛ÔÌÑ×Ò˛ÑÛ—Ñ˛ Ò— ÙÛ¨ ÛàÔ ÌÕ¨˚à˚—ÓàÔ Ì—-¸àÔ Ó¨Úý. °ÒÒ¨Ö— ÙÜÔÌØ˚Ì—ÌÚý ×ÖÜ×ØÖѨÒÖÜ ÙÌ ÛÖ ×ØÖ—  ¢Ö Ô Û¨—Ô— ¨ý ˚Ø˛ ˚Öب Ì ˚—Ô¨Ô ÌÜØÜ ÛÌب ѨۨÔÖ˛ÛÌ Ú: ¾— ¨ ˚˚Ò֗ѨۨÙÑÌܨÙÛÌÚ ÌÔ¸ÜÓ¨ÛàÔ Ñ¨— ר×ÖÜ-ÛÙ—àÔ ÙÛ¨ »—ÔÛÒ¨ÔÛÚ ×¨Ø¨×ÖÔ—ÖÜ ÔÛ¨ÔÖ Û— Ö— ×ÌÒ¨ ÛÌÚ ÛÖÜÚ ÙÛ˛ »Ì Ù˛ °Ô¨ÛÖÒ˛ ÛÖÜ Ú ˝˛ÛÖÜ Ù¨Ô Ô¨ ¨ÒÒ¨ÕÖÜÔ Û¨ ÙÞÌ¸—¨ÛÖÜÚ Ñ¨— Ô¨ Û¨ ×ØÖÙ¨ØÓÖ ÙÖÜÔ ÙÛ¨¨ÓÌؗѨԗѨ ר×ÖÜ ÛÙ—¨ Ѩ— ØÖÜ Þ¨ ×ÖÜÖ— ˇÌ¨ÛÌ Ú Ì ÉÒÌ×¨Ô ÙÛ—Ú ÖˇÖ ÔÌÚ. `Û˛–ب˝—Ò—¨ Ö— ×àÒ˛ÙÌ—Ú ÌÔÖÚ ÙÜ˚ÑÌÑØ—ÓÌ-ÔÖÜ ÓÖÔÛÌ ÒÖÜ ¨ÓÌؗѨԗÑÖÜ ¨ÜÛÖÑ—Ô˛ -ÛÖÜ ¨ÜÕ˛ ˇ˛Ñ¨Ô 35% ¨×Ö Û˛ ÙÛ—˚Ó˛ ×ÖÜÌÓݨԗÙÛ˛ÑÌ ÙÌ Ó—¨ ÔÌ¨ ¨ÓÌØ—Ñ¨Ô—Ñ˛Û¨—Ô—¨. `Û˛Ô ¸—¨ Þàب, Ö— ¨ØÞ—ÛÌÑÛÖÔÌÚ¨ ØÞ—Ù¨Ô Õ¨ÝԗѨ Ô¨ ר— ØÔÖÜÔ ×¨Ø¨˚˚Ì-Ò—ÌÚ Ô¨ ѨۨÙÑÌܨÙÖÜÔ Ñ¨Ò—ÝÖØÔÌ˝—ѨÓר˚ѨÒÖÖÜÚ. `Û˛Ô ‚¨×àÔ—¨, Ö— بÝÛÌÚÜ×ÖÞØÌàÔÖÔÛ¨Ô Ô¨ רبÑÖÒÖܡÖÜ Ô Û—ÚѨ—ÔÖÜ Ø˚—ÌÚ ¨ÓÌؗѨ Ô—ÑÌÚ Û¨—Ô— ÌÚ Ñ¨ˇàÚÖ— ×ÌÒ¨ÛÌÚ ÛÖÜÚ Ì×ÌÓÌÔ¨Ô Ô¨ ˝˛ÛÖÜ Ô Û¨ÑÖÙÛÖÜ Ó—¨ ×ÖÜ ÝÖØÖÜ Ù¨Ô Ö— ¨ÓÌؗѨÔÖ— ÙÛ¨Ø.¶ Ì×—¸Ø¨Ù˛ Û˛Ú ÔÌÖÑÖ×˛Ú É—ÖÓ˛Þ¨-Ô—¨Ú Ì—ÑÖÔàÔ Û˛Ú °ÓÌØ—Ñ˛Ú ÙÛ¨ ¨ÙۗѨÑÌ ÔÛب ÖÒÖ ÑÒ˛ØÖÜ ÛÖÜ ×Ò¨Ô˛ Û˛ ˛ Û¨ÔÛÖÙÖ —ÙÞÜØ˛àÙÛÌ ÖÛ¨Ô Ñ¨Û¨Û˛ ¸ÌѨÌÛ—¨ÛÖÜ ’20 Ö— Ñ—ÔÌ˝Ö— רب˚à˚Ö—¨ØÞ—Ù¨Ô Ô¨˚ÜØ— ˝ÖÜÔ Û—Ú ¸—ÑÌ Ú ÛÖÜÚ Û¨—Ô— ÌÚ ¸ÌÔ ˛ Û¨ÔÙ— ˚ÖÜØÖ— ̨ Ô Ö— ˛ ØàÌ Ú ÛÖÜÚ ÙÛ˛Ô ÖˇÖ Ô˛ˇ¨Ì×ØÌ×ÌÔ¨ÙÜÓ×ÌØ—ÝÌØÖÔÛ¨—ÙÜ ÓÝàÔ¨ÓÌ ÛÖÜÚ ¨ÓÌؗѨԗÑÖÜ Úý ˛ ÙÜ ÓÝàÔ¨ ÓÌÛÖÜÚ Ñ—ÔÌ˝—ÑÖÜ Úý ÑÖ—ÔàÔ—ÑÖÜ Ú ÑทÑÌÚ.´ÌҗѨ, Ü—ÖˇÌÛ˛Ù¨Ô ÌÔ¨ ÜÉØ—¸—Ö ÙÜÓ×Ì-Ø—ÝÖبÚ, ÓÌ ÛÖÜÚ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗÑÖÜ Ú˛ ØàÌÚ ÌÑÌ Ô˛Ú Û˛Ú Ì×ÖÞ˛ Ú ÙÛ˛Ô „— Ô¨×.Þ. Ô¨ רÔÛØÌÜ ÖÔÛ¨— ¨×ÖÌØàÛ¨ (×ب˚-Ó¨¨¸—¨ÔÖ˛ÛÖ˚—¨Û˛ÔÑ—ÔÌ˝—Ñ˛ÑÖ—ÔàÔ—¨)Ѩ— Û¨ÜÛÖ ÞØÖÔ¨ Ô¨ Ü×ÖÑÒ— ÔÖÔÛ¨— ¨ÔÛ— Ô¨¨˚Ѩҗ¨ ˝ÖÔÛ¨—, ÙÛ—Ú ÑÖ—ÔàÔ—ÑÌ Ú ÛÖÜÚÌרÝÌ Ú.¾ רب˚à˚Ö Ú †ÖÜÖ ÒÛÌØ †ÖÜÌ —ÔÛ˝ÌØ Ó—ÒÖÜ ÙÌ ÙÛ¨ 1939 ˚—¨ ÛÖÜÚ 120.000¨ÓÌؗѨÔÖÜ Ú ×ØÌÙÉÌÜÛÌ Ú ÙÌ ÖÒÖ ÑÒ˛ØÖÛÖÔ ×Ò¨Ô˛Û˛ý ¨Ø—ˇÓÖÚ ¨Ô¨ÝÌØÌÛ¨—ÙÛ—Ú ÑÖ×—ÌÚ ÛàÔ ¨ÓÌؗѨԗÑàÔ Û¨—Ô—àÔ×ÖÜ ÛÜ×àÔÖÔÛ¨Ô Ñ¨ ˇÌ ÞØÖ ÔÖ ˚—¨ Ô¨ÙÛ¨ÒÖÜ Ô ÙÛÖ ÌÕàÛÌØ—ÑÖ). °ÑÖÓ˛ Ѩ— ÙÛ˛Ý¨Ù—ÙÛ—Ñ˛‚Û¨Ò—¨ ÛÖÜ 1937, ÛÖ 75% ÛàÔÛ¨—Ô—àÔ×ÖÜ×ØÖɨ ÒÒÖÔÛ¨ÔÙÛ—Ú¨— ˇÖÜÙÌÚ˛ Û¨Ô ¨ÓÌؗѨԗÑÌ Ú!Motion Picture Export Associa-tion (MPEA) Ö Ì×ÌÑÛ¨Û—ÑÖ Úý ÌÕ¨˚à˚—-ÑÖ Ú Éبޗ ÖÔ¨Ú ÛÖÜ ¯Ö Ò—˚ÖÜÔÛ ÙÛ˛ ÓÌÛ¨-×ÖÒÌÓ—Ñ˛×ÌØ—Ö¸Ö, ×ÖÜ ¸˛Ó—ÖÜØ˚˛ˇ˛ÑÌÛÖÔ ‚ÖÜ Ô—Ö ÛÖÜ 1945 (àÚ ÓÌÛÌÕÌÒ—Õ˛ ÛÖÜ×ØÖÜ  ¢×¨ ØÞÖÔÛÖÚ Motion Picture ExportAgency, ×ÖÜ ˛Û¨Ô ˚ÔàÙÛÖàÚ ÛÖ Ó—ÑØÖ`ÛÌ—Û …ۗרØÛÓÌÔÛý), ÙÛ˛Ø—Þˇ˛ÑÌ ÙÛÖÔÖ ÓÖ Webb-Pomerene ÛÖÜ 1918, ×ÖÜÝÜٗѨ ¸ÌÔ Ì— ÞÌ Ñ¨Û¨Ø˚˛ˇÌ— . ·Ô¨ ¨×ÒÖ רب ¸Ì—˚Ó¨ Û˛Ú ¨ÓÌØ—Ñ¨Ô—Ñ˛ Ú ×بÑÛ—- Ñ˛ Ú: ¶ MPEA ÙÜ˚ÑÌ ÔÛØàÔÌ Û¨ ÑÌ ظ˛¨×Ö Û—Ú ×àÒ˛ ÙÌ—Ú ÙÛÖ ÌÕàÛÌØ—ÑÖ Ѩ— Û¨ÓÖ—ب˝ÌÙÛ¨ÓÌÒ˛Û˛ÚÖÞ—ÙÜ ÓÝàÔ¨ÓÌÛ—Ú×ب˚Ó¨Û—ÑÌ Ú ×àÒ˛ ÙÌ—Ú ÛàÔ Û¨—Ô—àÔ ÛÖÜÚ ÌÑÛÖ Ú °ÓÌØ—Ñ˛ Ú ¨ÒÒ¨ Ѩۑ ¨Ô¨ÒÖ˚— ¨ ÛÖÜÓÌØ—¸—ÖÜ ÛÖÜÚ ÌÔÛÖÚ ¶¿°. °ÜÛÖ Ù˛Ó¨—ÔÌÖÛ— ÌÑÛÖÚ ¶¿° ¸ÌÔ ¨ÔÛ¨˚àÔ—˝ÖÔÛ¨ÔÓÌÛ¨ÕÜ ÛÖÜÚ Ñ¨— Ö Û— ˛ ÙÜÓÓ¨Þ ¨ ÛàÔÓÌÒàÔ ÛÖÜ Ñ¨ØÛÌ Ò ˛ Û¨Ô ¨¸—¨Û¨ بÑÛ˛.„¨— ÝÜٗѨ˛ Ü×ÖÙÛ˛Ø—Õ˛ Û˛Ú ¨ÓÌؗѨ-Ô—Ñ˛ Ú ÑÜÉÌ ØÔ˛Ù˛Ú ˛ Û¨Ô Ñ¨ Û’ רبר Ôà¨×Ö ÖØ¨Û˛ : ·—¸—Ѩ ˚بÝÌ— ¨ ÓÌ Ù¨ ÙÛ—Ú¨ÓÌؗѨԗÑÌÚ ×ØÌÙÉÌ—ÌÚ ×ØÖàˇÖÜ Ù¨Ô(Ѩ— ×ØÖàˇÖÜ Ô) Û¨ ÙÜÓÝÌ ØÖÔÛ¨ ÛàÔÑ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗÑàÔ ÌÛ¨—ØÌ—àÔ, ÌÔàÛ¨¸¨ÔÌ—¨ ÛÖÜ `Þ̸—ÖÜ »¨ØÙ¨Ò ¸—ÔÖÔÛ¨ÔÓÖÔÖ ÓÌ Û˛Ô ¨ØÙ˛ ѨˇÌ Ì—¸ÖÜÚ Ì˚ÞàØ—àÔ×ÌØ—ÖØ—ÙÓàÔ ˚—¨ Û˛Ô ×ØÖàˇ˛Ù˛ ÛàÔ¨ÓÌؗѨԗÑàÔ ×ØÖ—  ¢Ö ÔÛàÔ. »Ì Û˛Ô — ¸ØÜ-Ù˛Û˛Ú ÛÖ 1953, ˛ USIA (United StatesInformation Agency), Ö ßÜÞØÖ×ÖÒÌÓ—-ÑÖ Ú ×ØÖר˚¨Ô¸—ÙÛ—ÑÖ Ú Éبޗ ÖÔ¨Ú Û˛Ú¨ÓÌØ—Ñ¨Ô—Ñ˛Ú ÑÜÉÌØÔ˛Ù˛Ú, ÖØ˚¨ÔàÔ̗Ѩ ×ÖÜ 200 Û¨—Ô—Öˇ˛ ÑÌÚ ×¨˚ÑÖÙÓ— àÚ Ñ¨— Ì×—Û˛ØàÔÛ¨Úý Ì Ô¨ ÑÖ—ÔÖ 500 ÌѨÛ.ˇÌ¨ÛàÔ ¨Ô¨Ò¨ÓɨÔÌ— Ô¨ Ѩۨ˚بÝÌ— Û—Ú¨ÔÛ—¸Ø¨ÙÌ—Ú, Û—Ú ×ØÖÑ¨Û¨Ò˛ßÌ—Ú, Û¨ ÛÖ-
„ ˆ À ‚ ° „ 2 3 … ¾ · » – À ‚ ¾ ˆ 2 0 0 8
.
´ · ˆ ¯ ¾ `
3 4
.
¿ · À ‚ ¾ ‡ ¾ `
¿àÚ Ö ¨ÓÌؗѨԗÑÖ ÚÑ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب ÝÖÚ Ì ˚—ÔÌ ×Ò¨Ô˛Û—ÑÖ Ú:
`ÛØ¨Û˛˚—ÑÌ Ú Û˛Ú ˛˚ÌÓÖÔ— ¨Ú
„ÙÛ¨Ú ´ÌØ˝ªÚ
 ·Ô¨ ¨ÜÛÖÑ— Ô˛ÛÖÛ˛Ú ¨ÙÛÜÔÖÓ— ¨Ú Ѩ— ˚ÌÛ¨—Ì Õà ¨×Ö Û¨ ÙÛÖÜ ÔÛ—Ö Û˛Ú MGMÑ¨Û¨Û˛ ¸—¨ØÑÌ—¨Û˛Ú ÓÌ˚¨ Ò˛Ú ¨×ÌØ˚— ¨Ú ÛàÔ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗÑàÔÙàÓ¨ÛÌ—àÔÛÖÔ ¾ÑÛàÉØ—Ö ÛÖÜ 1946.°Ø—ÙÛÌب ,Ö×Ò—ÙÓÌ ÔÖ— ¨ÙÛÜÔÖÓ—ÑÖ— Ѩ— ¨Ô¸ØÌÚ Û˛Ú ÌˇÔÖÝØÖÜبÚ×ØÖÙרˇÖÜ Ô Ô¨ ѨÒÜݡÖÜ Ô.
`ÜÔâÞÌ—¨ ÙÛ˛ ÙÌÒ帨 2
 
¾ É—ÔÛÌÖ¨ÑÛ—É—ÙÓÖÚ ¨×ÖÛÌÒÌ—ÌÔ¨ ¨×ÖÛ¨ ÔÌ¨ ×̸—¨ ¸Ø¨Ù˛Ú ×ÖÜ ¨Ô¨¸Ü ˇ˛Ñ¨Ô Ѩ— Ѩˇ—ÌØàˇ˛Ñ¨Ô Û˛Ô ÛÌÒÌÜÛ¨—¨¸ÌѨÌÛ— ¨ àÚ ÖØ˚¨Ô—ÑÖ ÑÖÓÓ¨ Û— ÛÖÜ Ñ—Ô˛ Ó¨ÛÖÚ Û˛Ú ¨Ôۗר˚ÑÖÙÓ—Ö×Ö— ˛Ù˛Ú. ¶ ÌÜÑÖÒÖ ÛÌØ˛ ×ØÖ ÙÉ¨Ù˛ ÙÛ¨ ÓÌ Ù¨Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب Ý—Ù˛Ú, ¸—¨Ñ— Ô˛Ù˛Ú Ñ¨— ×ØÖÉÖÒ˛ Ú ÌÑÛÖ Ú ÌÓ×ÖØ—ÑÖÜ ÑÜÑÒàÓ¨ÛÖÚ ÌÜÔÖ ˛ÙÌ ÙÛ˛Ô ×—Ö ×Ò¨Û—¨ ÞØ˛ Ù˛ ÛÖÜÑ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗÑÖÜ ÓÌÙÖÜ ¨×ÖÛÖ Ñ—Ô˛Ó¨. ˙ÙÛÖÙÖ ˛ ÞØ˛Ù˛ ÛÖÜ àÚ Ñ—Ô˛Ó¨Û—ÑÖÜ ÓÌÙÖÜ ¨ÔÛ—×Ò˛ØÖÝÖØ˛Ù˛Ú Ñ¨—×ØÖר˚¨ Ô¸¨Ú Ì ÞÌ— Ó—¨ ×ØÖ—   ¢ÙÛÖØ— ¨ ×ÖÜ ÝÛ¨ ÔÌ— ÙÛ¨ ×ØàÛ¨ ÞØÖ Ô—¨ ÓÌÛ¨ Û˛Ô ¾ÑÛàÉØ—¨Ô˛ ·×¨Ô¨ ÙÛ¨Ù˛. ´Ö ¨ ØˇØÖ Ì×—ÞÌ—ØÌ— Ó—¨¨Ô¨¸ØÖÓ˛ ÙÛ˛ÔÛÌ ÛÖ—¨ÞØ˛ Ù˛ÛÖÜÑ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب ÝÖܨÒÒ¨ Ñ¨Û˛ÙÞÌ Ù˛×ÖܲÌÔÒÖ ˚à×ب Õ˛Ì— ÞÌÓÌÛ˛ÔÌÜØÜ ÛÌØ˛ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚Ø¨Ý—Ñ˛, Ѩ— Ó˛, —ÙÛÖØ—¨.
´ÖÑåÔ˛Ó¨ÛàÔÑ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗÑÔÒÌÙÞÔ
´Ö ÛÌ ÒÖÚ ÛÖÜ ° ¿¨˚ÑÖ ÙÓ—ÖÜ ¿ÖÒÌ -ÓÖÜ Ñ¨— ˛ ¾ÑÛàÉØ—¨Ô˛ÌרԨÙÛ¨Ù˛ÛØÖ×Ö×Ö—ÖÜ Ô ¨ ظ˛Ô ÛÖ ×ØÖ×ÖÒÌÓ—ÑÖ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗÑÖ ÛÖ×— Ö. ¶ É—ÖÓ˛-Þ¨Ô—¨ ÛàÔ ÙÛÖÜ ÔÛ—Ö ÛÖÜ ¯ÖÒ—˚ÖÜÔÛÌÞÌ— ר˚—àˇÌ— ÙÛ—Ú ¶¿° Ѩ— ¨ØÞ—˝Ì—¸ÜԨӗѨ Ô¨ ѨۨҨÓɨ ÔÌ— Û—Ú ·Ü-Øàר—  ¢ÑÌÚ ¨˚ÖØÌÚ. »Ì ÛÖ Ñ¨ˇÌÙÛàÚÓÖÔÖ×àÒ—ÖÜ ÛÖÜ Ó¨˝—ÑÖÜ ÌÓ×ÖØ—ÑÖÜ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب ÝÖÜ, Ì ØÞÌÛ¨— Ö ÓàÚ Ñ¨—˛ ÒÖ˚ÖÑؗٗ ¨ ×ÖÜ ˇ¨ ѨˇÖØ— ÙÌ— ÛÖÌ—¸ÖÚ ÛàÔ Ì×—ÛØÌ×ÖÓÌÔàÔ ÑÖ—ÔàԗѨۨ—Ô—àÔ, ÙÛ¨ÔÛ¨ ØÖÔÛ¨Ú Û˛Ô ×¨Ø¨-˚à˚˛ . „¨ÒÒ—ÛÌ ÞÔÌÚ, Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب-Ý—ÙÛÌÚ, ¸—¨ÔÖÖÜ ÓÌÔÖ— Ѩ— Ù—ÔÌÝ—Ò×ÖÜ ÖبӨۗ˝ÖÔÛ¨Ô ÌÔ¨Ô ¨ÒÒÖ Ñ—-Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب ÝÖ, ˇ¨ ÉØÌˇÖÜ Ô Ì ÛÙ—¨×ÖÑÒÌ—ÙÓÌÔÖ— Ѩ— ˇ¨ ¨Ô¨Ò¨ÉÖÜԸبÙ˛. ´Ö ×ØàÛÖ É˛Ó¨ ˛Û¨Ô ˛¸˛Ó—ÖÜØ˚— ¨ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗÑàÔ ÒÌ-ÙÞàÔ àÚ ÞàØàÔ Ü×Ìب Ù×—Ù˛Ú ÛàÔÑ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗÙÛàÔ Ñ¨— ѨÒÒ—ÛÌ-ÞÔàÔ... Ѩ— ¨ÔÛ— ÙÛ¨Ù˛Ú ÙÛÖÜÚ ×Ì-Ø—ÖØ—ÙÓÖÜ Ú Û˛Ú ÌÓ×ÖØ—Ñ˛ Ú É—ÖÓ˛Þ¨-Ô— ¨Úý.¶ Club des Amis du SeptiemeArt(1920)Ì— Ô¨—˛×ØàÛ˛ÒÌ ÙÞ˛×ÖÜÌÓݨԗ˝ÌÛ¨— Ѩ— ¸Ü Ö ÞØÖÔ—¨ ¨Ø˚ÖÛÌ-ب ˇ¨ ÌÔàˇÌ— ÓÌ Û˛ Club Francaisdu Cinema. `ÛÖ ”ÖÔ¸— ÔÖ ˇ¨ —¸ØÜˇÌ— ˛ The Film Society (1925), ÙÛ˛ …Ì ¨ˆÖØÑ˛ ˛ Screen Guild (1926) Ѩ—ÙÛÖ °ÓÙÛÌØÔÛ¨Ó ˛ Filmliga (1927).¶ Ì×— ¸Ø¨Ù˛ ×ÖÜ ˇ¨ Ì ÞÌ— ÛÖ Ñ— Ô˛Ó¨ÛàÔ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗÑàÔ ÒÌÙÞàÔÙÛ˛Ô —ÙÛÖØ— ¨ ÛÖÜ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب ÝÖÜ ˇ¨ Ì— Ô¨— ¨ÔÌÕ— Û˛Ò˛. •¨ Ì×—ÛØÌ ßÖÜÔÛ˛ ¸˛Ó—ÖÜØ˚— ¨ ÌÔÖ Ú ÑÖ—ÔÖÜ ÓÌ Ó— ¨¸—¨ÝÖØÌÛ—Ñ˛ ¨—Ùˇ˛Û—Ñ˛ ¨ÔÛ— Ò˛ß˛ÌÔà¨×ÖÛ˛Ô ÌÓ×Ì—Ø—¨ ÛÖÜÚ ˇ¨×ØÖÑÜ ßÖÜÔ Ö— ´¨—Ô—Öˇ˛ ÑÌÚ Ñ¨— Û¨„—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗѨ „Ì ÔÛب ÓÌÛ¨×Ö-ÒÌӗѨ×ÖÜ ˇ¨ ÌײØØ̨ÙÖÜÔ Û˛Þ¨ Ø¨Õ˛ ÑبۗÑàÔ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗ-ÑàÔ ×ÖÒ—Û—ÑàÔ. ·×— Ù˛Ú ˇ¨ Ì— Ô¨— ÖÞàØÖÚ ÌÑÑÖÒ¨ß˛Ú Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗ-ÑàÔ Ñ—Ô˛Ó¨ÛàÔ Ö×àÚ ˛ LondonFilm Society ˚—¨ ÛÖ ÉØÌÛ¨Ô—ÑÖ Ñ— Ô˛-Ó¨ ÛÖÜ ÔÛÖÑ—Ó¨ÔÛÌØ, ×ÖÜ ˇ¨ ÞØà-Ó¨Û—ÙÌ— Û˛ ÙÛØÖÝ˛Û˛Ú Ñ¨ÓÌØ¨Ú ÌÕà¨×Ö Û¨ ÙÛÖÜ ÔÛ—Ö ×ØÖÚ Û˛ ˝à˛ ÛàÔѨˇ˛ÓÌØ—ÔàÔ ¨ÔˇØà×àÔ Ñ¨— Û˛Ôרب˚à˚˛ Û¨—Ô—àÔ ×¨ØÌ ÓÉ¨Ù˛ÚÙÛ¨ ÑÖ—ÔàԗѨ ×ØÖÉÒ˛ Ó¨Û¨. °ÑÖ Ó¨ Ö— ÒÌ ÙÞÌÚ ˇ¨ ¸àÙÖÜÔÓ¨Þ˛ ÌÔ¨ÔÛ—¨ ÙÛÖ Ñ¨ˇÌÙÛàÚ ÒÖ˚Ö-Ñؗٗ¨Ú, ÌÑÓÌÛ¨ÒÒÌÜÖÓÌÔÌÚ Ñ¨— ÛÖÌ—¸—ÑÖ ÔÖÓ—ÑÖ ѨˇÌÙÛàÚ ×ÖÜ ÛÖÜÚÌ×ÌÛØÌ×Ì Ô¨ Û˛Ô ×¨Ø¨Ñ¨Ó×ÛÖÜÔ, ¨ÔѨ— ¸ÌÔ Û—Ú ˚ÒÜ ÛàÔÌ ×¨ÔÛ¨ ¨×ÖÛ—ÚרØÌÔÖÞÒ˛ ÙÌ—Ú ÛàÔ ¨ØÞàÔ. ·×— Ù˛ÚÓÌ ÙàÛàÔÒÌÙÞàÔ˚— Ô¨Ô̸—¨ˇÌ Ù—ÓÌÚÙÛ˛ ‡Ü Ù˛ Ö— Û¨—Ô— ÌÚ ÛàÔ `ÖÉ—ÌÛ—ÑàÔ×ØàÛÖ×Ö ØàÔ ÙÑ˛ÔÖˇÌÛàÔ ¨ÒÒ¨ Ѩ— ˚ÌÔ—ÑÖ ÛÌب Ö ×ØàÛÖ×ÖØ—¨ÑÖ Ú Ñ¨×ØÖÖ¸ÌÜÛ—ÑÖ Ú Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب ÝÖÚ. ´Ö¸—Ö ÓÖÔÛÌÒÖ ˇ¨ Ì×¨Ô¨Ò˛ÝˇÌ—ÙÛ—Ú¶¿° ÓÌÛ¨×ÖÒÌӗѨ ÓÌ Û˛Ô ¸—¨Ñ— -Ô˛Ù˛ ÛàÔ ÌÜØàר—  ¢ÑàÔ Û¨—Ô—àÔ ¨×ÖÛÖ Cinema 16 ÛÖÜ Amos Vogel, ˛Û¨—Ô—àÔ ¨×Ö ÛÖÔ ´Ø— ÛÖ „Ö ÙÓÖ ¨×Ö ¸— ÑÛܨ Ö ×àÚ ×.Þ. ÛÖ Newsreel ÙÛ¨ÛÌ Ò˛ ’60 ’70. ¨×Ö¸ÖÞ˛ ×ÖÜ ˇ¨ÉØÌ˛ ¸ÖÜÒÌ—¨ ÛàÔ ÒÌÙÞàÔ ˇ¨ÕÌ×Ìب ÙÌ— Ѩ ˇÌ ×ØÖÙ¸ÖÑ— ¨. ¾ †—Ö -Ø—Ú ‚ÉÌÔÚ, ¨×Ö ÛÖÜÚ —¸ØÜÛÌ Ú Û˛ÚFilmliga, ¨Ô¨ÝÌØÌ— ިبÑÛ˛Ø—ÙÛ—-Ѩ Ö Û— ÌÔà×ÌØ— ÓÌÔ¨Ô ˚Ü Øà ÙÛ¨ 400ÓÌ Ò˛, ˝˛ Û˛Ù¨Ô Ì˚˚Ø¨Ý˛ 2500.
‡—ÌˇÔªÚ·Ø˚¨Û—Ѫ–ÖªˇÌ—¨Ñ¨—·Ø˚¨Û—ÑÆ·×åѨ—ب
 ¸ØÜÙ˛ ÙÛÖ ×Ò¨— Ù—Ö Û˛Ú ‡—ÌˇÔÖÜ ÚÛÖ 1921 Û˛Ú ‡—ÌˇÔÖÜ Ú ·Ø˚¨Û—Ñ˛ Ú–Ö˛ˇÌ—¨Ú (‡·–), ˚—¨ Û˛Ô Ü×ÖÙÛ˛Ø—-Õ˛ Ñ— ÌÔ—ÙÞÜÙ˛ Û˛Ú ÔÌ¨Ø˛Ú `ÖÉ—ÌÛ—-Ñ˛ Ú ·ÔàÙ˛Ú, ˇ¨ ר— ÕÌ— ѨˇÖØ—ÙÛ—ÑÖ ØÖÒÖ ÙÛ—Ú ×ØÖÙרˇÌ—ÌÚ ¨Ô¨×ÛÜÕ˛ÚÓ—¨Ú ÌØ˚¨Û—Ñ˛Ú Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚Ø¨Ý—Ñ˛Ú,Ѩ֠Þ— ÓÖ ÔÖ, ÑÖÜÒÛÖÜ بÚ. `ÛÖ×Ò¨— Ù—Ö ¨ÜÛÖ —¸ØÜ ÌÛ¨¨×Ö ÛÖÔWilli Muenzenberg, Ì×—ÑÌÝ¨Ò˛ÚÛ˛Ú ‡·–, ˛ Mezhrabpom Russ ÛÖ1924, ×ÖÜ ÓÌÛ¨ÕÜ ¨ ÒÒàÔ ˛ Û¨Ô ˛×¨Ø¨˚à˚ÖÚ ÛàÔ Û¨—Ô—àÔ ÛàÔ ¿ÖÜ-ÔÛÖÉÑ—Ô, –ÌØÛÖÝ, ¿ØÖÛ¨Û˝¨ÔÖÝ Ñ.¨.´Ö 1925 ˇ¨ —¸ØÜˇÌ ר Ò— ¨×Ö ÛÖÔMuenzenberg ÙÛ¨ ×Ò¨—Ù—¨ Û˛Ú ‡·–˛ Prometheus FilmgesellschaftÙÛ˛Ô †ÌØÓ¨Ô— ¨ ѨÛÖ 1928 ˛Weltfilm, ˚—¨ Û˛ ¸—¨Ñ Ô˛Ù˛ ÛàÔÛ¨—Ô—àÔ ÙÌ 16mm ˚—¨ Û—Ú ¨Ô¨˚ÑÌÚÛàÔ ÌØ˚¨Û—ÑàÔ, ѨÒÒ—ÛÌÞÔ—ÑàÔ ˛ Ó˛, ÖØ˚¨ÔàÙÌàÔ Ñ¨— ÛàÔ Ñ—Ô˛Ó¨-ÛÖ˚بݗÑàÔ ÒÌÙÞàÔ. ÒÖ˚—Ñ˛ ÛàÔÑ—Ô˛ÙÌàÔ ¨ÜÛàÔ ˛Û¨Ô Ô¨ ÙרÙÌ— ÛÖÓÖÔÖ×àÒ—ÖÛ˛ÚÑÜØ— ¨ØÞ˛ÚÛ¨ Õ˛ÚÙÛ¨ÓÌÙ¨×ØÖר˚¨Ô¸¨Ú,
« «
ԨۨרØÖÜǪ́×Ö¨ÜÛÖÜ Ú Ñ¨— Ô¨ Û¨ ÙÛØÌßÖÜÓÌÌÔ¨ÔÛ— ÖÔ ÛÖÜÚ
  ¥ ¥
Ö ×àÚ Ì ˚بÝÌ ÖMuenzenberg.¾ ÌÒÌ˚ÞÖÚ ÙÛ¨ ÓÌÙ¨ רب˚à˚˛ÚÛÖÜ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب ÝÖÜ ˇÌàØÖÜ ÔÛ¨Ô¨Ô¨˚Ѩ— ÖÚ ˚—¨ Û˛Ô ¨Ô¨ ×ÛÜÕ˛ Ó— ¨Ú¨ÔÌÕ¨ ØÛ˛Û˛Ú Ñ¨—¨ÔÛ¨˚àÔ—ÙÛ—Ñ˛ Ú ÓÌÛÖ ÙÜ ÙÛ˛Ó¨ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚Ø¨Ý—Ñ˛ ÚÑÖÜÒÛÖÜ بÚ. `Ì ÙÜԸܨÙÓÖ Ѩ— ÓÌÛ˛Ô ÛÖÛÌ ×ÖÒ—Û—Ñ˛Û˛Ú ‡—ÌˇÔÖÜ ÚÛ¨ Õ˛ ÌÔ¨ ÔÛ—¨ ÙÌ Û¨ Õ˛ý, ÛÖ ÌØ˚¨Û—-ÑÖ Ѩ— ÑÖÓÓÖÜÔ—ÙÛ—ÑÖ Ñ— Ô˛Ó¨ ˇ¨¨Ô¨×ÛÜ ÕÌ— Û—Ú ¸—ÑÌÚ ÛÖÜ ÕÌÞàØ—ÙÛÌÚѨÒÒ—ÛÌÞÔ—ÑÌ Ú ÖØ˚¨ÔàÙÌ—Ú. ¶¸˛¨×Ö ÛÖ 1922 ˛ ÖØ˚¨ ÔàÙ˛ Friendsof Soviet Russiaý, Ö×àÚ ÖÔÖÓ¨˝Ö-ÔÛ¨Ô ˛ ‡·– ÙÛ—Ú ¶¿°, ¨ØÞ—˝Ì— Ô¨¸—¨Ñ—ÔÌ— ÙÖÉ—ÌÛ—ÑÌ Ú Û¨—Ô— ÌÚ ÙÛ˛ Þà-ب. `Û˛ †¨ÒÒ— ¨ ÛÖ 1928 —¸ØÜ ÌÛ¨— ˛Le Amis de Spartacus ÓÌ ÙÛÖÞÖ Û˛¸˛Ó—ÖÜØ˚— ¨ ÌÔÖ Ú Ó¨˝—ÑÖÜ Ñ—Ô˛Ó¨-ÛÖ˚بݗÑÖÜ Ñ—Ô˛ Ó¨ÛÖÚý. °Ô Ѩ—¸—˛ØÑÌÙÌ ÓÖÒ—Ú ÌÕ— Ó˛ÔÌÚ ÒÖ˚à¨ÙÛÜÔÖÓ—ÑàÔ ¸—àÕÌàÔ, Ѩۨ ÝÌØÌÔ¨ ÝÛ¨ ÙÌ— Û¨ 80.000 ÓÌ Ò˛ Ѩ— Ô¨ÌÕ¨×ÒàˇÌ— ÙÛ¨ ×ØÖ¨ÙÛ—¨ ÛÖÜ ¿¨Ø—-Ù—ÖÜ Ѩ— Û˛Ô ÌרØÞ—¨. ´˛Ô Ì×ÖÓÌÔ˛ÞØÖÔ—¨ —¸ØÜ ÌÛ¨— ˛ London Worker’sFilm Society Ѩ— ˛ `ÜÔÖÓÖÙ×ÖÔ¸— ¨·Ø˚¨Û—ÑàÔ „—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗÑàÔ ”Ì-ÙÞàÔÙÛ˛–ØÌÛ¨Ô— ¨.´˛Ô ¸—¨ÞØÖÔ—¨ ÙÛ˛Ô ·ÒÉÌÛ— ¨ ×ب˚Ó¨ÛÖ×Ö—Ì— Û¨— ¸—Ì-ˇÔ˛ Ú ÙÜÔ¨ ÔÛ˛Ù˛ ÛÖÜ Ñ—Ô˛ Ó¨ÛÖÚ ÛàÔÑ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗÑàÔÒÌÙÞàÔÓÌÙÜÓ-ÓÌÛÖÞ˛ ¨ÔÛ—×ØÖÙà×àÔ ¨×Ö ¸à¸ÌѨÞàØÌÚ.¶ ¸˛Ó—ÖÜØ˚—¨ ¨ÔÌÕ¨ØÛ˛ÛÖÜ ÑÜ-ÑÒàÓ¨ÛÖÚ ¸—¨ÔÖÓ˛ Ú ÙÌ Ñ¨ ˇÌ Þàب,×ÖÜ ˇ¨ ÛØÖÝÖ¸ÖÛÖÜ ÙÌ Ñ¨— ˇ¨ Ü×Ö-ÙÛ˛Ø—˝Ì Û˛ ¸ÖÜÒÌ—¨ÛàÔ ÌØ˚¨Û—ÑàÔѨ— Ó˛ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗÑàÔ ÒÌÙÞàÔ,ˇ¨ Ù˛Ó¨¸Ì ßÌ— ¨ÜÛ˛ Û˛Ô ×ÌØ Ö¸Ö.¿¨Ø¨ Û˛Ô ×ØÖÔÖÓÖ×Ö— ˛Ù˛ Û˛Ú ×ÖÒ—-Û—Ñ˛ Ú ÙÜ˚ÑØÖ Û˛Ù˛Ú ÕÌÞàØ—ÙÛàÔ ÖØ- ˚¨ÔàÙÌàÔ ÑÖÜÒÛÖÜ بÚ, ¨ÜÛÌ Ú ¨Ô¨-×ÛÜ ÙÙÖÔÛ¨Ô ÙÛ˛ ɨ Ù˛ ÖØ˚¨Ô—ÑàÔ¨Ô¨˚ÑàÔ ÛàÔ Ñ¨ÒÒ—ÛÌÞÔ—ÑàÔ Ñ—Ô˛-Ó¨ ÛàÔ Û˛Ú Ì×ÖÞ˛ Ú Ñ¨— Ö Þ— ÙÌ ¸—¨ ÙÛ¨-Ù˛ ÓÌ ¨ÜÛ¨. ÓÌ˚¨ÒÖ É¨ˇÓÖÖ—ÌØ˚¨Û—ÑÌÚ ÖØ˚¨ÔàÙÌ—Ú ×¨ØÌ—Þ¨Ô Û—ÚÜ×Ö¸ÖÓÌ Ú ˚—¨ Û˛Ô ÒÌ—ÛÖÜØ˚— ¨ ÛàÔÜ×Ö ÒÖ—×àÔ, ÌÔà¨×Ö ѨÒÒ—ÛÌÞÔ—Ñ˛ Ú×ÒÌÜب Ú ¨×ÖÛÌÒÖÜ Ù¨Ô Ì Ô¨ Ü×ÖÙÜ ÔÖ-ÒÖ ÛàÔ ˚ÌÔ—ÑÖ ÛÌØàÔ ¨Ô¨˝˛Û˛ ÙÌàÔ. `ÜÔ˛ ˇàÚ Û¨  ¸—¨ ¨ ÛÖÓ¨ ˛ ÖÓ¨ ¸ÌÚ˛ Û¨Ô ˛ Ñ—Ô˛Û˛ Ø—¨ ¸Ü Ô¨Ó˛ ×— Ùà Ѩ—¨×ÖÛÖÜÚ¸Ü ÖÛÖÓÌ—Úý,ÞàØ—Ú¨ÜÛÖ Ô¨Ù˛Ó¨— ÔÌ— Ö Û— Û¨ÜÛ— ˝ÖÔÛ¨Ô.
¯ØªÙÛÖÚ †—ÖɨÔæ×ÖÜÒÖÚ
חѨ˛ˇ˛, ÛÖ Û— ˇ¨ÜÓ¨˝Ì— Ѩ— ÛÖ Û— ¸ÜÙ¨ØÌÙÛÌ— ÛÖÑÖ—ÔÖ ÛàÔ ¨ÓÌؗѨԗÑàÔ Û¨—Ô—àÔ ×¨˚ÑÖÙÓ— àÚ.`Û˛Ô ×بÕ˛ Ì—Ô¨— Ö ÓÌ˚¨ÒÜ ÛÌØÖÚ ÑÜÉÌØÔ˛Û—ÑÖÚÓ˛Þ¨Ô—ÙÓÖÚ ×ØÖר˚¨Ô¸¨Ú ÙÛ˛Ô —ÙÛÖØ—¨ Û˛Ú¨ÔˇØà×Ö Û˛Û¨Ú. ‡ÌÔ ×ØÌ ×Ì— Ô¨ Ó¨Ú ÌÑ×Ò˛ ÙÙÌ—.¾— ¸ÌÙÓÖ— ¾Ü¨ Ù—˚ÑÛÖÔ Ñ¨— ¯Ö Ò—˚ÖÜÔÛ ÙÝÜØ˛Ò¨-Û˛ˇ˛Ñ¨Ô Û˛Ô ×ÌØ—Ö¸Ö ÛÖÜ ×ÖÒÌÓÖÜ. »ÌÛ¨ÛÖ ¿ÌØÒ¯¨ ØÓ×ÖØ Ñ¨— Ѩۨ Û˛Ô ×ÌØ Ö¸Ö 1942-1945 ÛÖ¯Ö Ò—˚ÖÜÔÛ ×¨Ø˛ ˚¨˚Ì Ñ¨ ×ÖÜ 500 ×ÖÒÌÓ—ÑÌ ÚÛ¨—Ô—ÌÚ ÙÌ ÌÔ¨ ÙÜ ÔÖÒÖ 1.700 Û¨—Ô—àÔ Û˛Ú ×ÌØ—Ö-¸ÖÜ ÌÑÌ—Ô˛Ú. °ÜÛÌÚ Ö— Û¨—Ô—ÌÚ ¸ÌÔ ×¨Ø¨˚ÖÔÛ¨ÔÓÖ ÔÖ ˚—¨ ÛÖÜÚ aÓÌؗѨÔÖÜ Ú ×ÖÒ— ÛÌÚ Ñ¨ˇàÚ Ñ¨— ˚—¨ÌÑÌ—ÔÖÜÚ ÛàÔ ÙÜÓÓ¨Þ—ÑàÔ ÞàØàÔ ¨ÒÒ¨ÙÌÓÌ˚¨ÒÖ É¨ˇÓÖ ¨×ÌܡܠÔÖÔÛ¨Ô ÙÛÖÜÚ ÙÛبۗàÛÌÚ.†—¨ רب ¸Ì—˚Ó¨, ÛÖ 1943 630.000 °ÓÌؗѨÔÖ— ÙÛبۗàÛÌÚ ×¨Ø¨ÑÖÒÖܡÖÜ Ù¨Ô ÛÖÜÒ¨ Þ—ÙÛÖÔ Ó— ¨¨×Ö¨ÜÛÌÚ Û—Ú Û¨—Ô—ÌÚ Ñ¨ˇ˛ÓÌØ—Ô¨.¾— ÔÖ ÓÖ— Ѩۨ Û˛Ú ÙÜ˚ÑÌ ÔÛØàÙ˛Ú ×ÖÜ — ÙÞÜ-Ù¨Ô ÙÛ—Ú ¶¿° ¨×Ö Û¨ ÛÌ Ò˛ Û˛Ú ¸ÌѨÌÛ— ¨Ú ÛÖÜ 40ѨˇàÚ Ñ¨— ˛ Ì—ÙÖ¸ÖÚ Û˛Ú Û˛ÒÌÖØ¨Ù˛Ú ÙÛ¨ ¨ÓÌØ—-ѨԗѨÙ×—Û—¨ (¨×Ö14.000 ÙÜÙÑÌÜÌÚ ÛÖ 1947ÌÝÛ¨Ù¨Ô Û¨ 32 ÌѨÛ.ÛÖ 1954) ÌÔÌØ˚Ö×Ö—˛Ù¨Ô Û˛ÔÜ×ÖÞàØ˛Ù˛ Û˛Ú Ì×—ØØÖ˛ Ú ÛàÔ ÓÌ˚¨ ÒàÔ ÙÛÖÜ  ÔÛ—Ö¨ÒÒ¨ Ѩ— Û˛Ú ÑÌظÖÝÖØ— ¨Ú ÛÖÜÚ ÙÛÖ ÌÙàÛÌØ—ÑÖ Û˛ÚÞàبÚ, ÓÌ ¨×ÖÛÌÒÌÙÓ¨ ÛÖ ¯ÖÒ—˚ÖÜÔÛ Ô¨ ÙÛبÝÌ—×—Ö Ì×—ˇÌۗѨ×ØÖÚ Û—Ú ÕÌÔÌÚ ¨˚ÖØÌÚ, ѨˇàÚ ¨ÜÛÌÚ˛ Û¨Ô ×ÒÌ ÖÔ ¨×ÖÒÜ ÛàÚ ¨×¨Ø¨ Û˛ÛÌÚ ˚—¨ Û˛ÔÖ—ÑÖÔÖÓ—Ñ˛ÛÖÜ Ì×—É—àÙ˛.¶ ѨˇÌ Þàب ¸—¨ˇÌÛÌ— Ñ¨Û¨Û˛ ÓÌÛ¨×ÖÒÌÓ—Ñ˛×ÌØ— Ö¸Ö ÛÖ ¸—ÑÖ Û˛Ú —ÙÛÖØ—ÑÖ רØÌÓɨ ÙÌàÔ ¨×Ö Û—Ú¶¿° ×ØÖÚ Ö ÝÌÒÖÚ ÛÖÜ ¨ÓÌؗѨԗÑÖÜ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ-˚بÝÖÜ. °ÑÖÓ˛ Ѩ— ×ØÖÙݨۨ, ×.Þ. ÙÛ˛ –ÌÔÌ-˝ÖÜÌ Ò¨ ÛÖÜ 1993 (Ö ´Ù¨ ÉÌÚ ¸ÌÔ ˛ Û¨Ô ¨ÑÖ Ó˛ ×ØÖ ̸ØÖÚ): Ѩ ×Ö—ÖÚ ÓÌÛ¨ØØܡӗÙÛ˛ Ú Ü×ÖÜØ˚Ö ÚÌ—ÞÌ Ñ¨Û¨ˇÌÙÌ— ÙÛ˛ –ÖÜÒ˛×ØÖÛ¨Ù˛ ÔÖÓÖÜ ×ÖÜ×ØÖÌÉÒÌ×Ì Û˛Ô ¸ØÜÙ˛ ¨ÜÛÖÔÖÓÖÜ ·ˇÔ—ÑÖÜ „Ì-ÔÛØÖÜ „—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب ÝÖÜ. ´˛Ô רبÓÖÔ˛ Û˛Ú߲ÝÖÝÖØ—¨Ú ÖÓàÚ, ÌÑ×ØÖÙà×ÖÚ Û˛Ú MotionPicture Association ÌÝÛ¨ÙÌ ÙÛÖ „¨Ø¨Ñ¨Ú Ñ¨—Ѩ ÒÌÙÌ ÛÖÜÚ ¸—¨ÔÖÓÌ— Ú ÙÛÖ ÕÌÔÖ¸ÖÞÌ— Ö ÛÖÜ. ´˛ÔÌ×ÖÓÌ Ô˛, ÛÖ „Ö—ÔÖÉÖÜ Ò—Ö ¨×Öݨ Ù—ÙÌ Ô¨ ɨ ÒÌ— Û˛Ô×ØÖÛ¨Ù˛ ÙÛÖ ÙÜØÛ¨Ø—.˙ÙÛÖ ÙÖ, ˇ¨ ˛ Û¨Ô Ùݨ ÒÓ¨ Ô¨ Ü×ÖÛ—Ó˛ ÙÖÜÓÌ Û—Ú ¸ÖÓ—ÑÌ Ú ¨ÔÛ—ˇÌ ÙÌ—Ú Ñ¨— Û—Ú ÌÙàÛÌØ—ÑÌ Ú ÙÜ-˚ÑØÖÜ ÙÌ—Ú, ÛÖÙÖ ÙÛÖÔ ÞàØÖ ÛÖÜ ¨ÓÌؗѨԗÑÖÜ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بÝÖÜ ÖÙÖ Ñ¨— ÌÜØÜ ÛÌب ÌÔÛÖÚ Û˛Ú¨ÓÌØ—Ñ¨Ô—Ñ˛Ú ÑÖ—ÔàÔ—¨Ú. ·ÔÛÌÒàÚ ×ØÖÞ̗ب ¨Ô¨-ÝÌ Øà ×.Þ. Û˛ ¸ÜÙ¨ØÌ ÙÑÌ—¨ Û˛Ú ×ØÖÛÌÙÛ¨ÔÛ—Ñ˛ Ú ÌÒ— Û ¨ÒÒ¨ Ѩ— ÛàÔ Ñ¨ˇÖÒ—ÑàÔ ÓÌÛ¨ ÛÖÔ °¿¨˚ÑÖÙÓ—Ö ¿ÖÒÌÓÖ ˚—¨ Û˛Ô ¨ÜÕ¨ÔÖÓÌÔ˛ Ì×—ØØÖ˛ÛÖÜ ÌÉب—  ¢ÑÖÜ ÙÛÖ—ÞÌ—ÖÜ ¨×ÖѨ—Ø—ÌÚ ˇÌÙÌ—Ú ÛÖܯ֠Ò—˚ÖÜÔÛ Ñ¨— Û˛Ô ×ØÖÙר ˇÌ—¨ ¸—¨Ùݨ Ò—Ù˛Ú Û˛ÚÑÜØ— ¨ØÞ˛Ú ÑÖÜÒÛÖÜ Ø¨Ú ÓÌ Ùà ÌÒÌ˚ÑÛ—ÑàÔ Ó˛Þ¨-Ô—ÙÓàÔ Ñ¨— ÛÖÜ ÑทѨ ¯Ì—˝, ˛¨ÑÖÓ˛ Û˛Ô×ØÖÙר ˇÌ—¨ ÑÜ ÑÒàÔ Û˛Ú ¸—Ö— Ñ˛Ù˛Ú ÀÖÜ ˝ÉÌÒÛ Ô¨ÌÒÌ ˚ÕÖÜÔ Û˛Ô Ö—ÑÖÔÖÓ—Ñ˛ רÔÛÖÑبÛÖØ— ¨ ÛàÔÓÌ˚¨ÒàÔý ÛÖÜ ¯ÖÒ—˚ÖÜÔÛ (Ü×ÖˇÌÙ˛ Û˛Ú ¸—àÕ˛ÚѨۨ ¿¨Ø¨Ó¨ ÖÜÔÛ ¨×Ö ÛÖ ¨ÓÌؗѨԗÑÖ Ñب ÛÖÚ ÛÖ 1938ü˛¸—ѨÙÛ—Ñ˛ ¸—¨Ó¨ Þ˛Ñب Û˛Ù̸̠ѨÞØÖ Ô—¨Ñ¨— ѨÛÌÒ˛ÕÌ ÛÖ 1948 ÙÌ Ñ¨Û¨¸—Ñ˛ Û˛Ú ÌÛ¨—ØÌ—¨Ú,ÓÌ ÙÜÔ¨ÑÖÒÖܡ˛ ¨ÒÒ¨˚˛ÛÖÜ ÔÖÓÖˇÌÛ—ÑÖÜ ×Ò¨—-Ù— ÖÜ) Ѩ— ÝÜٗѨ Û˛ ¸—¨ÓÖ ØÝàÙ˛ ÌÔÖ Ú —ÙÞÜØÖÜ ÙÜÔ¸—ѨҗÙÛ—ÑÖÜ Ñ—Ô˛ Ó¨ÛÖÚ ÌÔÛÖ Ú Û˛Ú É—ÖÓ˛Þ¨-Ô—¨Ú ÙÛ—Ú ¸ÌѨÌÛ—ÌÚ ÛÖÜ ’30 Ѩ— ÛÖÜ ’40 Ǫ́ؗÙÛÌØÖ ×ØÖÙ¨Ô¨ÛÖÒ—ÙÓÖ Ѩ— —¸Ì ÌÚ ×ÖÜ Ó×Ö -Ò—¨˝¨Ôý ×ÖÒÒÌ Ú ÝÖØÌ Ú Û˛Ô ×¨Ø¨˚à˚—Ñ˛ ¸—¨¸—Ѩ-Ù—¨, Ñ—Ô˛Ó¨ ×ÖÜ ÌÕÖÔÛàˇ˛ÑÌ ÓÌÛ¨×ÖÒÌӗѨ¨×ÖÛ˛Ô E×—ÛØÖײ »¨Ñ¨ Øˇ—. `Û˛ ¸ÌѨÌÛ— ¨ ÛÖÜ 60 ˛ ÌÕÌ˚ÌØÙ—¨Ñ˛ ÑÖÜÒÛÖÜ -Ø¨Û˛ÚÔÌÖÒ¨¨ÚÓ×ÖÒ—¨ÙÌÛÖ¯ÖÒ—˚ÖÜÔÛÓÌÛ¨—Ô—ÌÚÖ×àÚ ÛÖ »×ÖÔ— Ѩ— „Ò¨—ÔÛý ˛Ö ‰ÌÔÖ—¨ÙÛÖÚ`ˆ…·¯·‚° ¨×ÖÛ˛ ÙÌÒ—¸¨ 1
„—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗÑÖ Ú ¨ÑÛ—É—ÙÓÖ Ú 1920-1940
2
ˆÀ‚°„¶23…¾·»–À‚¾ˆ2008
 
 ·ÛÙ—Ì×—Ù˛ÚÛÖ1929ÙÜ˚ÑØÖÛÌ—Û¨—ÙÛ˛†¨ÒÒ—¨˛ League of Cine-Clubs ˚—¨ ÛÖ ÙÜÔÛÖÔ—ÙÓÖ ÛàÔÑ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗÑàÔ ÒÌÙÞàÔ Ñ¨— ˚—¨Ô¨ ¸˛Ó—ÖÜØ-˚˛ÙÌ— Ó—¨ "¸—ÌˇÔ˛Ú ÙÜÔÌØ˚¨Û—Ñ˛¨ÔÌÕ¨ØÛ˛ÛàÔÑ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗÙÛàÔ"... ˚—¨ Û˛Ô ×¨Ø¨˚à˚˛ Û¨—-Ô—àÔ ˚—¨ ÛÖ ÑÜ ÑÒàÓ¨ ÛàÔ ÒÌÙÞàÔý. ·×— Ù˛Ú Û˛Ô¸—¨ ÞØÖÔ—¨˛ Prometheus רب˚Ì— ÛÖ ×ØàÛÖÓÌ˚¨ÒÖÜ Ó˛ÑÖÜÚ ÌØ˚¨Û—ÑÖ ÔÛÖÑ—Ó¨ÔÛÌØ Hungerin Waldenburgý. ´¨ ÌØ˚¨Û—Ѩ Ì×— Ѩ—ب Ö ÓàÚÌ—Ô¨—×ÖÜ ˇ¨ ¨×ÖÛÌÒÌÙÖÜÔ Û˛Ô ÑÜ Ø—¨ÓÖØݲ ¨ÔÛ—-×Ò˛ØÖÝÖØ˛Ù˛Ú Ñ¨— רب˚à˚˛Ú ÛÖÜ ÌØ˚¨Û—ÑÖÜ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب ÝÖÜ. ´Ö »¨ ØÛ˛ ÛÖÜ 1930 ÛÖ ¨ÓÌØ—-Ѩ Ô—ÑÖ ÛÓ˛ Ó¨ Û˛Ú ‡·– Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بÝÌ— Û˛ÓÌ˚¨ÒÜ ÛÌØ˛ ¸—¨¸˛ÒàÙ˛ ¨ÔÌØ˚àÔ ÙÛ—Ú ¶¿°.´˛Ô — ¸—¨ ÞØÖÔ—¨ ˇ¨ —¸ØÜˇÌ— ˛ Worker’s Film and Photo League (WFPL) ÙÛ—Ú ¶¿°, Ѩ— ÛÖ1934 ÙÛ˛ –ØÌÛ¨Ô—¨, ×ÖÜ ˇ¨ ¨×ÖÛÌÒÌÙÖÜÔ Û—ÚÖÓ¨¸ÌÚ ×¨Ø¨˚à˚˛Ú.¶ Ѩ—ÔÖÛÖÓ— ¨ Û˛Ú Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚Ø¨Ý—Ñ˛ Ú Ó¨Û—¨ ÚѨ— ¨—Ùˇ˛Û—Ñ˛Ú ÛàÔ ÌחѨ—ØàÔ Ó×ÖØÌ— Ô¨ ÙÜÔÖ-ß—ÙÛÌ—ÙÛ¨ ÌÕ˛Ú: Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚Ø¨Ý—Ù˛ ÛàÔ ˚Ì˚ÖÔÖ-ÛàÔ ¨×Ö Û˛Ô ×ÒÌÜب ÛàÔ ¸—¨¸˛ÒàÛàÔ, Ø̨җÙÓÖ Ú¨ÔÛ— ÙÜÔ¨—Ùˇ˛Ó¨Û—ÑÖ Ú ÞÌ—Ø—ÙÓÖ Ú, Ѩ— ÞØ˛ Ù˛ÌÒ¨ÝØ—àÔ Ñ¨ÓÌØàÔ ÙÛÖ ÞÌØ— ×ÖÜ Ì×—ÛØÌ×ÖÜÔ¨×ÌØ—Ö Ø—ÙÛ˛ Ñ— Ô˛Ù˛. ¶ Ì ÓÝ¨Ù˛ ÉØ— ÙÑÌÛ¨— ÙÛ˛ÔѨ ÓÌب Ѩ— Ö Þ— ÙÛ˛Ô ¨—Ùˇ˛Û—Ñ˛ ÛÖÜ ÓÖÔÛ¨ ˝, ˛Ö×Ö—¨ ÞØ˛Ù—ÓÖ×Ö—Ì—Û¨— ÙרԗÖÛÌب. °ÜÛÌÚ Ö—Û¨ÑÛ—ÑÌÚ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚Ø¨Ý˛Ù˛Ú ÙÜÓ×ÜÑÔàÔÖÜÔ Ñ¨—Û˛Ô ¨Ôۗרب ˇÌÙ˛ ÓÌ ÛoÔ ÑÜØ— ¨ØÞo Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ-˚بÝÖ Û˛Ú Ì×ÖÞ˛Ú. „ÖÔÛب ÙÛÖ ˇÌ¨Ó¨ ÛÖܯÖÒ—˚ÖÜÔÛ Ö Ø̨җÙÓÖÚ. °ÒÒ¨˚˛Ö×Û—Ñ˛Ú ˚àÔ—¨ÚÛ˛Ú Ñ¨ ÓÌØ¨Ú Ñ¨— ÓÌ Ùà ¨ÜÛ˛ Ú Ö—ÑÌ—Ö×Ö— ˛Ù˛Ú ÛÖÜÑ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗÑÖÜ ÒÖ ˚ÖÜ ¨×Ö ÛÖÜÚ ¨×ÖÑÒÌ—ÙÓÌ -ÔÖÜÚ ¨×Ö ¨ÜÛÖÔ, ÑÖÔÛب ÙÛÖ ßÌÓ¨ ÛàÔ ¨ÓÌÛÖÞàÔÌ—ÑÖ ÔàÔ ÙÛ˛Ô ×ØÖר˚¨ Ô¸¨ ÛàÔ Ì×— Ù˛ÓàÔ Ì×—-Ѩ— ØàÔ. „¨ÛÌ ÒÖÚ ˛ Ü×ÖÙÛ˛ Ø—Õ˛ ÛàÔ ×—Ö×ØÖÙɨ Ù—ÓàÔ Ñ¨— ÌÜ ÞØ˛ÙÛàÔ ÓÌ ÙàÔ (Ѩ ÓÌØÌÚѨ— ×ØÖÉÖÒÌ—Ú 16mm), Ó—¨ Û¨ÑÛ—Ñ˛×ÖÜ ¨Ô Ѩ—¨Ô¨˚ѨÙÛ—Ñ˛ ÙÜÔÌ ɨÒÌѨ— ¨ÜÛ˛ ÙÌ ÛÌÞÔÖÒÖ˚—ÑÌ Ú¨ÒÒ¨˚ÌÚ ×ÖÜ ¸ÜÔ˛Û—Ñ¨ˇ¨ ÌÔ—ÙÞÜ¨Ô ÛÖÔ ¸˛ÓÖ-ÑبۗÑÖިبÑÛ˛Ø¨ ÛÖÜ ÓÌÙÖÜ Ñ¨— Û˛ ÞØ˛Ù˛ ÛÖܨ×Ö ÛÖÜÚ Ó˛ Ì—¸—ÑÖÜ Ú.´Ö 1934 àÙÛÖ ÙÖ ˇ¨ Ì— Ô¨— Ó— ¨ ÑØ— Ù—Ó˛ ÞØÖÔ—¨ ˚—¨ Û˛Ô ÓÌÛÌÕÌÒ—Õ˛ ÛàÔ ÌØ˚¨Û—ÑàÔ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب-Ý—ÑàÔ ×ØÖÙרˇÌ—àÔ. ¿Ø—Ô ×Ìب ÙÖÜÓÌ ÙÛ—Ú ¨ÒÒ¨-˚Ì Ú ×ÖÜ ×ØÖÌ ÑÜß¨Ô ˇ¨ ×ØÌ ×Ì— Ô¨ ¨Ô¨ÝÌ ØÖÜÓÌ Û˛¸˛Ó—ÖÜØ˚— ¨ ÛÖ 1932 Û˛Ú Û¨—Ô ¨Ú ÛÖÜ »×ØÌÞÛ,Kuhle Wampeý. ¿ØàÛÖÔ ˚—¨Û—ÓÌÛ¨Û˛Ô Ûب˚—Ñ˛ÌÓ×Ì—Ø— ¨ Û˛Ú Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب Ý—Ù˛Ú Û˛Ú ¾×ÌØ¨Ú Û˛Ú¿ÌÔÛ¨بÚý ÛÖ ˝˛Û˛Ó¨ Û˛Ú ÖØ˚¨ÔàÙ˛Ú Ù¨Ô ÑÜ Ø—ÖÙÛÖ—ÞÌ— Ö Û˛Ú Ñ¨ÒÒ—ÛÌÞÔ—Ñ˛ Ú ¸˛Ó—ÖÜØ˚— ¨Úý Ö¸˛ ˚˛-ÙÌ ÛÖÔ »×ØÌÞÛ ÙÛ˛Ô ÙÜ˚ÑØÖ Û˛Ù˛ ÑÖÒÌÑÛ— É¨Ú ÓÌÛÖÜÚ Ü×ÖÒÖ—×ÖÜÚ ÙÜÔÛÌÒÌÙÛÌÚ ˚—¨ Û˛ ÙÜÒÒÖ˚—Ñ˛×¨Ø¨˚à˚˛ ÛÖÜ Ì Ø˚ÖÜ. ‡ÌÜ  ÛÌØÖÔ ˚—¨Û— ÙÛ˛Ô×ب˚Ó¨ÛÖ×Ö— ˛Ù˛ ÛÖÜ ÙÜÓÓÌÛÌ— Þ¨Ô ÓÌ Ò˛ ÌØ˚¨Û—-ÑàÔ ¨ˇÒ˛Û—ÑàÔ, ˇÌ¨ÛØ—ÑàÔ Ñ¨— ×ØÖר˚¨Ô¸—ÙÛ—-ÑàÔ ÖÓ¨¸àÔ. °ÜÛÖѨˇ—ÙÛ¨Û˛Ô Û¨—Ô—¨ Ó—¨Ó¨ØÛÜØ— ¨ Û˛Ú — ¸—¨Ú Û˛Ú ÑÖÜÒÛÖÜ Ø¨Ú ÛÖÜ ÑÖÓÓÖÜ-Ô—ÙÛ—ÑÖÜ Ñ—Ô˛ Ó¨ÛÖÚ Û˛Ú †ÌØÓ¨Ô— ¨Ú Ö ×àÚ Ñ¨— Û˛ÚÌ×ÖÞ˛Ú.
”¨äÑÆ»âÛàרѨ°ÔÛݨÙÙÛÑæÚ„—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ØÆÝÖÚ
¶ Ì×—ÑØ¨Û˛Ù˛ ÛÖÜ Ô¨˝—ÙÓÖÜ ÙÛ˛ †ÌØÓ¨Ô—¨ Ѩ— ˛ÙÛØÖÝ˛Û˛Ú ‡—ÌˇÔÖÜ Ú ×ØÖÚ Û¨ Ò¨—  ¢Ñ¨ ¨ÔۗݨٗÙÛ—-Ѩ ÓÌ Ûàר ˇ¨ ÌײØ̨ ÙÌ— Ѩ— Û˛Ô Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب-Ý—Ñ˛¸Ø¨ÙÛ˛Ø—ÖÛ˛Û¨ ÛÖÜ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖÚ. °Ô Ѩ— Ö—×ØÖÙרˇÌ—ÌÚ ˚—¨ÌØ˚¨Û—ÑÖÑ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بÝÖ ÌÔÛ¨Ù-ÙÖÔÛ¨Ô ÙÛÖ ×Ò¨ Ù—Ö Û˛Ú ¸Ø¨ Ù˛Ú Û˛Ú ‡—ÌˇÔÖÜ ÚÓÌ Ùà Û˛Ú ‡·–, ¨ÜÛÖ ¸Ì Ù˛ Ó¨—ÔÌ Ö Û— Ö— ÙÜÒÒÖ˚—-ÑÖÛ˛ÛÌÚ ×ÖÜ ÙÜ˚ÑØÖÛ˛ˇ˛Ñ¨Ô ¸ÌÔ ¸—¨Û˛ØÖÜ Ù¨ÔÛ˛Ô ¨ÔÌÕ¨ØÛ˛Ù— ¨ ÛÖÜÚ. °ÑÖ Ó¨ Ѩ— Ö—ÑÖÔÖӗѨ ÙÛ˛Ø— ˝ÖÔÛ¨Ô ÙÌ ÙÜÔ¸ØÖÓÌ Ú,  ¸—¨ ÑÌݨ Ò¨—¨ ÛàÔÓÌÒàÔ ÛÖÜÚ Ñ¨— ÌÙÖ¸¨, Ѩ— ¸ÌÔ ÞØ˛Ó¨ÛÖ¸ÖÛÖÜ -ÔÛ¨Ô ¨×Ö×ÖҗۗѨÑÖÓÓ¨Û¨. °ÜÛÖÙÜÔÌÛÌÒÌÙÌàÙÛÌ Ô¨ ¨ÔÛ¨×ÖÑØ— ÔÖÔÛ¨— ÓÌ ¸—¨ÝÖØÌÛ—ÑÖÜ ÚÛØÖ×ÖÜÚ ÙÌ ¨ÒÒ¨˚ÌÚ Û˛Ú ×ÖÒ—Û—Ñ˛Ú Ñ¨Û¨ÙÛ¨Ù˛Ú,¨ÔÛ¨Ô¨ÑÒàÔÛ¨Ú ¸—¨ÝÖØÌÛ—ÑÌÚ ×ÖÒ—Û—ÑÌÚ ×ØÖÙÌ˚-˚— ÙÌ—Ú ×ÖÜ ÙÜÔÌר ˚ÖÔÛ¨Ô ¸—¨ÝÖØÌÛ—ÑÌ Ú Ñ—Ô˛Ó¨-ÛÖ˚بݗÑÌ Ú Ñ¨—×ÖÒ—Û—ÑÌ Ú×بÑÛ—ÑÌ Úý. ¶¨Ô˛ ÙÜÞ˛ÙÞÌÙ˛ ѨÒÒ—ÛÌÞÔ—Ñ˛Ú Ñ¨— ×ÖÒ—Û—Ñ˛Ú ¸ÖÜÒÌ—¨Ú,¨—Ùˇ˛Û—Ñ˛ Ú Ñ¨— ×ØÖר˚¨Ô¸—ÙÛ—Ñ˛ Ú ×ÒÌÜب Ú ÙÌÙÜԸܨÙÓÖ ÓÌ Û˛Ô ÙÛÌÔÖ Û˛Û¨ ÙÌ ×Ö ØÖÜÚ ˇ¨¨×ÖÛÌÒÌ ÙÌ— Ì Ô¨ ˝˛ Û˛Ó¨ ×ÖÜ ˇ¨ ¸ÖÑ—Ó¨ ÙÌ— Ö Þ—ÓÖÔÖ Û—Ú Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗÑÌÚ ÖÓ¨¸ÌÚ Û˛Ú Ì×ÖÞ˛Ú¨ÒÒ¨ Ѩ— ×—Ö ÙÜ ˚ÞØÖÔÌÚ.`¨Ô ¨×ÖÛÌÒÌÙÓ¨ ÛÌÛÖ—àÔ ¸—ÌØ˚¨Ù—àÔ ˛ ¸ÖÜ-ÒÌ—¨Û˛Ú WFPL ÛàÔ ¶¿° ˇ¨ ¨ÛÖÔ˛ÙÌ—, ÓÌ Û˛Ô¨×ÖÞàØ˛Ù˛ ÓÌÒàÔ ×ÖÜ ˛ ˇÌÒ¨Ô Ô¨ ¨ÙÞÖÒ˛ˇÖÜ Ô×Ò˛ ØàÚ ÓÌ ÛÖÔ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب ÝÖ Ñ¨— ×ÖÜ ˇ¨—¸ØÜ ÙÖÜÔ Û˛ Ø—˝ÖÙרÙÛ—Ñ˛ÖÓ¨¸¨ Nykino ÛÖ1934. °ÔÛ— ˇÌÛ¨ ÙÛ˛ –ØÌÛ¨Ô— ¨ ˛ ×ÌØ— Ö¸ÖÚ 1933-1938 ˇ¨ Ì— Ô¨— ¨ÜÛ˛ ×ÖÜ ˛ רØÖÜÙ ¨ ÛÖÜ¨ÔÌÕ¨ ØÛ˛ÛÖÜ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب ÝÖÜý Ö ×àÚ Ì×— Ù˛Ó¨ÖÔÖÓ¨ÙÛ˛ÑÌ ˇ¨ Ì—Ô¨— ×—Ö ¨—Ùˇ˛Û˛¨×Ö×ÖÛÌ.·Û¨—ØÌ— ÌÚ ¸—¨ÔÖÓ˛ Ú Ö ×àÚ Ö— Kino, ˛ Atlas ˛ ÖÓ¨¸ÌÚ Ö×àÚ ˛ Progressive Film Institute Ѩ— ˛WFPL ˇ¨ רب ÕÖÜÔ Ñ¨— ˇ¨ ×ØÖÓ˛ˇÌÜ ÖÜÔ ÙÌ Ó˛ÑÌظÖÙÑÖ×—Ñ˛ ɨ Ù˛ Û¨—Ô— ÌÚ ÙÌ ÌØ˚¨Û—ÑÌ Ú ÖØ˚¨-ÔàÙÌ—Ú Ñ¨— ÒÌÙÞÌÚ. ¯¨Ø¨ÑÛ˛Ø—ÙۗѨ˛ ÛÌÒÌÜÛ¨—¨ˇ¨ Ì ÞÌ— ÓÌ Ò˛ Û˛Ú ×¨ Ôà ¨×Ö 30 ÖÓ¨ ¸ÌÚ ÙÛ˛ Þàب, ÌÔàÖ— Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗÑÌ Ú ×ØÖÉÖÒÌ Ú ÛÖÜ ÙÜÔÖ ÒÖÜÛàÔ ÖÓ¨¸àÔ ˇ¨ ¨Ø—ˇÓÖÜ Ô Ñ¨Û¨ÓÌÙÖ ÖØÖ 1.000ÌÛ˛Ù—àÚ, Û˛Ô ×ÌØ—Ö¸Ö 1936-1938, Ѩ— ˇ¨ ×ØÖ-ÙÌÒÑÜ ÙÖÜÔ ÑÖ—ÔÖ ר Ôà ¨×Ö 300.000 (Ó.Ö.)ÌÛ˛Ù— àÚ. ¿¨Ø¨ ÛÖ Ö Û— ˛ רب˚à˚˛ ÌØ˚¨Û—ÑàÔÌחѨ—ØàÔˇ¨ÙÜÔÌÞ—ÙÛÌ—ÛÖÑÜ Ø—ÖɨØÖÚ¨ÜÛ˛ Û˛Ô×ÌØ— Ö¸Ö ˇ¨ ¸ÖˇÌ— ÙÛÖÔ ¨ÔۗݨٗÙÛ—ÑÖ ¨˚àÔ¨ Ѩ—ÙÛ˛Ô ¨ÒÒ˛ÒÌ˚˚Ü ˛ ÙÛ˛Ô —Ù×¨Ô—Ñ˛ ÌרԨ ÙÛ¨Ù˛,×ÖÜ ˇ¨ ¨×ÖÛÌÒÌÙÌ— ÛÖ ÑÜ Ø—Ö ¨ÔÛ—ÑÌ—ÓÌÔÖ Ñ—Ô˛Ó¨-Û—ÑàÔ ÌחѨ— ØàÔ, ÔÛÖÑ—Ó¨ÔÛÌ Ø Ñ¨— ÌѸ˛ÒàÙÌàÔ. `Û˛ †¨ÒÒ— ¨ ÓÌ Ù¨ ¨×Ö Û˛Ô Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚Ø¨Ý—Ñ˛ ÒÌÙÞ˛ Les Amis du Cinema Independentý(1934) ˇ¨ ×ØÖÑÜ ßÌ— ˛ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚Ø¨Ý—Ñ˛ÖÓ¨¸¨Cine-Liberte (1936-40) ¨×Ö ÛÖÔ µ. ÀÌÔÖܨ Ø Ñ¨—¨ ÒÒÖÜÚ ÛÌÞÔ—ÑÖÜ Ú ÛÖÜ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب ÝÖÜ. ¶ ¸ÖÜ-ÒÌ—¨Û˛Ú ÖÓ¨¸¨Ú Ö×àÚ Ñ¨— ÛÖÜ ÀÌÔÖܨØ ˇ¨ÞØàÓ¨Û— ÙÌ—¨ÜÛÖ ×Öܡ¨ÖÔÖÓ¨ÙÛÌ— Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب -ÝÖÚ ÛÖÜ ”¨—  ¢ÑÖÜ »ÌÛà×ÖÜ ÙÛ˛ †¨ÒÒ— ¨. ¶ Cine-Liberte ÓÌ Ù¨ ÙÌ ¨ÜÛÖ ÛÖ ÑÒ— Ó¨ ˇ¨ ¨×ÖÑÛ˛ Ù̗ר Ôà ¨×Ö 100.000 ÓÌ Ò˛ Ѩ— ×ÖÒÒ¨ רبØÛ˛ Ó¨Û¨ ÙÌ Ö Ò˛ Û˛ †¨ÒÒ— ¨, ÓÌ —ÙÞÜØ˛ רØÖÜÙ— ¨ ÑÖÓÓÖÜ-Ô—ÙÛàÔ ÙÛ˛Ô ÖØ˚¨ÔàÛ—Ñ˛Û˛Ú Ì×—ÛØÖײ. •¨ÞØ˛Ó¨ÛÖ¸ÖÛ˛ÙÌ— Û˛Ô ×¨Ø¨˚à˚˛ÛØ—àÔ Û¨—Ô—àÔÓ—ÑØÖÜ Ó˛ ÑÖÜÚ ˚—¨ Û¨ ÙÜÔ¸—Ѩ Û¨, ÓÌÛ¨ÕÜ ÛàÔÖ×Ö— àÔ ÛÖ Ì Ô¨ ˛ Û¨Ô ÛÖ ‚Ù×¨Ô—Ñ˛ ˚˛ý, (1937) ÛÖ܆—ÖØ—Ú ‚ÉÌÔÚ, Ñ— Ì×—Ù˛Ú ˇ¨ ÖØ˚¨ÔàÙÌ— Û˛ Ò¨—  ¢Ñ˛ÞØ˛Ó¨ÛÖ¸Ö Û˛Ù˛ Û˛Ú Û¨—Ô— ¨Ú ÛÖÜ ÀÌÔÖܨ Ø ¶»¨ÙÙ¨Ò—àÛ—¸¨ý.´Ö ÕÌ ÙרÙÓ¨ ÛÖÜ ×ÖÒÌ ÓÖÜ ˇ¨ ¨Ô¨ÑÖ ßÌ—ÝÜٗѨ Û˛Ô ×ÖØÌ— ¨ ¨ÜÛàÔ ÛàÔ ×ØÖÙרˇÌ—àÔ Ñ¨— ˇ¨ ÛØÖ×Ö×Ö—˛ ÙÌ— Ø—˝—Ѩ ÛÖ ×Ìؗɨ ÒÒÖÔ ˚—¨ Ö ×Ö—¨ÓÌÛ¨×ÖÒÌÓ—Ñ˛ ÙÜÔÌ ÞÌ—¨ ÛÖÜÚ. ¶ רبѨۨˇ˛ Ñ˛¨ÜÛàÔ ÛàÔ ×ØÖÙרˇÌ—àÔ ÖÓàÚ ˛Û¨Ô Ù˛Ó¨ÔÛ—Ñ˛.¾ Ù×Ö ØÖÚ ×ÖÜ Ì Ø—Õ¨Ô ÓÌÛ¨ÙÞ˛Ó¨Û— ÙÛ˛ÑÌ ÓÌÛ¨×Ö-ÒÌӗѨ ÙÛ˛Ô Ì ÑØ˛Õ˛ ÛàÔ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗÑàÔÒÌÙÞàÔ Ñ¨— ÛàÔ ÑÌÔÛØàÔ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بÝÖÜ Ñ¨—ÙÛ˛Ô ¨×Ö×ÌØ—ˇàØ—Ö×Ö— ˛Ù˛ ÛÖÜ Ñ¨ÒÒ—ÛÌÞÔ—ÑÖÜ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚ب ÝÖÜ Ñ¨— ÛÖÜ ÔÛÖÑ—Ó¨ÔÛÌ Ø. °ÑÖ Ó˛×ÌØ—ÙÙÖ ÛÌØÖ ˛ —ÙÛÖØ— ¨ ÛÖÜÚ, Ö Þ— ÛÖ ÙÖ Ó¨ÑØ—Ô˛ ˚—¨Û˛ ˚ÌÔ—¨ ÛÖÜ ’60, ¨×ÖÛÌ ÒÌÙÌ Ù˛ÓÌ— Ö ¨Ô¨ÝÖب Ú, ¨ÑÖ Ó¨ Ѩ— ÝÜÙ—Ñ˛ Ú ÙÜÔÌ ÞÌ—¨Ú, ˚—¨ Û˛Ô Ì ÑØ˛Õ˛ÛàÔ Ñ—Ô˛Ó¨ÛÖ˚بݗÑàÔ ÖÓ¨ ¸àÔ ÛÖÜ Ñ—Ô˛ Ó¨ÛÖÚÛÖÜ ’68 Ѩ— ÓÌÛ¨. °ÒÒ¨¨ÜÛÖÌ—Ô¨— Ó—¨ ¨ÒÒ˛—ÙÛÖØ— ¨.ѨɨҨ Ø˛Úý. °ÑÖÒÖÜ ˇ˛ÙÌ ÙÛ˛ ¸ÌѨÌÛ— ¨ ÛÖÜ ‘70 ˛ÙÜÔÛ˛Ø˛Û—Ñ˛ ¨ÔÛÌ×— ˇÌÙ˛ ×ÖÜ Ì ÝÌØÌ ÙàØÌ ¨ ¸˛ÓÖÝ—ÒÌ ÙÛ¨ÛàÔ ×ØÖ—  ¢Ö ÔÛàÔ: –ØÖ Ó—ÑÖÚ ¯¨ Ø—ý,ÀÖÑ—ý, ¿ÖÒÌÓÖÚ ÛàÔ °ÙÛØàÔý, `ÖÜ ×ÌØÓ¨Ôý...¾ ¸ØÖÓÖÚ ˚—¨ Û˛Ô Ì×—ÑØ¨Û˛Ù˛ ÛÖÜ Ø˛˚ѨԗÙÓÖÜ ÙÛ˛ ¸ÌѨÌÛ— ¨ ÛÖÜ ’80 Ì— ÞÌ ÙÛØàˇÌ— .¿Ö—Ö Ì—Ô¨— ÖÓàÚ ÛÖ —¸ÌÖÒÖ˚—ÑÖ×ÌØ—ÌÞÖÓÌÔÖÛÖÜ ¨ÓÌؗѨԗÑÖÜ ×ØÖ—  ¢ÖÔÛÖÚ; ¿àÚ ¸—¨ÓÖØÝàÔÖ-ÔÛ¨— ÓÌ Ù¨ ÙÛÖ Ý—ÒÓ—ÑÖ ÙàÓ¨ý Ö— ÙÛØ¨Û˛˚—ÑÌ Ú Û˛Ú˛˚ÌÓÖÔ— ¨Ú; ·¸àÖÝÌ— Òà Ô¨ Ì×—Ù˛Ó¨ Ôà ×àÚ Ñ¨Û¨ Û˛ ˚ÔàÓ˛ ÓÖÜ Ö— ѨÒÜ ÛÌØÖ— ¨Ô¨ÒÜÛÌÚ ÛÖܨÓÌؗѨԗÑÖÜ —¸ÌÖÒÖ˚—ÑÖÜ ÝÖØÛ— ÖÜ ¸ÌÔ Ì— Ô¨— Ö—·ÜØàר— Ö— (ÓÌ ÌÒ¨ Þ—ÙÛÌÚ ÌÕ¨—ØÌ ÙÌ—Ú, Ö ×àÚ Ö°ÔÛØÌ »×¨˝ÌÔ) ¨ÒÒ¨Ö— —¸—Ö— Ö— °ÓÌؗѨÔÖ—. °×ÖÛÖÜÚ ÖÕܸÌØÑÌÙÛÌØÖÜÚ ¨Ô¨ÒÜÛÌÚ Ì—Ô¨— Ö ÀÖÓ×—Ô†ÖÜÔÛ, Ö Ö×Ö ÖÚ Ì ÞÌÓ¨ Ò—ÙÛ¨ ×ØÖÞàØ˛ ÙÌÙÌÑทÑÖ×Ö—˛Ù˛ ÛàÔ ¨Õ—àÓ¨ÛàÔý ×ÖÜ Ü×ÖÔÖÌ— ˛¨ÓÌØ—Ñ¨Ô—Ñ˛—¸ÌÖÒÖ˚—¨ ÓÌÙ¨ ¨×ÖÛÖ ÑÒ¨Ù—ÑÖÞÖÒ—˚ÖÜÔÛ—¨ÔÖ Ù—ÔÌÓ¨ .1. „¨×—Û¨Ò—ÙÓÖ Ú, ÛÖ ¸—Ѩ— àÓ¨ Û˛Ú —¸—ÖÑÛ˛Ù— ¨Ú,×ØÖÙà×—Ñ˛Ì×—ÞÌ—Ø˛Ù˛, —¸—àÛ—Ñ˛ ×ØàÛÖÉÖÜÒ—¨, Ö¨×Ö—Ñ—ÙÓÖ Ú Û˛Ú ˚˛Ú.2. ¶ ÌØ˚¨Ù—¨Ñ˛ ˛ˇ—Ñ˛ : ˛ ¨ÔÛ— Ò˛ß˛ Ö Û— Ö Û— Ó—ÖÚÓÖÞˇÖÚý Ì—Ô¨— ˛ˇ—Ѩ¨Õ—Ìר—ÔÖÚ.3. †¨ÓÖÚ (ÔÖÓ—ÓÖ×Ö—˛ÓÌÔ˛ ÌÛÌØÖÝÜÒÖÝ—Ò˛ ÓÖÔÖ-˚¨Ó—¨) Ѩ— Ö—ÑÖ˚ÌÔÌ—¨. ¶ ѨÛÖ—Ñ—¨ ÞÛ—˝ÌÛ¨— ˚—¨ Û˛˚ÜÔ¨— Ѩ, ¨×ÖÙÛÖÒ˛ Û˛Ú Ö×Ö— ¨Ú Ì— Ô¨— Ô¨ ÌÔÙ¨ØÑà- ÔÌ— Û—Ú ¨Õ— ÌÚ ÛÖÜ ×ÖÒ—Û—ÙÓÖÜ Ѩ— Ô¨ Ì˚˚ܨ Û¨— Û˛ÙÜÔÌÞ—Ù˛ÛÖÜÚ ÓÌÙà ÛàÔ ×¨—¸—àÔ Û˛Ú.4¨. ¶ ÝÜ Ù˛ àÚ ¨˚¨ˇÖ×ØÖÚ ¸—¨ÔÖÓ˛£ ˛ ×¨ØˇÌÔ¨˚˛ àÚ „˛ ×ÖÚ Û˛Ú ·¸Ì Ó.4É. ¶ ÝÜ Ù˛ àÚ ÌØ˛Ó—¨Ñ¨— ¨˚Ø—ÖÛÖ×ÖÚ, Ö— ‚Ô¸—¨ÔÖ—×ÖÜ ×¨Ôà ÙÛ˛Ô Ü×ÖÛ¨˚˛ÛÖÜÚ ÞÛ—˝ÌÛ¨— Ö ×ÖÒ—-Û—ÙÓÖ Ú.5. ¿ØÖ Ö¸ÖÚ, ÛÌÞÔÖÒÖ˚— ¨, ˛ ×Ö Ò˛.6. ·×—ÛÜÞ—¨ Ѩ— ×ÒÖÜ ÛÖÚ ü Ó—¨ ¨Õ—¨ ˚—¨ Û˛Ô Ö×Ö—¨˛ ÞÖÒ—˚ÖÜÔÛ—¨Ô˛ —¸ÌÖÒÖ˚— ¨ ÔÛØÌ ×ÌÛ¨— ɨˇÜ  Û¨Û¨,Ì ÛÙ— àÙÛÌ ÌÔàÞ—Ò—¨ ¸ÌÚ Û¨—Ô— ÌÚ ÌÑÓÌÛ¨ÒÒÌÜ ÖÔÛ¨—Û¨ˇÌÒ˚˛Ûب Û˛Ú,×ÖÒÜ ÌÒ¨Þ—ÙÛÌÚÌ×—ÛØÌ×ÖÜÔÙÛÖǪ̂ÜÛÖÛÖÜÚ Ô¨ Û˛Ô ÌÑˇÌ—¨ÙÌ— ¨ÔÖ—ÞÛ¨. ·Ûٗרب ˚ÌÛ¨— ˛ —¸ÌÖÒÖ˚—Ñ˛ ÙÑ—¨ ý Û˛Ú.7. ´Ö ÙÜ Ô¸ØÖÓÖ Rosebud. ´Ö ÞØ˛Ó¨ ¸ÌÔ Ì—Ô¨— ÛÖרԣ ÛÖ ÞØ˛Ó¨ ¸—¨ÝˇÌ—ØÌ—£ Ö— ÝÛàÞÖÌ—Ô¨— ×—ÖÌÜÛÜÞ—ÙÓÌ ÔÖ—. »—¨ Ü×Ö ˇÌÙ˛ ×ÖÒÜ ÉÖÒ—Ñ˛ ˚—¨ Û˛ÔѨחۨҗÙÛ—Ñ˛ —¸ÌÖÒÖ˚— ¨£ Ö ÙÖ ×—Ö Ñ¨Û¨×—ÌÙÓÌ ÔÖÚÌ—Ù¨— ÛÖÙÖ ÌÜÛÜÞÌÙÛÌØÖÚ Ô—àˇÌ—Ú.8. ¶ °ÓÌØ—Ñ˛ àÚ ˛ Þàب Ö ×ÖÜ Ö Ñ¨ˇÌ Ô¨Ú Ì— Ô¨— ˛  Ó×ÖØÌ— Ô¨˚— ÔÌ—ÌÜÛÜÞ—ÙÓÌ ÔÖÚ£Ì×ÖÓÌ ÔàÚ,Ѩ—˛˚˛Ö×ÖÜ ÖÒ¨ Û¨ ×ØÖÉÒ˛Ó¨Û¨ Ó×ÖØÖÜ Ô Ô¨ Ì×—ÒܡÖÜ ÔÓÌÙ¨ ÙÛÖ ÜרØÞÖÔ ÙÜ ÙÛ˛Ó¨ (ÛÖ Ö×Ö—Ö ÞØÌ—¨˝ÌÛ¨——ÙàÚ Ñ¨Ó—¨ ÓÌÛ¨ØØÜ ˇÓ—Ù˛ ̸àÑ— ÌÑÌ—, ¨ÒÒ¨ÖÞ
 Ø—˝—Ñ˛
¨ÒÒ¨˚˛ . `Ì Ö ,Û— ¨ÝÖب Û¨ ×ØÖ ÛÜר- ØÖ ÒÖÜÚ, ÛÖ ¯Ö Ò—˚ÖÜÔÛ Û¨ ×ØÖÙÌ ÝÌØÌ ÙÌ ÌÕ¨—ØÌÛ—-Ѩ ˇÌÒÑÛ—Ñ˛ÙÜÙÑÌܨٗ¨àÙÛÌÖÒÖ—Ó¨ÚÔ¨ÌÞÖÜÓÌÙ¨˚˛ÔÌÜÛÌ— ѨۨѨ—ØÖÜ Ú ¨×Ö¨ÜÛ¨, ÙÌ É¨ˇÓÖÔ¨Û¨ ˇÌàØÖÜ ÓÌ Ö—ÑÖÜÓÌԗѨ ý: ¨) ´Ö —¸Ìà¸ÌÚ¨ØÙÌÔ—ÑÖ : Ö ¨ØØÌÔà×Ö Ú ÛÜÞÖ¸—àÑÛ˛Ú, Ö —ÙÞÜØÖ Ú/ÙÌÕÖܨҗѨ—ѨÔÖÚ Ñ¨— ¨ÙÜ˚ÑØ¨Û˛ÛÖÚ ¨ÔˇØà×ÖÚÛ˛Ú ¸Ø¨ Ù˛Ú. É) ´Ö —¸Ìà¸ÌÚ ˇ˛ÒÜÑÖ : ÙÜ ˝Ü˚ÖÚ Ñ¨—Ó˛ÛÌ ب, —¸¨Ô—Ñ˛ ÙÜ ÔÛØÖÝÖÚ, Ì Ô¨Ú ¸—¨ØÑ˛ Ú Ñ¨Ì˚ÑÜØÖÚ ÙÛÜÒÖɨÛ˛Ú ÉàÓàÔ Ñ¨— ÌÙÛ—àÔ. °×ÖÛ˛ÙÛ—˚Ó˛ ×ÖÜ ¨ÜÛÖ— Ö— ¸Ü  Ö ÙÜԸܨ ˝ÖÔÛ¨— ÙÌ Ì Ô¨ —¸¨Ô—ÑÖ ˝ÌÜ˚¨ Ø—, ¨ØÑÌÛ¨ ¨ÙÛ¨ˇÌ Ú Ñ¨— ¨ÙÜ ÓɨÛÖ, ÖѨˇÌÔ¨Ú ¨×ÖÑÛ¨Û˛ ¸—Ñ—¨ÛÖÜ/Û˛Ú ÙÑ—¨. ˚) ¾Ñ¨Û¨ÙÛ¨Ò¨˚ÓÌÔÖÚ ÙÜ ˝Ü˚ÖÚ/רÛÌبÚ, ¨Õ—Ö×—ÙÛÖÚ¨ÒÒ¨ ɨØÌÛÖ Ú. ¸) ¶ ÌØàÛ—Ñ˛ ˚ÜÔ¨— Ѩ (ÛÜÞÖ¸—à-ÑÛ—ÙÙ¨, Û˝Ö˚¨¸Ö Ø—ÙÙ¨, ѨÒÒ—ÛÌ ÞÔ˛Úý ÙÌ Ù¨-ÒÖÜ Ô), ˚Ö˛ÛÌÜÛ—Ñ˛¨ÒÒ¨Ì×—Ñ—Ô¸ÜÔ˛, ÓÌ ×ØÖ¸—¨-ˇÌÙ˛ Ô¨ ×ØÖ¸àÙÌ— ÛÖÔ ˛ Øà¨. ¾×àÚ ×¨Ø¨Û˛ØÌ— ÖÀÖ Ó×—Ô †ÖÜÔÛ, ÛÖ ×—Ö ÌÔÛÜ×àÙ—¨ÑÖ ÙÌ ¨ÜÛ˛ Û˛Ò—ÙÛ¨ Ì—Ô¨— ÖÛ— ÌÑˇÌÛÌ— Ó—¨ —¸ÌÖÒÖ˚—¨ ˛ Ö×Ö—¨,ÞàØ— Ú Ô¨ Ì— Ô¨— ÓÖÔÖÒ—ˇ—Ñ˛ , Ì— Ô¨—
ÌÑ ÝÜ ÙÌàÚ 
¸—¨ ÛØ˛Û˛ ¨×Ö ¨Ô— ¨ÛÌÚ ¨Ôۗݨ ÙÌ—Ú Ñ¨— ¨ÔÌ×— ÒÜÛÌÚÙÜ˚ÑØÖÜ ÙÌ—Ú.
˛ ˛ ×ØÖ—ÙÛÖØ— ¨ ÛÖÜ É—ÔÛÌÖ¨ÑÛ—É—ÙÓÖÜ 
3
·ˆ¯¾`
34
.
¿·À‚¾‡¾`†’

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->